پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

word
327
3 MB
30112
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۴۲,۵۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

    چکیده رساله/پایان نامه:

   

  روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر کرد . الگوی حکمروایی می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسولیت های جدید باشد ؛ الگویی که می تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد .در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت , شفافیت ، بینش راهبردی  سه شاخص حکمروایی خوب شهری در مناطق 4 و8 شهر مشهد با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی (زیر ساخت ها وبستر های قانونی ) و منطقه ،محلی (سازمان ها و شهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) می باشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای – اسنادی ، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است .از آنجایی که دیدگاه شهروندان و مدیران مناطق 4 و8 در مورد وضعیت شاخص های مشارکت ،شفافیت ، بینش راهبردی مقایسه شده است ،حجم نمونه در این پژوهش 322 نفر از شهروندان مناطق  4و8 (161 نفر از هر منطقه )و 50 نفر از مدیران شهری شهرداری می باشد .روش تحلیل داده ها به دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و از نرم افزار  spss وExcel جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره برده شده .جهت تحلیل دیدگاه های شهروندان و مدیران از آزمون تی مستقل بهره برده شده . نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت شاخص های حکمروایی  در هر دو منطقه به جز شاخص مشارکت آن هم از دیدگاه شهروندان در وضعیت بدی قرار دارد .با این حال منطقه 8 به دلیل  این که منطقه نیمه برخوردار است در تمام این شاخص ها نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار است . میانگین توصیفی شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی به ترتیب در منطقه 4 :3، 20.1، 2.28 و در منطقه 8 :3.15، 2.48، 2.66 و در گروه مدیران 2.72، 2.9، 2.48 می باشد .در راستای اهداف تحقیق برای علت یابی نبود حکمروایی خوب شهری در  قالب سوالات بسته از مدیران پرسیده شد نتایج نشان می دهد حکمروایی در صورتی تحقق پیدا می کند که مدیریت یکپارچه با اصلاح قوانین و زیر ساخت ها ایجاد شود .

   

  پیشگفتار           

  شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن  ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در  بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .

  نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .

   

   

  1-2-بیان مسله

  مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا  به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).

  وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).

  تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش  نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی  ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).

  این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .

  حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).

  سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی

  همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).

  نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).

  در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران  مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391  -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.

  کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق  بررسی و مقایسه خواهد شد .

  1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

  رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی  فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).

  توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .

   

   

  1-4- اهداف تحقیق

   در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4    شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .

  1-5-سوالات تحقیق

  1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟

  2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟

  3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟

  1-6-فرضیات تحقیق

  1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .

  2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.

  3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.

  1-7- پیشینه تحقیق

  پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .

  ا- Kioe Shengدر مقاله تحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد  از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این مقاله استدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .

  2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در مقاله تحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این مقاله بررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .

  3- Shyam Singhدر مقاله تحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند  را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .

   4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی  فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.

  5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد.  در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی،  ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-

  6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .

  7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .

  8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.

  9- در مقاله "سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.

  10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .

  1-8- کاربردهای تحقیق

  از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.

  1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه

  بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....

  1-10- نو آوری در تحقیق

  شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.

  1-11-روش تحقیق

  روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .

   

   

   

  1-12-روش گرد آوری اطلاعات

  روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی  با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن  و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .

  1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری

  جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .

  فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :

  حجم نمونه=n

  N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )

   

  Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

  P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین

  d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

  ((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

   

  تعداد پرسشنامه شهروندان (322)

  تعداد پرسشنامه مدیران (50)

  توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .

  1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

  روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl  وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .

   

  1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی

  1-15-1-روایی

  منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد  بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند  و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .

  1-15-2-پایایی

  اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .

  بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss  انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

  که در این فرمول :

  j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون

  Sj2=واریانس سوال iام

  S2=واریانس کل آزمون

  قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با   79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0  می باشد.

  Abstract:

   

   

  Rapid growth of big cities, without prediction and creation of institutional and legal requirements to control the development and to present the good services all over the area, causes numerous fundamental problems. The question is how these problems can be overcome? The solution to these problems requires new models in which all society capabilities in governmental, private, and civil segments be used to maximize the production and presentation of public services. Governing model can be a new theory to meet new requirements and responsibilities; a model that can be a way to tackle current problems and a method to offer better public services. The aim of the present study is to evaluate the indices of participation, clearness, and strategic insight, three indices for ideal city governing, in districts 4 and 8 of Mashhad, regarding the holistic management in national scale(legal infrastructures and requirements) and in  regional and local scale(local and municipal organizations). The method used for analyzing the data was descriptive- analytic using library and document sources, questionnaires, and surveys. The sample consisted of 322 citizens from district 4 and 8(161 from each district) and 50 municipal managers. The analysis of the data was conducted via descriptive and inferential statistics using SPSS and EXCEL. For analyzing the informants’ perspectives the independent T-test was used. The results of the study show that except for the index of participation, two indices of clearness and strategic insight are in a bad condition from citizens’ perspectives. However, district 8, being a      semi-affluent area, is in a better condition for all these indices than district 4. The descriptive average of these indices, respectively participation, clearness, and strategic insight, are 3 , 2.01, 2.28 in district 4, 3.15, 2.48, 2.66 in district 8, and 2.72, 2.9, 2.48 in the managers group. Managers were asked in the questionnaire of the reason why there exists no suitable city governing. The results show governing is done when the holistic management using new rules and infrastructures is applied.

   

  Key Words: Governing, Clearness, Participation, Strategic insight, Legal infrastructures, Holistic management

  Signature of Supervisor:

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

  فهرست

   

  چکیده ...........................................................................................................................................................................................ا

  فهرست مطالب.............................................................................................................................................................................ب

  جداول.........................................................................................................................................................................................س

  نمودارها.......................................................................................................................................................................................ض

  شکل ها........................................................................................................................................................................................ظ

  نقشه ها .........................................................................................................................................................................................ع

  پیشگفتار.......................................................................................................................................................................................غ

  فصل اول : کلیات

  1-1 :مقدمه...............................................................................................................................................................................................2

  1-2:بیان مسله.........................................................................................................................................................................................3

  1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ......................................................................................................................................................7

  1-4: اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................................9.

  1-5:سوالات اساسی تحقیق....................................................................................................................................................................9

  1-6:فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................................................................9

  1-7:پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................................10

  1-8:کاربردهای تحقیق..........................................................................................................................................................................13

  1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ...........................................................................................................................................14

  1-10:نوآوری تحقیق...............................................................................................................................................................................14

  1-11 –روش تحقیق................................................................................................................................................................................14

  1-12 روش گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................................................15

  1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ...........................................................................................................................15

  1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................16

  1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17

  1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17

  1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17

  1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19

  ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19

  1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20

   

  فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری

  2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22

  2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23

  2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23

  2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25

  2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29

  2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30

  2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34

  2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36

  2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38

  2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41

  2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44

  2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47

  2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47

  2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58

  2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63

  2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71

  2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74

  2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75

  2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75

  2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76

  2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78

  2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79

  2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84

  2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84

  2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84

  2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87

  2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88

  2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91

  2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93

  2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94

  2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94

  2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94

  2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97

  2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98

  2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100

  2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100

  2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101

  2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102

  2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102

  2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104

  2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108

  2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109

  2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110

  2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111

  2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر  ..........................................................................................................................................113

  2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116

  2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118

  2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121

  2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121

  2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122

  2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128

  2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129

  2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130

  2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131

  2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131

  2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133

  2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138

  2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140

  2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145

  2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146

  2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148

  2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151

  2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156

  2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158

  2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158

  2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159

  2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161

  2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162

  2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164

  2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165

  2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165

  2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167

  فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه

  3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169

  3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169

  3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169

  3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171

  3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171

  3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172

  3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174

  3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177

  3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178

  3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179

  3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181

  3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183

  3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185

  3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186

  3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189

  3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189

  3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192

  3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194

  3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195

  3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195

  3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197

  3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198

  3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200

  3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201

  فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق

  4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203

  4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204

  4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204

  4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205

  4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208

  4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210

  4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212

  4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214

  4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215

  3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215

  4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215

  4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219

  4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219

  4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221

  4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223

  4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223

  4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225

  4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226

  4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227

  4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228

  4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229

  4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230

  4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231

  4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232

  4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233

  4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236

  4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236

  4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236

  4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237

  4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237

  4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238

  4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239

  4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240

  4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241

  4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241

  4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242

  4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243

  4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244

  4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244

  4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245

  4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245

  4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247

  4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248

  4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248

  4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248

  4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249

  4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250

  4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری

  ............................................................................................................................................................................................................250

  4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251

  4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251

  فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات

  5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255

  5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255

  5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256

  5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256

  5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262

  5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263

  5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264

  5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266

  منابع  .................................................................................................................................................................................................268

  پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42

  جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60

  جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67

  جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74

  جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96

  جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106

  جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116

  جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143

  جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154

  جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162

  جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170

  جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180

  جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204

  جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205

  جدول(3-4)  بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206

  جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208

  جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211

  جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213

  جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214

  جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216

  جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221

  جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225

  جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228

  جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231

  جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233

  جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236

  جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237

  جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238

  جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240

  جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240

  جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241

  جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242

  جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242

  جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243

  جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244

  جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244

  جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245

  جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

   در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246

  جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه

   شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246

  جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

    در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247

  جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248

  جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257

  جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258

  جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258

  جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259

  جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259

  جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260

  جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261

  جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261

  جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262

  جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263

  جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263

  جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264

  فهرست نمودارها

  نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20

  نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45

  نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55

  نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56

  نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98

  نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123

  نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125

  نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126

  نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127

  نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127

  نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166

  نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سال­های 1385-1270................................................ 177

  نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207

  نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207

  نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209

  نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209

  نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211

  نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212

  نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213

  نمودار(8-4):  در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214

  نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215

  نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219

  نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220

  نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223

  نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 .................................................................  224

  نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226

  نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227

  نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230

  نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232

  نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234

  نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235

  نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235

  فهرست اشکال

  شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

                                                                  

  شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75

  شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104

  شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107

   

  منبع:

  منابع

  منابع فارسی

  1-آخوندی،  عباسی؛ برک پور، ناصر و ایرج اسدی (1387).  آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران.  فصلنامه پژوهش های جغرافیای.  شماره 63، بهار.  صص 156-135.

  2-آذر بایجانی ،کریم-اعتباریان ،اکبر دریایی ،جواد (1385) "بررسی تاثیر ملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداریها "مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ؛ مشهد ،97-11

  3-آمار نامه شهر مشهد (1391 )،شهرداری مشهد ،معاونت برنامه ریزی و توسعه به سفارش شورای اسلامی شهر مشهد ،انتشارات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ، تاریخ انتشار مهر ماه 1392

  4-اصفهانی و دیگران (1392)،راه های رقته و نرفته ،شهرداری مشهد ،معاونت برنامه ریزی و توسعه.

  5-ابویی اردکان، محمد؛ آذرپور، سمانه(1391). برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: چالش های رویکرد به برنامه ریزی به راهبرد. کتاب ماه کلیات، سال سیزدهم، شماره ششم

  6-انصاری باقر (1387) . آزادی اطلاعات . تهران : نشر دادگستر

  7-امیری، محمدرضا؛ حیدری، غلام؛ وکیلی مفرد، حسین(1388). برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مبانی و الزامات. فصلنامه کتاب، 58

  8- اسماعیل پور، مجید(1389). نگاهی کوتاه بر: برنامه استراتژیک. فرهنگ و تعاون، شماره 51

  9-اسماعیل زاده ,حسن –صرافی , مظفر ، 1385 جایگاه حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه جغرافیا ، پاییز 85

  10-اکبری، حق‌شناس، نعمت، مرضیه، (1392)، بررسی عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: مناطق چهار ده گانه ی شهر اصفهان) ، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

  11-اکبری ،غضنفر (1385)سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 83 .اصفهان .

    12-اکبری ،حسین ، قدوسی ، حامد – اسدی ، مجتبی علیزاده ، حمید رضا ( 1383) "ارزیابی تطبیقی پروژه های مدیریت استراتژیک در سازمان های ایرانی "،تدبیر ،شماره 143 ،16-23

  13-اطهاری ،کمال ؛برک پور ،ناصر ،کاظمیان ، غلامرضا ،مهدیزاده ،جواد (1386)،"حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران (گفت و گو )"فصلنامه جستار های شهرسازی ،سال ششم ،شماره 19 و 20.

  14-اطهاری ، کمال و غلامرضا کاظمیان ،1379 ،تعریف مجموعه های شهری وشاخص های تبیین آن ,مرکز مطالعات شهر سازی و معماری ایران ،تهران

  15-اوست هویی زن ،آندریاس (1377) ."مشارکت شهروندان در طرح ریزی توسعه نواحی شهری " ترجمه ناصر برک پور ، مجله معماری و شهرسازی ، شماره های 48و49 ،اسفند .

  16-اوکلی ، مارسدن و همکاران ،( 1370 ) ،رهیافت مشارکت در توسعه روستا یی ، ترجمه منصور محمد نژاد، تهران : انتشارات جهاد سازندگی

  17- الوانی، مهدی (۱۳۷۴). «مدیریت عمومی». تهران: نشرنی.

  18-احمدی، حسین (۱۳۷۷). «برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن». تهران: کانون فرهنگی انتشارات سایه‌نما.

  19-استونر ،جیمز ای اف،فری من ،آر . ادوارد و گیلبرت ، دانیل . آر (1379)،مدیریت ،سازماندهی ،رهبری و کنترل .ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان . چاپ دوم .نشر پژوهش های فرهنگی

  20-باوان پوری ،علیرضا (1378), برنامه ریزی توسعه محله ای با استفاده از دیدگاه سرمایه اجتماعی : نمونه موردی کوی سجادیه و عرصه گودهای فخار و شهید احمدی , پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .

  21-برآبادی ،محمود (1383)،حکمروایی خوب شهری ،ماهنامه شهرداری ها ،سال ششم ،شماره 69.

  22-برک پور , ناصر, 1385 , حکمروایی شهری و نظام اداره شهر ها در ایران , همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری

  23-برک پور ,ناصر , 1390، مدیریت و حکمروایی شهری , انتشارات دانشگاه هنر

  24-برک پور ،ناصر و ایرج اسدی (1388) ، مدیریت و حکمروایی شهری ،تهران :انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر .

  25-بصیرت،میثم، (1385)، تجربیات جهانی حکمروائی مناطق کلانشهری؛ آموزهایی برای ایران، فصلنامه مدیریت شهری شماره 18 پاییز 85

  26-بهادر ،مرتضی (1389 ).بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفافیت در ایران و سایر کشور ها ،طرح تحقیقاتی زیر نظر سازمان بازرسی

  27-. برایسون، جان. ام. (۱۳۸۱). «برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی». ترجمه عباس منوریان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  28-پیله ور علی اصغر (1381) "رویکرد های مشارکت در مدیریت شهری با تاکیید برمدیریت شورا یی در ایران "فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال دوم ،شماره 6 ،67-84

  29-پور عزت، علی اصغر و دیگران (1388) "رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان ها "فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 4،38-7

  30-پرهیز کار ،اکبر- کاظمیان ،غلامرضا ،رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلانشهری ،فصلنامه مدیریت شهری

  31-پاداش حمید ،جهانشاهی ،بابک و علی صادقین (1386) .مولفه ها و شاخص های حکمرانی شهری . فصلنامه جستار های شهر سازی . شماره 19-20 ،بهار

  32-پلرز، جی و جی پیترز (2000).  در بار دولت و حکمرانی.  فصل اول: نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمرانی.  ترجمه محمد حسین جهانشاهی.  فصلنامه جستار های شهر سازی.  شماره 20-19.  بهار 86.

  33-پاول هوس و کنت ایچ بلانچارد ،(1371)،مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه قاسم کبیری ،ج سوم ،تهران : موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد ).

  34-پریرخ، مهری(1391). برنامه ریزی راهبردی: ابزاری برای مدیریت تغییر در کتابخانه ها. کتاب ماه کلیات، سال سیزدهم، شماره ششم.

  35-تقوایی ،علی اکبر ،تاجدار ،رسول (1388) ،"درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکرد تحلیلی " فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 23

  36-تورانیان ,فضیلت (1381)،تبیین و تدوین نظام مدیریتی منطقه کلانشهری –مطالعه موردی منطقه کلانشهری شیزار،رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر بهزاد فر ،گروه ششهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

  37-جوان ،جعفر (1380) ،جغرافیای جمعیت ایران ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

  38-جم ،فرهاد و دیگران (1389) .آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری .تهران :خرسندی

  39-جهانشاهی ،محمد حسین ،(1386)،"حاکمیت شایسته حکمروایی شهری "جستار های شهر سازی ،شماره 19 و 20 تهران

  40-جانستون ؛جی (1382)"فرهنگ جغرافیای انسانی (حکمروایی )"ترجمه ناصر برک پور ،ماهنامه شهرداری ها ،شماره 52 ،انتشارات سازمان شهرداری ها.

  41-حمزه ئی، مجید، (1392)، حکمرانی خوب در شهرداری مشهد ، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد

  42-حیاتی ،سلمان (1391) ،تحلیل شاخص های رشد شهر هوشمند شهری در شهر مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .

  43-حسینی, س. ه., قدرتی, ح., میره, م., & زنگنه, ی. (1392). پایداری شهری بر بنیان توسعه‌مشارکت شهروندی. جغرافیا و پایداری محیط, 41-66.

  44- حمیدی‌زاده، محمدرضا (۱۳۸۷). «برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت». تهران: سمت

  45-حبیبی ، سید محسن ، سعیدی رضوانی , هادی (1384 ) . " شهر سازی مشارکتی کاوشی نظری در شرایط ایران " نشریه هنر های زیبا شماره 24

  46-حناچی ،سیمین  (1383 ) .مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران جلد 3 ، نظام برنامه ریزی ، شیراز : انتشارات دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شیراز .

  47-دنیگ ،دی ،ای (1383 )  .جنگ اطلاعات و امنیت (مترجم گروه مترجمان )تهران ، انتشارات موسسه فرهنگی هنری پردازش هوشنمد علائم .

  48-در بان آستانه ،علیرضا –رضوانی ،محمد رضا ،1390 ،تبیین موثر بر حکمروائی روستایی در حکومت محلی ( مطالعه موردی : شهرستان قزوین )،فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 28 ،پاییز و زمستان 1390

  49-دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت  نظام"مدیریت امور محلی ،نظریه ها و تجارب "کمیسیون امور زیر بنایی و تولیدی کمیته آمایش مسکن و شهرسازی ،گزارش هم اندیشی نشست شماره 1

  50-دارابی ،حسن ،(1387) "مدیریت مشارکتی"دانشنامه ی مدیریت شهری و روستایی ،710-

  713

  51-دودینگ ،کیت (1380) ،قدرت ،ترجمه عباس مخبر ؛ انتشارات آشیان ،تهران

  52-رهنما، محمد رحیم و همکاران، (1389) ، تحلیل حکمروائی خوب شهری در مشهد با استفاده از الگوی swot،  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره پانزدهم پاییز و زمستان 89

  53-رهمنایی ،محمد تقی ،مهناز کشاورز (1389) .بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره امور شهر ها در ایران دوفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . شماره اول . تهران

  54-رهمنا ،محمد رحیم ،(1378)،جزوه درسی مدیریت شهری ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد

  55-رهنما و همکاران (1383 )،"تبین نقش و جایگاه برنامه جامع میان مدت هماهنگی در توسعه کلانشهر ها نمونه :شهر مشهد "طرح مطالعاتی ،گزارش شماره 8.

  56-رهمنا ،رحیم (1387)"مشهد آرمان شهر اسلامی (شاخصهای آرمان شهری )"دومین همایش علمی –کاربردی ...تا آرمانشهر رضوی ، مشهد.17-22

  57-رهمنا ،رحیم ،توانگر ،معصومه (1385)،"نگرش مدیران شهری در خصوص نحوه هماهنگی بین دستگاه های اجرایی :نمونه مشهد "مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد ،916-933

  58-رهنما , محمد رحیم (1388) ،برنامه ریزی مناطق مرکزی شهر ها ( اصول ،مبانی ،تئوریها، تجربیات و تکنیک ها ) مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد .

  59- رفعیان، مجتبی – حسین پور، سیدعلی، (1390)، حکمروائی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، طحان:هله

  60-رضویان ،محمد تقی (1381) مدیریت عمران شهری ، پیوند نو

  61-رضوانی سعیدی ، کاظمیان غلامرضا،(1380) امکان‌سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌‌ها(بررسی تحولات نظری و تجارب جهانی)،چاپ یکم ،ماهنامه شهرداری ها

  62-رزمجویی ،بهروز (1382) ، راهبردهای مشارکت مردمی درطرحهای شهری ، هما یش مسائل شهر سازی ایران ؛ شیراز

  63-رحمانی، رضا(1390). چرا برنامه ریزی. ماهنامه آموزشی خبری بانک سامان.

  64-رابینز، استیفن پی. و سنزو، دیوید ای. (۱۳۷۹). «مبانی مدیریت». ترجمه محمد اعرابی، محمدعلی حمیدرفیعی و بهروز اسراری ارشاد. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  65-زبر دست ،هادی (1385)،"تجارب کلیدی و عوامل موفقیت در همکاریهای بین سازمانی "ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم ،شماره 20، 26-172

  66-زارعی ،محمد حسین (1383 ).حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران ،نشریه مجلات تحقیقی حقوقی ،40

  67-سعید نیا ،احمد (1383).کتاب سبز شهرداری ها .جلد یازدهم :مدیریت شهری . سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشهر ،تهران

  68-سهیل ،م (1384) شراکت عمومی – خصوصی در خدمات رسانی شهری راهکار هایی برای حمایت از کم در آمد ها ، ترجمه مهرداد جوهری پور و همکاران ،تهران : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور .

  69-شیعه ،اسماعیل ،1382 ،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ، مجله جغرافیا و توسعه بهار و تابستان 82

  70-شکویی ،حسین ،1382 ،فلسفه محیطی و مکتب های جغرافیایی ،ج2 ،انتشارات گیتا شناسی

  71-شوریابی ،حسین (1386) ارزیابی الگوهای مشارکت شهروندان تهرانی در طرح های توسعه شهری و ارائه الگوی بهینه ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس .

  72-شهیدی، اکرم.(1386 )پیامدهای اجتماعی و فضایی طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر مشهد در مورد ساکنین و مشاغل محله طبرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد , راهنمایی صرافی ، دانشکده علوم زمینی ، دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول 87-1386 .

  73-شریفیان ثانی ،مریم (1380) ،"مشارکت شهروندی ،حکمرانی شهری و مدیریت شهری "،فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 8 زمستان .

  74-شفیعی ،حسن "موانع ساختاری تحقق ماده 136 "مجله شهرداری ها سال ششم شماره 66

  75-صابری فر ،رستم 1387"توسعه شهری پایدار "پیک نور ،سال پنجم ،شماره دوم

  76-صرافی ،مظفر .(1380). ابر مسله شهری ایران و نقش برنامه ریزان شهری ، فصلنامه معماری و شهر سازی ، شماره 62-63 ،مهر ماه 1380

  77-صرافی ،مظفر (1378) خلاصه گزارش مطالعات طرح ریزی کالبدی در نمونه هایی از مناطق کلان شهری جهان ،طرح مجموعه شهری تهران و شهر های اطراف ،وزارت مسکن و شهرسازی ؛مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران .

  78-صرافی مظفر تورانیان،فضیلت (1383) "مروری بردیدگاه های نظری مدیریت کلان شهری : با تاکید برجنبه های نهادی "فصلنامه مدیریت شهری ،سال پنجم ،شماره 17

  79-صرافی ،مظفر و عبدالهی ،مجید .(1387). تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن  در قوانین ،مقرارت و مدیریت شهری کشور ،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی ،ش 63 ، دانشگاه تهران .

  80-طالبی کهدوئی ،فضل اله (1377)،"هنر ،عنصر استراتژیک در مدیریت "مجموعه مقالات گردهمایی پژوهش مدیریت و هنر ،تهران ،197-206.

  81-طوسی ، محمد علی (1380) ، مشارکت در مدریت ومالکیت ، چاپ چهاردهم ،تهران ، انتشارات سازمان مدیریت دولتی .

  82-طرح تحقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران (1384) . وزارت مسکن و شهرسازی.

  83-عرفان منش ،محمد امین (1378 ). آزادی اطلاعات ،مجله کتابداری دانشگاه شیراز ، شماره 24

  84-علوی تبار  ،علی رضا . (1379) .بررسی الگو های مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ها ( تجارب جهان و ایران )،تهران انتشارات سازمان شهرداری های کشور ،جلد اول

  85-علوی تبار ، علیرضا ،(1382 )،مشارکت در اداره امور شهر ها ،ج اول :بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ها (تجارب جهانی ایران ) انتشارات سازمان شهرداری های کشور

  86-عالی زاده ،عبد الرضا – دباغی ، آزاده ،ملک ، امیر مهدی (1387) ارائه مدلی برای ارزیابی چشم انداز سازمان ها با استفاده از روش خاکستری پیاده سازی شده در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران "سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ، تهران ، 674-685

  87-عسگری (الف),علی ؛طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری  کشور ،پژوهشکده شهری و روستایی ،مرحله اول ،1378

  88-عسگری (ب) ، علی ؛ طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ، پژوهشکده شهری وروستایی ، مرحله سوم ،1378

  89-عسگری (ج) علی ؛ لایحه نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ،پژوهشکده شهری و روستایی ،1378

  90-عبدالله زاده بارفروش، احمد؛ حاجی حیدری، نسترن(1383). بررسی مشکلات برنامه راهبردی از دیدگاه خبرگان. دانش مدیریت، شماره 67

  91- فقیهی، ابوالحسن، کاوه تیمور نژاد (1385) نظام پاسخگویی در شهرداری تهران، پژوهشی پیرامون چگونگی ارائه خدمات شهری و رضایت شهروندان "فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 50،  19-48 "

  92-فرنچ،درک و هیژ،ساورد (1377)،فرهنگ و مدیریت ،ترجمه محمد صائبی،مرکز آموزش مدیریت دولتی

  93-قالیبافت ،محمد باقر ( 1386 )"حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی سیاسی در ایران "موسسه انتشارات امیر کبیر ،تهران .

  94-کیاکجوری ،داود .ملک محمدی زنجان، علی اصغر .(1385) .ارائه و توسعه مدلی به منظور ایجاد هماهنگی بین دو یا چند سازمان متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری ، اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد.

  95-کیانی ،گشتاسب (1387).بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهری ،نمونه موردی :سکونتگاه های شهری استان چهار محال بختیاری ، استاد راهنما:دکتر مسعود تقوایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد , گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

  96-کاظمیان ،غلامرضا (1383) تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان یابی فضا ، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس به راهمنایی اکبر پرهیزگار ،تهران ، دانشگاه تربیت مدرس .

  97-کاظمیان، غلامرضا (1386). در آمدی بر الگوی حکمرانی شهری.  فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره 20-19.  بهار.

  98-کاظمیان، غلامرضا (1390)چشم انداز وضعیت مطلوب مدیریت شهری در افق 1404 ،همایش ظرفیت نهادی در شهرداری ها ،سازمان شهرداری های ،تهران.

  99-کاظمیان ، غلامرضا ، نوید سعیدی رضوانی ،1380 ،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها ،ج 1 ،انتشارات سازمان شهرداری ها

  100-گولد،جولیوس و کولب  ،ویلیام (1376)فرهنگ علوم اجتماعی , ویراستار : محمد جواد زاهدی مازندرانی ، انتشارات مازیار

  101-لطیفی ،غلامرضا (1387)مدیریت شهری ،وزارت کشور ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور .

  102-لاله پور ،منیژه (1386 )،"حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشور های در حال توسعه " فصلنامه جستار های شهر سازی ، سال ششم ،شماره 19 و 20.

  103-مومنی ،منصور و فعال ، قیومی (1386)،تحلیل های آماری با استفاده از spss ، انتشارت کتاب نو تهران .

  104-مشهدیزاده دهاقانی ، ناصر (1374) ،تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری ایران ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران .

  105-مهندسین مشاور پارسوماش (1392) ،طرح تفضیلی حوزه میانی غربی ،نهاد مطالعاتی و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد

  106-مهندسین مشاور فرنهاد (1386) ،توسعه و عمران مجموعه شهری و کلانشهر مشهد مقدس ،ویرایش اول ،وزارت مسکن و شهرسازی .

  107-مهندسان مشاورمعماری و شهر سازی(1388)خدمات مشاوره تهیه الگوی توسعه ،طرح تفضیلی و همکاری با مدیریت شهری حوزه شمال شرق مشهد ,ویرایش اول،نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد

  108-مهندسین مشاور آرمانشهر (1386)طرح تفضیلی حوزه میانی شرقی شهر مشهد

  109-مانتانا ،پاتریک (1378)،فرهنگ فراگیری دانش مدیریت ،ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی ،موسسه انتشارات یادواره کتاب

  110-میدری ،احمد . خیرخواهان ،جعفر (1383) . حکمرانی خوب بنیان توسعه ،تهران :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

  111-مقیمی ،سید محمد (1388) اداره امور حکومت های محلی ،انتشارات سمت ،تهران

  112-مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد (1387)"مزایایی برون سپاری وظایف شهرداری به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران و کارشناسان "،گزیده پژوهشی شماره 15

  113-مرادی. (1376). توسعه شهری در استان مازندران. مجموعه مقالات چهارمین همایش تخصصی بافت‌های فرسوده‌ی شهری. تهران: سازمان ملی مسکن.

  114- مبینی دهکردی، علی و سلمانپور خویی، مجید.1391 درآمدی بر برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی. «راهبرد یاس»، 2 (6)، ص ۱۸۷- ۲۰۲.

  115-میدری ،احمد- خیر خواهان ،جعفر (بهار 1383 )"حکمرانی خوب ،بنیاد توسعه "دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،چاپ اول

  116-ناعمه حسن (1390) شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قرار داد های اداری ایران .نشریه مجلات تحقیقی حقوقی ،4

  117-نجاتی حسینی ،محمود 1383 "برنامه ریزی و مدیریت شهری : مسائل نظری و چالشهای تجربی "انتشارات سازمان شهرداری های کشور .

  118-نجاتی حسینی ,محمود ( 1380) " جامعه مدرن ،شهروندی و مشارکت "،فصل نامه مدیریت شهری ، شماره 5

  119-نخعی، عباس(1388). مقدمه ای بر برنامه ریزی راهبردی. اقتصاد پنهان، شماره 8.

  120-نورث ،داگلاس ، 1377 ،نهادها ،تغییرات نهادی و عملکردی اقتصادی ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

  منابع لاتین :

  121-ARTICIE19 (1999) .the publics Right to Know :principles on freedom of informa-tion legislation ,London : ARTICIE19

  122-Auclair,c.(2000)”urban poverty and Governance Indicators”

  http://www.findarticles.com.

  123-Atkinson ,Rob(1998).the new urban Governance and urban Regenaration:Managing community participation www.findariticles .com .            124-Barlow,l.Max . (1991),metropolitan Government,Routledge,London and new York

  125-Bernner ,N(2003),” metropolitan Institutional reform and the rescaling  of state space in contemporary Western Europe”,European Urban and Regional Studies, Vo1.10,no.4.

  126-Chambers ,s(2004).Behind closed Doors :publicity ,secreay ,and the Quality of De-liberation,

  127-Christopher ,H,transparency ,D.(2006).The key to Better Governance .oxford :oxford university press.

  128-Civil  evidence act, (1999).

  129-Civil procedure rules ,(1998).

  130Chakrabarty,B.K.(2001),”urbanmanagement,concepts,principles,TechniquesandEducation”, cities,vol.18,NO.5.

  131-Frankel,M.(2001).Freedom of information and Corruption ,paper for the Global forum on fighting corrouption and safeguarding integrity  ,the campaign for freedom of information ,from :www.cfoi.ogr.uk

  132-Dekker, k. & kempen   R.(2004) .Urban governance  within the big cities policy ,journal of cities vol 21.pp 41-55                                                                      133-Dekker k.and kempen R(2000).urban governance within the big cities policy Journal of cities vol21 No1 ,5                                                                                      134-UN(2000) Governance  participation and partnerships, http://www.un.org.

  135-Habitat (2002),the Global Campaign on urban governance .www.unhabitat .org

  136-Habitat (2009),urban Governance index (Ugi) a tool to measure progress in achieving  good urban governance .www.un habitat .org.

  137-Haus، Klausen، Michael، janErling، (2013)، Urban LeadershipandCommunityInvolvement: IngredientsforGood Governance?SAGE Publications،  Urban Affairs Review 2011 47: 256 originally published online 1 December 2010

   

  138-Hall,J(2005).Governance.published inEncyclopedia of city .Edited dy Roger w.caves,Routledge,London and NewYork.

  139-Hamilton,k.D(1999)Governing metropolitan Areas :Response to Growth and change,Garland  publishing ,inc,new York and London.

  140-Hamilton,k.D.(1999)Governing Metropolitan  Areas ;Response to Growth and change ,Garland  publishing , Inc  newyork  and  London.

   

  141-Kioe sheng، yap، (2013)،  Good Urban Governancein Southeast Asia، SAGE Publications،  Environment and Urbanization ASIA1(2) 131147© 2010 National Instituteof Urban Affairs (NIUA)

   

  142-MCGill,R,(1998)” urban management in developing countries cities,vol.15No.6.

   

  143-McGill,R.(1998),”urban management inDeveloping Countries”,cities,vol.15,NO.6.

  144-Mattingly,Michael,1994,meaning of urban management cities,vol.11,NO.3.

  145-mc. carney .p& other(1995).towards and unerestanding of Governance –the emergency of and idea and its implications for urban research in developing contries university of troonto.

  146-mccarney,p.,Halfani,m ,Rodriquez,A.(1995),towards an understanding of governance :the emergence of an idea and its implications for urban research in developing countries .in stren .R,kjellberg, B.(EDS ).perspectives on the city .centre for urban and community studies ,university of toronto ,pp.91-142

  147-,Maastricht ,from http ://www.eipa.nl/publications /summaries /1997-2000/working papers /con fe rence proceedings /Amaryllis .pdf

  148-Marshal,M .2004.citizen participation and theneighbor hood context :A new at the co-production of local public Goods .political Research Quarterly.vol57 .NO.2.pp.231-244.

  149-Miller, D. (2002)The Regional Governing of metropolitan America ,Boulder :west view press.

  150-Magre,J and Bertrana,x.(2004),”Local Governments and  public city  managers  in  seventeen  European  countrhes , http ://www.csital .org /pdf/documents /2006 -01- local Government –s .pdf

  151-orum.Authouy,2001 ,Introduction to political sociology ,4th edition ,prentice hall

  152-Olooney ,j(2004)”the new home Rule :A Regionalism  Alternative ,supplement ,or Distarction “National civic Review ,No 16

  153-Pasquier, M,Villeneuve ,j ,(2007) .organizational barriers to transparency :atypology and analysis of organizational behavior tending to prevent or restrict access to information from http ://ras.sagepub .com/ content /73/1/147.pdf.

  154-Plumptre,Time& Graham ,john (1999).Governance &Good Governance ,Institute on Governance ,December.

  155-Rakodi،C (2001) .forget planning،put politics first ?priorities for urban management in developing countries. journal of JAGl. volume 3. Issue 3.

  156- Ronald.k.h  sr(2009),Development in practice ,volume 19 lssue 1 february 2009 ,pages 79 -86www.homeless-inter national .org

  157-Rakodi,c.(2001),forget planning ,put politics first :priorities for urban management in developing countries ,journal of jagl ,vol .3 ,Issue3.

  158-Schwab,B,kubler,D.and wailti,s.(2001)”Metropolitan Governance and Democracy in Switzerland “paper prepared for the workshos :Governance and Democratic Legitimacy at the 29th ECPR Joint sessin of Workshops ,Grenoble ,6-11 April 2001.

  159-Singh، shyam، (2013)، Citizens’ Participation in Urban Governance: Quest for Transparency and Accountability، SAGE Publications، Environment and Urbanization Asia4(1) 191–202© 2013 National Institute of Urban Affairs (NIUA)

  160-Stewart,k.(2006).designing Good urban Governance Indicators :the Importance of citizen participation and Its Evaluation in Greater Vancouver .cities ,23(3),196-204.

  161-scott,allen (ed),2001 ,Global city Regions ,trends ,policy ,oxford university press.

  162-Small,j.(1999),Dictionary of Human Geography ,Edward Arnold London.

  163-Small,j (1990),Dictionary of Human Geography,Edward Arnold ,London.

  164-Sybert ,R(1999),”Models of Regional Governance “in kemp.LR.(ed)forms of local Governance :A Handbook on city, county  Regional Option ,Jefferson:Mcfarland co.

  165-Simmonds ,roger ,and Gary Hack ,2000 ,Global City regions ,the emerging froms  spon press.

  166-UNDP. (1999). Human development report. New York: UN.

  167-Verhoeven ,A(2000).the Right to Information :A Fundamental Right ?? Lecture at EIPA

  168-Whittick ,A.(1974),Encyclopedia of urban planning ,McGraw Hill, usA.

  169-Walker ,D B. (1999) ,”From metropolitan  cooper ation  to Governance “,in kemp .L.R.(ed) forms of Local Governance :A Handbook on city ,county &Regional option ,Jefferson :Mcfarlandco.

  .

  سایت ها

  www.mashadonhline . ir

  https://www.mashhad.ir

  www.khorasan.ir

  http://www.skhrw.ir/

  http://web.worlbank.orgتحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), پروژه درباره پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس