پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

word
122
931 KB
30002
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۸۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

  پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی

  چکیده:

  اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط می باشد. در این پژوهش اهمیت تشخیص اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در خراسان جنوبی می باشد. از جامعه آماری عمومی  بالای 16 سال خراسان جنوبی، تعداد 1500 نفر طی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی به وسیله CIDI قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال هراس خاص%9.3؛ اختلال اضطراب اجتماعی %9.3؛ اختلال گذر هراسی %2.8؛ اختلال وحشت زدگی %2.9؛ اختلال اضطراب منتشر%8.3  بوده است. شیوع اختلال های اضطرابی با  متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیل و غیر شاغل بودن ارتباط معنی داری (001/0P <)داشته است. به طوری که افراد غیر شاغل 66/2 برابر افراد شاغل، افراد در محدوده سنی 39-30 سال، 41/3  برابر افراد بالای 50 سال در معرض خطر اختلال اضطرابی بودند. هم چنین شیوع اختلال اضطرابی در افراد با تحصیلات پایین و نیز افراد بیوه و مطلقه بالا بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه، لزوم طراحی برنامه های جامع درمانی با توجه عوامل پیش بین و در اولویت قرار دادن افراد در معرض خطر بروز اختلال های اضطرابی را در برنامه های درمانی پزشکی و روانشناختی، یادآوری می کند.

  واژگان کلیدی: شیوع، اختلال های اضطرابی، همه گیری

  1مقدمه:

  اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع دارد و شخص را برای مقابله آماده می کند. فقدان اضطراب افراد را با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه می کند. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و بدین ترتیب امکان زندگی طولانی تر، سازنده تر و بارورتری را فراهم می سازد. به عبارت دیگر می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم می آورد و یا وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسئولیت مهمی یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شوند.

  اگرچه حدی از اضطراب می توانند سازنده و مفید باشد، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت اضطراب به صورت مرضی در می آید و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیرموجه و وحشت زدگی های گسترده اند، به وجود می آورد. در این پژوهش، اختلال های اضطرابی در طبقه بندی DSM-5 مورد بررسی قرار گرفته اند.

  همه گیر شناسی اختلال های روانپزشکی، شاخه ای از پژوهش در علوم رفتاری است که شیوه توزیع این اختلال ها را در جامعه مورد بررسی قرار می دهد ( محمدی و همکاران، 1383). هرچند وجود بیماری های روانی در جوامع مختلف از قرن ها پیش تایید شده است؛ لیکن در طی قرن بیستم بود که روش های آماری برای برآورد حجم این مشکلات استفاده گردید. در گذشته بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی با مراجعه به پرونده بیماران و اطلاعات بدست آمده از افراد کلیدی انجام می شد؛ اما با تهیه و تدوین پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی استاندارد، امروزه تا حد زیادی حجم بیماری های روانی در جهان شناسایی شده است  (محمدی و همکاران، 1382). هرچند امروزه حجم اختلال های روانی در کشورهای مختلف جهان مورد سنجش قرار گرفته است، لیکن به دلیل تنوع ابزارهای غربالگری و تشخیصی و تکنیک های مصاحبه و تفاوت در روش های نمونه گیری و طبقه بندی های استفاده شده، این میزان بسیار متغیر و متفاوت برآورد شده به طوری که از 3/7 درصد تا 8/39 درصد متغیر بوده است( محمدی و همکاران، 1383).

  اختلال های اضطرابی رایج ترین نوع تشخیص روانپزشکی در جمعیت عمومی می باشد (کرینگ[1] و همکاران،2012). مطالعه ملی اختلالات توام، گزارش نمود که در ایلات متحده آمریکا، یکی از هر چهار نفر واجد ملاک های حداقل یک نوع اختلال اضطرابی است و میزان شیوع 12 ماهه 7/17 درصد است. زن ها ( میزان شیوع 5/30در طول عمر) بیشتر از مردها ( میزان شیوع 2/19 در طول عمر) ممکن است مبتلا به اختلال اضطرابی شوند( مک لین[2] و همکاران، 2011). بالاخره، شیوع اختلال های اضطرابی در سطوح اجتماعی – اقتصادی بالاتر کاهش می یابد. در ایران، نتایج حاصل از مطالعه همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در سال 1380 نشان داده است که اختلال های اضطرابی با شیوع 31/8 درصد، شایع ترین اختلال روانپزشکی بوده است(محمدی و همکاران، 1382). در مطالعه دیگر همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در استان تهران،  شیوع اختلال های اضطرابی 8/6 درصد بوده است که شایع ترین اختلال روانپزشکی در استان بوده است(محمدی و همکاران، 1382). به طور کلی، دانش شیوع شناسی ما، در ایران، در مورد اختلالات روانی محدود است و مطالعات اندکی در مورد اختلالات خاص از جمله اختلال های اضطرابی وجود دارد.

  2-1 بیان مساله

  اضطراب[3] به منزله بخشی از زندگی هر انسان ،در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد ،به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود (دادستان،59:1387-60). ما ممکن است اضطراب را زمانی که با حوادث مهم، یا با درد و خطر مواجه می شویم؛ احساس کنیم (رکتور[4]و همکاران،2005). در این چنین موقعیت هایی اضطراب، واکنش مناسبی است که یک پاسخ سالم مقابله ای به موقعیت های خطرناک و یا با اهمیت می باشد(بوشنل[5]،1998).

  اضطراب زمانی مایه نگرانی بالینی می شود که به چنان سطح شدیدی رسیده باشد که توانایی عمل کردن در زندگی روزمره را مختل کند، به طوری که فرد دچار حالت ناسازگارانه شده باشد که مشخصه آن واکنش های جسمانی و روانی شدید است(هالجین،ویتبورن،264:1389).

  در حد خطوط کلی می توان گفت که اختلالهای اضطرابی[6] مجموعه ای از اختلال ها را پوشش می دهند که اضطراب یکی از نشانه های اصلی آنها است. وجه مشترک این اختلال ها، رنج روانی و به خصوص حالت اضطرابی است که به طور محض با نشانه های دیگر متجلی می شود(دادستان،59:1387) ترس و اضطراب آسیب شناختی، در مقایسه با علایم بهنجار، زمانی که باعث پریشانی معناداری و نیز مانع از عملکرد می شود، شرایط قابل تشخیصی است (کیلی[7] و استورچ[8]،2009).

  اختلال های اضطرابی در DSM 5شامل اختلال های زیر است:

  اختلال وحشت زدگی[9]، گذر هراسی[10]،هراس مشخص[11]،اختلال اضطراب اجتماعی[12]،اختلال اضطراب فراگیر[13]. (کرینگو همکاران،2012).

  بسیاری از مطالعات اولیه نشان داده اند که اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی شایع است(میشل[14] ،زتچ[15] ومارگراف[16]،2007؛ استین[17] و استیکلر[18]،2010؛ سیمپسون[19] و همکاران،2010). بر اساس رونوشت زمینه یابی ملی همبودی[20]که اطلاعات شیوع شناسی اختلال های روانی را ارائه کرده است،%31.2 از افراد جمعیت عمومی در طول عمر، اختلال های اضطرابی را نشان می دهند، و %18.7 از افراد در طی 12 ماه گذشته علایم اختلال اضطرابی را نشان داده اند(هرسن[21]، تورنر[22]، بیدل[23]،2007). مطالعات مختلف میزان    همه گیری مادام العمر اختلال های اضطرابی را از %13.6تا %28.8 تخمین زده اند.تغییرات بین این یافته ها احتمالا نشان دهنده تفاوت در تعریف اختلال، ابزار تشخیصی، میزان پاسخ ها و ترکیب نمونه (به طور مثال تغییرات سنی) است؛ همچنین واقعیت این است که تفاوت بین زیرشاخه های اختلال اضطرابی در محاسبه میزان همه گیری کلی به حساب آورده می شود. میزان همه گیری 12 ماهه، بین %5.6 تا %19.3متغیر است که پایین تر بودن این مقدار نشان دهنده این است که تشخیص آسیب شناسی[24] در بسیاری از موارد، نه در همه موارد، مزمن بوده است (میشل،زتچ ومارگراف،2007).

  شیوع شناسی روانپزشکی از روش های زمینه یابی جمعیت محور برای فهم همه گیری، دوره، و اختلال های روانی مرتبط استفاده می کند. در حالی که کارهای بالینی بر روی فرد بیمار تمرکز دارد، شیوع شناسی روانپزشکی، بروز و توزیع اختلال های روانی در جمعیت عمومی را به منظور ارزیابی میزان سلامت عمومی و فشار اقتصادی شرایط روانپزشکی و فراهم کردن مدارکی برای سبب شناسی، مطالعه می کند (سیمپسون و همکاران،2010).

  در دو دهه اخیر ما شاهد پیشرفت های فزاینده در تحقیقات شیوع شناسی اختلال های روانی، با معرفی سیستم های معتبر طبقه بندی(DSM-4,ICD-10) و ابزارهای سنجش تشخیصی معتبر، هستیم. هدف اصلی  شیوع شناسی، فراهم کردن همه گیری اختلال های معین است (میشل ،زتچ ومارگراف،2007).

  در سالهای اخیر، اختلال های اضطرابی به طور روزافزون همه گیری بالایی را نشان می دهد، بلکه فشار روانی بیماری های مرتبط با این اختلال ها اغلب قابل توجه است (سامرز[25] و همکاران،2006). اختلال های اضطرابی معمولا با افسردگی، خودکشی، الکلیسم و نیز دیگر سوء مصرف های دیگر مرتبط است. به دلیل بروز بالا، این اختلال ها فشار زیادی را برجامعه تحمیل می کند و بهبود در درمان این اختلال ها اهداف عمده سلامت عمومی را می طلبد (لرای[26] و همکاران،2011). تاخیر در تشخیص و درمان اختلال های اضطرابی، برای بیمار، پزشکان، و جامعه بسیار پرهزینه است(آریکیان [27]و گورمن[28]، 2001).

   گستره دانش سبب شناشی اضطراب عوامل بسیاری را شامل می شود از جمله زیست شناختی، روان شناختی و تعیین کننده های اجتماعی که توسط تعدادی از عوامل خطرزا و حمایتی  مورد وساطت قرار می گیرد. مطالعات بین فرهنگی در شیوع شناسی منبع مهم اطلاعات تاثیرات متقابل بین این عوامل است و انواع موثر مداخله در دسترس قرار می دهد و موضوع تحقیقات پیشرفته قرار می گیرد (سامرز و همکاران،2006).

  شیوع اختلال های اضطرابی در میان فرهنگ ها، متفاوت است.این چندان حیرت آور نیست زیرا فرهنگ ها در عواملی چون نگرش به بیماری روانی، سطح استرس، چگونگی رابطه با خانواده و همه گیری فقر، با هم متفاوت هستند؛ همه این عوامل در بروز یا گزارش اختلال های اضطرابی موثر است (کرینگ و همکاران،2012).

  ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، دستخوش تغییرات معنادار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که همه اینها می تواند بر وضعیت سلامت روان جامعه موثر باشد (محمدی و همکاران،2008). به منظور کسب دانش از وضعیت سلامت روان اجتماع، بسیاری از کشورها تمایل دارند که مطالعات شیوع شناسی را اجرا کنند و آنها را در فواصل زمانی تکرار می کنند. به همین منظور چندین زمینه یابی در سطح ملی و بین المللی انجام داده می شود ( فرهودیان و همکاران،2007). به همین منظور در مناطق مختلف ایران چندین مطالعه شیوع شناسی انجام گرفته است؛ در مطالعه ای توصیفی مقطعی که بین سال های 2008-2009 در شهر کاشان انجام داده شد، اختلال اضطرابی%4.7 بوده است. در بین 505 آزمودنی با اختلال روانی بر اساس مصاحبه بالینی  21نفر (%4.2) افراد از اختلالات اضطرابی رنج می برند. و دربین اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب منتشر (%7.2) شیوع بیشتری داشته است (احمدوند و همکاران، 2012). همچنین، در مطالعه همه گیرشناسی اختلال های روانی که در شهر اردبیل انجام داده شد میزان شیوع اختلال های اضطرابی%30 بوده است (نریمانی،صادقی اهری،عبدی،2011). در مطالعه دیگری که با هدف تعیین همه گیری اختلالات روانی مختلف در شهر تهران انجام داده شد، میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر %4.6 بوده است (محمدی و همکاران، 2008 ).

  همانطور که گفته شد، در بین اختلال های روانی، اختلال های اضطرابی بالاترین سطح همه گیری را دارد و همچنین با سایر بیماری ها و مشکلات همبود است. طبق بررسی های انجام داده شده، مطالعات شیوع شناسی در ایران تنها به بررسی همه گیری اختلال های روانی پرداخته اند و به طور خاص به همه گیری اختلال های اضطرابی نپرداخته اند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، تحصیلی در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی انجام شده است.

  3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

  همانطور که گفته شد، در بین اختلال های روانی، اختلال های اضطرابی بالاترین سطح همه گیری را دارد، همچنین این اختلال ها با مشکلات و بیماری های بسیاری همبود می باشد که عدم تشخیص به موقع آن می تواند هزینه های بسیاری را برای فرد و جامعه داشته باشد. در مناطق محروم، به دلیل کمبود امکانات پزشکی و سلامت روان، ممکن است در طول زندگی افراد، این گروه از اختلال ها، مورد تشخیص قرار نگیرد و در قالب های فرهنگی، فشار روانی و هزینه های اجتماعی بسیاری را برای فرد داشته باشد. عدم تشخیص اولیه اختلال های اضطرابی باعث پدیدار شدن این اختلال ها در پوشش مشکلات و بیماری های جسمانی و روانی دیگر می شود. در واقع می توان گفت فردی که در یک قالب فرهنگی دچار اختلال اضطرابی تشخیص داده نشده است، دچار مشکلات و  اختلال هایی است، که حلقه گمشده آن عدم تشخیص اولیه و درمان اختلال های اضطرابی می باشد. از آن جایی که قدم اول در انجام هرگونه اقدام پیشگیرانه و درمانی، تشخیص و تعیین حجم اختلال است، ضرورت انجام مطالعات همه گیر شناسی جهت برنامه ریزی های اجرایی پیشگیری و درمان اختلال های اضطرابی، مشخص می شود. به همین منظور مطالعه حاضر به بررسی میزان همه گیری اختلال های اضطرابی در استان خراسان جنوبی پرداخته است.

   

  [1]-Kring

  [2]-McLean

  [3] -anxiety

  [4]- Rector

  [5]- Bushnell

  [6]-anxiety disorders

  [7]-Keeley

  [8]- Storch

  [9]-panic disorder

  [10]-agoraphobia

  [11]-specific phobia

  [12]-Social anxiety disorder

  [13]-generalized anxiety disorder

  [14]- Michael

  [15]- Zetsche

  [16]- Margraf

  [17]- Stein

  [18]- Steckler

  [19]- Simpson

  [20]-National Comorbidity Survey Replication

  [21]-Hersen

  [22]-Turner

  [23]-Beidel

  [24]- aetiopathology

  [25]-Somers

  [26]- Leray

  [27]-Arikian

  [28]-Gorman

  Abstract

  Anxiety disorders include disorders that share features of excessive fear and anxiety and related behavioral disturbances. The aim of this study was the prevalence of anxiety disorders in the South Khorasan province in IRAN. For  this purpose, the population consisted of 1500 individuals over 16 years old from general population of South Khorasan province was selected by cluster sampling, and were interviwed by using CIDI. The result of this study showed that  the prevalence of specific phobia is9.3%, social anxiety disorder is 9.3%, panic disorder is 2.8%, agoraphobia 2.9%, generalized anxiety disorder 8.3%. The prevalence of anxiety disorders was significantly (p<0/001)related to age, marital status, level of education, being unemployed. So that the non-employed people 2/66times to working people, aged 30-39 years 3/41times to those over 50 years were at the risk of anxiety disorders. The prevalence of anxiety disorders were high in people with low education and those striken spouse, divorced or separated spouses. In this study, the most important predictors of anxiety disorders were identified. Therefore, we need a comprehensive treatment program can be designed considering predictive factors. Individuals at high risk for the disorder to be treated in priority medical and psychological treatment.

  Keyword: epidemiology, anxiety disorder, prevalence. 

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

  فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  فصل اول.................................................................................................................................................................................1

  1-1 مقدمه.............................................................................................................................................................................2

  2-1بیان مساله......................................................................................................................................................................4

  3-1اهمیت و ضرورت پژوهش...........................................................................................................................................8

  4-1اهداف پژوهش...............................................................................................................................................................8

  5-1سوال پژوهش.................................................................................................................................................................9

  6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.......................................................................................................................10

  فصل دوم..............................................................................................................................................................................13

  1-2مقدمه............................................................................................................................................................................14

  2-2مبانی نظری اختلال های اضطرابی........................................................................................................................14

  1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی..........................................................................................................................14

  2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی..........................................................................................................15

  3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی.........................................................................................................................17

  1-3-2اختلال هراس خاص.............................................................................................................................................20

  1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5..........................................................20

  2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص..............................................................23

  3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص..................................................................................................................23

  4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ........................................................................................................24

  5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص..........................................................................................................24

  2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی...................................................................................................................................25

  1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5................................................25

  2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی...........................................................................................28

  3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی........................................................................................................29

  4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی.......................................................................................30

  3-3-2اختلال وحشت زدگی...........................................................................................................................................31

  1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5.......................................................31

  2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی.................................................................................................................34

  3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ.............................................................................................................35

  4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی...............................................................................................35

  5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی....................................................................................................36

  6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی......................................................................................37

  7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی..........................................................................................................38

  8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی........................................................................................39

  4-3-2اختلال گذرهراسی................................................................................................................................................39

  1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5............................................................39

  2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی....................................................................................................................42

  3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی...................................................................................................43

  5-3-2اختلال اضطراب منتشر........................................................................................................................................44

  1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5....................................................44

  2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر.............................................................................................................46

  3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ.............................................................................................................46

  4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر.............................................................................................47

  6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو...............................................................................................48

  1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5............48

  2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو.....................................................................49

  7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی............................................................................................50

  1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5........50

  2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی..............................................................51

  4-2شیوع شناسی..............................................................................................................................................................51

  1-4-2مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی..........................................................................................................51

  2-4-2مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی....................................................................53

  1-2-4-2همه گیری.........................................................................................................................................................55

  2-2-4-2میزان بروز..........................................................................................................................................................56

  3-4-2اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی..........................................................................................................56

  4-4-2فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی..........................................................................................................57

  5-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی.................................................................................................................58

  6-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران..................................................................................................59

  7-2شیوع شناسی اختلال های اضطرابی......................................................................................................................62

  8-2تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی....................................................................63

  9-2وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی..............................................64

  10-2خلاصه فصل..............................................................................................................................................................65

  فصل سوم..............................................................................................................................................................................66

  1-3مقدمه............................................................................................................................................................................67

  2-3طرح پژوهش................................................................................................................................................................67

  3-3جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری..............................................................................................67

  4-3ابزار پژوهش.................................................................................................................................................................68

  1-4-3مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل..................................................................................................................68

  5-3روند گردآوری اطلاعات.............................................................................................................................................69

  6-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................................................70

  7-3خلاصه فصل................................................................................................................................................................70

  فصل چهارم..........................................................................................................................................................................71

  1-4مقدمه............................................................................................................................................................................72

  2-4 تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده..........................................................................................................72

  1-2-4 آزمون سوال های پژوهش.................................................................................................................................73

  فصل پنجم..........................................................................................................................................................................94

  1-5 مقدمه.........................................................................................................................................................................95

  2-5 بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش............................................................................................................95

  3-5 محدودیت های پژوهش........................................................................................................................................101

  4-5 پیشنهادات پژوهش................................................................................................................................................101

  منابع فارسی......................................................................................................................................................................102

  منابع لاتین........................................................................................................................................................................103

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  ابوالقاسمی عباس، بخشیان فرشته، نریمانی محمد.(1391). راهبرد های کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به استرس حاد و افراد بهنجار، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 7، شماره 4،165-172.

  امینی همایون، علاقبندار جواد، شریفی ونداد، داوری آشتیانی رزیتا، کاویانی حسن، شهریور زهرا، شعبانی امیر، عربگل فریبا، شیرازی الهام، حکیم شوشتری میترا.(1385)، روایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره64،شماره8، 31-42.

  انجمن روانپزشکی آمریکا،(1994) راهنای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، چاپ چهارم،جلد دوم،مترجمان محمدرضانیکخو،هامایاک آوادایس یانس،سیامک نقش بندی،مالک میرهاشمی،محی الدین غفرانی،تهران،انتشارات سخن.

  باچر جیمز، مینیکا سوزان،هولی جیمز،(1388)آسیب شناسی روانی، جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، ارسباران.

  دادستان، پریرخ،(1387) روان شناسی مرضی تحولی:از کودکی تا بزرگسالی،جلد اول،تهران،سمت.

  داوری آشتیانی رزیتا، علاقه بندراد جواد، شریفی ونداد، امینی همایون، کاویانی حسین، شعبانی امیر، شهریور زهرا، عربگل فریبا، حکیم شوشتری میترا، شیرازی الهام. (1383). پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، تازه های علوم شناختی، سال6 شماره1و2،9-1.

  سادوک،بنیامین،سادوک،ویرجینا،(1388)خلاصه روانپزشکی ،ویرایش دهم2007، جلد دوم،ترجمه نصرت الله پورافکاری،تهران،شهر آب،آینده سازان.

  سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(1391) روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم، تهران، آگه.

  کاویانی، حسین، علاقبند راد، جواد، شریفی، ونداد، پورناصح، مهرانگیز، احمدی ابهری، سید علی،(1385) آموزش و کاربرد مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI)، تهران، مهرکاویان.

  کنرلی، هلن، (1382) اختلال های اضطرابی (آموزش کنترل و درمان)، ترجمه سیروس مبینی، تهران، انتشرات رشد.

  هالجین،ریچارد پی،ویتبورن،سوزان کراس،(1389) آسیب شناسی روانی(دیدگاه بالینی نسبت به اختلال های روانی)،جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی،تهران ،نشر روان.

  منابع لاتین:

   

  Allgulander Christer. (2006). Generalized anxiety disorder: What are we missing? European Neuropsychopharmacology, 16, S101–S108.

  Allgulander Christer. (2012). Generalized Anxiety Disorder: A Review of Recent Findings. J Exp Clin Med, 4, 88-91.

  American Psychiatric Association(2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association.

  Ansseaue Marc, Benjamin Fischler, Michel Dierick, Albert Adelin, Leyman Sophie, Annick Mignon. (2007). soioeconomic correlates of generalized anxiety disorder and major depression in primary care. Depression and Anxiety, 1-8.

  Antony Martin M., Swinson Richard P. (1996). Anxiety Disorders and their Treatment: A Critical Review of the Evidence-Based Literature. Canada: Minister of Supply and Services Canada.

  Arikian steven R, Gorman jack M. (2001). A Review of the Diagnosis, Pharmacologic Treatment,  and Economic Aspects of Anxiety Disoder. primary care companion J clin psychiatry, 3, 110-117.

  BANDELOW BORWIN, SHER LEO, BUNEVICIUS ROBERTAS, HOLLANDER ERIC, KASPER SIEGFRIED, ZOHAR JOSEPH, MÖLLER HANS-JÜRGEN, . (2012). Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive – compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 16, 77–84.

  BARLOW DAVID H. (2008). Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual. United States of America: Guilford Press.

  Bonita.Ruth, Beaglehole.Robert, Kjellstrom.Tord,(2006), Basic epidemiology , 2end edition, world health organization

  Book Sarah W, Thomas Suzanne E, Randall Patrick K, Randall Carrie L,. (2008). Paroxetine reduces social anxiety in individuals with a co-occurring alcohol use disorder. Anxiety Disorders, 22, 310–318.

  Branch mary louise, Brinson sabrina A. (2007). Gone but not forgotten: children's expriences with attachment, separation and loss. Reclaiming children and youth, 16, 41-45.

  Bushnell, John. (1998). Guidelines for Assessing and Treating Anxiety Disorders: National Health Committee.

  Chapman L. Kevin, Kertz Sarah J, Zurlage Megan M, Woodruff-Borden Janet, . (2008). A confirmatory factor analysis of specific phobia domains in African American and Caucasian American young adults. Journal of Anxiety Disorders, 22, 763–771.

  Clark David A, Beck Aaron T. (2010). Cognitive therapy of anxiety disorders: science and practice. United States of America: Guilford Press.

  Comer Jonathan S, Kendall Philip C, Franklin Martin E, Hudson Jennifer L, Pimentel Sandra S,. (2004). Obsessing/worrying about the overlap between obsessive–compulsive disorder and generalized anxiety disorder in youth. Clinical Psychology Review, 24, 663–683.

  Crits-Christoph Paul, Newman Michelle G, Rickels Karl, Gallop Robert, Gibbons Mary Beth Connolly, Hamilton Jessica L, Ring-Kurtz Sarah, Pastva Amy M, . (2011). Combined medication and cognitive therapy for generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 25, 1087– 1094.

  D’ONOFRIO, BRIAN M. (2011). Consequences of Separation/Divorce for Children. Encyclopedia on Early Childhood Development.

  Emery, robert E. (1991). childern and divorce: transition or trauma. the public perspective.

  Fang Angela, Hofmann  Stefan G. (2010). Relationship between social anxiety disorder and body dysmorphic disorder. Clinical Psychology Review, 30, 1040–1048.

  Farhoudian Ali, Sharifi Vandad, Amini Homayoun, Basirnia Anahita, Mesgarpour Bita, Mansouri Naghmeh, Amin-Esmaeeli Masoomeh, Salesian Niloofar, Mohammadi Mohmmad Reza, Yousefi-Nooraie Reza, Rahimi-Movaghar Afarin. (2007). Prevalence of Psychiatric Disorders in Iran: A Systematic Review. Iranian J Psychiatry, 2, 136-150.

  Fehm Lydia, Beesdo Katja, Jacobi Frank, Fiedler Agnes, . (2007). Social anxiety disorder above and below the diagnostic threshold: prevalence, comorbidity and impairment in the general population. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.

  Ghaznavi Mohammad Reza, Keikha Aleme, Mirshekar Habibullah, . (2012). Epidemiology of prevalence rate of psychiatric disorders among the upper 15-year-old population (case study). Advances in Environmental Biology, 6, 1172-1178.

  Herbert James D, Gaudiano Brandon A, Rheingold Alyssa A, Moitra Ethan, Myers Valerie H, Dalrymple Kristy L, Brandsma Lynn , . (2009). Cognitive behavior therapy for generalized social anxiety disorder in adolescents: A randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders, 23, 167–177.

  Hersen Michel, Turner Samuel M, Beidel Deborah C,. (2007). Adult Psychopathology and Diagnosis (Fifth Edition ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

  Himle Joseph A, Baser Raymond E, Taylor Robert Joseph, Campbell Rosalyn Denise, Jackson James S, . (2009). Anxiety disorders among African Americans, blacks of Caribbean descent, and non-Hispanic whites in the United States. Journal of Anxiety Disorders, 23, 578-590.

  Johnson Philip L, Shekhar Anantha. (2012). An animal model of panic vulnerability with chronic disinhibition of the dorsomedial/perifornical hypothalamus. Physiology & Behavior, 107, 686–698.

  Kadri Nadia, Agoub Mohamed, Gnaoui Samir El, Berrada Soumia, Moussaoui Driss, . (2007). Prevalence of anxiety disorders: a population-based epidemiological study in metropolitan area of Casablanca, Morocco. Annals of General Psychiatry, 6, 1-6.

  Kebede, Yigzaw.Epidemiology, Produced in collaboration with the Ethiopia Public Health Training Initiative, The CarterCenter, the Ethiopia Ministry of Health, and the Ethiopia Ministry of Education, 2004

  Keeley Mary L, Storch Eric A. (2009). Anxiety Disorders in Youth. Journal of Pediatric Nursing, 24, 26-40.

  KESSLER RONALD C, PETUKHOVA MARIA, SAMPSON NANCY A, ZASLAVSKY ALAN M, WITTCHEN HANS-ULLRICH. (2012). Twelve-month and lifetime prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States. Int J Methods Psychiatr Res, 21, 169–184.

  Kessler Ronald C, Wang Philip S. (2008). The Descriptive Epidemiology of Commonly Occurring Mental Disorders in the United States. Annu. Rev. Public Health, 115–129.

  Kring Ann M, Johnson Sheri L, Davison Gerald C, Neale John M. (2010). Abnormal psychology: John Wiley & Sons, Inc.

  Labellarte Michael J, Ginsburg Golda S, Walkup John T, Riddle Mark A, . (1999). The Treatment of Anxiety Disorders in Children and Adolescents. Society of Biological Psychiatry, 46, 1567–1578.

  Lecrubier Y, Wittchen H.U, Faravelli C, Bobes J, Patel A, Knapp M, . (2000). A European perspective on social anxiety disorder. Eur Psychiatry, 15, 5-16.

  Leray E, Camara A, Drapier D, Riou F, Bougeant N, Pelissolo A, Lloyd K.R, Bellamy V, Roelandt J.L, Millet B. (2011). Prevalence, characteristics and comorbidities of anxiety disorders in France: Results from the ‘‘Mental Health in General Population’’ Survey (MHGP). European Psychiatry, 26, 339–345.

  Lieb Roselind, Becker Eni, Altamura Carlo,  (2005). The epidemiology of generalized anxiety disorder in Europe. European Neuropsychopharmacology, 15, 445 – 452.

  McLean Carmen P, Asnaani Anu, Litz Brett T, Hofmann Stefan G,. (2011). Gender differences in anxiety disorders: Prevalence, course of illness, comorbidity and burden of illness. Journal of Psychiatric Research, 45, 1027-1035.

  Michael Tanja, Zetsche Ulrike, Margraf Jürgen,. (2007). Epidemiology of anxiety disorders. PSYCHIATRY, 6, 136-142.

  MUZINA DAVID J, EL-SAYEGH SAMAR. (2001). Recognizing and treating social anxiety disorder. CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE, 68, 649-657.

  Noorbala Ahmad Ali, BagheriSYazdi Seyed Abas, Hafezi Mohsen,. (2012). Trends in Change of Mental Health Status in the Population of Tehran between 1998 and 2007. Archives of Iranian Medicine, 15, 201-204.

  Palosaari U.K, Aro H.M. (1995). Parental divorce, self-esteem and depression: an intimate relationship as a protective factor in young adulthood. Journal of Affective Disorders, 35, 91-96.

  Pearce N. (2005). A Short Introduction to Epidemiology (2nd ed ed.): Wellington, CPHR.

  Pilecki Brian, Arentoft Alyssa, McKay Dean, . (2011). An evidence-based causal model of panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, 25, 381–388.

  Rector Neil A, Bourdeau  Danielle, Kitche Kate, Joseph-Massiah Linda,. (2005). Anxiety disorders: an information guide: a guide for people with anxiety and their families. Canada: Centre for Addiction and Mental Health.

  Romera Irene, Fernández-Pérez Sabela, Montejo Ángel Luis, Caballero Fernando, Caballero Luis, Arbesú José Ángel, Delgado-Cohen Helena, Desaiah Durisala, Polavieja Pepa, Gilaberte Inmaculada, . (2010). Generalized anxiety disorder, with or without co-morbid major depressive disorder, in primary care: Prevalence of painful somatic symptoms, functioning and health status. Journal of Affective Disorders, 127, 160–168.

  Santana Lívia, Fontenelle Leonardo F. (2011). A review of studies concerning treatment adherence of patients with anxiety disorders. Patient Preference and Adherence, 5, 427–439.

  SHEAR M. KATHERINE, BJELLAND INGVAR, BEESDO KATJA, GLOSTER ANDREW T, WITTCHEN HANS-ULRICH, . (2007). Supplementary dimensional assessment in anxiety disorders. International Journal of Methods in Psychiatric Research, S52–S64.

  Simpson Helen Blair, Neria Yuval, Lewis-Fernández Roberto, Schneier Franklin. (2010). Anxiety Disorders: Theory, Research, and Clinical Perspectives. United States of America: Cambridge University Press.

  Somers Julian M, Goldner Elliot M , Waraich Paul, Hsu Lorena, . (2006). Prevalence and Incidence Studies of Anxiety Disorders: A Systematic Review of the Literature. Can J Psychiatry, 51, 100-113.

  Spurr Jane M, Stopa Lusia. (2002). Self-focused attention in social phobia and social anxiety. Clinical Psychology Review, 22, 947–975.

  Stein Murray B, Kean Yin M. (2000). Disability and Quality of Life in Social Phobia: Epidemiologic Findings. Am J Psychiatry, 157, 1606–1613.

  Stein Murray B, Steckler Thomas. (2010). Behavioral Neurobiology of Anxiety and Its Treatment: Springer.

  Sunderland Matthew, Hobbs MeganJ, Andrews Gavin, Craske MichelleG, . (2012). AssessingDSM-IVsymptomsofpanicattackinthegeneral population:Anitemresponseanalysis. Journal ofAffectiveDisorders, 143, 187–195.

  Tanios Christine Y, Abou-Saleh Mohammad T, Karam Aime´e N, Salamoun Mariana M, Mneimneh Zeina N, Karam Elie G, . (2009). The epidemiology of anxiety disorders in the Arab world: A review. Journal of Anxiety Disorders, 23, 409–419.

  Tull Matthew T, Stipelman Brooke A, Salters-Pedneault Kristalyn, Gratz Kim L . (2009). An examination of recent non-clinical panic attacks, panic disorder, anxiety sensitivity, and emotion regulation difficulties in the prediction of generalized anxiety disorder in an analogue sample. Journal of Anxiety Disorders, 23, 275–282.

  Vareschi Courtney G, Bursik Krisanne. (2005). Attachment Style Differences in the Parental Interactions and Adaptation Patterns of Divorcing Parents. Journal of Divorce & Remarriage, 42. تحقیق در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, پروژه درباره پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس