پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

word
105
945 KB
29939
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۶۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با پایبندی مذهبی زوجین انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و  به روش کاربردی انجام شده است. بدین منظور 74 زوج از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقیقات کرمانشاهبه شیوه تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. داده های گرد آوری شده توسط  پرسش نامه های رضایت زناشویی اسلامی و پایبندی مذهبی  که از اعتبار لازم  برخوردارند با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و شاخص های آماری دیگر تجزیه وتحلیل شدند..

  تحلیل داده ها نشان داد که بین پایبندی مذهبی و رضامندی زناشویی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد و پایبندی مذهبی نقش پیش بینی کننده در رضایت زناشویی دارد. و با افزایش پایبندی مذهبی میزان رضایت زناشویی افزایش یافته است. یافته ها نشان داد که  نمره رضایت زناشویی در میان زوجینی که هردو پایبند به مذهب بوده اند بیش از زوجینی است که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند و زوجینی که یکی از آنها پایبند به مذهب بوده اند از زوجینی که هیچکدام پایبند به مذهب نبوده اند رضایت زناشویی بیشتری دارند.و رضایت زناشویی در میان زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت.

  کلید واژه ها: رضایت زناشویی، پایبندی مذهبی، زوجین

  مقدمه

  خانواده به عنوان واحدی اجتماعی دارای بیشترین و عمیق ترین مناسبات انسانی است. علاوه بر اینکه، منبع اولیه نیازهای اساسی فرد محسوب می شود، موقعیت های متعددی را برای یادگیری و شکل گیری نگرش ها وتشکیل باورهای فرد فراهم می آورد. خانواده در کنار مسئولیت آموزشی و تربیتی، در رفع نیازهای جسمانی، روانی و انتقال ارزش های اجتماعی نقش بسیاری موثری دارد. فرد در بستر خانواده خواست های جامعه را می آموزد و این شناخت او را به گزینش رفتارهای معین رهنمون می سازد (مصلحی1391، 1).

  از آنجایی که انتخاب همسر یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که در تشکیل خانواده و زندگی اجتماعی گرفته می شود، اهمیت مسئله ایجاب می کند که با کنکاش عمیق تری به عوامل بیرونی مانند، مذهب، طبقه اجتماعی، سن، تحصیلات و ... نیز عوامل زیر بنایی مانند ویژگی های شخصیتی توجه شود (مصلحی1391، 1)

  متخصصان روان شناسی خانواده غالبا معیار خود را در بررسی کیفیت روابط زناشویی زوجین، سطح رضایت زناشویی آنها قرار می دهند. رضایت زناشویی، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفتن و دستیابی به اهداف زندگی است که تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی می باشد. علی رغم انکه ضرورت توجه به همسانی عقاید مذهبی و تمایلات فرهنگی همواره مورد تاکید قرار می گیرد. افزایش طلاق در دنیای کنونی و نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و تاثیرات سوء این گونه پدیده ها بر افراد خانواده و اجتماع، بیانگر این مدعاست که برخورد مقبولی با تشکیل خانواده و ازدواج نشده و کمتر با دید عالمانه به این پدیده نگریسته شده است (مصلحی1391، 1).

  مهم ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این است که خداوند که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان می کند. به حکم خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش های اسلامی اشاره نمی کند، بلکه به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نیست و آن آرامش روانی است. بدون آرامش روانی، نمی توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می افتد و نه ارزش های دینی و آرمان توحید، گسترش می یابد (پسندیده1389، 23).

  کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج می کند، انتظار دارد که این زندگی یا خوشبختی، با سعادت و رضایت همراه باشد و از تمام لحظات زندگی خود لذت ببرد. بنابراین، آنچه از خود ازدواج اهمیت بیشتری دارد موفقیت در ازدواج یا به عبارتی دیگر رضایتمندی میان زوجین است (برادبری، فینچام و ویچ[1]، 2000)

   موسوی بیان می کند عوامل اقتصادی، مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم فکری می تواند رضامندی زناشویی را به ارمغان آورد (موسوی 1374، 43).

  هانلر2 و گنچوز3 نیز معتقدند نگرش مذهبی می تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده ی سامانه باورها و ارزش هاست که این ویژگی ها می توانند زندگی زناشویی را متاثر سازند (خدایاری فرد، 1386)

  1-1 بیان مساله

  بر اساس آموزه های دینی، یکی از مهم ترین مسائلی که زمینه آرامش و رضایت از زندگی زناشویی را فراهم می سازد پایبندی زوجین به دستورات مذهبی است. خوشبختی زناشویی زمانی تحقق می یابد که زن و شوهر ارتباط خوبی با مبدا داشته و برای معاد خود نیز کار نیک انجام دهند و پایبند به احکام و دستورات الهی باشند، نه اینکه مسائل زندگی آن قدر آنها را سرگرم کند که از یاد خداوند غافل شوند (منافقون: 9) و یا به خاطر خانواده از رعایت وظایف دینی فاصله بگیرند (تمیمی آمدی1366، 186). وظیفه زن و شوهر است که همدیگر را از معصیت خداوند بر حذر دارند که در این زمینه مرد مسئولیت بیشتری دارد (تحریم: 6). پایبندی یا عدم پایبندی به دستورات الهی توسط آن دو، زمینه را برای رضامندی و یا نارضامندی زندگی زناشویی فراهم می آورد.

  زندگی بدون تعارض، در سایه توجه به مسایل معنوی و پرورش اعتقادات مذهبی است. ارزش ها به زندگی معنا می بخشند و پناهگاهی در اوج بحرانی زندگی، همانند غم و اندوه و فقدان و ماتم، تلقی می شوند. اعتقادات مذهبی، زیر بنایی برای شکل دهی به سبک زندگی مذهبی است. این مسئله موجب می گردد تا فرد مسلمان نسبت به پرورش معنویت در خود و نزدیکانش دارای مسئولیت و نقشی ویژه باشد. بر اساس آموزه های دینی، آن زندگی ای شیرین و گوارا است که معنویت در آن رشد یابد و زندگی رنگ خدایی به خود گیرد (خطیب 1390، 35). امام علی می فرمایند: خداوند متعال در حدیث معراج به پیامبر اکرم(ص) فرمود: « آیا می دانی  کدام زندگی گواراتر است»؟ حضرت فرمودند: «بار خدایا؟ نه». فرمود: «زندگی گوارا، آن زندگی است که صاحب آن ، از یاد من خسته نشود، نعمت مرا فراموش نکند، به حق من ناآگاه نباشد و در طلب خشنودی من باشد» (مجلسی 1404ق،77:28).

  مهوری در مقاله ای که به تبیین دین، دینداری و شاخص های آن از نگاه علامه طباطبایی می پردازد درباره حد نصاب دینداری اظهار می دارد: دینداری، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اعمال شایسته و نیکوست و لازمه ایمان، علم و آگاهی است (سالاری فر ، 1390). بنابراین، علم تنها بدون التزام و دلبستگی و اینکه عملی به دنبال داشته باشد، دینداری نیست. همچنین اعتقاد بدون عمل نیز دینداری  نیست و شخص معتقدی را که عملی به جا نیاورد، نمی توان دیندار به شمار آورد، بلکه از نظر علامه طباطبایی، اعتقادی که همراه عمل نباشد، در حقیقت اعتقاد و ایمان نیست و تنها علم و آگاهی به حقانیت دین است. عمل تنها نیز ایمان و دینداری به شمار نمی آید، چرا که اعمال ظاهری با نفاق و دورویی قابل جمع است. منافق  کسی است که اعمال ظاهری را انجام می دهد و چه بسا از حقانیت اعتقادات اسلام نیز آگاه بوده و حقیقت برایش روشنتر شده باشد، ولی از آنجا که دلبستگی و التزام به آن ندارد، نمی توان او را دیندار به شمار آورد. خلاصه اینکه با توجه به مراتب و درجاتی که برای اسلام و ایمان وجود دارد، نخستین مرتبه ایمان را باید حد نصاب دینداری برای فرد و جامعه به شمار آورد و اعتقاد اجمالی همراه با انجام بیشتر احکام اسلامی است (سالاری فر ،1390،423).

  رسول اکرم(ص) می فرمایند:

  «زن را برای زیبایی اش به همسری نگیر، چه بسا ممکن است جمال زن باعث پستی و                                   سقوط اخلاقی اش شود. همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشویی برقرار مکن، زیرا مال می تواند مایه        طغیان او گردد. بلکه به سرمایه دینش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج کن.»                             (فیض کاشانی1417ق، 850 :3)

  در حدیثی دیگر از امام باقر(ع) نقل شده است که رسول خدا فرمود: «هر گاه کسی از اخلاق و دین او راضی هستید نزد شما آمد، به او همسر دهید. اگر چنین نکنید روی زمین فتنه و فساد بزرگی به وقوع خواهد پیوست» (صابری یزدی 1375، 431). در قرآن کریم نیز آمده است که مرد مومن با زن مومن ازدواج کند (بقره: 221). نتایج تحقیقات نیز یکسان بودن زوجین در اعتقادات مذهبی و ایمان و تقوی را به عنوان عوامل موثر در موفقیت ازدواج ها ثابت کرده اند (احمدی، 1385).

  توجه به این مفاهیم و ملاحظه نتایج پژوهش های انجام شده، نقش تقلیدات مذهبی را در رضایت و سازگاری زناشویی مورد تایید قرار می دهد؛ ، بی تردید انسان های خداشناس و دین باور و کسانی که از احکام و شریعت اسلام پیروی می کنند، ملاک تدین را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در انتخاب برای ازدواج مورد توجه قرار می دهند؛ پوشش، حجاب و نگاه خود را محافظت می کنند (سه عاملی که زمینه انحرافات اخلاقی هستند)؛ همسر خود را به عنوان بنده خدا قبول داشته و از ظلم و ستم بر او پرهیز می کنند. در روابط خود با همسر، ضمن رعایت اصول بهداشتی با صداقت، عطوفت و مهربانی رفتار می کنند و تمام رفتار و کردارشان حتی روابط جنسی با همسر جهت گیری الهی دارد، بنابراین، می توان انتظار داشت که رضایت زناشویی متاثر از میزان تقیدات مذهبی افراد باشد. از این رو، احمدی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که تقیدات مذهبی در میزان سازگاری زناشویی نقش دارد. نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که دارای تقیدات مذهبی بسیار زیاد بودند نسبت به افرادی که تقیدات مذهبی شان زیاد بود به طور معنی داری سازگاری زناشویی بیشتری داشتند. افرادی که دارای تقیدات مذهبی زیاد بودند نسبت به افرادی که تقیدات مذهبی آنها متوسط بود، به طور معنی داری از سازگاری زناشویی بیشتری برخوردار بودند. به همین ترتیب افرادی که دارای تقیدات مذهبی متوسط بودند. نسبت به آنهایی که تقیدات مذهبی کمی داشتند. سازگاری زناشویی بالایی داشتند بر این اساس، می توان میزان پایبندی مذهبی و رشد معنوی افراد را به عنوان عامل مهم در میزان سازگاری و رضایت زناشویی معرفی کرد (احمدی ، 1385).

  از آنجایی که دو نهاد مذهب و خانواده ارزش های مشابهی را مورد تاکید قرار می دهند، پژوهشگران رابطه نزدیک بین آن دو پیش بینی می کنند. این جهت گیری منجر به این نگرش شده است که مذهب می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشد. مذهب و پایبندی به آن، به ویژه در جامعه اسلامی ما از موضوعاتی است که می تواند ذهن پژوهشگران را به این موضوع معطوف دارد که آیا رضامندی از زندگی زناشویی در سایه تعالیم الهی و پایبندی به آن چگونه است؟ و آیا پایبندی به مذهب می تواند تاثیری در سطح رضایت از زندگی زناشویی داشته باشد یا نه؟ (احمدی ،1385).

   

  1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است. خانواده با پیوند زناشویی شکل می گیرد و تداوم و بقای آن نیز به تداوم و بقای پیوند زناشویی وابسته است. علی رغم اینکه ازدواج رضایت بخش یکی از عوامل مهم بهداشت روانی جامعه محسوب می شود، ولی چنانچه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط نامساعدی برای ارضای نیازهای روانی زوجین ایجاد کند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی یابد. بلکه آثار منفی و گاهی جبران ناپذیری را به جای می گذارد، به طوری که اختلالات عصبی، افسردگی و خود کشی از پیامدهای اختلافات خانوادگی می باشند. به اعتقاد ویزمن، شلدون و گورینگ بسیاری از اختلالات روان پزشکی از جمله اختلالت جسمانی، شناختی ، رفتاری و استرس تحت تاثیر آشفتگی زناشویی به وجود می آیند (سلیمانیان و دیگران، 1384).

  با توجه به پژوهش های ساپینگتون [2]، که نارضامندی زناشویی و طلاق موجب بروز اختلال های جسمانی و روانی زوجین می شود (ساپینگتون، 1379،30) همچنین پژوهش کریگهد [3] و نمروف [4]که این نارضامندی زناشویی می تواند موجبات بزهکاری فرزندان را فراهم آورد و در نهایت، از جانب خانواده های ناسالم، جامعه نیز آسیب خواهد دید (حیدری، 1382،72) همه این امور انسان را به چاره جویی واداشته تا در پی جست و جوی مولفه های رضامندی زناشویی باشد.

  هر موضوعی می تواند در روابط زوجین به موضوعی مشکل ساز وچالش زا تبدیل شود. بنابراین، ارائه فهرستی از موارد مشکل آفرین در بین زن و شوهر، نه ممکن و نه لازم است. هر چند، تلاش هایی وجود دارد که سعی کرده موضوعات تعارض زا در بین زوجین را شناسایی و دسته بندی کند. بنابراین، ابعاد و حوزه های سازگاری زناشویی به انحاء گوناگون بیان شده است. اولسون السون[5] (1997) و فاورز و السون[6] (1993) باجمع بندی و تحلیل تمامی ابعاد مطرح شده به ابعاد «مسائل شخصیتی»، «ارتباط دوتایی»، «حل تعارض»، «مدیریت مالی»، «فعالیت اوقات فراغت»، «رابطه جنسی» ، «فرزند پروری»، «ارتباط با اقوام و دوستان» و «جهت گیری مذهبی» دست یافته اند (احمدی ، 1384)

  با توجه به اینکه مذهب و سبک زندگی مذهبی یکی از عوامل مهم در رضامندی زناشویی به شمار می رود. کمبود پژوهش هایی در این زمینه، که زوجین را با هم و در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهند، ما را بر آن داشت تا رابطه پایبندی مذهبی را با رضامندی از زندگی زناشویی میان زوجین را مورد مطالعه قرار دهیم.

   همچنین به علت اینکه پژوهش های فوق اکثرا در کشورهای دیگر و اکثرا کشورهای غربی انجام گرفته است و یا شامل شاخص های تک موردی (مثلا حضور در کلیسا) درباره پایبندی به مذهب هستند، همچنین مطالعات انجام گرفته، در گروه های جمعیتی دارای تحصیلات بالا نبوده، از این رو انجام این قبیل پژوهش ها در جوامع مسلمان و در مورد نگرش جامع مذهبی و نیز در گروه نمونه با سطح تحصیلات بالا، ضروری به نظر می رسد. با توجه به این امر، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه  رضایت مندی زناشویی با پایبندی مذهبی در بین دانشجو یان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه می باشد.

   

  1-3-اهداف پژوهش:

  1-3-1-هدف اصلی :

  هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال  1393 می باشد.

  1-3-2-اهداف فرعی:

   1- بررسی میزان رضامندی زناشویی در مردان متاهل

  2-بررسی میزان رضامندی زناشویی در زنان متاهل

  3-بررسی میزان رضامندی زناشویی زوجین دارای پایبندی مذهبی

   

  1-4- فرضیه های پژوهش:

    1- بین پایبندی مذهبی و میزان رضامندی زناشویی رابطه وجود دارد.

  2 - میزان رضامندی زناشویی در زوجین با پایبندی مذهبی بیشتر است.

  3- میزان رضایت مندی زناشویی در زنان و مردان متفاوت

   

  [1]BRADDERY / FINCHAM & BEACH

  2 hanler

  3 genchooz

  [2] sapington

  [3] kerrighed

  [4] nemroff

  [5] olson & olson

  [6] favors & olson

   

 • فهرست و منابع پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه چکیده.............................................................................................................................................................1

  فصل یکم:مقدمه پژوهش

  مقدمه.............................................................................................................................................................3.

  1-1- بیان مساله ...........................................................................................................................................4.

  1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق..............................................................................................................6

  1-3-اهداف پژوهش .....................................................................................................................................8

      1-3-1- هدف اصلی ...............................................................................................................................8

      1-3-2- اهداف فرعی .............................................................................................................................8

  1-4- فرضیه های تحقیق .............................................................................................................................8.

  1-5- تعریف متغیر ها ...................................................................................................................................9

     1-5-1- تعاریف مفهومی...........................................................................................................................9

     1 -5-2- تعاریف عملیاتی ....................................................................................................................9

   

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2-1- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.......................................................................................................11 

     2-1-1- نظریه کارکرد گرایی...................................................................................................................11

     2-1-2- نظریه فمینیستی..........................................................................................................................11

     2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین............................................................................................................13

     2-1-4- نظریه مازلو................................................................................................................................13

  2-2- خانواده...............................................................................................................................................15

  2-3- ارائه الگویی مطلوب از خانواده..........................................................................................................14

  2-4- ویژگی های سنت ازدواج...................................................................................................................14

     2-4-1- تقدس سنت ازدواج................................................................................................................15

     2-4-2- انتخاب آگاهانه......................................................................................................................16

    2-4-3-همسان همسری.......................................................................................................................17

  2-5- ویژگی های ساختاری نهاد خانواده................................................................................................18

     2-5-1- سرپرستی مرد.............................................................................................................18

     2-5-2-آگاهی پذیرش نقش ها..........................................................................................................19

      2-5-3- نقش عاطفی همسران............................................................................................................20

           2-5-3-1- نقش عاطفی زن........................................................................................................20

           2-5-3-2- نقش عاطفی شوهر....................................................................................................21

  الف-نیکو سخن گفتن...............................................................................................................21

       ب-احترام..................................................................................................................................21

     2  -5 -4- نقش جنسی همسران........................................................................................................22

       2-5-4-1-نقش جنسی زن...............................................................................................................22

       2-5-4-2- نقش جنسی شوهر.......................................................................................................22

  -25-5- نقش پدری و مادری...................................................................................................................23

  2-6- وظایف والدین در قالب فرزندان.....................................................................................................23

     2-6-1- اظهار محبت................................................................................................................23

     2-6-2- حمایت.......................................................................................................................24

        2-6-2-1- نقش فرزندی.................................................................................................................24

       2-6-2-2- نقش خویشاوندی...........................................................................................................25

  2-7- ویژگی های کارکردی نهاد خانواده..................................................................................................25

     2-2-1- مشروعیت بخشی به فرزندان.....................................................................................................25

     2-7-2- جلوگیری از انحرافات اجتماعی................................................................................................26

  2-8- راهکارهای تحقق خانواده مطلوب.....................................................................................................27

      2-8-1- تقویت ایمان.............................................................................................................................27

         2-8-1-1- معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد حس رضایت.................................................................27

         2-8-1-2- تقویت اخلاق و کنترل درونی...............................................................................27

     2-8-2- فرزند آوری...............................................................................................................................28

     2-8- 3- حصر روابط جنسی در چارچوب زناشویی..............................................................................29

     2-8-4- تقویت روحیه غیرت ورزی.......................................................................................................29

  2-9-  وظایف و نقش زوجین در رضایت زناشویی....................................................................................33

  2-10- رضایت زوجین از نگاه آیات و روایات...........................................................................................31

  2-10-1- تکریم زن.......................................................................................................................31

  2-10-2-کمک کردن به زن...........................................................................................................32

  2-10-3-اظهار محبت به زن.........................................................................................................33

  2-10-4-خوش رویی با زن..........................................................................................................34

  2-10-5- پند و موعظه دادن..........................................................................................................34

        2-10-6- تشکر و سپاسگذاری مرد.........................................................................................35

        2-10-7-  بدرقه و استقبال مرد..............................................................................................36

       2-10-8- سرپرستی مرد- اطاعات زن......................................................................................36

       2-10-9-ایجاد لذت برای یکدیگر................................................................................................38

        2-10-10-حل تعارضات زناشویی..........................................................................................40

       2-10-11-بیان زیبا برای همسر...............................................................................................41

        2-10-12- صبر بر آزار و اذیت همسر.......................................................................................41

  2-11- عوامل مخدوش کننده رضایت زناشویی..................................................................................42

  2- 11- 1- سخت گیری..........................................................................................................42

         2-11-2- ترش رویی...............................................................................................................42

         2-11-3-نا سزا گویی.............................................................................................................42

    2-11-4- چشم و هم چشمی...................................................................................................43

          2-11-5- لجاجت..................................................................................................................43

  2-12-  دین.....................................................................................................................................43

        2-12-1-  مفهوم دین................................................................................................................49

       2-12-2-دین در لغت..................................................................................................................44

       2-12-3- نیاز همیشگی به دین............................................................................................................45

  2-13- هدف دین...........................................................................................................................46

        2-13-1-هدایت تشریعی............................................................................................................46

        2-13-2-تعلیم و تربیت مردم.....................................................................................................47

  –قضاوت....................................................................................................................48

         2-13-5—حکومت.................................................................................................................48

  2-14- دین از منظر نظریه پردازان غربی....................................................................................................49

          2-14-1- دین از دیدگاه کنت ول اسمیت......................................................................................52

  2-15-دین و مولفه های آن در اسلام.....................................................................................................53

  2-16- دین از منظر نظریه پردازان ایرانی.................................................................................................55

        2-16-1- علامه طباطبایی..............................................................................................................55

        2-16-2- استاد مطهری................................................................................................................56

  2-17- بیشینه خارجی.......................................................................................................................59

  2-18- بیشینه داخلی........................................................................................................................62

  فصل سوم- روش پزوهش

  3-1- روش ها...............................................................................................................................65

  3-2- جامعه اماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه...............................................................................65

  3-3- متغیر های مورد بررسی...........................................................................................................65

  3-4- ابرار پزوهش و روش گرد آوری.............................................................................................65

  3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................66

  فصل چهارم- یافته های پژوهش

  4-1-آمار توصیفی..........................................................................................................................68

  4--2آمار استنباطی................................................................................................................................70

  فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

  5-1- بحث و تفسیر نتایج..................................................................................................................74

  5-2- نتیجه گیری..............................................................................................................................76

  5-3- محدودیت های پژوهش..............................................................................................................76

  5-4- پیشنهادات..........................................................................................................................................76

  5-4-1-پیشنهادات پژوهشی........................................................................................................................76

  5-4-2-پیشنهادات کاربردی........................................................................................................................77

  الف) منابع فارسی

  ب) منابع انگلیسی

  ج) پیوست ها

  چکیده انگلیسی

  منبع:

  فهرست منابع

  مقالات فارسی:

  1-احمدی، خدابخش و همکاران ( 1379)، ( بررسی شخصیت در جهت گیری مذهبی دانشجویان )، مجله روان‌شناسی، شماره 185، ص 204.

  2-احمدی، خدابخش و دیگران « بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه ،(1384)، طب نظامی، ش 7، ص 141-152.

  3-ترکاشوند، جواد و دیگران (1392)، تعامل رفتاری همسران از نگاه اسلام و روان شناسی، ماهنامه علمی – ترویجی معرفت، سال 22، شماره 90.

  4-حق دوست ، علی اکبر و دیگران « بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پیرامون عوامل موثر در ازدواج »(1374)، اندیشه ورفتار، ش3، ص20-29.

  5-جان بزرگی، مسعود(1388)، «ساخت اعتبار یابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه» ، فصل نامه علمی تخصص پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال سوم، ش5.

  6-خدایاری فرد، محمد و دیگران، « رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متأهل»/(1386)، خانواده پژوهی، سال سوم، ش 10، ص 611 – 620.

  7-روحانی ، عباس و داوود معنوی پور (1387)، « رابطه عمل به باور های دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه» ، دانش و پژوهش در روانشناسی ،ش35و36،ص189-206.

  8-سیمز، جفری، (2004)« معنا و غایت دین در گفت و گو با کنت ول اسمیت»، ترجمه پریوا عروج نیا، کیان، ش 33، ص 4-14.

  9-صیاد پور ، زهره (1383)« بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان» روانشناسان ایرانی ، سال اول ،ش2، ص145-157.

  10-غباری بناب ، باقر، (1380)« مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان شناسی»، فصل نامه علمی تخصص پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سال هفتم، شماره نهم..

  11-مقدم، سعید ( 1391) « خانواده آرمانی در اندیشه امام سجاد (ع)» ماهنامه معرفت، سال بیست و یکم، شماره دهم، ص 14-26.

  12-میر احمدی زاده ، علیرضا وهمکاران«رضامندی زناشویی وتعیین عوامل تاثیر گذار بر آن در شیراز

  .»(1382) ،اندیشه و رفتار، سال هشتم ش4، ص 63-56.

  کتاب های فارسی:

  1-انصاریان، حسین(1380)، نظام خانواده در اسلام، ج هجدهم، قم، ام ابیها.

  2-بستان، حسین(1385)، اسلام و جامعه شناسی خانواده، ج دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  3-بستان، حسین(1388)، اسلام و جامعه شناسی خانواده، ج چهارم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  4-بستان، حسین(1390)، خانواده در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  5-پسندیده، عباس(1389)، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ج دوم، قم، دارالحدیث.

  6-پناهی، علی احمد(1390)، همسرداری، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

  7-جوادی آملی،عبدالله،(1390) زن در آیینه جلال و جمال، ج پنجم، قم، اسرا.

  8-حسین زاده،علی(1390)،همسران سازگار راهکار های سازگاری،ج یازدهم، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

  9-حکیمی، محمد و دیگران(1382)، کتاب زن، تهران، بهار.

  10-خوانساری، ج م (1366)، شرح غرر الحکم و درر الحکم آمدی، ترجمه : سیدجلال الدین حسینی ارموسی، تهران، دانشگاه تهران.

  11-دشتی،محمد(1379)ترجمه نهج البلاغه، ج ششم، قم، مشرقین

  12-راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1363)، المفردات، بی جا، دفتر نشر کتاب.

  13-رشیدپور، مجید(1388)، عوامل استحکام خانواده، ج سوم، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.

  14- روبن، دیوید، رایلی اسکات و جرج اریک جانسون(1381) دانستنی های زناشویی، ترجمه : کیومرث دانشور، ج ششم، تهران، کوشش.

  15- ریدلی، جین (1385)، تفاوت های جنسی زن و مرد ، ترجمه بهزاد رحمتی، تهران، توانا.

  16- ساپینگتون، اندرو(1379)، بهداشت روانی، ترجمه : حمیدرضا حسین شاهی برواتی، تهران، روان.

  17-ساروخانی، باقر(1380)، جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش.

  18-سالاری فر، محمدرضا(1385)، درآمدی بر نظام خانواده در اسلام، ج دوم، قم، هاجر.

  19-سالاری فر، محمدرضا(1388)، خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی، ج پنجم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  20- سالاری فر، محمد رضا و دیگران،(1390) « مبانی نظری مقیاس های دینی»  در : گزیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی، ج دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  21- شعرباف، آقامحمدیان و همکاران(1382)، بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت زناشویی، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

  22- شولتز،دوان پی، شولتز، سیدنی الن(1392)، نظریه های شخصیت ،ترجمه: یحیی سید محمدی ،تهران، ویرایش.

  23- شیروانی، علی (1386)، ترجمه صحیفه کامله سجادیه، ج ششم، قم، دارالفکر.

  24- صابری یزدی، علیرضا(1375)، الحکم الزهراء، ترجمه محمدرضا انصاری محلاتی، ج دوم، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

  25- صدوق، محمد بن علی (1413ق) ،من لا یحضره الفقیه، قم، ترجمه جامعه مدرسین

  26-طباطبایی، سیدمحمدحسین(1362)، شیعه در اسلام، قم، تبلیغات اسلامی.

  27- طباطبایی، سیدمحمدحسین(1374)، تفسیرالمیزان، ترجمه : سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

  28- فتح معماری ، کامبیز(1389) فمینیسم راه یا بیراهه؟،کرمانشاه ، انتشارات باغ ابریشم.

  29- فیض کاشانی، ملاحسن(1417ق)، المحجه الابیضاء فی تهذیب الاحیا، ترجمه وتصحیح علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین.

  30- کلاین برگ، اتو(1368)، روان شناسی اجتماعی، ترجمه علی محمد کاروان، ج دوم، تهران، اندیشه.

  31- کیلسر، نورمن ال(1375)، فلسفه دین، ترجمه حمیدرضا آیت اللهی، تهران، حکمت.

  32- گروهی از نویسندگان(1390) جنسیت از منظر دین و روانشناسی (مجموعه مقالات)، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام (ره).

  33- گری، جان(1376) ، مردان مریخی زنان ونوسی،تهران ،همشهری.

  34-لطف آبادی حسین (1381)،روانشناسی رشد،نوجوانی،جوانی وبزرگسالی،ج چهارم،تهران،سمت.

  35-محمدی ری شهری، محمد(1389)، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، قم، دارالحدیث.

  36- مصباح، علی و دیگران(1374)، روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، تهران، سمت .

  37-مصباح، محمدتقی(1380)، اخلاق در قرآن، ج چهارم، قم، موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره).

  38- مطهری، مرتضی(1375)، مجموعه آثار، ج 3، صدرا.

  39- مظاهری، حسین(1374)، اخلاق در خانه، قم، اخلاق.

  40-معین الاسلام، مریم، طیبی، ناهید(1380)، روان شناسی زن در نهج البلاغه، قم، عطر سعادت.

  41- موریش، ایور(1373)، درآمدی بر جامعه شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه : غلامعلی سرمد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  42- نصری، عبداله(1379)، انتظار بشر از دین، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه.

  43-نظری، محمد(1388)، مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، ج دوم، تهران، معلم.

  44- مینو چین، سالوادور(1390)، خانواده درمانی، ترجمه باقرثنایی، ج هشتم، تهران، امیرکبیر.

  45- نوری، میرزا حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل بیت لاحیا التراث.

  46-هومن، حیدر علی (1385) تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری،تهران، پیک فرهنگ.

  47-هی لی، جی (1388)، روان درمانی خانواده، ترجمه باقر ثنایی، ج یازدهم، تهران، امیرکبیر.

  پایان نامه های فارسی:

  1-بنی اسدی، ح،(1370) «بررسی و مقایسه عوامل موثر اجتماعی، فردی و شخصیتی زوج های سازگار شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  2-حیدری، مجتبی(1382)، « بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی »، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

  3-جدیری، جعفر(1387) ، «بررسی رابطه رضامندی زناشویی بر اساس معیار های دینی با ثبات هیجانی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، روانشناسی ، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام (ره).

  4-خدایاری فرد و همکاران(1385)،« طرح اماده سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعه دانشجویان کشور»، دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

  5-خطیب، سیدمهدی(1390)، «رابطه بین سبک زندگی مذهبی بر سلامت روانی با توجه به مولفه های شخصیتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).

  6-سلیمانیان، علی اکبر(1379)، « بررسی تأثیرات تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

  7-مصلحی، جواد (1391)، رابطه همانندی / تضاد ( ویژگی های شخصیتی ( درون گرایی /برون گرایی ) و رضایت زناشویی با توجه به پایبندی مذهبی زوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

  8-موسوی، رقیه سادات(1374)، بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضایت مندی زناشویی در سه گروه پزشکان، کارمندان، کارگران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره و راهنمایی، تهران، دانشگاه تربیت معلم.

  9-میلانی فر، ب (1375)، بررسی رابطه رضایت زناشویی و سلامت روان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رودهن.

  10-نجفی، حسین(1389)، «بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی معلمان دبیرستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مشاوره خانواده ، تهران دانشگاه تهران

  کتاب های عربی:

  1-تمیمی آماری، عبدالواحدبن محمد(1366)، غررالحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

  2-حر عاملی ، محمدبن حسن(1409ق) ،وسائل الشیعه، قم،موسسه آل بیت(ع).

  3-شعیری، محمدبن حیدر(1363)جامع الاخبار،قم، شریف رضی.

  4-کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، الکانی، ج پنجم، تهران، دارالکتاب الاسلامیه.

  5-مجلسی، محمدباقر(1404 ق)، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء.

  6-نوری، میرزا حسین(1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل بیت(ع).

  کتاب های انگلیسی:

  1-Brabdery, T.N. & Fin Cham, F.D. & Beach S.R, (2000) , Research on the nature and   determinants of marital satisfaction : A decade in review Journal of Marriage and family , V62, P.967.

  Ellis, A. (1968). Rational – emotive therapy applied to relation ship therapy .journal of Rational – emotive therapy, pp. 67-76.

  Costa, P.T.,Terracciano,A.,R.Mccrae(2001), Gender Differences in Personality trais Across Cultur:Robust and Surprising findings” ,journal of personality and social psychology, 81(2), p. 222-231.

  Gruner, L, (1985), The correlation of private, religious devotional practices and marital adjustment. Journal of cooperative family studies, V16, N1, p, 54.

  Horney,k.( 1987). Final lectures. New York: Norton.

  Kendall, Diana(1999), Sociology in our Times, Belmont , CA, wads worth company.p.426.

  Kim Y.M.& others(2004), Spirituality and affect a Function of changes in religious affiliation. Personality and Individual Differences, V 37(4).

  Mahoney, A. & others, (1999), Marriage and the spiritual realm : The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family psychology, V13(3), P.332.

  Mullins, L.C., et al , (2001), Marital adjustment and religiosity : A comparison of those under age 65 with those age and older. Journal of social science Research, V2, issue 1, p.68.

  Mcnulty, K. &others, (2004), perceived uncertainty, spiritual well-Being, and psychosocial Adaptation in Individuals with Multiple Sclerosis. Rehabilitation psychology, V 49(2), P.91-9.

  Walsh, F, spirituality hn family thrapy, Guilford press, 2009.

  .

  سایت فارسی:

  1-مصباح، محمدتقی، « دین »(1392)، در سایت سراج، http://serajتحقیق در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, مقاله در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, پروژه درباره پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس