پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

word
154
907 KB
30028
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۰,۰۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  چکیده

  در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد تغییرات در سطح جامعه ایفا می کنند و رسانه ی دیداری مانند تلویزیون به دلیل تنوع برنامه ها نقش  قابل توجهی دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه استفاده از برنامه­های تلویزیون با گرایش به حفظ محیط زیست بین شهرواندان 18 سال به بالای شهر تهران می باشد تا بتوان راهکارهایی جهت ارتقای کمّی و کیفی برنامه­های تلویزیون به عنوان یک رسانه­ی ارتباط جمعی برای افزایش آگاهی و علاقه­ی شهروندان در جهت بهینه عمل کردن و حفاظت از محیط زیست ارائه نمود.

     برای اجرای تحقیق، از فن "پیمایش" استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شهروندان 18 سال به بالای مناطق 22  گانه شهر تهران بود. حجم نمونه ها بر حسب فرمول کوکران  384 نفر شد. که طی آن در هر منطقه تعدادی پرسشنامه به صورت تصادفی بین شهروندان توزیع گردید سپس از تکنیک سوات (SWOT) و همین طور از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از «ضریب آلفای کرونباخ» بررسی و برابر 8/0 تعیین شد. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها، رگرسیون خطی نیز برای بررسی فرضیات تحقیق بکار رفت.

     نتایج تحلیلی پژوهش نشان داد: برنامه های تلویزیونی با محتوای زیست محیطی بخوبی می توانند درارتقاء آگاهی افراد بالغ شهر تهران برای حفظ محیط زیست مؤثر واقع شوند و تلویزیون به عنوان رسانه ملی می تواند تأثیر معناداری بر حفاظت از محیط زیست از سوی شهروندان داشته باشد.

    « اولویت انتخاب» برنامه های زیست محیطی تلویزیونی،درمیان شهروندان تهرانی، برنامه های زیست محیطی" خبری -  مستند  - و برنامه های  شاد " بود. برنامه های تلویزیونی با محتوای" هنری- سرگرمی – و مناسبتهای زیست محیطی" کمترین مخاطب را درجامعه آماری تحقیق داشتند.

     بر حسب نتایج ماتریس سوات تحقیق، عمده ترین «نقاط ضعف»رسانه تلویزیونی در رابطه با حفظ محیط زیست شامل :  الف- کم بودن میزان برنامه ها ، ب-  ضعیف بودن محتوای برنامه ها ،  ج - عدم کیفیت  برنامه های محیط زیستی تلویزیون محسوب شدند. مهمترین «نقاط قوت» تلویزیون شامل : الف- توانایی افزودن نگرش مثبت مخاطبین نسبت به حفظ محیط زیست، ب- قدرت بالابردن احساس مسئولیت جامعه برای حفاظت از محیط زیست ، ج- توان برانگیختن اعتراض تماشاگر علیه آسیب رسانان به محیط زیست بود.

     ازطرفی، تلویزیون ملی کشور به فرصت هاو تهدیدهای موجود توجهی نداشته، "برنامه های زیست محیطی شاد" در جذب گروه های مختلف سنی برای حفظ محیط زیست مهم ترین «فرصت درونی» تلویزیون بود، در حالیکه ناتوانی در" افزایش آگاهی زیست محیطی جامعه" اصلی ترین «تهدید بیرونی» برای رسانه تلویزیونی کشور(صدا و سیما) محسوب شده است.

  کلمات کلیدی:  محیط زیست، رسانه تصویری،  تلویزیون، آگاهی، تکنیک سوات (SWOT).

  1-1-    مقدمه

   

     بررسی رابطه برنامه های تلویزیونی در حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان تهرانی و تأثیر این رسانه بر رفتار مردم جامعه از منظر شکل گیری فرهنگ حفاظت از محیط زیست، منظور اساسی این تحقیق است . بر همین اساس، در طول این تحقیق، عملکرد، میزان پخش، نوع و کیفیت برنامه های تلویزیونی زیست محیطی را محور توجه قرار خواهیم داد.

     در این تحقیق سعی ما آن است که  بررسی نماییم؛ اساساً ارتباطی میان برنامه تلویزیونی و حفظ محیط زیست از سوی جامعه وجود دارد؟ پخش برنامه های تلویزیونی، تا چه حد به حمایت از محیط زیست اختصاص می یابد؛ به عبارت دیگر، می خواهیم تعیین نماییم که چند درصد از برنامه های تلویزیونی کشور به آگاه سازی جامعه در مورد حفاظت از محیط زیست تعلق دارد و به طور کلی آیا میزان و نوع برنامه های تلویزیونی، در تنویر نگرش مردم نسبت به حفظ محیط زیست تأثیر دارد یا خیر! اگر پاسخ مثبت است ، اثر آن چه میزان است؟ در ادامه این فصل ابتدا به بیان مسئله پژوهش می پردازیم و ضمن اشاره به نگرش های متفاوتی که در مورد میزان و نحوه تاثیر وسایل ارتباطات جمعی مطرح شده است، به بررسی اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق پرداخته ، سپس سؤالات و فرضیه های پژوهش را مطرح نموده ، پس از ارائه تعاریف مفهومی و کاربردی، متغیرهای تحقیق را مشخص کرده و رابطه میان آنها را مطرح خواهیم کرد.

   

  بیان مسئله

   

       بی شک، رسانه ها تأثیر عمیقی بر جامعه اعمال می کنند به طوری که قادرند  با شیوه های پذیرفتنی وعوام پسند، هر نوع تغییری را در فرهنگ جامعه ایجاد کنند. شکی نیست که رسانه در معرفی و شناخت محیط زیست، ممانعت از تخریب آن و بهتر شدن وضعیت زندگی افراد جامعه تاثیر غیر قابل انکاری دارد.  در واقع می توان گفت که رسانه های جمعی مخصوصاً تلویزیون، قسمتی از فر هنگ آموزی افراد جامعه بوده و با داشتن  امکانات وسیع، در ارائه جذاب تر و بهتر ایده ها می تواند به عنوان یک کانال ممتاز ارتباطی عمل کند که هیچ ابزاری، توانایی رقابت با آن را ندارد. از دیدگاه اجتماعی، مشکلات زیست محیطی بیشتر رفتاری و فرهنگی است تا حاصل رشد تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع. نقش های گوناگون وگاه متضاد رسانه های جمعی  در رابطه با حفظ محیط زیست برای تولید سمبل ها و نماد های زیست محیطی و خلق ارزش ها و باورها در جامعه ، ویژگی است که ما را ملزم به شناخت عملکرد رسانه ها در رابطه با حفاظت از حوزه های گوناگون محیط زیست می سازد. در زمینه­ی ترویج اخلاق محیط زیستی و فرهنگ سازی، روش­های اتخاذ شده باید جنبه عملی و پوشش وسیع داشته باشند(کریمی، 1382).

     از آنجا که سلامت محیط زیست هر نقطه از جهان متأثر از سلامت محیط زیست سایر               بخش های کُره خاکی است، در رابطه با حفاظت از محیط زیست و بقای منابع خدادادی، شرط اصلی بهره‏وری از اطلاعات و مشارکت مردم در ارتباطات و نیز توزیع اطلاعات زیست محیطی در جوامع ، تقویت برنامه های رسانه‏های ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون در ارتباط با محیط زیست  می باشد.  در واقع شناخت دقیق ماهیت رسانه­ها و بررسی توانمندی­ها و کارکردهای مثبت آنها، سهم فزاینده­ای در توسعه دانش، فرهنگ، مهارت­ها و نگرش­های فردی و اجتماعی بشر دارند. توجه به این رسالت مهم، برای دولتمردان، برنامه­ریزان و عاملان رسانه­های جمعی ضرورتی انکارناپذیر است(رشیدی و رشیدی، 1390) و ضرورت توجه به این امر را دوچندان می­کند.

     امروزه به غیر از سازمان­ها و نهادهایی مانند مدارس، دانشگاه­ها، مساجد، کتابخانه­ها، موزه­ها و تالارهای هنری، که هدف و عملکردشان متاثر کردن رفتار و شکل­دهی شخصیت افراد می­باشد، نهادهای دیگری هم وجود دارد که اصولا برای اهداف معین دیگری به وجود آمده­اند. اما به طور غیر مستقیم تأثیر تربیتی مهمی روی رفتار و شخصیت افراد دارند. آنها فرهنگ، دانش و اطلاعات را به صورت غیر رسمی از نسلی به نسل دیگر منتقل می­کنند. رسانه­های ارتباطی جمعی از این نوعند.   رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات، مجلات، تلفن همراه، کامپیوتر، ..... هر چند برای برخی اهداف دیگر به وجود آمده­اند، اما تآثیر تربیتی مهمی در الگوهای رفتاری افراد دارند و در رشد و توسعه فرهنگ عمومی تا حد زیادی سهیم­اند(رشیدی و رشیدی، 1390).

    در این راستا، و با انجام این تحقیق قصد داریم بررسی نماییم؛ آیا رابطه معناداری میان عملکرد رسانه های ارتباط جمعی ( تلویزیون) و میزان حفاظت از محیط زیست از سوی مردم جامعه وجود دارد؟ آیا برنامه های تلویزیونی کارآمدی توسط صدا و سیما در کشورمان تولید می شود تا سبب پیشبرد فرهنگ عمومی جامعه و ارتقاء نگرش زیست محیطی مردم گشته و حمایت از محیط زیست را ممکن سازد؟ و آیا زمان پخش برنامه های موجود با نیاز فرهنگ زیست محیطی و آگاهی جامعه در این رابطه تناسب دارد؟  

     به نظر می رسد رسانه های جمعی  آن گونه که شایسته است، به مسئله محیط زیست نمی پردازند!   مدت زمان پخش برنامه های زیست محیطی از شبکه های مختلف تلویزیونی، همچنین کمیّت و کیفیت گزارشات زیست محیطی که ازطریق تلویزیون ارائه می شود، گواه این موضوع است.

   

   

   

   

   

  1-2-1- میزان و نحوه تاثیر وسایل ارتباطات جمعی -  نظریه های موجود

   

     در مورد میزان و نحوه تاثیر وسایل ارتباطات جمعی نگرش های متفاوت و متضادی، بیان شده است. در این اینجا فقط سه دسته از نظریه های ارتباطات را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
  ۱- نظریه های تاثیر ارتباطات جمعی

  ۲- نظریه های هنجاری

  ۳- نظریه های انتقادی

  در یک دسته بندی کلی می توان گفت: در مورد رابطه استفاده از رسانه های ارتباطی (که در تحقیق حاضر می توان آن را به رسانه تلویزیونی و میزان حفاظت از محیط زیست تعمیم داد )             نظریه ها و دیدگاه های متفاوت در میان صاحب نظران مشهود گشته است که در برخی موازین با یکدیگر مشترک می باشند و برخی از مهمترین دیدگاه ها در ادامه به اختصار ارائه می شود:

   

  نظریه های تاثیر ارتباطات جمعی

   

  نظریه کاشت - برنامه های تلویزیونی همانند بذری که کاشته می شود و سپس رشد می کند آثاری بر روی مخاطبان باقی می‌گذارد (جرج گربنر).

     نظریۀ کاشت برآثار تدریجی و دراز مدت رسانه ها به ویژه تلویزیون بر شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی تأکید می کند. جرج گربنر واضع نظریۀ کاشت، در دهۀ ۱۹۶۰ تحقیقاتی را با عنوان شاخص های فرهنگی شروع کرد تا تأثیر تماشای تلویزیون بر باورها و دیدگاه های بینندگان درباره جهان واقعی را بررسی کند. جرج گربنر معتقد است برنامه های خشونت آمیز و سرگرم کننده تلویزیون تاثیرات عمیق و مداوم بر مخاطبان می گذارد و عموماً این برنامه ها در جهت خاص طبقه حاکم است. او می گوید: برنامه های تلویزیونی همانند بذری که کاشته می شود و سپس رشد می کند آثاری بر روی مخاطبان باقی می‌گذارد و این برنامه ها آثاری دارد که عموما منفی است.

  گربنر معتقد است که تلویزیون به صورت بازوی فرهنگی اصلی جامعه امریکا درآمده است.گربنر و همکاران وی نوشته اند: دستگاه تلویزیون یک عضو اصلی خانواده شده است،کسی که بیشتر اوقات بیشتر داستان ها را میگوید. گربنر در مطالعات خود بین مخاطبان پر مصرف و کم مصرف تفاوت قائل می شود. به اعتقاد او تماشاگران پر مصرف تلویزیون اغلب تصویری از دنیا دارند که به دنیای تلویزیون نزدیک تر است.

     پل هیرش به این دلیل که گربنر سایر متغیرها را به خوبی کنترل نکرده است ، پژوهش او را مورد انتقاد قرار می دهد را به نظریه خود اضافه میکند. تشدید و «متداول سازی » دهد.گربنر هم در واکنش به این انتقاد دو مفهوم متداول‌سازی هنگامی روی می‌دهد که تماشای بیش از حد منجر به تقارن دیدگاه‌ها در گروه‌ها می‌شود و تشدید زمانی روی می‌دهد که اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر می‌شود.

   

  نظریه « مک کوئیل» - تاثیرات محدود، اثرهای متعادل، قدرت مطلق رسانه ها

     با توجه به دیدگاه « مک کوئیل» تأثیر وسایل ارتباط جمعی یا مطبوعات را می توان به سه دوره تقسیم کرد :

  دوره اول : دوره نظریه تزریقی یا گلوله ای (تبلیغات سیاسی در آلمان به رهبری گوبلز)

  دوره دوم : دوره تاثیرات محدود رسانه ها - نظریه دو مرحله‌ای ارتباطات یا نظریه استحکام-موضوع را در همین راستا « انتخاب مردم» مفهوم رهبران فکری در این دوره مطرح می شود .

  دوره سوم : دوره اثرهای متعادل رسانه ها ، در اواسط دهه ۸۰ پژوهشگران از کارکرد دوره اثرهای محدود رسانه ها نا امید شدند و به اثرهای متعادل رسانه ها روی آورند . نظریه استفاده و خشنودی و نظریه برجسته سازی در این دوره حاکم است .

   

  نظریه برجسته سازی-رسانه هادرانتقال پیامها نوعی اولویت یا برجسته سازی به وجود می آورند (شاو و مک کامبز).

     نظریه برجسته سازی باز هم تاثیرات رسانه ها را در حوزه رفتار محدود میکند. اما رسانه ها با برجسته ساختن برخی از موضوعات می توانند بر اطلاعات مردم تاثیر بگذارند. به عبارتی ، رسانه ها گرچه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیندیشند اما می توانند تعیین کنند که درباره چه بیندیشند . شاو و مک کامبز شعارهایی را که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده بود ، همچنین نتایج نظر سنجی از مردم را تحلیل محتوا کردند و نتیجه گرفتند که رسانه ها با یزرگ کردن و اولویت دادن به برخی موضوعات بر اولویت های مردم تاثیر می گذارند. مخاطب در این نظریه پویا است اما مسئولیت جهت دهی به افکار مردم با رسانه هاست.

   نظریه مارپیچ سکوت- اثرات رسانه ها بر افکار عمومی را قوی و قدرتمند می داند(الیزابت نوئل نئومان).

     الیزابت نوئل نئومان نظریه ای تاثیرگذار در مورد نقش ارتباطات جمعی در شکل گیری افکار عمومی وضع کرد. برای نئومان، افکار عمومی از تعامل بین افراد و محیط اجتماعی شان نشات می گیرد. وی اثرات رسانه ها بر افکار عمومی را قوی و قدرتمند می داند، چرا که سه ویژگی ارتباطات جمعی یعنی تراکم، همه جایی بودن و هم صدایی، در ایجاد اثرهای قوی بر افکار عمومی با هم ترکیب می شوند. هم صدایی باعث شکل گیری تصویری همسان از موضوعات و رویدادها می شود و بر مواجهه گزینشیِ مخاطبان غلبه می کند.

  ویندال، سینگنایزر و اولسون معتقدند که نظریه مارپیچ سکوت بر فرضیات زیر استوار است:

  اگر مردم احساس کنند دارای عقاید مشترک با دیگران هستند، درباره آن ها با یکدیگر صحبت می کنند؛ اما اگر احساس کنند فقط خودشان صاحب عقیده خاصی هستند، آن عقیده را آشکارا ابراز نمی کنند.

  افراد ممکن است از رسانه های جمعی به عنوان منبع توزیع عقاید استفاده کنند. اگر عقیده خاص آن ها در رسانه مطرح نشده باشد، آن ها نتیجه می گیرند که آن عقیده مورد پذیرش عمومی نیست.

  همۀ رسانه ها به شیوه ای تقریباً انحصاری، عقاید مشابهی را بیان می کنند (هم صدایی) و موجب می شوند که مردم، اغلب از جو فکری جامعه تصویر نادرستی داشته باشند.

  بسیاری از افراد که عقیده خاصی دارند، از ترس انزوا از آن دفاع نمی کنند. لذا هر چه بیشتر، افراد ساکت بمانند، دیگران احساس می کنند که عقیده مخالف وجود ندارد و بنابراین مارپیچ سکوت در جامعه شکل می گیرد .

   

  نظریۀ وابستگی مخاطبان-  روابط بین رسانه ها، جامعه و مخاطبان ( بال روکیچ و دی فلور سال ۱۹۷۶)

     نظریۀ وابستگی مخاطبان، روابط بین رسانه ها، جامعه و مخاطبان را مورد توجه قرار می دهد و با اشاره به نیازهای مخاطب از جمله داشتن اطلاعات از رویدادهای پیرامون از یک سو و نیز ندانستن و گریز از واقعیات از سوی دیگر، او را عنصری منفعل و وابسته به رسانه ها فرض می کند. مک کوییل و سون ویندال، مهمترین و اصلی ترین ایده نظریه وابستگی مخاطبان را وابسته بودن مخاطبان به منابع اطلاعاتی رسانه های جمعی برای دانستن و جهت گیری نسبت به رویدادهای اجتماعی ذکر میکنند.

   

  نظریه شکاف آگاهی- به موازات افزایش انتشار اطلاعات مردم جامعه به دو گروه تقسیم می شوند (تیکنور، دونوهو و اولین)

    تیکنور، دونوهو و اولین به عنوان واضع نظریه شکاف آگاهی، مفهوم شکاف را چنین تعریف کرده اند:
  به موازات افزایش انتشار اطلاعات در جامعه توسط رسانه های جمعی، آن بخش هایی از جامعه که دارای پایگاه »اقتصادی اجتماعی بالاتر هستند، در مقایسه با بخش های دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین تر، تمایل بیشتری « به دریافت اطلاعات در کوتاه ترین زمان دارند. لذا، شکاف آگاهی بین این دو بخش افزایش می یابد پس مردم جامعه به دو گروه تقسیم می شوند:

  گروه اول ، گروهی هستند که اعضاء آن را افراد تحصیل کرده جامعه تشکیل می دهند ، آنها اطلاعات زیادی دارند و در مورد هر چیز می توانند اظهار نظر کنند.

  گروه دوم ، گروهی هستند که دانش و سواد کمتری دارند و آگاهی آنها در مورد مسائل پیرامونشان اندک است.

   

  نظریه های هنجاری

     نظریه هایی که بر اساس شرایط ارزشی و ایدئولوژیک، با قاطعیت بیان می کند که ارتباط چگونه باید شکل گیرد و به انجام برسد، نظریه های هنجاری خوانده می شوند.

  در سال ۱۹۵۹ سه دانشمند شهیر ارتباطات «شرام، سیبرت و پترسون» در کتاب ” چهار نظریه در مطبوعات ” برای سیستم های مطبوعاتی جهان دسته بندی قائل شدند. در این کتاب ، ” از چهار دسته عمده نام بردند؛ که به نظریات هنجاری در رسانه ها مشهور شدند. این چهار نظریه عبارتند از:

  ۱- نظریه اقتدارگرا و خودکامه

  ۲- نظریه لیبرالی یا آزادی گرا

  ۳- نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه ها

  ۴- نظریه رسانه های شوروی

   “مک کوایل”، دو نوع جدید را به طبقه بندی وی افزودند و طبقه های شش گانه را تشکیل دادند.

  ۵- نظریه رسانه های توسعه بخش

  ۶- نظریه مشارکت دموکراتیک رسانه ها

   

  نظریه های انتقادی

     به طور کلی اساس نظریات انتقادی بر نقد جایگاه و آثاراجتماعی وسایل ارتباط جمعی و پیامد های ارتباطی استوار است . مجموع نظریه های انتقادی را می توان چنین برشمرد :

  مارکسیسم کلاسیک ، مکتب فرانکفورت ، مکتب مطالعات فرهنگی ، مکتب ساختارگرایی ، مکتب اقتصاد سیاسی رسانه ها .

     در خصوص موضوع مورد مطالعه این تحقیق که ارتباط میان استفاده از رسانه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست را در میان شهروندان تهرانی بررسی می کند، ابتدا باید بدانیم چه برنامه های تلویزیونی در حال حاضر به مسئله محیط زیست و حفظ آن اختصاص یافته و تولید و پخش می شودو سپس بررسی نمایم که چه نوع برنامه تلویزیونی در این خصوص بیشتر مورد توجه جوانان و جامعه بیننده قرار دارد و همچنین چند ساعت از اوقات روزانه خود را صرف تماشای این قبیل برنامه ها می کنند ( اولویتها- میزان استفاده از برنامه تلویزیونی) این مطلب را با بیان یک پرسش آغاز کردیم : کدامیک از برنامه ها در رابطه با محیط زیست و حفظ آن را دیده اید و به آن علاقه مند می باشید؟ فرض ما بر این بوده است که میان استفاده از تلویزیون و نیز بین زمان پخش برنامه های تلویزیونی مربوط به محیط زیست و حفظ محیط زیست توسط مردم رابطه وجود دارد و  البته فرض شده است که نوع برنامه های تلویزیونی مربوط به محیط زیست (سریال- فیلم – مستند و...) ، کیفیت و محتوای برنامه های تلویزیونی می تواند بر حفظ محیط زیست توسط شهروندان تهرانی اثر مستقیم بگذارد.

   

  1-             3-  اهمیت و ضرورت تحقیق

   

    تأثیر انکارناپذیر رسانه های تلویزیونی برجامعه ، بالاخص جنبه ارتباطی آن که به تمامی ابعاد زندگی بشرتسری یافته است ازدیدگاه جامعه شناسی ماهیتی اجتماعی دارد و به همین منظور بررسی این پدیده ازدیدگاه جامعه شناسان دارای اهمیتی خاص است.  تردیدی نیست که از بدیهی‌ترین تأثیرگذاران بر بیان مشکلات زیست محیطی و تنویر افکار عمومی برای نگهداری از محیط زیست، رسانه ها (تلویزیون) هستند.

     از آنجا که بیشتر رسانه‌های جمعی مورد توجه عموم هستند و مردم، پاره‌ای از اوقات شبانه‌روز خود را به مطالعه، دیدن و یا شنیدن اطلاعات و اخبار منعکس شده در آنها اختصاص می‌دهند؛ سریعترین، مطمئن ترین، قابل دسترس‌ترین و تاثیرگذارترین ابزار در جهت اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آموزش و تنویر افکار عمومی، رسانه‌های ارتباط جمعی (به ویژه تلویزیون به عنوان یک رسانه دیداری و شنیداری) هستند. در بستر ارتباطات زیست محیطی، کار خبر نگاری رسانه ای زیست محیطی جمع‌آوری، اثبات، پخش و نمایاندن اطلاعات راجع به رویدادها، گرایش ها، موضوعات و مردمانی است که به دنیایِ غیر انسانی که انسان‌ها ضرورتاً در حال تعامل با آن هستند، مربوط است.

  رسانه زیست محیطی، طیفی از معانی گسترده را در خود دارد و اغلب به چند معنا به کار می رود. امروزه، پوشش رسانه ای محیط زیست را می توان تحت عنوان گزارش خطر و یا روزنامه نگاری علم و یا به عنوان بخشی از حوزه وسیع تر ارتباطات زیست محیطی طبقه بندی نمود.

     موضوع فعالیت رسانه های زیست محیطی، در مورد ارائه موضوعاتی است که به آنها توجه نشده و یا نمی شود. خبر نگاری زیست محیطی، امری ایمن و یا غیر مؤثر نیست، بلکه استانداردها و معیارهای خود را دارد که زمانی که ابعاد مختلف نگارش زیست محیطی از جمله ابعاد اجتماعی، اقتصادی، علمی، اخلاقی، احساسی و معنوی آن باز و گسترده می شود، این استانداردها مشخص می کنند که سؤال اصلی که رسانه های زیست محیطی می بایست در اخبار خود بپرسند آن است که آیا سیاستگذاران، قانون گذاران، صاحبان صنایع، شهروندان و غیره، در حفاظت و بقا محیط زیست جدی هستند؟  اگر بنای قضاوت را بر شمار فزاینده موضوعات زیست محیطی بگذاریم که به نقطه اوج و بحرانی خود رسیده اند، مشخص می شود که این افراد وظیفه خود را به خوبی انجام نداده اند. از این روست که رسانه ها در مبارزات زیست محیطی خود به جای آنکه پیشگیرانه عمل کنند واکنشی عمل می‌کنند. در نتیجه پیشگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از آن که از رسالت های اصلی رسانه های گروهی است محقق نشده و در این حوزه ضعف رسانه ها مشهود و ملموس است.

    از طرفی طبق پیشینه نگاشته­ها و آمار منتشر شده،  تهران نیز همانند شهرهای سایر کشورهای در حال توسعه، از مشکلات متعدد زیست محیطی و آلودگی­های آب،  هوا، خاک و صوتی رنج می­برد و طبق آمارهای ارائه شده، تهران در فهرست آلوده­ترین شهرهای جهان قرار گرفته است (Jim, 2002, Marcoux, 2006a).  بنابراین با توجه به اهمیت فرهنگ محیط زیستی در جامعه و تأثیری که رسانه­ها می­توانند در این زمینه داشته باشند(بهروزی راد و همکاران، 1390) و همچنین آلودگی فزاینده­ی شهر تهران، ضرورت تحقیق در مورد نقش رسانه تلویزیون در فرهنگ سازی محیط زیستی، میزان ارتباط  و میزان اثرگذاری برنامه­های تلویزیونی بر آگاهی و علاقه­ی افراد در گرایش بر حفاظت از محیط زیست احساس می­شود که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود . 

  Abstract

   

   

   

     In developing countries, like Iran, Environmental issues have Socio – Cultural aspects more than Technical ones. Therefore, the main object of environmental protection is related to society overall, to increasing social environmental awareness, changing the attitudes towards the environment and reinforcing people’s environmental culture. The Media has a significant role in making changes within the society in this regard. Visual media such as Television, as an example, can have great effects due to the diversity of programs. So, the main object of the present study is to investigate the relationship between watching TV programs and the tendency to protect the environment among citizens over 18 in Tehran, Iran. The study is carried out to recommend strategies to improve the quality of television programs as a mass media in order to increase citizens’ awareness and interest in protecting the environment.

     To reach the objectives, a survey was carried out and 10 questionnaires were randomly distributed among the citizens in 22 districts of Tehran with 220 people as sample. SWOT techniques as well as SPSS software were used to analyze the data.

  The results of the study showed that the total rate of internal factors was 2.64, indicating the importance of internal factors involved in the evaluation of TV programs related to the environment. The highest rate was the impact of television on audiences’ attitudes towards environmental protection (25%) and the lowest rate was the weakness of TV programs to make individuals voluntarily motivated to protect the environment (23.7%).

     The total rate of external factors was 2.41, which indicates lack of attention to the opportunities and threats with which the media is faced. The most vital opportunity facing the media and the related organizations was the effectiveness of cheerful environmental programs in attracting the attention of different ages to the environment (24.4%). The most harmful thread, however, was the weakness of visual media and its positive impacts in increasing people’s knowledge and awareness towards environmental issues in society (18.8%). Finally, by using the results of the research, a matrix of strategies is presented to improve the performance of IRIB television for producing environmental programs.

   

   

  Keywords: environment, Television programs, awareness, SWOT technique.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

  فهرست:

  فهرست مطالب

   

  فصل اول : کلیات تحقیق............................................................................................

  1

  مقدمه ................................................................................................................................................................

  2

  بیان مسئله........................................................................................................................................................

  2

  1-2-1-  میزان و نحوه تأثیر وسایل ارتباط جمعی – نظریه های موجود............................................................

  4

  اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................

  8

  اهداف تحقیق...................................................................................................................................................

  9

  1-4-1- اهداف کلی..........................................................................................................................................................

  9

  1-4-2- اهداف فرعی تحقیق..........................................................................................................................................

  9

  سؤالات تحقیق.................................................................................................................................................

  10

  فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................................

  10

  1-6-1- فرضیه اصلی.......................................................................................................................................................

  10

  1-6-2- فرضیه های فرعی..............................................................................................................................................

  10

  تعریف واژه ها و اصطلاحات ( مفهومی- عملیاتی) ..................................................................................

  11

  1-7-1- مصرف رسانه ای ...............................................................................................................................................

  11

  1-7-2- محیط زیست ( Environment) .............................................................................................................

  11

  1-7-2-1- محیط زیست طبیعی.................................................................................................................................

  12

  1-7-2-2- محیط زیست مصنوعی...............................................................................................................................

  12

  1-7-2-3- محیط زیست اجتماعی...............................................................................................................................

   

  13

  فصل دوم : مروری بر ادبیات ، چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق...........................

  15

  2-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................

  16

  2-2- مفهوم محیط زیست.............................................................................................................................................

  16

  2-2-1- مفهوم آلودگی...................................................................................................................................................

  17

  2-2-2- تهدیدات زیست محیطی................................................................................................................................

  19

  2-2-3- تعاریف محیط زیست.......................................................................................................................................

  23

  2-3- مفهوم رسانه جمعی ............................................................................................................................................

  23

  2-3-1- مفهوم استفاده از رسانه های جمعی.............................................................................................................

  25

  2-3-2- رسانه تلویزیون - ویژگیها...............................................................................................................................

  26

  2-3-3- کارکردهای رسانه تلویزیون............................................................................................................................

  27

  2-3-4- رسانه، اطلاع رسانی و آموزش........................................................................................................................

  30

  2-3-5- رسانه تلویزیون آموزشی...................................................................................................................................

  31

  2-3-6- جایگاه رسانه در تنویر افکار عمومی..............................................................................................................

  32

  2-4- چهارچوب نظری تحقیق ....................................................................................................................................

  33

  2-4-1- نظریات رسانه ها..............................................................................................................................................

  33

  2-4-1-1- نظریه کاشت ( Cultivation Theory)...........................................................................................

  34

  2-4-1-2- نظریه برجسته سازی(Agenda-Setting Theory)....................................................................

  35

  2-4-1-3-  نظریه استفاده و خوشنودی (Uses and Gratifications Theory )...................................

  39

  2-4-1-4-  تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها.......................................................................................................

  41

  2-4-2- مدل های ارتباطات جمعی -  مدل های مخاطب محور.........................................................................

  42

  2-5- پیشینه تحقیق.......................................................................................................................................................

  47

  2-5-1- تحقیقات داخلی.................................................................................................................................................

  48

  2-5-2- تحقیقات خارجی...............................................................................................................................................

   

  51

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق..............................................................................

  53

  3-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................

  54

  3-2- روش پژوهش..........................................................................................................................................................

  54

  3-3- جامعه و نمونه آماری.............................................................................................................................................

  55

  3-4- روش تعیین حجم نمونه.......................................................................................................................................

  57

  3-4-1- ابزار گردآوری داده ها.......................................................................................................................................

  57

  3-5- روش جمع آوری اطلاعات...................................................................................................................................

  58

  3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری (Reliability &  Validity)............................................................

   

  61

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................

  63

  4-1- مقدمه........................................................................................................................................................................

  64

  4-2- آمار توصیفی............................................................................................................................................................

  64

  4-2-1- آمار توصیفی متغیر " جنسیت"....................................................................................................................

  65

  4-2-2- آمار توصیفی متغیر " سن"............................................................................................................................

  66

  4-2-3- آمار توصیفی متغیر " تحصیلات"................................................................................................................

  67

  4-2-4- آمار توصیفی متغیر "  وضعیت اشتغال".....................................................................................................

  68

  4-2-5- آمار توصیفی متغیر "  مدت زمان استفاده از تلویزیون".........................................................................

  70

  4-2-6- آمار توصیفی متغیر "  نوع برنامه های تلویزیونی زیست محیطی".......................................................

  72

  4-3- آمار استنباطی........................................................................................................................................................

  73

  4-3-1-  فرضیه اصلی تحقیق - آمار استنباطی.........................................................................................

  75

  4-3-2-  فرضیه فرعی اول – آمار استنباطی.............................................................................................................

  77

  4-3-3-  فرضیه فرعی دوم – آمار استنباطی.............................................................................................................

  79

  4-3-4-  فرضیه فرعی سوم – آمار استنباطی............................................................................................................

  81

  4-4- تکنیک یا ماتریس  سوات (SWOT) .............................................................................................................

  82

  4-4-1-  مرحله نخست:  ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) ........................................................

  102

  4-4-1- 1- ارزیابی "عوامل داخلی" موثر بر عملکرد برنامه های تلویزیون در حفاظت از محیط زیست .....

  102

  4-4-1-2-  ارزیابی "عوامل خارجی" مؤثر برعملکرد  برنامه های تلویزیونی در حفظ محیط زیست ..........

  102

  4-4-2-  مرحله دوم :  ماتریس عوامل داخلی و خارجی.........................................................................................

  105

  4-4-3-   مرحله سوم:  اولویت بندی نهایی عوامل داخلی و خارجی....................................................................

  109

  4-4-4-  مرحله چهارم :   تدوین راهبردها.....................................................................................

  112

  4-4-4-1-  راهبردهای تهاجمی/رقابتی (SO) .....................................................................................

  112

  4-4-4-2- راهبردهای تنوع بخشی (ST) ............................................................................................

  113

  4-4-4-3- راهبردهای بازنگری (WO) ...............................................................................................

  113

  4-4-4-4- راهبردهای تدافعی (WT) .................................................................................................

   

  114

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................................

  116

  5-1- مقدمه........................................................................................................................................................................

  117

  5-2- خلاصه یافته های تحقیق.....................................................................................................................................

  117

  5-3- محدودیت های تحقیق................................................................................................................

  125

  5-4- پیشنهادات نظری و کاربردی...............................................................................................................................

  126

  5-4-1- پیشنهادات نظری..............................................................................................................................................

  126

  5-4-2- پیشنهادات کاربردی........................................................................................................................................

  127

  5-4-3- پیشنهادات برای سایر تحقیقات....................................................................................................................

  128

  منابع .................................................................................................................................................

  129

  پیوست 1...........................................................................................................................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  136

  فهرست جداول

   

   

  جدول 3-1 : جمعیت شهروندان بالای 18 سال ساکن مناطق 22 گانه تهران در سال 1392.......................

  56

  جدول 3- 2 : مقیاس پرسشنامه  استفاده رسانه ای وحفاظت ازمحیط زیست...................................................

  59

  جدول 3-3 : متغیرهای پژوهش و شاخص های آن در پرسشنامه.........................................................................

  60

  جدول 3-4 :  گویه ها و مؤلفه های  پرسشنامه.........................................................................................................

  61

  جدول 4-1 : آمار متغیر جنسیت در جامعه آماری تحقیق......................................................................................

  65

  جدول 4-2 : آمار طیف سنی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق.......................................................................

  66

  جدول 4-3 : آمار میزان تحصیلات پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق.............................................................

  67

  جدول4-4: همبستگی میزان تحصیلات واستفاده ازبرنامه های تلویزیونی محیط زیستی................................

  68

  جدول 4-5 : آمار وضعیت اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق...............................................................

  69

  جدول 4-6 : آمار نوع اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق......................................................................

  69

  جدول 4-7: آمار میزان مصرف روزانه تلویزیون از سوی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق.........................

  70

  جدول 4-8: آمار میزان مصرف هفتگی تلویزیون از سوی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق......................

  71

  جدول 4-9:  آمار نوع و محتوای برنامه تلویزیونی انتخابی در جامعه آماری تحقیق..........................................

  72

  جدول 4-10 : تفسیر میزان همبستگی متغیرها با توجه به مقادیر ضریب همبستگی......................................

  74

  جدول 4-11:  همبستگی استفاده از برنامه های رسانه تلویزیونی و حفظ محیط زیست..................................

  75

  جدول4-12:  نتایج  تحلیل رگرسیون خطی تأثیر میزان استفاده از تلویزیون  برحفظ محیط زیست...........

  75

  جدول4-13: ضریب رگرسیونی استفاده از رسانه تلویزیون و تأثیرآن بر حفاظت از محیط زیست..................

  76

  جدول 4-14: همبستگی پیرسون میزان برنامه های زیست محیطی تلویزیونی و حفظ محیط زیست..........

  77

  جدول 4-15: نتایج  تحلیل رگرسیونی تأثیر میزان برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست...................

  77

  جدول4-16: ضریب رگرسیونی میزان برنامه های تلویزیونی و تأثیرآن بر حفاظت از محیط زیست..............

  78

  جدول 4-17: ضرایب همبستگی میان محتوای برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست..........................

  79

  جدول4-18: همبستگی پیرسون میان محتوای برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست..........................

  79

  جدول4-19:  تحلیل رگرسیونی تأثیر برنامه های خبری زیست محیطی  بر حفاظت از محیط زیست.........

  80

  جدول4-20:  ضریب رگرسیونی استفاده از  برنامه های"خبری" زیست محیطی رسانه تلویزیون.................

  80

  جدول4-21:  شاخص تحلیل رگرسیونی تأثیر کیفیت برنامه های تلویزیونی  برحفظ محیط زیست.............

  81

  جدول4-22:  ضریب رگرسیونی  تأثیر" کیفیت"برنامه های تلویزیونی بر حفاظت از محیط زیست.............

  81

  جدول 4-23:  تجزیه و تحلیل ماتریس  SWOT....................................................................................................

  83

  جدول 4-24 : ضریب همبستگی پیرسون بین آیتم ها ( سؤالات پرسشنامه).....................................................

  84

  جدول 4-25:  میانگین عوامل داخلی و خارجی رسانه تلویزیونی  مؤثر بر حفظ محیط زیست......................

  100

  جدول  4-26: عوامل داخلی موثر بر تولید، پخش و مصرف برنامه های تلویزیونی محیط زیستی.................

  103

  جدول 4-27: عوامل خارجی موثر بر تولید، پخش ومصرف برنامه های تلویزیونی محیط زیستی..................

  104

  جدول 4-28: میانگین گیری، رتبه و وزن دهی به" نقاط قوّت و ضعف" برنامه های تلویزیونی ....................

  107

  جدول 4-29:  میانگین گیری، وزن دهی ورتبه به"فرصتها و تهدیدهای"برنامه های تلویزیونی.....................

  108

  جدول 4-30:  اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه های تلویزیونی محیط زیستی....................

  111

  جدول 4-31:  راهبردهای تحلیلی ماتریس سوات (SWOT)...............................................................................

  115

  فهرست نمودارها

   

   

  نمودار 1-1:  مدل مفهومی تحقیق-  (حاجی مینه - کردی ، 1393)..................................................................

  14

  نمودار 2-1 :  مفهوم استفاده و تعیین کننده های آن..............................................................................................

  25

  نمودار 2-2: مدل وابستگی بال راکیچ و دفلور، وابستگی جامعه، رسانه های جمعی، مخاطب و آثار.............

  43

  نمودار 2-3: نمونه ساده شده مدل روان شناختی کامستاک از آثار تلویزیون بر رفتار فرد...............................

  46

  نمودار 4-1:  نمودار های  پای و ستونی، توزیع جنسیت در جامعه آماری تحقیق.............................................

  65

  نمودار 4-2:  توزیع  طیف سنی در جامعه آماری تحقیق.........................................................................................

  66

  نمودار 4-3:  وضعیت  تحصیلات در جامعه آماری تحقیق......................................................................................

  67

  نمودار 4-5:  وضعیت  اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق......................................................................

  69

  نمودار 4-6:  نوع  اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق..............................................................................

  70

  نمودار4- 7: میانگین تماشای تلوزیون در طول روز بین شهروندان 18 سال به بالای تهران...........................

  71

  نمودار 4-8 : میانگین زمان تماشای برنامه های محیط زیست در طول هفته.....................................................

  71

  نمودار4-9: درصد فراوانی نوع برنامه های تلویزیونی مورد علاقه شهروندان 18 سال به بالا در تهران...........

  73

   

   

   

  فهرست شکل ها

   

   

  شکل 2-1 : فرمول لاسول با عناصر معادل در فرآیند ارتباط.................................................................................

  44

  شکل 3-1 : نقشه مناطق 22 گانه شهرداری تهران..................................................................................................

  56

  منبع:

  منابع

   

  منابع فارسی:

   

  احدیان، م. (1374). اصول و مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران، نشر و تبلیغ بشری.

  ادهمی ، ع.، و اکبرزاده، ا. (1390). بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه ی موردی مناطق 5 و 18 تهران). مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال دوم، ش 1. 37-62.

  استیفن، لیتل جان ( 1384). نظریه‌های ارتباطات، مرتضی نوربخش و سیداکبر میرحسینی، تهران، جنگل، چاپ اول، ص763.

  اسمعیلی، س. (1386). نقش آموز شهای مردمی فضا یسبز شهرداری تهران در سالم سازی محیط زیست. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

  اسمعیلی، س.، و میردامادی، س. م. (1389). بررسی تاثیر میزان تجربه و علاقه مشارکت کنندگان در کلینیک های گل و گیاه بر دانش، مهارت و بینش آنان نسبت به محیط زیست سالم. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، ش 4، 30-15.

  اسولیوان تام و دیگران( 1385) . مفاهیم کلیدی ارتباطات، میرحسن ریش‌زاده، تهران، فصل‌نو، چاپ اول، ص413.

  باقری ورکانه، ع. (1382). بررسی میزان آگاهی و علاقه دان شآموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

  بهروزی راد، ب.، جهانبخش گنجه، م.، و گلزار، ا. (1390). تاثیر انواع رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی در شهر یاسوج. پنجمبن همایش ملی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

  تن اس، ( 1389) نظریه‏ها و پژوهش‏هاى ارتباط‏جمعى، ترجمه نعیم بدیعى، ص 344.

  جفری، ه.، کارون، ج. (1382). مدیریت استراتژیک. ترجمه ی بهروز قاسمی، تهران، انتشارات هیاأت، ص 192.

  جوکار، گ.، و میردامادی، م. (1389). دیدگاه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر شیراز نسبت به حفاظت از محیط زیست. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، ، ش 1، 1-13.

  جهانگیری، ج.، و ابوترابی زارچی، ف. (1391). بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه های جمعی بر مولفه های فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز. پژوهشنامه علوم سیاسی، ش 28، 89-122.

  حافظ نیا،محمدرضا(1387). مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.

  حمیدیان، ع. (1390). لزوم توجه به فرهنگ زیست محیطی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه تهران). مقالات کامل نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، باغ گیاهشناسی ملی ایران.

  حمیدی زاده، م.، و نوریان، ذ. (1390). تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان (مورد پژوهی بانک صادرات ایران). دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، ش 7، 33-46.

  حیدری،ع.(1378). نگاهی به نقش آموزش درحفظ محیط. روزنامه همشهری، تیرماه: ص10.

  حیدری، ع. (1382). تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

  دادگران، سیدمحمد . ( 1383). مبانى ارتباطات جمعى، چ ششم، تهران، دیدآور ص 145151

  دادگران، م.، و ابوطالبی، ج. (1390). تلویزیون، فرهنگ کارآفرینی، جامعه. کار و جامعه، ش 135، 11-30.

  دبیری، ف.، و واحد ناوان، ع. (1390). رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست. مطالعات رسانه ای، سال ششم، ش 13، 165- 182.

  دکاندرا، محمد و علمی، محمود و صباغ،صمد(1391). بررسی رابطه بین مصرف رسانه ای و الگوگزینی فرهنگی-اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بوکان، پایان نامه کارشناسی ارشدجامعه شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز.

  دلاور، ع. (1373). رابطه بین مدت زمان تماشای تلویزیون و پیشرفت تحصیلی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

  راثی تهرانی، ح.، و عاطفی منش، ر. (1389). سیاست گذاری آموزشی در تلویزیون. کتاب ماه علوم اجتماعی، 30، 126-136.

  رشیدی، ع.، و رشیدی، م. (1390). بررسی نقش رسانه ها در حفاظت از محیط زیست و تأثیر آنها در رفتار مردم و مدیران از منظر شکل گیری فرهنگ مصرف. ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، ش 55 و 56. 31-43.

  سازمان حفاظت محیط زیست. (1378). استاندارد ISO 14000 / سازمان حفاظت محیط زیست/ www.doe.org.

  سازمان حفاظت محیط زیست. (1387).  قوانین و مقررات محیط زیست. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. ماده ٩ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ١٣٥٣.

  سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران (1382)، مجموعه قوانین و مقررات سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، تهران، سازمان صدا و سیما، معاونت امور مجلس و استان ها.

  سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1388). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، آگاه. چاپ دوازدهم.

  سروی زرگر، محمد( 1386) . نظریه برجسته‌سازی، مقاله هاى اینترنتى تحت عنوان  Agenda setting Theory ، سایت رونامه همشهری.

  سورین، ورنر و جیمز تانکارد. ( 1381). نظریه هاى ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران.

  سورین، ورنر و تانکارد، جیمز ( 1384) ؛ نظریه های ارتباط جمعی، دکتر علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 327.

   سورین ورن، تانکارد جمز ، ( 1386) .نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، . چاپ سوم، ص1- 420.

  شاکری، مجتبی( 1384). رسانه‌های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری، قم، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.

  شریعت، س. م.، و منوری، س. م. (1375). مقدمه ای بر ارزیابی اثرات محیط زیستی. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ،تهران.

  شعاری نژاد،ع.(1375).مبانی روانشناسی تربیت.تهران،پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  شعبانی، ح. (1371). مهارت های آموزش و پرورش. تهران، انتشارات سمت.

  شعبانی بهار، غ.، و پارساجو، ع. (1391). تحلیل راهبردهای درونی و بیرونی (SWOT Analysis) اداره ی کل تربیت بدنی استان همدان. مطالعات مدیریت ورزشی. ش 13، 281-296.

  صالحی،ا. (1387). دانشنامه مدیریت شهری وروستایی،انتشارات سازمان شهرداریها، تهران.

  صالحی، س. (1385). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست در مناطق 1، 2، 6 و 7 شهر کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی.

  صادقی، م. (1380). تکنولوژی اطلاعات وقدرت ملی، دفترسیاسی وبین المللی،تهران،31-54.

  صدوق، م. (1380). جمعیت محیط زیست ، آینده. تهران، فصلنامه علمی محیط زیست، ش

  عضدانلو، حمید ( 1388). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران، نی، 1388، چاپ سوم، ص165.

  فردآر، د. (1379). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سوم.

  فروتن کیا، ش.، پورترکارونی، م.، حسین زاده، ع. ح.، و حیدری، ا. (1390). بررسی نقش رسانه و خانواده در افزایش آگاهی زیست محیطی (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر اهواز). پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. انجمن مهندسی محیط زیست ایران، تهران.

  فیروزی ، مهدی .(1384 ). حق بر محیط زیست- سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

  فیسک، جان( 1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی، مهدی غبرایی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1386، ص10 و 11.

  قوام، میر عظیم.(  1391 ). نظری بر محیط زیست استان بوشهر . انتشارات اداره کل حفاظت از محیط زیست بوشهر، ص ٤ .

  کارگری، ن. (1383). ارزیابی اثرات فرهنگی و روا نشناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و آموزش محیط زیست برای عموم مردم. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

  کازنو، ژان ( 1390). جامعه‏شناسى وسایل ارتباط‏جمعى، ترجمه باقر ساروخانى و منوچهر محسنى، ص 249.

  کرمی پورشمس آبادی، م. (1378). ارایه چارچوب نظری در خصوص چگونگی آموزش محیط زیست در نظام آموزش و پرورش کشور. رساله دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

  کریمی، د. (1381). بررسی نیازهای آموزش زیست محیطی دان ش آموزان، معلمان و زنان خان ه دار در منطقه خاک سفید تهران. فصلنامه علمی محیط زیست،  شماره 40، 17-6.

  کریمی، د. (1382).  بررسی نیازهای آموزش محیطزیستی دانش آموزان ، معلمان و زنان در منطقه خاک سفید تهران. فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست.

  گونتر، بری( 1384) ؛ روش‌های تحقیق رسانه‌ای، مینو نیکو، تهران، اداره کل پژوهش‌های سیما، 1384، چاپ اول، ص310.

  کلنر، داگلاس، (1385) . فرهنگ رسانه اى و پیروزى نمایش، ترجمه اسماعیل یزدان پور، رسانه، سال هفدهم، ش 67، پاییز ، ص 181218.

  عظیمی، م.، کرمی، ع.، و غلامی، م. (1391). افزایش دانش زیست محیطی همگانی با تاکید بر آموزش محیط زیست. چهارمین همایش ملی آموزش. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

  غفوری، ف.، رحمان سرشت، ح.، کوزه چیان، ه.، و احسانی، م. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی ( رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت، ش 16، 57-78.

  لازار، ژودیت ( 1385) .  افکار عمومی، مرتضی کتبی، تهران، نی.

  محرم نژاد.ن و حیدری.ع. (1385). تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، ش 28.

  معتمدنژاد، کاظم. ( 1355).  وسایل ارتباط جمعى، تهران، دانشکده علوم و ارتباطات اجتماعى.

  مک کوایل، دنیس وسون ویندال، ( 1935). مدل های ارتباطات جمعی، مترجم: گودرز میرانی. 1388. انتشارات دانشگاه تهران.

  مک کوایل، دنیس. ( 1382). درآمدى بر نظریه ارتباطات جمعى، ترجمه پرویز اجلالى، ص 6869.

  مک‌کوایل، دنیس (1385) . نظریه ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها،  چاپ دوم، ص399.

  میردامادی، م.، باقری ورکانه، ع.، و اسمعیلی، س. (1389). بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست. علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره دوازدهم، ش 1، 216-201.

  مهدی زاده، م. (1389).  نظریه های رسانه  اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی ، تهران: نشر همشهری، چاپ اول.

  هادی پور، م.، شکوری، ر. (1383). بررسی میزان آگاهی زیست محیطی و روش های بهینه آموزش محیط زیست در زنان خانه دار و آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهر اراک. فصلنامه سازمان حفاظت محیط زیست، ش 41.

  یونسکو. (1379). آموزش برای یک آینده پایدار .تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست .مترجم، ح. پویان. ایران.

   

  منابع  انگلیسی:

   

  Chapman, D. and K. Sharma, 2001. Environmental attitudes and behavior of primary and secondary students in Asian cities: An overview strategy for implementing an eco-schools programme. Environmentalist, 21: 265- 272. DOI: 10.1023/A:1012996016601

   

  Comstock, G. W. & patridge, K. B. (1972). Church attendance. and Health. Journal of Chronic Disease, 25. 665-672.

   

  Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). “Living with television: The Dynamics of the Cultivation Process”, In J. Bryant & D. Zillman (Eds.), “Perspectives on media effects”, Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. pp17,40.4

   

  Hassan, A., Kamisah, O., and Susan, P. (2009). The adult non-formal environmental education(EE): a scenario in Sabah, Malaysia, Procedia Social and Behavioral Sciences 1

   

  Housden, T. (1991). Television viewing habits of San Juan students related to achievement (report No. PS-020611). San Juan, CA: San Juan school district television news. (ERIC document reproductive service No. ED-345874).

   

  Homer-Dixon, Thomas F. 1994: "Environmental Scarcities and Violent Conflict", in:Inter-national Security, 19/1, 5–40.

   

  Jim, C. Y. (2002). Land use and amenity trees in urban Hong Kong. Land Use Policy, 4(3), 281-293.

   

  Suhrke,Astri. "Ecological Criss and Population isplacement." Paper presented at the confer- ence on Worldwide Refugee ovements, New School for Social Research, New York, 8- 9 November 199

   

  9.  Tomar, A. (2007). Environmental education. India: Klpaz publications.

   

  Tor, Hacer, (2009), Increasing Women's Environmental Awareness Through Education Procedia, Social and Behavioral Science 1.

   

  11.Unesco. (1990). Source book in environmental education for secondary school teachers. Pub by Unesco principle regional office for Asia and the Pacific Bangkok.

   

   Wehmeyer, J. (2000). Critical media studies and the North American media literacy movement. Cinema Journal, 39(4), 94-101

   

  13.Williams, K. G. & Cary, J. (2002). Landscape preferences, ecological quality, and biodiversity protection. Journal of Environment and Behavior, 34, 257-274.

   

  Wolfe, V.L. (2001). A survey of the environmental education of students in nonenvironmental majors at four-year institutions in the USA. International Journal of Sustainability in Higher Education, 2(4), 301–316.

   

     سایت های اینترنتی:

   

   www.amar.org.ir   

  http://www.parsmodir.com/db/research/cochran.php

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس