پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران)

word
227
1 MB
30036
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۹,۵۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران)

  پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

  چکیده:

      سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و در واقع منعکس کننده نتایج توسعه مطرح است.

     تحقیق حاضر  از طریق تکمیل پرسشنامه انجام  شده است ویافته هانشان می دهد که  وضعیت سرمایه اجتماعی جز در مواردی خاص که مربوط به جنبه های درون گروهی است در اغلب موارد بویژه در بعد روابط مدرن چندان مطلوب نیست .در واقع هر چه از خانواده به مراتب بالاتر حرکت کنیم  از میزان سرمایه اجتماعی کاسته می شود. نتایج مربوط به قلمرو چهارگانه کیفیت زندگی بیانگر آن است که بالاترین میانگین بدست آمده با عدد 70 درصد مربوط به سلامت فیزیکی( جسمانی) و دامنه سلامت محیطی با میانگین 55 درصد، کمترین میزان اظهار شده نسبت به سایر جنبه ها از سوی افراد تحت مطالعه می‌باشد.  .میانگین بدست آمده برای بخش سلامت روانی 66 درصدو برای بخش سلامت روابط اجتماعی رقم 64 درصد بیانگرآن است که سلامت روانی و روابط اجتماعی کارکنان مورد مطالعه دارای وضعیت نسبتاً مطلوبی می‌باشد.

  همچنین نتایج حاکی از آن است که  سرمایه اجتماعی درهمه ابعاد مورد سنجش آن(اعتماد، شبکه ومشارکت )  با متغیر وابسته تحقیق(کیفیت زندگی)دارای رابطه بوده ودر رابطه با سایر متغیر ها(ویژگی های فردی ،خانوادگی و شغلی)پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی محسوب می شود. از این میان ،متغیر اعتماد اجتماعی با بتای 0.414 نسبت به سایر متغیر ها ی مستقل از جمله شغل همسر و نوع استخدام،تاثیر فزاینده ای در کیفیت زندگی دارد.

   

    مفاهیم کلیدی:  سرمایه اجتماعی،کیفیت زندگی،اعتماد،مشارکت،شبکه وثبت احوال.

  فتح باب

          یکی از اهداف نظام جمهوری ‌اسلامی، توجه به وضع معیشتی، رفع فقر،حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم می‌باشد که نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف تبیین شده در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مشاهده کرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زیر عنوان « سلامت و بهبود کیفیت زندگی» در موارد 84 الی 94 به موضوع کیفیت زندگی پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنین بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله کشور که در سال 1384 ابلاغ شده است ایران در سال 1404 باید به کشوری با ویژگی‌های کلیدی دور بودن از فقر وتبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.

         در سطح جهانی،‌هم بانک جهانی و هم‌سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)[1] ، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از استراتژی‌های خود برای کاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نیز امروزه به مقوله کیفیت زندگی[2] نه به عنوان ابزار بلکه هدف نهایی و غایی توسعه نگریسته می‌شود و شاهد یک تغییر رویکرد و نگرش از تکیه بر مفاهیم و شاخص‌های صرفاً اقتصادی به سمت توجه به عوامل اجتماعی درمقوله کیفیت زندگی هستیم.

    توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.

         در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد که سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل کردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد که افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال کنند. بطور مثال نظرسنجی بیکر[3] از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد که بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یک دوست یا شرکت مرتبط یا فقط به این دلیل که فردی را می‌شناسند که از آن سهام خریداری کرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندکی از سرمایه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌کنند.[4])بکر،1984، به نقل از رنانی،1388؛15)

            همچنین کریستیان گرو تارت[5] در باب لزوم توجه به سرمایه اجتماعی آن را حلقه مفقود[6] سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت واجتماع می‌داند و بیان می‌دارد که در  رسیدن به توسعه پایدار[7]، علاوه بر سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و طبیعی عامل دیگری نیز وجود دارد که همان سرمایه اجتماعی است( گروتارت، 1998؛6). از آنجا که در معنای کیفیت زندگی نیز به طور ضمنی دلالت بر زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی وجود دارد پس می‌توان پلی ارتباطی میان این دو مفهوم برقرار کرد که معرف همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و بازگوی آن باشد که با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیشتر می‌توان شرایطی را فراهم ساخت که به سطح بالایی از کیفیت زندگی دست یافت. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه روان‌پزشکی و پزشکی نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد به عنوان نمونه کیم و کاواکی[8] درپژوهشی در ایالت‌های مختلف آمریکا به این نتیجه رسیدند که در ایالت‌هایی که سطح سرمایه اجتماعی بالا و متوسط بوده سطوح بالاتری از سلامت جسمانی و روانی شهروندان- که از شاخص‌های کیفیت زندگی می‌باشند- مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،2007،به نقل از گروسی، 1387؛ 7)

         شواهد تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهد افرادی که از اجتماع دورند یا منزوی هستند احساس خطر مرگ را بیشتر تجربه می کنند بعنوان نمونه نتایج یک بررسی در آمریکای شمالی مشخص ساخت که بیماری های بد خیم منجر به مرگ در بین مردانی بیشتر دیده می شود که تماس های اجتماعی روزانه کمتری دارندیا مشارکتی در انجمن ها یا کلوبها ی اجتماعی ندارند. (توکل،1389؛11) لذا هرچه کیفیت زندگی بطور مستمر ارتقا یابد از میزان آسیب های روانی و اجتماعی مانند بیماریهای روانی ،احساس بیگانگی،نارضایتی از زندگی و ناهنجاریهای اجتماعی کاسته می شود.بنابراین کیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی دومفهوم مرتبط با ادبیات توسعه هستند که از یک سو هر دو پیوندی با ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه دارندو از سوی دیگربا یکدیگر پیوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمرکز بر کارکنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردی از چگونگی کیفیت زندگی ،  سر مایه اجتماعی ورابطه آنها با یکدیگر را بدست بیاورد.

  1-2-آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور                           

                     

        تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

  تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

  پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

  سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

  براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

  پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

  در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
  1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده

  2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده

  3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/

  1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
  4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55‌ماده
  5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
  6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355

  7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
  8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
  9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370

  همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد.

  تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
  سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.

  سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

  در حال حاضر سازمان مذکور برای انجام ماموریت های محوله، تشکیلاتی به شرح ذیل دارد:
  حوزه ریاست ، 3 معاونت (امور سجلی، آمار و انفورماتیک و اداری و مالی) و 6 اداره کل (امورحقوقی، سجلی و پژوهش، ثبت احوال امور خارجه، خدمات ماشینی، اموراداری و امور مالی)، 6 دفتر ستادی (دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی، دفتر توسعه و فن آوری اطلاعات، دفتر بودجه و تشکیلات، دفتر روابط عمومی و دفتر مدیریت و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیریت حراست، یک مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی) و 30 اداره کل ثبت احوال استانی که به انجام وظایفی نظیر «سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان، نظارت و ارزیابی، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و رویه های اداری، آئین نامه ها و دستور العمل ها و...» همت می گمارند و بالاخره تعداد 476 اداره اجرایی انجام فعالیتهای خدمات رسانی در زمینه امور سجلی و انفورماتیک می پردازند. ذیلاً به شرح مختصری از فعالیت های اصلی سازمان بسنده می گردد.

  وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

  الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه

  ب) ثبت وفات و صدور گواهی

  ج) تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم

  د) ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات

  ه) صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
  و) ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی

  ز) جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن

  ی) وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است ( منبع www.sabteahval.ir).

   

  1-3-تبیین مساله:

     کیفیت زندگی از جمله مسائلی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت. گسترش روز افزون فرایند صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان می دهد مشکلات زیادی برای بشر بوجود آورد با افزایش شهرنشینی ،تمرکز منابع و سرمایه ها ،امکانات و خدمات شهری رشد کرد و کلان شهرها شکل گرفته و مشکلات شهری مانند آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و به تبع آن فشارها و استرس های روحی و روانی برای بشر وجود آمد. پس از جنگ جهانی دوم همراه با توسعه دولت های رفاه گسترو نقش بیشتر مردم درحیات اجتماعی و سیاسی ، هدف نهایی و غایی توسعه بهبود شرایط زندگی اجتماعی قرار گرفت.و توجه به ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی در کنار بعد کمی زندگی بشرو تلاش در جهت ارتقا شرایط و بهبود بعد کیفی زندگی  بیشتر اهمیت یافت.بگونه ای که از آن پس ،هدف توسعه فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی مردم در نظر گرفته شد و سیاستهای اقتصادی ای که تا  آن زمان با توسعه ملی همانند فرض می شد رشد اقتصادی را  بعنوان هدف نهایی توسعه مورد تردید قرار داد .گزارش برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال1994رشد اقتصادی را بعنوان یک وسیله تلقی می کند و هدف را توسعه انسانی پایدار می داند یعنی توسعه ای که طرفدار مردم ودر جهت بر طرف کردن نیاز مردم باشد(معمارزاده،1374)یکی از راههای ارتقا سطح کیفیت زندگی، شناخت عوامل موثری است که در افزایش سطح کیفیت زندگی تاثیر گذار هستند شناخت هر چه بیشتر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی می تواند در برنامه ریزی جهت اقدام برای حل مسایل مفید واقع شوند.به باور بسیاری از صاحب نظران کیفیت زندگی صرفا یک امر اقتصادی نیست بلکه عوامل اجتماعی نیز نقش مهمی درایجاد ،حفظ و از میان رفتن آن ایفا می کنند.رشدو گسترش توجه به عوامل اجتماعی و نقش آنها در کیفیت زندگی در کشورها همزمان با رشد و توسعه سرمایه اجتماعی بوده ووا کنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی.حتی در کشور بوتان بعنوان یک کشور کوچک و گمنام پادشاه[9] آن کشور از سال 1976 در اعتراض به مدل های غربی توسعه سعی داشت بجای شاخص تولید ناخالص ملی ،از شاخص های خوشبختی ناخالص ملی[10] برای سنجش عملکرد حکومت و دولت استفاده کند ( خوارزمی ،12:1387).

     شواهدزیادی وجود دارد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر جنبه های مختلفی از کیفیت زندگی افراد دارد و بهبود و پیشرفت سطح سرمایه اجتماعی می تواند در نهایت به کیفیت زندگی و رفاه ختم شود .برای مثال در گزارشی که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD )تحت عنوان رفاه ملتها منتشر شده است ضمن بیان این تعریف از سرمایه اجتماعی که"اساس سرمایه اجتماعی بر ارتباطات اجتماعی بوده و همانند هر سرمایه ای ممکن است بعنوان منبعی که افراد برای کسب مجموعه ای از منافع و مزایا روی آن سرمایه گذاری می کنند در نظر گرفته شود"آشکارا به نقش سرمایه اجتماعی که بعنوان یکی از درون داده های اصلی در رفاه افراد موثر می باشد اشاره دارد (زاهدی39:1388) و سرمایه اجتماعی را بعنوان بخش مهمی از استراتژی خود برای کاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاستهای اجتماعی در نظر گرفته است.

    وندی استون ووجودی هیوز[11] در تحلیل پژوهش صورت گرفته تحت عنوان"خانواده ،سرمایه اجتماعی و شهروندی"که در استرالیا صورت گرفت بیان داشتند که بین سطح رفاه مالی و اندازه های شبکه های غیر رسمی یک رابطه خطی برقراراست. کسانی که زندگی راحتی دارند گسترده ترین شبکه های غیر رسمی و بیشترین تعدادعضویت در گروهها را دارندودر مقابل کسانی که در گذران زندگی از نظر مالی دارای مشکل هستند کوچکترین شبکه های غیر رسمی و کمترین عضویت در گروه ها و پیوند های سازمانی را داراهستند (استون،30:2001). پاتنام در کتاب خود تحت عنوان "بازی بولینگ به تنهایی" بیان می دارد" که از میان همه حوزه هایی که پیامد های سرمایه اجتماعی را ریشه یابی کردم در هیچ یک از آنها اهمیت ارتباط اجتماعی آن به خوبی قلمرو سلامت و رفاه نبوده است"(به نقل از فتوت،3:1388)بنابر این از آنجایی که کیفیت زندگی می تواند تابعی از گسترش کمی و کیفی سرمایه اجتماعی باشد لذا ضروری است با هر شکل ممکن به افزایش سرمایه اجتماعی در سطح جامعه کمک کنیم. چرا که سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای کیفیت زندگی می انجامد.

     همچنین شواهدی مبنی بر پیوستگی جامع تری بین سلامتی(بعنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی) و پیوندهای اجتماعی وجود دارد که نشان می دهد نرخ مرگ و میر در میان افراد با شبکه های اجتماعی قوی نصف یا یک سوم افراد با پیوند های اجتماعی ضعیف است(جان فیلد،95:1388)و بهبود و پیشرفت سطح سرمایه اجتماعی می تواند در نهایت به کیفیت زندگی و رفاه مورد انتظار ختم شود.فرنچ و کاپلان (1973)نیز  در بررسی خودنشان داده اند که هرچه انسان در سازمان کمتر فعال باشد احتمال ابتلای به بیماری روانی و جسمی بیشتر است.(به نقل از حاجلوحاجلو،1391؛170). پس می توان ادعا کرد که کیفیت زندگی در ابعاد خود(کیفیت محیطی،روانی،اجتماعی و جسمی)تحت تاثیر کیفیت ارتباطات و پیوند های اجتماعی می باشد.لذا د رپژوهش حاضر این سوال مطرح می شود که سرمایه اجتماعی چه نقشی در فرایند کیفیت زندگی کارکنان دارد؟از سوی دیگر روابط کارکنان با دیگران و فعالیت های اجتماعی آنها چه رابطه با کیفیت زندگی دارد؟آیا این روابط که از عنوان سرمایه اجتماعی یاد می کنیم در سطح کیفیت زندگی افراد نقشی دارد؟

   

  [1] - Organization For Economic Co-operation and Developmwnt

  [2] -Quality of life

  [3] -Beiker

  [4] - یک ضرب‌المثل روسی می‌گوید که« به جای صد روبل( واحد پول روسیه) صد دوست داشته باشید»

  [5]-Christion Grootaert

  4-The Missin Link

  5-گروتارت توسعه پایدار را چنین تعریف می کند که نسل های آینده از سرمایه سرانه ای معادل آنچه که نسل امروز دارد-یا بیشتر-بهره مند شوند.(گروتات، 1998 ؛ 6)

  [8]- Kim& Kawashi

  [9] -King jig mewangchuck

  [10] -Gross national happiness

  [11] -Wendy Stone& jody hughes

  The relation ship of social capital and quality of life: the case study of personnel of MAZANDARANُS SIVIL REGISTRATION.

  Abstract

   

  Social capital is the most important concept in the social sciences and its application in other field of science is increasing. This concept is considered the missing link in development. The social capital, lik other capitals, is productive and provides a good background for the operation of the economic and cultural capitals. In recent decades,the concept of quality of life has been developed for showing the community welfare that is an indicator of the development conclusions.

  This research was done through filling a questionnaire and findings have proved that social capital status, in most cases, especially in the modern relationship is not desirable, except in special cases that are related to aspects of the intergroup. In fact, when goes from the family level to a higher level of society, the amount of social capital will be reduced. The results of quality of life in four domains indicate that the highest average number (70%) is health-related (physical) and environmental domain, with an average of 55 percent, is the lowest expression level, relative to other aspects of the sample. The mean for the mental health sector is 66 percent vs. 64 percent for health and social affairs. This indicates that mental health and social relationship of studied personnel is in relatively adequate situation. 

  This study focus on the effect of social capital on quality of life by making indicator and evaluating the effect social capital on the quality of life in perssonel of MAZANDARANُ S SIVIL REGIS TRATION. This study was done by a questionnaire survey and  The results show that social capital, in all its dimensions ( trust, network, partnership) with the dependent variable(quality of life), and it is the best predictor of quality of life compared with the other variables(personal,family and job characteristics) . Among all variables, the trust variable with Beta of 0.414 compared to other variables such as spouse occupation and type of employ- ment has an increasing effect on pesonnel's life of quality.

   

  Key concepts:

  Social capital,quality of life,trust, partner ship, network,Sivil Registration.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران)

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

                                               فصل اول: جزییات

  1-1- فتح باب..................................................................................................................................................... 2

  1- 2- آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور................................................................................. 4

  1- 3- تبیین مساله............................................................................................................................................ 7

  1-4- سوالات تحقیق......................................................................................................................................... 9

  1-5-ضرورت انجام پژوهش.............................................................................................................................. 10

  1-6- تحقیقات انجام شده با موضوع سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی........................................... 12

  1-6- اهداف تحقیق........................................................................................................................................... 12

  1-7-1- تحقیقات داخلی................................................................................................................................. 12

  1-7-2- تحقیقات خارجی............................................................................................................................... 17

  1-8- نقدوبررسی................................................................................................................................................ 21

                                            فصل دوم:مبانی نظری

  2-مقدمه................................................................................................................................................................. 24

  2-1-1 تاریخچه سرمایه اجتماعی................................................................................................................. 24

  2-1-2- ماهیت سرمایه.................................................................................................................................... 29

  2-1-3- نسبت سرمایه اجتماعی با دیگر انواع سرمایه............................................................................ 36

  2-1-4- ابعاد سرمایه اجتماعی...................................................................................................................... 40

  2-1-4-1 بعد ساختاری................................................................................................................................... 40

  2-1-4-2 بعد شناختی.................................................................................................................................... 41

  2-1-4-3- بعد رابطه‌‌ای................................................................................................................................... 41

  2-1-5- سطوح سرمایه اجتماعی.................................................................................................................. 43

  2-1-6-پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی................................................................................................... 44

  2-1-7- نظریه‌های سرمایه اجتماعی............................................................................................................ 48

  2-1-7-1 جیمز کلمن...................................................................................................................................... 48

  2-1-7-2- پیر بوردیو....................................................................................................................................... 50

  2-1-7-3- رابرت  پاتنام.................................................................................................................................. 53

  2-1-7-4-فرانسیس فوکویاما......................................................................................................................... 56

  2-1-7-5- آنتونی گیدنی................................................................................................................................ 58

  2-1-7-6- تئوری شکاف ساختاری.............................................................................................................. 59

  2-1-7-7- تئوری منابع اجتماعی................................................................................................................ 59

  2-1-7-8- تئوری پیوندهای ضعیف............................................................................................................. 61

  2-1-7-9- وولکاک و نارایان........................................................................................................................... 62

  2-1-7-10- کریستین گروتیت.................................................................................................................... 63

  2-1-7-11-پاملا پاکستون.............................................................................................................................. 63

  2-1-7-12- کاکس.......................................................................................................................................... 64

  2-2- کیفیت زندگی.......................................................................................................................................... 65

  2-2-1- تاریخچه................................................................................................................................................ 65

  2-2-2- کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط.................................................................................................... 68

  2-2-2-1- رضایت از زندگی.......................................................................................................................... 75

  2-2-2-2- سعادتمندی................................................................................................................................... 76

  2-2-2-3- سبک زندگی................................................................................................................................. 77

  2-2-2-4- خوشبختی..................................................................................................................................... 78

  2-2-3- ابعاد کیفیت زندگی........................................................................................................................... 79

  2-2-4 شاخص‌های سنجش کیفیت زندگی............................................................................................... 81

  2-2-4-1- شاخص بهداشت اجتماعی فوردام(fish).............................................................................. 84

  2-2-4-2- شاخص توسعه انسانی(HDI).................................................................................................. 84

  2-2-4-3- شاخص پیشرفت واقعی(GDI)............................................................................................... 86

  2-2-5- رویکردهای کلان به کیفیت زندگی.............................................................................................. 88

  2-2-5-1-رویکرد جامعه‌شناختی................................................................................................................. 88

  2-2-5-2- رویکرد روانشناختی..................................................................................................................... 89

  2-2-5-3- رویکرد اقتصادی........................................................................................................................... 90

  2-2-5-4- رویکرد اکولوژیکی........................................................................................................................ 90

  2-2-6-  نظریات موجود در باب کیفیت زندگی....................................................................................... 91

  2-2-6-1- تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو......................................................................................... 91

  2-2-6-2- نظریه ناهمسازی چندگانه(MDT)........................................................................................ 93

  2-2-6-3- نظریه نابرابری............................................................................................................................... 93

  2-2-6-4- نظریه هورنکوئیست..................................................................................................................... 94

  2-2-6-5- نظریه ادراکی فرانس................................................................................................................... 94

  2-2-6-6- رویکرد ویلکنسون......................................................................................................................... 96

  2-2-6-7-رویکرد ماسام.................................................................................................................................. 96

  2-2-6-8-نظریه فلاناگان................................................................................................................................ 97

  2-2-6-9- نظریه براون.................................................................................................................................... 97

  2-2-6-10- نظریه سازمانی بهداشت جهانی............................................................................................ 98

  2-2-6-11- نظریه دیوب................................................................................................................................ 99

  2-2-6-12- معرف‌های باسک و سولز باچر............................................................................................... 100

  2-2-6-13- ماتریس کیفیت زندگی زاف.................................................................................................. 102

  2-2-6-14- مدل ادراکی زان........................................................................................................................ 103

  2-2-6-15- مدل ادراکی کیفیت زندگی زان........................................................................................... 103

  2-2-7- چهارچوب نظری................................................................................................................................ 104

  2-2-8- فرضیات .............................................................................................................................................. 110

  2-2-9- سوالات................................................................................................................................................. 111

                                          فصل سوم: روش‌شناسی

  3- مقدمه............................................................................................................................................................... 113

  3-1- روش جمع‌آوری اطلاعات...................................................................................................................... 114

  3-2- جامعه‌آماری.............................................................................................................................................. 114

  3-3- واحد تحلیل.............................................................................................................................................. 114

  3-4- حجم نمونه و روش‌نمونه‌گیری............................................................................................................. 114

  3-5- روش‌تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................................................... 116

  3-6- ابزار  گردآوری اطلاعات........................................................................................................................ 116

  3-7- روش آماری............................................................................................................................................... 116

  3-8- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها....................................................................................................... 117

  3-8-1- تعریف نظری متغیر وابسته............................................................................................................. 117

  3-8-2- تعریف عملیاتی متغیر وابسته........................................................................................................ 118

  3-8-3- تعریف نظری متغیر مستقل............................................................................................................ 119

  3-8-4- تعریف عملیاتی متغیر مستقل....................................................................................................... 120

  3-8-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای زمینه‌ای............................................................................. 130

  3-9- اعتبار و روایی متغیرها........................................................................................................................... 135

  3-9-1- اعتبار..................................................................................................................................................... 135

  3-9-2- روایی..................................................................................................................................................... 136

                                            فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

  4- مقدمه............................................................................................................................................................... 138

  4-1-  توصیف سیمای پاسخگویان................................................................................................................ 139

  4-1-1- جنس.................................................................................................................................................... 139

  4-1-2- سن........................................................................................................................................................ 140

  4-1-3-وضعیت تاهل ...................................................................................................................................... 141

  4-1-4-تحصیلات............................................................................................................................................... 142

  4-1-5- تحصیلات همسر................................................................................................................................ 143

  4-1-6- شغل همسر......................................................................................................................................... 144

  4-1-7- میزان درآمد........................................................................................................................................ 145

  4-1-8- وضعیت استخدامی........................................................................................................................... 147

  4-2-توصیف متغیرهای تحقیق...................................................................................................................... 148

  4-2-1- توصیف متغیر مستقل...................................................................................................................... 148

  4-2-1-1- میزان اعتماد اجتماعی............................................................................................................... 148

  4-2-1-1-1- اعتماد بین شخصی................................................................................................................ 148

  4-2-1-1-2 - اعتماد تعمیم یافته............................................................................................................... 151

  4-2-1-1-3- اعتمادنهادی............................................................................................................................. 153

  4-2-1-2- مشارکت اجتماعی....................................................................................................................... 156

  4-2-1-3- شبکه روابط اجتماعی................................................................................................................. 159

  4-2-1-4 –سرمایه اجتماعی......................................................................................................................... 161

  4-2-2- کیفیت زندگی.................................................................................................................................... 163

  4-2-2- توصیف متغیر وابسته....................................................................................................................... 163

  4-2-2-1- میزان سلامت فیزیکی................................................................................................................ 163

  4-2-2-2- سلامت روانی................................................................................................................................ 165

  4-2-2-3- سلامت محیط............................................................................................................................... 167

  4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعی.............................................................................................................. 169

  4-3- تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها................................................................................................... 172

  4-4- تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها............................................................................................... 179

  4-5-تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره................................................................. 180

  منبع:

  فهرست منابع

  -الف: منابع فارسی

  آرمان، فاطمه (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در شهروندان، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

   آزادارمکی، نقی و کمالی، افسانه (1383)، اعتماد، جنسیت، بررسی تطبیقی اعتماد متقابل بین دو جنس، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 5 شماره 2

   آقاپور، اسلام (1387)، بررسی عوامل اقتصادی جتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مهاجران حصارک کرج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

   اجتهادی، مصطفی (1386)، سرمایه اجتماعی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 5، صص 12-1

   ادیبی سده، مهدی و همکاران (1387)، سنجش سرمایه اجتماعی میان‌گروهی (طیف سام)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38

   ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1383)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه‌ روستایی ایران، تهران: نشر نی

  اسداله پور،عهدیه(1390)،میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر برآن در شهر آمل،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

   اشرف، احمد (1380)، نگرشی در مفهوم کیفیت زندگی و اجزای آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره 6، صص 63-56

   الوانی، سیدمهدی (1387)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34

   انق، نازمحمد (1384)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم گنبدکاووس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

   اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جامعه صنعتی و پیشرفته، ترجمه: فرهاد ماهر، تهران: انتشارات کویر

   باری، نورمن (1389)، رفاه اجتماعی، ترجمه: مرتضی نوربخش، تهران: نشر سمت

   باسخا، مهدی و همکاران (1387)، دسته‌بندی شاخص‌های کیفیت زندگی در استان‌های کشور، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 37

   بهزاد، داود (1381)، بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و رابطه آن با متغیرهای دینی، عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی اجتماعی، مجله طب و تزکیه، شماره 53، صص 53-38

   پارسامهر، مهربان و ترکان، رحمت‌اله (1391)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی، مجله پژوهش پرستاری، دوره 7 شماره 26، صص 79-69

   پیران، پرویز و همکاران (1388)، کارپایه مفهومی سرمایه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6، شماره 23، صص 43-9

   پیراهری، نیر (1388)، سرمایه اجتماعی در نظریات اجتماعی، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال 3، شماره 3

   تاج‌بخش، کیان (1384)، کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تأمین اجتماعی، مجموعه مقالات نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی در رفاه اجتماعی

   توسلی، غلامعباس (1369)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات سمت

   توسلی، غلامعباس و موسوی، مرضیه (1384)، مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 11، صص 32-2

   توکل، محمد و همکاران (1390)، بررسی جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در زوجین شهر کرمان، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره 5 و 6، صص 194-169

   تونیکس، فرانس (1387)، اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی ایران

   جمشیدی، مژگان و کرمی، عزت‌اله (1382)، توسعه روستایی و آثارش بر کیفیت زندگی زنان، فصلنامه روستا و توسعه، سال ششم، شماره 3، صص 69-57

   جواهری، فاطمه و حسین‌زاده، مرتضی (1390)، پیامدهای اجتماعی اختلال هویت جنسی، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی تغییر جنس‌خواهان در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 3

   حاتمی‌نژاد، حسین (1390)، تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 16

   حاجلو، نادر (1391)، رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت، سال سوم، شماره 3، صص 184-169

   حاجی یوسفی، علی (1380)، کیفیت زندگی و راهبردهای اصلاحی، فصلنامه مددکاری، شماره 8، صص 38-30

   حسینی، سیدامیرحسین و همکاران (1385)، رتبه‌بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان‌های کشور، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26

   حیدری، قاسم (1390)، بررسی کیفیت زندگی مردم شهر نکا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

   حیدری، علی (1390)، بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در سکونت‌های روستایی کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 136، صص 66-51

   خادمیان، ابوالقاسم (1390)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر میزان گرایش به جرم زنان سرپرست خانوار بابلسر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

   خوشفر، غلامرضا (1387)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت شهروندان استان گلستان، رساله دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

  راهنورد،زهراو همکاران(1385)،بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (حیات)،دوره 12،شماره1

   ربانی‌خوراسگانی، علی و ارشدی، وحید (1385)، تأثیر سیاست‌های توسعه اقتصادی و سیاسی ایران بعد از جنگ در تخریب سرمایه اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت برنامه‌ریزی تحقیقات و توسعه علوم انسانی

   ربانی‌خوراسگانی، علی و همکاران (1388)، بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در سطح محله، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، صص 149-119

   ربانی‌خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود (1385)، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی، مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی اصفهان، سال 15، شماره 58 و 59، صص 108-66

   رضوانی، محمدرضا و منصوریان، حسین (1387)، سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم، شاخص‌ها و مدل‌ها، فصلنامه توسعه و روستا، سال 11، شماره 3، صص 26-1

   رضوانی، محمدرضا و همکاران (1388)، توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت‌های زندگی شهری، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره 2، صص 110-87

   ریتزر، جورج (1385)، نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی

   رنانی، محسین و دلیری، حسن (1388)، آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟ فصلنامه راهبرد، شماره 19، صص 170-147

   زندی، میترا و همکاران (1383)، بررسی تأثیر برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروزکبدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره 41

   ساروخانی، باقر (1370)، دایره‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان

   ساروخانی، باقر و هاشم‌نژاد، فاطمه (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین جوانان ساری، فصلنامه مطالعات جوانان، سال دوم، شماره 2، صص 94-81

  سازمان ثبت احوال کشور(1392)،ثبت احوال از گذشته تا امروز،سایت سازمان ثبت احوال کشور 11/5/13292،آنلاین تاریخ دسترسی :11/5/1392،قابل دریافت از :

      http://www.sabteahval.ir/default-59.aspx                                                    

   ساعی، علی (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی جوانان با تأکید بر نقش خانواده، دانشنامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 2، صص 113-89

   سام‌آرام، عزت‌اله و همکاران (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 51، صص 80-39

   سرمد، زهره و بازرگان، عباس (1377)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

   شارع‌پور، محمود (1387)، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت

   شارع‌پور، محمود (1380)، فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 3

   شارع‌پور، محمود (1390)، سنجش نابرابری در سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک ژنراتور، دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 4، صص 130-111

   شارع‌پور، محمود (1382)، ریشه‌های سرمایه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران.

   شاه‌حسینی، ماهرو (1382)، مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد انجمن‌های اعتبار گردشی زنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم تحقیقات

   شریفیان‌ثانی، مریم (1380)، سرمایه اجتماعی، مفاهیم و چارچوب نظری، فصلنامه مددکاری اجتماعی، سال اول، شماره 2، صص 18-5

   شریفیان‌ثانی، مریم و ملکی، امیر (1385)، سرمایه اجتماعی به مثابه یک سیستم پیچیده، فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، صص 65-45

   شعبانی، احمد (1387)، سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور، فصلنامه مطالعات اقتصادی اسلامی، سال دوم، شماره 2، صص 119-95

   شجاعی‌باغینی، محمدمهدی و همکاران (1387)، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

   شیرافکن، امیرحسین (1387)، بررسی رابطه سبک زندگی و میزان استفاده دانشجویان از اینترنت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

   طباطبایی‌موتمنی، منوچهر (1386)، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت

  عباسی ،مرضیه(1391)،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

  عبداله پور،ابراهیم و همکاران(1388)،کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در کارکنان ادارات شهرستان بوکان،مجله پزشکی ارومیه،دوره 22،شماره اول،صص 47-40

   عبدی، عباس و گودرزی، محسن (1378)، تحولات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات روش

   عطار، سعید (1387)، پیر بوردیو از فضای اجتماعی تا سرمایه اجتماعی، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 252 و 251، صص 165-158

   علی‌اکبری، اسماعیل و امینی، مهدی (1389)، کیفیت زندگی شهری در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 10، شماره 36، صص 148-121

   عنبری، موسی (1387)، جامعه‌شناسی فاجعه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

   عنبری، موسی (1389)، تحولات کیفیت زندگی در ایران، مجله توسعه روستایی، دوره اول، شماره 2، صص 181-149

   غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر تیراژه

   غفاری، غلامرضا (1385)، مدخلی بر سرمایه اجتماعی، مجله سیاست داخلی، سال اول، شماره اول، صص 103-75

   غلامزاده، جلیل (1387)، رابطه بین اعتماد اجتماعی و انجمن‌های داوطلبانه، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38

   فاضل، امین‌اله و همکاران (1390)، قدرت پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت‌مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز، فصلنامه علمی و پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شماره 3، صص 163-139

   فتوت، هدی (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز، رساله دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

   فرجی‌ملایی، امین (1390)، تحلیل شاخص‌های اقتصادی در سنجش کیفیت زندگی، مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد شهری ایران

   فرجی‌ملایی، امین (1389)، تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی ایران، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اول، شماره 2، صص 16-1

   فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان

   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383)، تهران: معاونت پژوهش و تصحیح مقررات ریاست جمهوری

   کرایب، یان (1381)، نظریه اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران: نشر آگه

   کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی

   کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک‌وان (1375)، روش تحقیق، ترجمه: عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشرتوتیا

   گروسی، سعیده (1386)، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 8، شماره 31 و 30، صص 81-62

   لطیفی، غلامرضا و فرخ‌وندی، امیر (1390)، عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه توسعه اجتماعی، شماره 9، صص 124-82

   لهسایی‌زاده، عبدالعلی و مرادی، گلمراد (1386)، رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در مهاجران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 7، شماره 26، صص 180-161

   ماشینی، فریده (1385)، تأثیر جلسات مذهبی زنان بر کیفیت زندگی زنان شرکت‌کننده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی زنان دانشگاه علامه طباطبایی

   محمدی، محمدعلی (1384)، سرمایه اجتماعی و سنجش آن، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

   محسنی، منوچهر و همکاران (1385)، بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 4، صص 95-72.

   محمدزاده، سروده (1388)، بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان شادکامی، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

  مسرور،دریادخت(1391)،کیفیت زندگی مرتبط باسلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه،نشریه پرستاری ایران،سال25،شماره76،صص 27-19

   مشبکی، اصغر و قلیچ‌لی، بهروز (1384)، تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در دو شرکت خودروساز ایرانی، فصلنامه مدرس، علوم انسانی، دوره 11، شماره 3.

   معینی‌دهکردی، بهمن و صفایی، آرزو (1386)، تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی در ایران.

  مصطفوی، سمانه و همکاران (1390)، تأثیر بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، مجله پژوهشی در علوم توانبخشی، سال هفتم، شماره 4، صص 524-516.

   معمارزاده، قدرت‌اله (1374)، گزارش توسعه انسانی 1994، تهران: سازمان برنامه‌ و بودجه.

   مکموندی، سمیه و زمانی، مریم (1389)، بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز، فصلنامه علمی- پژوهشی جنتاشاپور، دوره دوم، شماره 4، صص 200-191.

   موسوی، میرطاهر (1385)، مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 3، صص 92-67.

   موسوی، میرطاهر و همکاران (1389)، سرمایه اجتماعی جوانان ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 10، شماره 3، صص 84-57

   مؤیدفر، رزیتا و همکاران (1386)، اثرات متقابل و پویای سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، مطالعات اقتصاد بین‌الملل، سال 20 شماره 35، صص 38-22

   میری، غلامرضا (1389)، بررسی نقش سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در روستاهای بخش پشت‌آب سیستان، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال 2، شماره 4، صص 38-25

  . میلر، دلبرت (1380)، راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی

   نظرپور، محمدنقی و منتظری، مصطفی (1389)، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دهم

  نجات، سحرناز و همکاران (1385)، استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4، شماره 4

  نجات، سحرناز (1387)، کیفیت زندگی و اندازه‌گیری آن، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 4، شماره 2، صص 62-57

   نراقی، احسان (1357)، کیفیت زندگی، تهران: نشر امیرکبیر

  نریمانی، محمد و همکاران (1390)، مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیرمعتاد، فصلنامه اعتیادپژوهی، سال 5، شماره 19، صص 38-21

   نصیری‌ماهینی، زینب (1388)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

   نظری، حامد (1383)، بررسی مفاهیم برنامه غنی‌سازی ارتباط و مشاوره راه‌حل محور بر رضایت زناشویی زوجین شاغل، رساله دکتری رشته مشاوره دانشگاه تربیت معلم

   ورمزیار، مهدی (1387)، رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان شهرستان سنندج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

   وطن‌دوست، فاطمه (1391)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

   یزدان‌پور، فاطمه (1389)، عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان خمین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

   

   

   

   

   

  ب: منابع انگلیسی

  . Campbell, A, etal. (1976). "The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations and Satisfaction". New York, Russell. Saye foundation

  . Easterlin, Angelescu. (2007). "Modern Economic Growth and Quality of Life: Cross Sectional Time Service Evidence" Institue for the Study oF Labure

  . Farkuhar, M. (1993) "Definitions of Quality of Life a taxonomy". Jurnal of Nursing. 45

  .Hobss,Graham,(2000)”What is Social Capital?A Brief Literature Overview”,Econimic and Social Research Foundation

  .Hendy,F,MCvittie,C.(2004)"Is quality of life a Health concept? Qualitive Health research ,No.14:pp961-975

  . Grootaerd, C. (1998) "Social Capital: the Missing Link; Social Capital Initiative Working", No: 3

  . Kim, D. Kawachi, I. (2007) "U.S. Stat Level Social Capital and Health Related Quality of Life". AER, Vol 17, No: 4

  . Kamp, I, K- and etal. (2003) "Urban Environmental Quality on Human Well- being: Towards a Conceptual From Work and Demarcation ofer Concepts; a Literature Study. 65 (1-2)

  . Leana & Van Buren. (1998) "Organizational Social and Employment Practices" Academy of Mangement Review. Vol 24, NO: 3

  and Environment, 43 (7): pp 1205-1215

  . Mccrean, S. Stimson, R. (2006) "Whais the Strengh of the Link Between Objective an Subjective Indicatores of Urban of Life?" Applied Ressearch in Quality of Life. 1: pp 79. 96.

  . Moro, B and etal. (2008) "Ranking Quality of Life Using Subjective Well-being Data, Economical Economics, 65 (3): pp 448- 460

  . Nillson. J and etal. (2006) "Social Capital and Quality of Life in the Oldage" Jurnal of Aging and Health, No, 3, pp 419- 434

  . Nygvist, F and etal. (2008) "The Effect of Social Capital on Health: Cas Study of Tow Language Groopin Finland" Health and Place. 14 (2). pp 347-36

  . Stone, W. Hughe, J. (2001) "The Nature and Distribution of Social Capital: Initial Finding of Families, Social Capital & Citizen Ship Survey. Australian Institue of Family Studies

  . Sophe. P, P. (2004) "The Concept of Social Capital" a Critical Review. eux 10th ACN Conference-Paris, 21- 23 Janury 2004

  . Tajmazinani, A. (2010) "In the Mainstream or at the Margins? Youth Inclusion and Exclusion in Iran", University of Glamorgan, U.K., PhD Thesis

  .WOQOL GROP(1993)"Study protocol for the world Health Organization Projec to develop a quality of life assessment.Quality of Life Reasearch.No .2.  تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردیکارکنان ثبت احوال مازندران)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس