پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

word
155
1 MB
29912
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۰,۱۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: عمومی    

  چکیده

  هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران  بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92  مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد  125 نفر از دانش آموزان همراه با مادرانشان به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. سپس پرسشنامه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی برای مادران و پرسشنامه های سلامت روان و تاب آوری برای فرزندان آنان اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران، بخشی از واریانس سلامت روان و تاب آوری فرزندان را تبیین می کنند. همچنین رضایت زناشویی قدرت پیش بینی کنندگی قوی تری برای سلامت روان و تاب آوری فرزندان دارد.نتایج نشان داد که رضایت زناشویی برای مادران می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

  واژه های کلیدی: رضایت زناشویی، سبک‌های دلبستگی، سلامت روان، تاب آوری، مادران

   

  1-1 مقدمه

  فرزندان ارزشمندترین سرمایه جامعه و گرانبهاترین هدیه هایی هستند که خداوند به عنوان امانت به والدین سپرده است. هر کودک که در محیط خانواده رشد می کند چنانچه نیازهای جسمی و روانی او برآورده شود؛ به صورت فردی سالم وارد اجتماع می شود و شکی نیست که سلامت اجتماع با سلامت افراد خانواده تضمین خواهد شد. هیچ جامعه ی نمی تواند ادعای سلامت کند، چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد. هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آید و در حقیقت حفظ و تداوم این نهاد مقدس در گرو تداوم و سلامت رابطه بین زن و شوهر می باشد. رابطه زناشویی که زیر بنای نظام خانواده می باشد در زمره پیچیده ترین روابط انسانی است.

  بررسی عواملی که می تواند سلامت روان[1] را تداوم بخشد و یا عواملی که افراد را در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار می دهد ضروری به نظر می رسد.طبق تحقیقات انجام شده، افرادى که به استرس هاى زندگى با خوش بینى و انعطاف پذیرى پاسخ مى دهند و از راهبردهاى مقابله اى سازنده استفاده کرده و کنترل وقایع زندگى را بر عهده مى گیرند، عملکرد سیستم ایمنى بهترى دارند، بهتر با بیمارى مقابله مى کنند و سلامت روانى بالاترى دارند(کوین[2]،2006). از نظر بالبی[3] (1969)، دلبستگى که پیوند عاطفى بین کودک – مادر است، تعیین کننده بهداشت و سلامت روانى فرد است. گریفن و بارتولومیو[4] (1994) بیان کردند که پیوند عاطفى اولیه در رشد شخصیت، شکل گیرى روابط بین شخصى، شیوه‌هاى مقابله اى خاص، سازش هاى اجتماعى و در نتیجه سلامت روانى تأثیر بسزایى دارد(به نقل از بروجردی، سهرابی و برجعلی،1391). سلامت روانى بالا تضمین کننده کیفیت مطلوب زندگى حتى در شرایط بحرانى است که اگر بر اساس عواملى مثل دلبستگى ایمن و راهبرد مقابله اى سازگارانه، در سطح بالایى باشد، کیفیت علائم جسمانى، علائم اضطرابى و چگونگى خواب، کارکرد اجتماعى و افسردگى را در سطح مناسب قرار مى دهد (اسمیت و سگال[5]، 2011).

  از طرفی بدیهی است که استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطۀ زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد. یعنی هرگونه تزلزل در رضایت زناشویی[6] یا نبود یک ازدواج موفق، علاوه بر آن که آرامش درونی زوج ها را مختل می کند، بقاء و دوام خانواده را نیز در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری[7] و سلامت روان فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی[8] مادران صورت گرفته است.

   

  1-2 بیان مسأله:

  موضوع سلامتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی، مهم و همواره مطرح بوده است.اما هر گاه سخنی از آن به میان آمده، عموما بعد جسمانی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به بعد روانی آن توجه شده است. سازمان بهداشت جهانی ضمن توجه دادن مسئولان کشورها به تأمین سلامت جسمی،روانی و اجتماعی افراد جامعه، همواره بر این نکته تأکید دارد که هیچ یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد. بدون شک سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد و یکی از مسائل مهم جهان امروز است و تأمین سلامتی اقشار جامعه یکی از مسائل اساسی هر کشوری است که باید آن را از سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی مدنظر قرار داد. تا کنون تعاریف متفاوت از سلامت روانی ارائه شده است.

  سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد و تمایلات شخصی به طور عادلانه و مناسب می داند. لازم به ذکر است که سلامت روانی با ویژگی های توانمندساز درونی یا منابع درونی قدرت ارتباط دارد. برخورداری از این منابع درونی توانایی فرد را، با وجود شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی، برای رشد سازگارانه خود افزایش می دهد تا سلامت روان خود را حفظ نماید(رحیمیان بوگر، نجفی، طباطبائیان،حیدری، دهشیری، ایزدپور،1389). خانواده می تواند عامل سازنده کودک در زمینه جسمی، روانی، عاطفی، ذهنی و مانند آن باشد و یا می تواند عامل انحراف کودک باشد. خانواده یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادی است که بر رشد و نمو کودک یاری فراوانی می رساند و کودک برای اولین بار در این جمع است که جهان پیرامون خود را لمس می کند.

  ارتباط والد با کودک، از مهمترین مولفه های زندگی اجتماعی بوده و نقش مهمی در سلامت روان والدین و فرزندان ایفا می کند(رز، هاور و هین[9]، 2010). اولین رابطه ی عاطفی و اولین رابطه ی که در الگوی رفتاری بعدی منعکس می شود، بین کودک و مراقب او شکل می گیرد(دی الیا[10]،2001). از آنجا که مراقبان اصلی کودکان هر یک سبک های ارتباطی و تعاملی خاص خود را در ارتباط با کودک به کار می‌برند تا نیازهای کودک را برطرف نمایند، هر یک از این سبک ها تأثیری منحصر به فرد در رشد شخصیت و سلامت روان کودک می گذارد. در این میان بسیاری از سبک های ارتباطی مورد استفاده توسط مراقبین چندان کارآمد نیستند و منجر به شکل گیری سبک های ناسازگارانه ای در کودک می‌شوند که می توانند راهکارهای مقابله ای و سلامت روانی کودک را تحت تأثیر قرار دهند. به نظر می‌رسد مادرانی که از سبک دلبستگی ایمن برخوردارند قادر به برقراری ارتباط گرم و مطمئنی با کودک خود بوده و از این طریق موجبات ارتقاء تاب آوری و نهایتا" سلامت روان فرزندان را فراهم می سازند.

  طبق تعریف بالبی (1969) دلبستگی پیوند عاطفی کودک در حال رشد و مادر که مسئولیت اصلی در مراقبت از وی را بر عهده دارد می باشد. تصور محققان این است که دلبستگی ایجاد شده در دوران کودکی همچنان به مراحل بعدی زندگی تداوم می یابد و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. منتهی در بزرگسال علاوه بر اینکه منبع دلبستگی ممکن است تغییر یابد و دلبستگی به همسر و افراد دیگر جایگزین دلبستگی به مادر گردد. همچنین، دلبستگی ماهیت متقابل دارد و هر دو شریک دلبستگی به عنوان منبع دلبستگی به یکدیگر عمل می کنند. ازدواج، بستر تجربی تشکیل و تجربه پیوندهای عاطفی و پیوستنها و گسستنهای مستمری است که در چارچوب نظریه دلبستگی تبیین می شوند. ارزش تکاملی انسجام دلبستگی ، از یک سو و پیوستگی ازدواج و رضایت زناشویی از سوی دیگر، به صورتی بنیادین پیوند عاطفی دلبستگی و رضایت زناشویی را به هم مرتبط می سازد (به نقل از عطاری و همکاران،1384) و هر دو می توانند سلامت روان اعضاء خانواده را تحت الشعاع قرار دهند. در کنار سبک های دلبستگی مادران ، رضایت زناشویی نیز می تواند از عواملی باشد که بر روی سلامت روان فرزندان اثرگذار است.

  به اعتقاد عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده هنرمند(1384)رضایت زناشویی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده می باشد. همه زوج ها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند.

  رضایت زناشویی، یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه می کند برخی از صاحب نظران در تعریف رضایت زناشویی، آن را تابع مراحل چرخه ی زندگی می‌دانند. رضایت یک متغیر نگرشی است، بنابراین، یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر محسوب می‌شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند (بیرامی، فهیمی، اکبری، امیری پیچا کلایی،1391).

  برادبوری[11] (2010) عنوان می کند رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. مادری که از رابطه زناشویی خود خشنود است، احساس و نگرشی مثبت به خود و خانواده خود دارد و احتمالا" با برخورداری از انرژی مثبت حاصل از رضایت زناشویی فرصت های مناسب تری را برای رشد و سلامت فرزندان خود فراهم می سازد.

  از جمله عواملی که در کنار سلامت روان مطرح می باشد، تاب آوری افراد است. تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

  تاب آوری، « فرایند توانایی یا برونداد موفقیت آمیز سازگاری، باوجود چالش ها و موقعیت‌های تهدیدزا و بروندادهای مثبت، باوجود موقعیتهای خطرزا، حفظ شایستگی ها هنگام برخورد با تهدیدها و بهبود آسیب ها» تعریف شده است (کلاوس[12] ،2008؛به نقل از آگنج، هنرپروران و رفاهی،1391).

  به بیان دیگر، تاب آوری بر فرایندهای درونی و بیرونی سازگاری موفقیت آمیز مبتنی است؛ فرآیندهای درونی همان تفاوت های ژنتیکی هستند و فرآیندهای بیرونی، تغییرهای ناشی از عوامل زیست شناختی و محیطی، که در اثر رشد و در طول زمان شکل می گیرند. از این حالت با عنوان پویایی  در تاب آوری یاد می‌شود (لایرد[13] ،2004).

  افراد تاب آور سازگاری فردی بالایی با عوامل استرسزای محیطی در زندگیشان دارند. لذا تاب آوری مفهوم روانشناختی است که توضیح می دهد چگونه افراد با موقعیت هایی غیرمنتظره کنار می آیند. تاب آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادی و زنده ماندن و تلاش کردن در طی شرایط ناگوار است (دوو[14]، 2004).

  دو عامل در رشد تاب آوری اثر دارد؛ عوامل مخاطره آمیز محیطی، روانشناختی و زیست شناختی ، که آسیب پذیری فردی را افزایش می دهد و عوامل حمایتی فردی ، اجتماعی و خانوادگی، که از اثرگذاری آسیب ها و خطرات محیطی جلوگیری می کند.

   عوامل حمایتی ظرفیت تاب آوری فرد را در هر زمان بالا می برد. توجه به عوامل حمایتی این موضوع را روشن می کند که چرا برخی بچه ها می توانند خودکارآمدی و اعتماد به نفس خود را هنگام مواجهه با مشکلاتی که موجب تسلیم دیگران می شود، حفظ کنند (آگنج، 1390).

  با توجه به اینکه سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی جایگاه ویژه ای در حوزه خانواده و بهداشت روانی به خود اختصاص داده اند، لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران به طور معنادار سلامت روان و تاب آوری فرزندان را پیش بینی می کند؟

   

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

  اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر از آن رو است که در شرایط بحرانى، عوامل مختلفى من جمله ارتباط والد و کودک مى توانند در مقاومت و مقابله فرد با عوامل تنش زا نقش داشته باشند که در نهایت هر یک از این سبکهای دلبستگی حتى مى توانند به تسلیم شدن در مقابل بیمارى و ایجاد بیمارى هاى روحى روانى علاوه بر بیمارى جسمى یا مبارزه کردن با آن و ایستادگى براى از بین بردن آن بینجامند. هر یک از سبک هاى دلبستگى و رضایتمندی زناشویی مى توانند تعیین کننده سلامت روانى بالا یا پایین و همچنین تاب آوری فرزندان باشند. لذا اگر کیفیت دلبستگى و رضایتمندی زناشویی با سلامت روانى و تاب آوری با یکدیگر در ارتباط باشند، آموزش مادران و آگاه کردن آنان نسبت به این مهم مى تواند جزء وظایف اصلى دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت شود تا به موجب آن مادران با به کار گیرى پیوند و اتحاد مناسب با کودک، تقویت سبک دلبستگى ایمن در خود، توان مقابله کارآمد را در کودک در مواجهه با بحران بعدى زندگى پایه ریزى کنند که اهمیت و ضرورت این تحقیق را محرزتر می کند .

   

  1- Mental Health

  2- Coyne

  3- Bowlby

  [4] -Grifen and Bartolomiyo

  [5]- Smith & Segal

  [6] - marital Satisfaction  

  [7]-  resilience

  4- Attachment style

  1- Rose, Huver, Hein

  2- D’Elia

  1- Bradbury

  1- clauss

  [13]- Liard

  [14]-  Doo

  Predict Mental Health and Resilience of Children

  on Mothers' Marital Satisfaction and Attachment Style

  By: Mozhdeh Akbarzadeh

  Abstract

  The purpose of this study was to explain and predict mental health and resiliency of children based on marital satisfaction and mothers’ attachment styles. The research method was descriptive correlation. The population of the study was all 10-12 years old students of Shiraz elementary schools in school year 2013-14, and their mothers. In this study, using a multistage cluster sampling, 125 students along with their mothers were selected as the sample. Then the marital satisfaction, attachment styles questionnaire to the mothers, and mental health and resiliency questionnaires to their children were applied. Data were analyzed by SPSS, using Pearson’s correlation and multiple regression analysis. Results showed that there was a significant correlation between mental health and resilience of children with mother's attachment style and marital satisfaction. In addition, marital satisfaction was the stronger predictor for mental health and resilience of the children. According to the findings, mother's marital satisfaction had a meaningful effect.

  Keywords: Marital Satisfaction, Attachment Style, Mental Health, Resiliency, Mothers

 • فهرست و منابع پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                                                         صفحه

   

    چکیده ........................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول :  کلیات

    1-1- مقدمه................................................................................................................................................... ..............3

  1-2- بیان مسأله.......................................................................................................................................... ...............4

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................... ...............8

  1-4- اهداف پژوهش................................................................................................................................... ...............9

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

     2-1-مفهوم سلامت روان.......................................................................................................................... ............11

     2-1-1- مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان.........................................................................14

     2-1-2- اهداف سلامت روان.................................................................................................................. ............18

     2-1-3- ابعاد سلامت روان...................................................................................................................... ............19

     2-1-4- معیارهای سلامت روان............................................................................................................ ............19

     2-2- مفهوم تاب آوری.................................................................................................................................... ......21

     2-2-1- عناصر تاب آوری.............................................................................................................................. ......26

     2-2-2- ویژگی افراد تاب آور....................................................................................................................... ......28

     2-2-3- ویژگی های خانواده تاب آفرین.................................................................................................... ......30

     2-2-4- راهبردهای پرورش تاب آوری درنوجوانان..........................................................................................31

  2-3- مفهوم سبک های دلبستگی............................................................................................................. ......32

     2-3-1- ویژگی های دلبستگی..................................................................................................................... ......36

     2-3-2- اهمیت نظریه دلبستگی................................................................................................................. ......37

     2-3-3- علائم دلبستگی کودک به پرستار خود............................................................................... ............38

     2-3-4- دلبستگی در طول زندگی....................................................................................................... ............38

     2-3-5- ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر.............................................................................. ............40

     2-4- مفهوم رضایت زناشویی.................................................................................................................. ............42

     2-4-1- پنج مؤلفه در فرایند تعامل زناشویی از منظر برین و مکی............................................ ............46

     2-4-2- شرایط بقاء خانواده از دیدگاه ژانت و موهر........................................................................ ............46

     2-4-3- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی............................................................................................. ............47

     2-4-4- عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی ............................................... ............48

     2-4-5- مهم ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی.............................. ............48

     2-4-6- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی..................................................... ............55

     2-5- پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط متغیرهای پژوهش.................................................... ............87

     2-6- خلاصه و جمع بندی..................................................................................................................... ............64

     2-7- سوالات پژوهش............................................................................................................................... ............64

  2-8 تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات............................................................................................. ............65

  2-8-1- تعاریف نظری اصطلاحات......................................................................................................... ............65

  2-8-2- تعاریف عملیاتی اصطلاحات..................................................................................................... ............67

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1- روش پژوهش.................................................................................................................................. ............69

  3-2- جامعه آماری پژوهش................................................................................................................... ............69

  3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری............................................................................................... ............69

  3-4- ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................................................ ............71

  3-5- مراحل اجرای پژوهش.................................................................................................................. ............80

  3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................. ............80

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.................................................................. ............82

  4-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش........................................................................83

  4-3- بررسی یافته های پژوهش........................................................................................................................84

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................... ..........97

  5-2- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.............................................................................................. .........110

  5-3- محدودیت و موانع ........................................................................................................................ .........111

  5-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش............................................................. .........112

  5-5- پیشنهادهای پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش............................................................. .........113

  منابع و مأخذ

  منابع فارسی ............................................................................................................................................... .........115

  منابع لاتین ................................................................................................................................................. ..........126

  پیوست‌ها

  پیوست الف- 1: پرسشنامه تاب آوری.................................................................................................. .........133

  پیوست الف- 2:  پرسشنامه سلامت روان........................................................................................... ..........136

  پیوست الف- 3: پرسشنامه رضایت زناشویی...................................................................................... ........ 138

  پیوست الف- 4: پرسشنامه سبک های دلبستگی............................................................................. .........142

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................ .........144

  منبع:

   

  منابع فارسی

  1. آگنج،ن.(1390). روایی و پایایی نسخه فارسی عوامل حفاظت کننده فردی IPFI . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
  2. آگنج،ن؛ هنرپروران،ن؛ رفاهی،ژ.(1391). روایی و پایایی نسخه فارسی نمایه عوامل حفاظت کننده فردی.مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره3، صص 226-220.
  3. امیریان زاده، م؛ امیریان زاده،م ؛ امیریان زاده، م.(1386). بررسی برخی متغیرهای مرتبط با لذت جنسی در زنان شهر شیراز ، چکیده مقالات دومین کنگره آسیب شناسی خانواده،دانشگاه شهید بهشتی ،55.
  4. احمدی، خ.(1383). بررسی عوامل سازگاری زوجین در مقایسه دو روش مداخله ی تغییر شیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی، رساله ی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم و روانشناسی.
  5. افروز،غ؛ کاکابرایی،ک؛ صیدی،م؛ قنبری،ن؛ مومنی، خ.(1389). رابطه ی سبک های دلبستگی با نحوه ی مدیریت خشم و سلامت عمومی. مجله اندیشه و رفتار، دوره ی پنجم ،شماره ی 18، صص 95 – 87.
  6. اکبری، ز؛ وفائی، ط؛ خسروی، ص.(1390). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و میزان تاب آوری همسران جانباز. مجله ی علمی- پژوهشی طب جانباز. سال سوم، شماره دهم،12-17.
  7. الیس، آ؛سیجل، جی ال؛ پیجر، ر، جی؛ دای باتیا، وی، جی و گیزپ، آر، دای.(1375). زوج درمانی . ترجمه صالحی فدردی و امین یزدی.تهران: میثاق.
  8. بک،آ .(1382). عشق هرگز کافی نیست: شیوه های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی. ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران: اسیم.
  9. بنی جمالی، ش ؛ نفیسی، غ؛ یزدی، س م. (1383). ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگی های روانی – اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال یازدهم، شماره های 1و 2، 143-170.
  10. بیرامی،م؛ صمد، ف؛ ابراهیم، ا ، امیری پیچا کلایی،ا .(1391). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه های تمایز یافتگی. مجله اصول بهداشت روانی، سال 14(1). صفحه77-64.
  11. بارکر، ف. (1375). خانواده درمانی پایه. ترجمه: محسن دهقانی،زهره دهقانی. تهران: انتشارات رشد. بروجردی،ق؛ سهرابی، ف؛برجعلی،ا (1391).بررسی رابطه تعاملی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ی و سلامت روانی در نوجوانان. یافته های نو در روانشناسی. سال هفتم. شماره21، 85-100.
  12. بنزیس،ک؛ مکیژیک،ر.(1391).پرورش تاب آوری خانواده: مروری بر عوامل کلیدی محافظ. ترجمه پروین جمشیدیان قلعه شاهی . مجله بر خط دانش روان شناختی ، سال اول ، شماره 2، صص 54-43.
  13. بشارت،م.(1386). تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی. مجله علوم روانشناختی،دوره ششم، شماره 24،صص 383-374.
  14. بهادری،م؛ جهان بخش،م؛ امیری،ش؛ انیسی،ج.(1391). پیش بینی علائم افسردگی در دختران از طریق سبک دلبستگی مادران. مجله علوم رفتاری، دوره6،شماره 4، صص 345-339.
  15. بوالهری،ج؛ احمدخانیها،ح؛ حاجبی،ا؛ باقری یزدی،ع؛ ناصربخت،م؛ کریمی کیسمی،ع؛ طهماسبی، س. (1390).ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در سامانه مراقبت های بهداشتی اولیه ایران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم ، شماره 4، صص 278- 271.
  16. پیوسته گر، م؛ سیف، س؛ درویزه، ز؛ پورشهریاری، م.(1385). پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها.  مطالعات روانشناختی. دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، دوره ی 2، شماره ی 1 و 2. صص 125- 146.
  17. پاکدامن، ش. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی. پایان نامه دکترای روان شناسی، دانشگاه تهران. 
  18. تیموری آسفچی،ع؛ غلامعلی لواسانی،م ؛ بخشایش،ع.(1391). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و خودمتمایز سازی، فصلنامه خانواده پژوهی، سال هشتم، شماره 32.
  19. تبریزی، م. (1385). فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی. تهران: انتشارات فراروان.
  20. ترصفی،م .(1391). تاب آوری،نقش مشاوران.رشد آموزش، دوره هشتم،شماره 2،صص 15-12.
  21. تبریزی، م.(1383).بررسی و مقایسه اثربخشی گروه درمانی تلفیقی زوج ها. شناخت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش رضایت زناشویی. رساله ی دکتری، تهران دانشگاه علامه طباطبائی.
  22. ثنایی، ب؛ علاقبند، س؛ هومن، ع. (1379). مقیاس هاس سنجش خانواده و ازدواج. تهران، انتشارات بعثت.
  23. جلیلی،ع؛ حسینچاری،م.(1389). تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزش کار. مجله رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 6،صص153-131.
  24. حمید،ن؛ کیخسروانی،م؛ بابامیری،م؛ دهقانی،م.(1391). بررسی رابطه ی سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. فصلنامه ی علمی  پژوهشی جنتاشاپیر، دوره ی سوم، شماره ی 2، صص 338-332.
  25. حسینی،م؛ ملازاده،ج؛ کازرونی،پ؛ امینی لاری،م.(1391). رابطه سبک های دلبستگی و سبک های مقابله ی  مذهبی با سلامت روان در بیماران HIV+ .مجله اصول بهداشت روانی، سال 14(1)،صص 15-6.
  26. حسینی،ح؛ موسوی،ا؛ رضازاده،ح.(1382).بررسی سلامت روانی دانش آموزان سوم راهنمایی شهر ساری در سال 80-79. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال ششم، شماره نوزدهم و بیستم، صص99-92.
  27. حسن نژاد،م‌ ؛ قوام،ع.(1391). بررسی سطوح افسردگی و رابطه آن با تاب آوری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بیرجند. ششمین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
  28. حیدری تفرشی،غ.(1391). رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با رضایتمندی، در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، پیاپی 11،صص 44-23.
  29. حیدرئی،ع؛ اقبال،ف.(1390).رابطه دشواری در تنظیم هیجانی،سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. یافته های نو در روانشناسی،صص132-114.
  30. حسینی،ح ؛خلیلیان،ع ؛واحدی،ع.(1383).غربالگری آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ساری بر اساس آزمونR90- SL در سال تحصیلی 82-81 . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال چهاردهم، شماره 44،صص 67-60.
  31. رستمی، ر؛ رضایی، س؛ حسینی، ب ؛ گازرانی، ف.(1388). سبک دلبستگی زوجین در حال طلاق. ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم ، شماره37 و 38.
  32. ریچارد، اس.  (1389). نظریه های روان درمانی و مشاوره ،شارف مترجم: مهرداد فیروزبخت ناشر: رسا.
  33. رحیمیان بوگر، ا ؛نجفی ،م ؛طباطبائیان ،م ؛حیدری ،م ؛دهشیری، غ ؛ایزدپور ، ع.(1389). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان. پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان ، تهران : دانشگاه شاهد.
  34. زمانی،ف؛ شهری،پ؛ زارعی،ا.(1391). بررسی مقایسه ای سلامت روان نوجوانان پسر و دختر در پایه دوم مدارس شبانه روزی مقطع متوسطه استان مرکزی. مجله علوم بهداشتی جندی شاپور، سال چهارم، شماره 1،صص19-11.
  35. ساعتچی، م .(1386). عوامل مؤثر بر بقای خانواده، نشریه روان شناسی، شماره13، انتشارات بیمارستان رازی.
  36. سپهرمنش،ز؛ احمدوند،ا؛ یاوری،پ؛ ساعی،ر.(1387). سلامت روان نوجوانان دبیرستانی شهر کاشان در سال 1383. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 4، شماره 2،صص49-43.
  37. رحیمیان بوگر،ا؛ اصغر نژاد فرید،ع ؛ رحیمی نژاد،ع.(1387). رابطه سبک های دلبستگی با سلامت روان در بزرگسالان زلزله زده شهرستان بم. مجله پژوهش های روانشناختی، شماره 11،پیاپی 21،صص 40-27.
  38. راهپیما،ن؛کاظمی،س؛سهرابی،ن.(1391). رابطه بین سلامت عمومی و رضایت زناشویی با فرسودگی شغلی زنان شاغل در استانداری و فرمانداری های تابعه در استان فارس.فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی زنان،سال سوم،شماره دوم،صص162-137.
  39. رستمی،ع؛ نوروزی،ع؛ زارعی،ع؛ امیری،م؛سلیمانی،م.(1387). بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در میان معلمان ابتدایی. فصلنامه سلامت کار ایران،دوره 5، شماره 3 و 4.صص 75-68.
  40. سامانی،س؛ جوکار،ب؛ صحراگرد،ن.(1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،سال سیزدهم،شماره 3، 295-290.
  41. سهرابی، ح .(1382). شناخت و درمان اختلاف های زناشویی (زناشویی درمانی).مقدمه مترجم، فلیپ. اچ. برنشتاین و مارسی. تی. برنشتاین. ویراستار بهروز بیرشک تهران:  موسسه خدمات فرهنگی رسا.
  42. ساپینگتون، ا. (1382). بهداشت روانی. ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی. تهران: انتشارات روان.
  43. سامانی، س؛ جوکار، ب؛ صحراگرد، ن.(1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 3، 290-295.
  44. شمشیری نیا، ت.(1388). مقایسه سلامت روان ،عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی خانواده های طلاق و عادی شهرستان فیروز آباد سال تحصیلی 88-87 .  پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
  45. شاه محمدی،د.(1381). ضرورت تجدیدنظر در برنامه کشوری بهداشت روان. فصلنامه اندیشه و رفتار، ضمیمه شماره 28، صص 40-39.
  46. شفیع آبادی، ع؛ ناصری ،غ .(1385). نظریه های مشاوره و روان درمانی . تهران : مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ دوازدهم .
  47. شاکر،ع؛ فتحی آشتیانی،ع؛ مهدویان،ع.(1389). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زوجین. مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 2،صص 184 – 179.
  48. شمس اسفندآباد،ح؛کاکاوند،ع؛ترابی،ز.(391).رابطه سبک های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین. اندیشه های نوین تربیتی، دوره7، شماره2،صص028-017.
  49. شولتز ،د ؛شولتز،س. نظریه های شخصیت.ترجمه یحیی سید محمدی(1381). تهران:موسسه نشر ویرایش.
  50. صیادپور، ز. (1384). شیوه های دلبستگی و رضایت از ازدواج. مطالعات روان شناختی. دوره 1، شماره های 2و 3، 141- 159.
  51. صادقی، س.(1380). بررسی عوامل شخصیتی مؤثر در سازگاری زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، انیستیتو روانپزشکی تهران.
  52. صرامی،ح.(1389). تاب آوری فرزندان ضرورتی انکارناپذیر. مجله پیوند، شماره ی 366-367، صص 42-40.
  53. صابری،ه؛ پاشا شریفی،ح؛ افروز،غ؛ حسینیان،س.(1388). رابطه ی رضایت شغلی، رضایت زناشویی و احساس خودکارآمدی با سلامت روان معلمان مدارس عادی، تیزهوشان و آهسته گام.مجله اندیشه و رفتار، دوره ی سوم، شماره ی 12،صص 44-22.
  54. طالبی جویباری، مسعود.(1390). مقایسه تاب آوری ،رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین کودکان معلول حسی- حرکتی و عادی. دومین همایش ملی روانشناس- روانشناسیی خانواده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
  55. عطاری، ی؛ عباسی سرچشمه، ا؛ مهرابی زاده هنرمند، م.(1384). بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی ، خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره1،صص 110-91.
  56. عاطف وحید،م .(1383). بهداشت روان در ایران:دستاوردها و چالش ها.فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 14.صص 57-41.
  57. علیپور،ا؛ رحیمی،ا؛ زارع،ح.(1392). بررسی رابطه ی سلامت روان و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان تهران. مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره هفتم، صص 565-557.
  58. عارفی، م؛ نوابی نژاد، ش؛ ثنایی، ب.(1385). بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با کیفیت دوستی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن مشاوره ایران، جلد5 ، شماره 18.
  59. کوری، ج . نظریه ها و روش های مشاوره گروهی. ترجمه فائزه عسگری ، مریم خدابخشی ، مهرنوش دارینی ، فرناز عسکری ،(1387)، تهران: انتشارات شبنم دانش، چاپ اول.
  60. کامرانی، ا.(1386). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان کارکنان ذوب آهن اصفهان.     پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
  61. کاپلان ،ه؛ سادوک، و .(1382) .خلاصه روانپزشکی .ترجمه نصرت اله پور افکاری ، تهران : انتشارات شهر آب.
  62. گلدنبرگ، ا؛ گلدنبرگ،ه.(1382). خانواده درمانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند. نشر روان.
  63. گنجی ،ح. (1382). بهداشت روانی. تهران : انتشارات ارسباران.
  64. گلمن،د . (1380).هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا. تهران : نشر رشد.
  65. میراحمدی زاده، ع.ر.، نخعی امرودی، ن.، طباطبایی، س.ح.ر.، و شفیعیان ، ر. (1382). رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شیراز. اندیشه و رفتار. سال هشتم، شماره 4، 56-63.
  66. منادی،م. (1382). تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان. مطالعات زنان. سال دوم، شماره 4، 6-39.
  67. محمدی،م؛ فرنام،ر؛ محبوبی،پ.(1390). رابطه بین سبک های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان زن جزیره کیش. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم،شماره هفتم،صص 20-9.
  68. ماسن،پ؛ کانجر،ج؛ کیگان،ج  و هوستن،آ. رشد و شخصیت کودک؛ ترجمه مهشید یاسائی(1380)، تهران: نشر مرکز؛کتاب ماد.
  69. مسعودزاده،ع؛ خلیلیان،ع؛ اشرفی،م؛ کیمیا بیگی،ک.(1383). بررسی وضعیت روانی دانش آموزان دبیرستان شهر ساری سال 82- 1381. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال چهاردهم، شماره 45،صص 82-74.
  70. معتمدین، م؛ سهرابی،ف؛ فتحی آذر،ا؛ ملکی،ص. (1387). مقایسه بهداشت روانی،رضایت زناشویی و ابراز وجود والدین دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی در استان آذربایجان غربی. دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 35-36، صص 153-123.
  71. مظفری،م؛سهرابی شگفتی،ن.(1390).نقش واسطه گری تاب آوری در ارتباط بین ابعاد دلبستگی و سلامت روان در دانش آموزان پیش دانشگاهی کازرون.مجموعه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی-روانشناسی خانواده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،صص795-789.
  72. ملاباقری،م؛جلال منش،ش؛زراعتی،ح.(1385).بررسی میزان نشانه های افسردگی نوجوانان و ارتباط آن با رضایت زناشویی مادران آنان در شهرستان تویسرکان. فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هشتم،شماره بیست و نهم و سی ام،صص50-43.
  73. مظفری،م ؛ سهرابی شگفتی،ن؛ سامانی،س.(1390). نقش واسطه گری تاب آوری در ارتباط بین ابعاد دلبستگی و سلامت روان.فصلنامه روش ها و مدل های روانشناختی، سال دوم، شماره 2، ص 165.
  74. مورتی،س.(1381). برنامه بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه اندیشه و رفتار، ضمیمه شماره 4، سال هفدم،صص 24-14.
  75. میکائیلی،ن؛گنجی،م؛طالبی جویباری،م.(1391). مقایسه تاب آوری،رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی.مجله ناتوانی های یادگیری،دوره ی2، شماره 1،صص137-120.
  76. منصوری، ز؛ مهرابی زاده هنرمند، م.(1389). رابطه اختلال در سلامت روانی و خشنودی شغلی با رضایت زناشویی در زنان شاغل. مجله زن و فرهنگ ،صص 102- 92.
  77. مقتدری،ن.(1390).اثربخشی آموزش ارزش های زندگی به کودکان پیش دبستانی بر میزان سلامت روان،رشد اجتماعی آنان و خودکارآمدی والدین. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  78. نوابی نژاد، ش؛ دوکانه ای فرد، ف؛ آقاجانی،ف.(1388). بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران. زن و مطالعه خانواده، شماره 6،121-140.
  79. نورافشان، ل .(1388). رابطه ناظر خیالی و خود افسانه ای با تاب آوری در نوجوانان . پایان نامه  کارشناسی ارشد .گروه روانشناسی. دانشگاه  شیراز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .
  80. نورانی پور، ر ؛ بشارت، م ؛ یوسفی، ا. (1386). بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی در زوجین ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان دانشگاه شهید بهشتی.فصلنامه انجمن مشاوره ایران، جلد ششم، شماره بیست و چهارم، 40-22.
  81. نایبی نیا،ا؛ سالاری،پ؛ مدرس غروری،م.(1390). بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با تنش، اضطراب و افسردگی. مجله اصول بهداشت روانی، سال 13(2)،صص 202-194.
  82. وانگر،ک.(2009). سبک دلبستگی، ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار. www.psychology.about.com
  83. هالفورد، د.ک. (1384). زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری. تهران: انتشارات فراروان.
  84. هنرپروران ، ن (1386) ، مبانی بهداشت روان . تهران: انتشارات بشری ، تحفه.

   

  منابع لاتین

  1. Agaibi, C.E., Wilson, J.P. (2005).Trauma, PTSD, and Resilience. A review of the literature.Journal of  Trauma, Violence, & Abuse. 6 (3), 195-216.       
  2. Ahmadi,. Kh. Nabipoor ashrafi,. M. Kimiaee. A. Afzali. M.(2010). Effect of family problem- solving on marital satisfaction. Journal of Applied Sciences 10(8): 682- 687.
  3. Allen E.S, Baucom D.H. (2004).Adult attachment and pattern of extradyadic involvement. Family Process. 2004; 43: 467–488.
  4. Atwool N.(2006). Attachment and Resilience: Implication for children in care. Child I in Practice. 12: 315-330.
  5. Bartley M, Head J, Stansfeld S.(2007). Against Is attachment style a source of resilience health inequalities at work? Social Science & Medicine. 64: 765–775.
  6. Burpee, L. C., Langer, E. J. (2005). Mind Fulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, Vol. 12, No. 1, January.
  7. Barati Z. (2007).Effect on couples that becoming aware  of relationship between the main and present family characteristics that increase their marital satisfaction. Master Thesis. Allameh Tabatabai University.
  8. Bouvier, P.A. (2005). Resilience; A Different Way Of Looking Things. Child Rights and Resilience Conference Notes. International Catholic Bureau. Geneva. 14-25
  9. Coyne, G. (2006). An investigation of coping skills and quality of life among single sole supporting mothers. International Journal of Anthropology, 18, 127-138.
  10. Collins, N.L. & Read, S.J. (1994). Cognitive representations of attachment: the structure and function of working Models. London: Jessica Kingseley.
  11. Cordova, J.V., Gee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24,2,218-235.
  12. Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
  13. Chraif,M, Anitei,M.(2012). Overload Learning, Attachment and Coping Styles Predictors of Mental and Physical Health of Teenage High School Students in Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 69, 24, PP. 1842-1846.
  14. Dube, M., Leveillee, S. & Marleau, J. D. (2003).Five cases of neonaticde in Quebec. Santa QUE,28(2), 183-940.
  15. D’Elia, G. (2001). Attachment: A biological basis for the therapeutic relationships? Nord Journal Psychiatry, 55(5), 329-336.
  16. Doo B.(2004) .Resilience. Thinking aloud world WIT. Newsletter; 1-34.
  17. Epstien, N.B., Chen, F., & Beyder-Kamjou, I. (2005). Relationship standards and marital satisfaction in chinese and American couples, Journal of Marital and Family Therapy, 31, 1, 59-74.
  18. Eidi R, Khanjani Z.(2006). [Investigation the influence of attachment styles on the rate of marital satisfaction between couples]. Journal of Psychology of Tabriz University; 1(2-3): 175-201.
  19. Ferch, Adrianne, Williams,Kristi,(2007). Depression and the psychological benefits of entering marriage, Journal of Health and Social Behavior 48, 149-163.
  20. Greeff, A.P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Issues, 21, 8, 948-962.
  21. Gitterman, A. & Germain, C.B. (2008).The life model of social work practice. New York: Columbia University Press.
  22. Herrman, H; Stewart, D.E; Diaz-Granada, N; BergerE.L Jackson, B, Yuen, T .(2011). What is Resilience? La Revue Canadienne de psychiatrie, vol 56, no 5.
  23. Harvey, V.S. (2007).School-wide methods for fostering resiliency. National Association of School Psychologists, from: www.naspecenter.org/principals.
  24. Hwang K, Johnston M, Smith J. K. (2009).Adult    Attachment Styles and Life Satisfaction in Individuals with Physical Disabilities. Applied Research in Quality of Life . 4: 295-310.
  25. Jellinek, MS., Murphy, JM., Robinson, J .,Feins A L amp, S & Fenton ,T.(1988).pediatric symptom checklist: screening school – age children for psychosocial dysfunction .Journal of Pediatrics ,112(2) ,201 – 209.
  26. Kaplan, M., & Maddux, J. E. (2002). Goals and marital satisfaction: Perceived support for personal goals and colletive efficacy for collective goals. Journal of Social And Clinical Psychology, 21, 157-164.
  27. Khetrapal N.(2009). The early attachment experience of psychopathology. Interperson. 3(1): 1-13.
  28. Langone, K.G. & Glickman, R.M. (2005). Children resilience in the face of trauma. Child Study Center Letter, www.aboutorkids.org. New York University.Vol8, No.3, 1-6.
  29.  Leak, J. (2003). A Qualitative Study of Resilience among African American Adolescent Male Students in North Carolina. A dissertation to Graduate Faculty of North  Carolina State University in partial Fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Education.
  30. Liard, N.W.A. (2004). The construction of a measure to assess the development of resilience in adolescents of African descent. Doctoral Dissertation, Florida State University.
  31. Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. The Society for Research in Child Development, 543-562.
  32. Murphy, JM .,Ichinose, C., Hicks , R., Kingdon, D.,Crist – whitzel, J ., Jordan, P., Jellinek,S.(1996). utility of the pediatric symptom checklist as a psychological screen in EPSD. Journal of Pediatrics , 129 , 864 - 869.
  33. Masten, A. S., Hubbard, J. J., Gest, S. D., Tellegen, A., Garmezy, N., & Ramirez, M. (1999). Competence in the context of adversity: Pathway  to resilience and maladaptation from childhood to late adolescence. Development and Psychopathology 11,,169-143.
  34. Mikulincer,M,  Horesh,N,  Eilati,I, Kotler,M. (1999). The association between adult   attachment style and mental health in extreme life-endangering conditions. Personality and Individual Differences, Volume 27, Issue 5, PP. 831-842.
  35. Meyers, S.A., & Landsberger, S.A. (2002). Direct and indirect pathways between adult attachment style and marital satisfaction. Personal Relationship, 9, 159-172.
  36. Malekpour, M.(2007). Effects of attachment on early and later development. Br J Dev Disab, 53(105): 81-95.
  37. Olsson, C.A., Bond, L., Borns, J.M., Vella-Brodrick, D.A., & Sowyer, S.M. (2003). Adolescent Resilience: a concept analysis, Journal of Adolescence, 26,1-11.
  38. Pagano,M.,Murphy,J.M.,Pedersen,M.,Mosacher,D.,whitzel,J.,Jordan,P.,&etal.(1996).screeningfor psychosocial problems in 4-5 years olds during routine EPSD examination:validity and reliability in a Mexican – American sample. Clinical Pediatrics , 35(3), 139-146.
  39. Polaha,J.,Dalton,w.,Allen,s.(2011). The prevalence of Emotional and Behavior problems in pediatric primary care serving Rural child .Journal of Pediatric Psychology Advance Access, 1-9 .
  40. Rosen-Grandon, J.R., Myers, J.E., & Hattoe, J.A. (2004) . The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 82, 1, 58-68.
  41. Rose M. E., Huver, R. O., Hein de Vries, R. C. M. E. (2010). Personality and parenting style in parents of adolescents. Journal of Adolescence, 33, 395- 492 .
  42. Smith, M; Segal, R. Segal, J. (2011). “Improving Emotional Health” Healthguide. American Journal of Public Health 100 (12): 2343–6.
  43. Stein A ,Gath DH, Bucher J, Bond A, Day A, Cooper PJ.(2006). The relationship between post-natal depression and mother– child interaction. British Journal of Psychiatry. 158: 46 -52.
  44. Sodock, B.J., & Sodock, V. A. (2005). Comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
  45. Stone, Emily A. &Shackelford, Todd K. (2007). Marital Satisfaction. Baumeister (Encyc)-45348.qxd 7/24/2007 6:29 PM Page 541. Marital Satisfaction.
  46. Twenge, J.M., Campbell, W.K., & foster, C.A. (2003). Parenthood  and  marital satisfaction : a meta – analytic review. Journal of Marriage and Family, 65, 3, 574-583.
  47. Thompkins, S.M., & Schwartz, R.C. (2009). Enhancing resilience in youth at risk:implications for psychotherapists . Annuals of American Psychotherapy Association. From: www.americanpsychotherapy.com
  48.  Whisman, M. A. ,(2001). The association between depression and marital dissatisfaction. In S. Beach (Eds.), Marital and family processes in depression: A scientific approach (pp. 3-24). Washington DC: American Psychological Association.

  White B , Driver S, Warren AM.(2010). Resilience and  indicators of adjustment during rehabilitation from a spinal cord injury. Department of Kinesiology, Health Promotion and Recreation. University of North Texas. Rehabilitation Psychology. 55: 23-32تحقیق در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, مقاله در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, پروپوزال در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, تز دکترا در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, پروژه درباره پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران, رساله دکترا در مورد پایان نامه پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس