پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

word
82
401 KB
30090
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۰,۶۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته پژوهش علوم اجتماعی 

  چکیده

  در این پژوهش روند تحولات نام‌گذاری افراد از دهه 70 تا 90 بررسی شده است. روند نام‌گذاری در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، این تغییر و تحولات می‌تواند‌ نشان‌دهنده فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست. با بررسی تأثیر دوره‌های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام‌ها و روحیه فردگرایی جمع‌گرایی در میزان تحول ارزش‌های نام‌گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام‌ها پرداخته شد و نتایج زیر به‌دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی ‌اسلامی ‌نهاده می‌شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام‌های اسلامی ‌داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام‌های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی ‌اسلامی ‌ سنتی گذاشته می‌شد، در حالی‌که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام‌های مدرن بر روی فرزندانشان می‌گذاشتند، با گذر دوره‌های تاریخی افراد بیشتر نام‌های ترکبیی برای نام‌گذاری فرزندان خود انتخاب می‌کردند، نام‌های افراد در دوره‌های گذشته بیشتر تکراری و نام‌های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع‌گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام‌های جدید استفاده می‌شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد.

  واژگان کلیدی: تحول نام‌گذاری، ارزش‌های فرهنگی، دوره‌های تاریخی، روحیه فردگرایی جمع‌گرایی

  Abstract:

  In this research the trend of changes in selecting names for people was studied from 1370 to 1390. Naming trend duringrecent decades has been exposed to remarkable changes, which can be the indicator of social and cultural evolutions in social system. This research is of descriptive type conducted through content analysis. The impacts of historical periods, gender, place of residence,tendency toward combined names and individualism/ pluralism on the process of naming during three recent decades were studied and the following results were obtained: Men used Islamic names more than women. At the time Islamic Revolution occurrence, most people had Islamic names but after it, and after imposed war the number of western names increased. In rural regions. Islamic – traditional names are more common, while in urban regions modern names are being used. With passage of historical periods, parents used more combined names for their children. During past periods, people used to choose repetitive names and the names of the heads of their families. This indicated their tendency toward pluralism. But today, modern names are more often used and this shows the individualism mood of citizens.

  Keywords: naming changes, cultural values, historical periods, individualism mood, pluralism mood. 

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  چکیده 1

   

  فصل اول:‌ مقدمات و کلیات

  11 مقدمه. 3

  12 بیان مسأله. 4

  13 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

  14 اهداف پژوهش.. 8

  141 هدف اصلی. 8

  142 اهداف اختصاصی (فرعی) 8

  15 محدوده پژوهش.. 9

  15 1 محدوده موضوعی. 9

  152 محدوده مکانی. 9

  153 محدوده زمانی............................................................................. 9

  16 تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

  21 مقدمه. 13

  22 مبانی نظری پژوهش.. 14

  221 دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر. 14

  222 نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس.. 16

  223 نظریه نظام اجتماعی پارسنز. 17

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  224 دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز. 18

  225 نظریه تحول ارزشی اینگلهارت.. 21

  226 نظریه تطور فرهنگی مید 23

  227 نظریه ساختاری تاریخی مانهایم 25

  228 دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه. 27

  229 نظریه همگرایی کلارک کر. 29

  23 پیشینه پژوهش.. 30

  231 پژوهش‌های خارجی. 30

  232 پژوهش‌های داخلی. 32

  24 چهارچوب نظری پژوهش.. 35

  25 سؤالات پژوهش.. 36

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  31 مقدمه. 38

  32 روش تحقیق. 39

  33 طرح پژوهش.. 41

  34 جمعیت آماری.. 41

  35 تکنیک گردآوری داده‌ها 42

  36 روایی و پایایی. 42

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  فصل چهارم: تحلیل داده‌ها

  41 مقدمه. 44

  42 توصیف داده‌ها 45

  43 تحلیل داده‌ها 53

   

  فصل پنجم:‌ نتایج پژوهش

  51 مقدمه. 62

  52 بحث و نتیجه‌گیری.. 64

  53 پیشنهادات تحقیق. 67

  54 محدودیت‌های تحقیق. 68

  فهرست منابع و مآخذ

  منبع:

  فهرست منابع و مآخذ

  آبراهامیان، یرواند. (1378). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی. چاپ  4. تهران: نشر نی.

  آزادارمکی، تقی. (1383). جامعه‌شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات

  اینگهارت، رونالد. (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. مریم وتر. چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه.

  بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی. باقر ساروخانی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات کیهان.

  پورجبلی، ربابه. (1380). بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی نوجوانان دانشگاه شیراز. رشته جامعه‌شناسی. کارشناسی ارشد.

  تقوی، نعمت‌الله. (1381). جامعه‌شناسی خانواده. چاپ پنجم. انتشارات پیام نور.

  چلبی، مسعود. (1375). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.

  حاج سید جوادی، علی اصغر. (1357). بحران ارزش‌ها. چاپ دوم. تهران: چاپخانه دیبا.

  داریاپور، زهرا (1386). ساختار ارزشی و مناسبات نسلی. فصلنامه تخصصی جوانان و مناسبات نسلی. شماره اول.

  ربیعی، علی. (1380). جامعه‌شناسی تحولات ارزشی. تهران: فرهنگ و اندیشه.

  رجب زاده، احمد. (1378). تحلیل اجتماعی نام‌گذاری بررسی موردی اراک. همدان و بوشهر، تهران: روش.

  رحیمی، محمد. (1390). عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین نسلی (مطالعه موردی شهر خلخال). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران. سال اول. شماره سوم.

  روح‌الامینی، محمود. (1382). زمینه فرهنگ‌شناسی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات پیام نور.

  روشه، گی. (1383). تغییرات اجتماعی. منصور وثوقی. چاپ پانزدهم. تهران: نشر نی.

  ریتزر، جورج. (1383). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. محسن ثلاثی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات علمی.

  ساروخانی، باقر (1380). درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی (جلد اول). چاپ سوم. تهران: سازمان انتشارات کیهان.

  ساروخانی، باقر (1384). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  شرف‌زاده، محمد (1380). بررسی عوامل استنباط‌های متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس: رشته جامعه‌شناسی، کارشناسی ارشد.

  صانعی، پرویز. (1347). جامعه‌شناسی ارزش‌ها. چاپ اول. تهران: چاپخانه مرد مبارز.

  طیب، محمدتقی، علینژاد، بتول. (1382). بررسی گرایش‌های جدید نام‌گذاری در شهر اصفهان. مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. دوره دوم. شماره 32 و 33.

  عبدی، عباس. (1378). تحول نام‌گذاری کودکان تهران از 13451374. تهران: حنانه.

  کوئن، بروس (1381). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل. تهران: سمت.

  گیدنز، آنتونی. (1382). جامعه‌شناسی. منوچهر صبوری. چاپ دهم. تهران: نشر نی.

  مانهایم، کارل. (1380). ایدئولوژی و اتوپیا. ترجمه، فریبرز مجیدی. تهران: سمت.

  میرزایی، حسینعلی. (1381). بررسی نگرش فرهنگی دانشجویان کارشناسی روزانه تبریز و دانشگاه تبریز. رشته جامعه‌شناسی. کارشناسی ارشد.

  نادری، عزت‌الله؛ سیف نراقی، مریم. (1381). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات بدر.

  نجاتی حسینی، سید محمود و افشار، سمیه. (1388). تحول نام‌گذاری فرزندان در شهر تهران. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره سوم. پاییز و زمستان.

  Dassbach, charl, H. A. (1995) “long waves and Historical generation” A world system approach, Michigan Technological university, Dep.of. social sciences.

    Schonpflung, ute (2000) “intergenerational transmission of values” journal of crosscultural psychology, vol. 32, N. 2.

  Kolland, Franz (1994)  “contrasting cultural profiles between Generations”  interests and common activities in three interfamilial Generations, Aging and society.

   Schwartz,shalom H.& Etta prince Gibson (1998) "value priorities and Gender" social psychology Quarterly, vol. 61. N0. 1.

  Habibi, N. (1992) “Popularity of Islamic and Persian names in Iran before and after the Islamic revolution”، International Journal of

  Middle East Studies, N: 24.

  Florenskiy, Panel Aleksandrovich(1988) “Imena“ Sotsiologicheskie, Issledovaniya, N: 15, 6.

  Firth, Raymond (1987) “Personal Names”, L.S.E.

  Sumser, John(1992) “Not Just Any Tom, Dick or Harry: The Grammar of Names in Television Drama”, Media Culture and Society, N: 14,4.

   

   تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروژه درباره پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس