پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

word
131
406 KB
29911
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۷,۰۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

  پایان نامه­ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

  چکیده

   

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمین دوره ابتدایی منطقه 2 شهر تهران بود. که بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران 250  نفر  از معلمین دوره ابتدایی و 16  نفر صاحب­نظران برنامه­ریزی درسی و دبستان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 84/. محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها  از روش­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار) و همچنین از روش­های آمار استنباطی (آزمون t برای گروه­های مستقل و تحلیل واریانس یک­راهه) استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد؛ اگر چه دیدگاه معلمان و کارشناسان بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی در ارتباط با برخی مؤلفه­ها تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؛ اما به­طور کلی میزان استفاده از تمامی مؤلفه­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی از دیدگاه معلمان پایین­تر از حد متوسط ارزیابی شده است. کارشناسان نیز  مؤلفه­های «آگاهی از صلح و روش­های حصول به آن»، «احترام به تمامی اشکال حیات و زندگی» و «احساس همدردی در سطح ملی و بین­المللی» کمتر از حد متوسط و مؤلفه­های «مشارکت، همکاری و تشریک مساعی»، «مسئولیت پذیری در برابر اعمال شخصی و اجتماعی» و «حل مسالمت­آمیز اختلافات» متوسط و متوسط به بالا ارزیابی کرده­اند. همچنین بین دیدگاه معلمان و کارشناسان فقط در مورد مؤلفه­های  «همکاری و تشریک مساعی» و «احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات» تفاوت معناداری وجود دارد.

   

  کلید واژه: صلح، آموزش صلح، برنامه درسی صلح­محور، آموزش ابتدایی، کارشناسان، معلمان

  مقدمه

  عصر کنونی، عصر پیچیدگی و تحول است. تحولات پر بعد و چندلایه­ در نظام جامعه­ی جهانی محیط­های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو نظام­های آموزشی و در رأس آن مدارس بازنگری در برنامه­ی درسی به عنوان یک اصل بنیادی را موردتوجه قرار داده اند (ژان[1]، 2013).  بر این اساس برنامه ریزان درسی جنبش آموزش صلح در برنامه­ی درسی را مورد توجه قرار داده اند (پاجی[2]، 2011).  در واقع صلح پیش شرط عمده­ی تداوم حیات زندگی انسانی نسل ها و ملیت­هاست، یعنی نوع بقا بشر به عنوان یک کل، اکنون به حفظ صلح و بهتر بگوییم ایجاد صلح وابسته است و ضروری است که آموزش، هم شرایط و لوازم بروز جنگ و خشونت را نشان دهد و هم راه­هایی که باعث تعدیل این وضعیت و حتی غلبه بر آن و ایجاد تفاهم بین ملت­ها و گروه­های انسانی می­شود را مطرح کند (بایر و استانلی[3]، 2003).

        آموزش صلح به عنوان سازوکاری به منظور ایجاد تعهد و تشویق به صلح، بالا بردن اعتماد به نفس به عنوان یک عامل فردی صلح، آگاهی دادن فراگیران به عواقب جنگ و بی عدالتی اجتماعی، آموزش در جهت ایجاد ساختارهای اجتماعی صلح آمیز و عادلانه و تشویق فراگیر به عشق و دوستی با جهان به منظور ایجاد آینده­ای صلح آمیز مورد استفاده قرار می­گیرد (کستر[4]، 2012). تغییرات اجتماعی یا آموزش صلح در برگیرنده ارتقا ظرفیت فردی در مواقع مواجه شدن با گفتارهای جمعی درون گروهی و ظهورش در روابط فرهنگی و ساختارهای گروهی و میان­گروهی است (سالامون[5]، 2007).

        آموزش صلح یک ضرورت فوری است نه تنها به این دلیل که در حال حاضر فرآیندهای جهانی دچار تضاد عمیق است، بلکه باید پذیرفت؛ امروزه جنگ به عنوان یک واقعیت زندگی است در هر زمان اتفاق می­افتد با توجه به برخورد منافع، ایده­ها، جهت­گیری­های سیاسی، سیستم اقتصادی، و ...، خشونت اغلب به عنوان راهی برای حل و فصل تعارض استفاده می­شود. با این حال، پایان دادن جنگ از طریق خشونت به طور بالقوه باعث ایجاد ناامنی و اثراتی مخربی می­شود. بنابراین، ضرورت

  آموزش صلح از دوران کودکی به عنوان زیربنای شکل­گیری جهان آینده ضرورت می­یابد (دانش[6]، 2009). اعتقاد بر این است که آموزش و پرورش رسمی یک مکانیزم مناسب و سیستمی منسجم که دارای رهبری و مدیریت سازمان یافته می­باشد؛ می­تواند زمینه ساز آموزش و پروش صلح شود. این آموزش دارای هدف، محتوا، فرآیند و ارزشیابی مشخص می­باشد (برابک[7]، 2006).  از این رو با تغییرات روزافزون در وضعیت سیاسی، اجتماعی و آموزشی بسیاری از جوامع، موضوع چالش برانگیزی به نام آموزش صلح  مطرح شده است. بنابراین لازم است برنامه ای جامع و مدون در زمینه آموزش صلح و مؤلفه­های آن طراحی و اجرا شود. این موضوع تنها به متخصصان حوزه ی علوم تربیتی و انسانی مربوط نمی شود بلکه سیاست بازان و برنامه ریزان را به فکر فرو برده است.

               از این رو با وجود توسعه کمی و کیفی آموزش­ها در دوره ابتدایی به موضوع صلح توجه کافی نشده است. علت این امر از یک سو فقدان برنامه درسی تحت عنوان آموزش صلح یا عناوین مشابه می باشد و از سوی دیگر مطالعه مستقلی در خصوص مفاهیم و مضامینی که بتواند در زمین صلح به کودکان و نوجوانان ایرانی آموزش داده شود در دسترس نمی­باشد. از این رو با توجه به این­که آموزش صلح نتوانسته در برنامه­ی­درسی جایگاه واقعی خود را پیدا کند؛ پژوهش حاضر به بررسی ویژگی­ها و مؤلفه­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی دوره­ی ابتدایی می­پردازد.

  بیان مسئله

  امروزه فرآیند جهانی شدن با شتاب روزافزون در حال عبور از مرزهای سیاسی، محدوده­های فرهنگی، خانوادگی و فردی است و در واقع کلیه­ی شئون زندگی افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است. دو جنگ جهانی و آثار به جا مانده از آن، رشد سیستم های تسلیحاتی اتمی، ظهور جوامع فراصنعتی- امپریالیستی و تعارض میان آن­ها، واقعه­ی یازده سپتامبر و تخریب­های زیست محیطی در سطح بین المللی نشان داده است که مردم عادی و حتی ساکنین نقاط دور افتاده از آثار شوم این تغییرات و رخدادها مصون نبوده و مجموعه­ی این وقایع، جهان را با مشکلات و معضلات جدیدی روبرو ساخته است (فتحی واجارگاه و اسلامی، 1387). بدیهی است در چنین وضعیتی معضلاتی همچون بی­عدالتی، تبعیض، ناامنی، پوچی، بی­طرفی و... زندگی انسان را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. در واقع زندگی همراه با ترس و به دور از امنیت چه در محیط داخلی کشورها و چه از ناحیه ی برون مرزی نوعی بی­­ثباتی ایجاد کرده است که آرامش زندگی انسانی افراد را با مشکل روبرو نموده است.

  به منظور پایان دادن به خشونت، ظلم و ستم، تبعیض و بی عدالتی در جنبه­های مختلف زندگی افراد و جوامع می­بایست به دنبال تحقق معنا، ماهیت و ارزش­های صلح باشیم. تحقق این ارزش­ها منوط به ایجاد زمینه­های آموزش صلح در سطح مدارس می­باشد. ترویج این گفتمان در مدارس و در بین دانش­آموزان منجر به احترام متقابل، اشتیاق برای کمک به همنوع، توانایی مذاکره و برقراری ارتباطات با استفاده از احساسات، عقل و منطق می­شود. همه­ی این­ها را می­توان در چارچوب رسمی مدرسه و کلاس درس آموخت (دانش، 2008). از این روسازمان ملل به عنوان راهکاری پیشگیرانه، دهه ی 2010-2000 را دهه­ی بین المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت نامیده است و در این زمینه سازمان یونسکو اهمیت ترویج فرهنگ صلح را این گونه معرفی نموده است : « آموزش فرهنگ صلح منجر به پرورش و ترویج اعتقادات و اقداماتی خواهد شد که مردم هر کشور باید متناسب با ساختارهای ویژه­ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به آن عمل کند. عامل اصلی تحکیم این فرهنگ در جامعه تبدیل رقابت های خشونت آمیز به همکاری­های مبتنی بر ارزش ها و اهداف مشترک است.» (یونیسف[8]، 2011). صلح، نتیجه و ادامه­ی یک نظام شهروندی و مردم سالار چند جانبی و چندگرایی الهام گرفته از حقوق بشر است که به سوی توسعه و گسترش مداوم و دراز مدت سوق داده می­شود. مردم سالاری، بهترین پشتیبان بین المللی و ملی صلح است، زیرا تعارض­ها را در چهارچوب یک تشکیلات سازمانی به منظور برخورداری از پویایی اجتماعی و پیشرفت های مشترک، جهت می­بخشد ( ادیب­نیا، 1389).

    با توجه به این وضعیت، برنامه­ی آموزش صلح به مثابه­ی یک نیاز قدیمی، اما با ماهیت و محتوای پیچیده­تر می­بایست به عنوان راهنمای عمل در فرآیند تعلیم و تربیت فراگیران به منظور توسعه­ی دانش، نگرش و رفتارهای ارزش مداری که مدیریت تعارض ها را به دور از خشونت منجر می­شود؛ مورد استفاده قرار گیرد (هریس و سینوت[9]، 2007). البته آموزش به تنهایی راهگشا نمی­باشد و فقط می­تواند نقش اساسی در تحول فهم جامعه­ی جهانی داشته باشد، ولی با طراحی یک محتوای آموزشی مناسب می توان دستیابی به یک زندگی متعادل سازگار با حقوق بشر را مهیا ساخت و نسبت به چالش هایی که توسط جهانی شدن و فن­آوری­های جدید و پدیده­های مربوط به آن ایجاد شده است، واکنش مناسب نشان داد.

            تا وقتی تعارض، درگیری و جنگ به عنوان قانون طبیعی زندگی است و تا زمانی که کودکان و نوجوانان قربانیان بی­دفاع منازعات هستند، آموزش صلح به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر می­باشد. آموزش صلح در مدارس روشی به منظور پرورش مهارت­های فردی و میان فردی فراگیران است که آن­ها را تشویق می­کند با ابتکار و خلاقیت راه­هایی مناسب و معقول برای سازش با محیط زیست خود به کار گیرند. بنابراین آموزش صلح واقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملت­ها می­باشد که جزییات آن در قالب برنامه­ی درسی صلح­محور تدوین می­یابد (ماتسورا[10]، 2012).

        به رغم آنکه موضوع آموزش صلح به اندازه­ی آموزش ریاضیات ، فیزیک و شیمی اهمیت دارد، نظام­های برنامه­ریزی درسی در کشورهای جهان به ندرت برنامه درسی مستقلی با عنوان برنامه­ی درسی صلح­محور تدوین و اجرا کرده­اند. هم­اکنون موضوع صلح و امنیت بیشتر در قالب برنامه­ی درسی مطالعات اجتماعی یا تاریخی و به صورت­های پراکنده و ناکافی ارائه می­شود. امروزه حداقل آموزش­هایی نیز که درمورد حقوق و وظایف شهروندی ، درک حقوق بشر و احترام به دموکراسی در مدارس ارائه می­شود ، به شیوه­ی سنتی و انتقال یک­طرفه­ی اطلاعات است ؛ به این سبب ، برنامه درسی اغلب مبتنی بر گفتگو، نقد و استدلال نیست. برای نمونه"آموزش دموکراسی به یادگیری دانش منجر نمی­شود ؛ بلکه باید آن­را از راههای دیگری ترویج کرد. مثلا باید کودکان را وارد بحث­هایی کرد که اهمیت روزمره دارند و آن­ها را واداشت استدلال­های خود را عرضه کنند و نظریات دیگران گوش فرا بسپارند و در تصمیمات جمعی درمورد موضوعاتی که برچگونگی اوضاع مدرسه تاثیر می­گذارد ، شرکت جویند."(بیتهام،1384:148).

  بنابراین با توجه به نقش ویژه­ی « آموزش صلح» در جریان تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در فرآیند جهانی شدن، لازم است که معلمان، کارشناسان آموزشی، متخصصین برنامه­ی درسی و همه­ی افراد و عوامل تأثیر گذار بر آموزش به این مهم توجه نمایند و با فراهم کردن بستر و زمینه های لازم این مهم را تحقق بخشند. روشن است هرگونه کاستی و سهل انگاری در این زمینه ضررهای جبران ناپذیری را برای نسل آینده به همراه خواهد داشت که امر زندگی در دنیای امروز را مختل خواهد نمود. پس ضروری است که، فعالیت ها و برنامه های آموزش صلح، باید در تمامی سطوح طراحی و تدوین شود.

        دراین رابطه با توجه به نکات گفته شده و اهمیت و ضرورت آموزش صلح در دنیای امروز پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که تا چه اندازه به  ویژگی­ها و مؤلفه­های آموزش صلح در برنامه درسی دوره­ی ابتدایی توجه شده است؟

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش

   امروزه گسترش فناوری­های نوین اطلاعاتی و رقابت بلامنازع کشورها و جوامع در عرصه­های مختلف امروز بیش از پیش امنیت جوامع را تهدید می­کند. نتیجه­ی این رقابت­ها اختلافات، جنگ و منازعاتی است که زندگی و محیط زیست کودکان و نوجوانان را در معرض خطر قرار داده است.

   از این رو، بایر و استانلی[11] (2003)، بیان می­دارند که جامعه­ی آموزشی باید از نقش و مسئولیت­های خود در قبال هدایت نسل جدید برای حل مشکلات جهان پر از خشونت آگاه گردند.

  وقتی در جامعه­ای مدرسه و علم از رونق بیفتند راه برای شیوع ناهنجاری­ها و انحرافات اجتماعی گشوده می­شود. زیرا ارزش­ها و آرمان­های جامعه  و علم آموزی که برای مردم مقدس بوده است دیگر جزو معیارها و اهداف جامعه محسوب نمی­شود و جایگزین­های دیگری پدیدار می شوند. ارتباط نهاد آموزش و پرورش که عملاً تمامی ساختار آموزشی یک جامعه از ابتدایی ترین سطوح تا مقاطع عالی را ممکن است در بر بگیرد با انحرافات اجتماعی همانند نهاد خانواده از دو دیدگاه می تواند مورد شناخت قرار گیرد. از یک سو مؤسسات آموزشی به علت شرایط محیطی و کارکردی می­توانند عامل ایجاد انحراف در جامعه باشند و از روی دیگر ساختار آموزشی می­تواند خود ماهیتی انحرافی داشته باشد و یک مساله به شمار رود؛ با وجود این، عکس این قضیه نیز کاملاً صادق است.

  بر این اساس در  ادامه حرکت و روند جهانی شدن پارادایم­ها، الزامات و مطلوبیت­های جدیدی را در حوزه­ی برنامه­ی درسی ایجاد کرده است (ویلیامز[12]، 2008). امروزه مدارس و برنامه­های درسی از مهم­ترین کانون­های ایجاد صلح و  ترویج  آن می­باشد.  برنامه­ی درسی صلح­محور به معنای تلاش در جهت بالا بردن سطح آگاهی فراگیران از حقوق بشر، محیط زیست و ضرورت ایجاد یک جامعه­ی صلح آمیز جهانی است. در این برنامه هدف ایجاد تعهد در فراگیران به منظور ایجاد ساختارهای صلح محور در آینده می­باشد که در آن همه­ی افراد نژاد بشر می­توانند آزادی­های شخصی خود را اعمال کنند و از نظر قانونی از خشونت، ظلم و هتک حرمت در امان باشند (یوسوف[13]، 2011). طبق نظر کایرن[14] (2005) دلیل موجه جهت گیری جوامع بین المللی در توسعه و گسترش آموزش صلح دو مورد عمده است: یکی تحقق امنیت محیط زیست و دیگری ایجاد آینده­ای مبتنی بر صلح.

        آموزش و نظام آموزشی به عنوان یکی از ارکان اساسی ترویج صلح از طریق آموزش­های اصولی و برنامه­ریزی شده می­تواند به توانمندسازی جامعه و افراد آن، برای نیل به امنیت کمک کند و  به  مرور، جریان درونی­شدن فرهنگ سیاسی و مشارکتی را در افراد جامعه تثبیت و تقویت کند. با توجه به مدت نسبتا طولانی تحصیلات پایه، دانش­آموزان تاثیرات عمیقی از مجموعه شرایط محیطی مدارس از جمله نحوه رفتار معلمان، تعاملات بین گروه­های دوستان و همسالان، فعالیت­های فوق برنامه، نحوه آموزش مطالب درسی و محتوای کتابهای درسی دریافت می­کنند که در  شخصیت و نگرش­های آینده آنها اثرات ماندگاری را به جا می­گذارد.

       آموزش صلح می­تواند به برقراری نظم و امنیت در جامعه کمک ­کند. بی­سوادی ریشه بسیاری از انحرافات است و در دامن­زدن به به انحراف و ناامنی نقش اساسی دارد. میان سطح آموزش و آمادگی در ارتکاب جرم نسبت عکس وجود دارد، به طوری­که اغلب، بیش­ترین گروه از منحرفان جامعه را بیسوادان تشکیل می­دهند (عباسی و هاشمی، 1389).

      تحقیقات نشان می­دهد؛ آموزش صلح نمی­تواند تنها بر توقف خشونت فیزیکی در مدرسه و جامعه متمرکز باشد بلکه آماده­سازی بچه­ها برای زندگی صلح­آمیز مستلزم تعلیم و تربیتی همه­ جانبه است که آگاهی آنان را از خود، اجتماع، فرهنگ و محیط زیست افزایش دهد و این امر نه تنها باید از طریق اجرای برنامه­های آموزش صلح بلکه باید در قالب فعالیتهای تربیتی، تدوین و اجرای قوانین، روش­های آموزشی و فضا و تعاملات موجود در سطح مدرسه (به ویژه در سطح مدارس ابتدایی که بچه­ها از آمادگی بیشتری برای جامعه پذیری برخوردارند) دنبال شود (مک فارلند[15]،1999). جوامعی که برنامه­های آموزش­های خود را طوری تنظیم می کنند که افراد قادر باشند زندگی در دنیای جدید را به آسانی تجربه نمایند و دانش ها، ارزش ها، دیدگاه ها و توانایی های لازم را در این عرصه فراگیرند قادر خواهند بود گام­های مؤثری را در زمینه­ی عدالت اجتماعی و برقراری صلح در جهان بردارند ( یونسکو[16]، 2010).  بنابراین اتخاذ تدابیری که بتواند ایجاد صلح پایدار نماید اهمیت و ضرورت اساسی دارد و در این رهگذر نظام آموزش و پرورش می­بایست نقش خطیر خود را در این زمینه به خوبی ایفا نماید. از این رو ضرورت دارد برنامه­های درسی به خصوص در پایین­ترین سطوح یعنی آموزش ابتدایی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

   

   

  [1] - Zhan

  [2] - Page

  Bayer & stanley-[3]

  [4] - Kester

  [5]- Salomon

  [6] - Danesh

  [7] - Brabeck

  [8] - UNICEF

  [9] - Harris and  Synott

  [10] - Matsuura

  Bayer, Stanley   -[11]

  [12] - Williams

  [13] - Yussuf

  [14] - Kieran

  [15] - Mc Farland

  UNESCO -1

   

  Abs tract

  The goal of this study was to investigate the characteristics of educating peace in the curriculum of primary school from teachers and experts view. The research method was descriptive survey. The sample consisted of all primary school teachers in district 2 of Tehran .which is based on using Cochan formula, 250 primary school teachers and 16 scholars and school curricula were selected as sample.

  A Questionnaire was used to collect data from its validity was confirmed by experts and its reliability. Using Cronbach alpha that is 0/84 was calculated.to analyze the data …descriptive statistics (frequency percentage, mean, media, mode and standard deviation) and inferential statistical methods (t-test for independent groups and ANOVA) was used. The results showed; although the views of teachers and experts on demographic characteristics associated with certain components are significantly different from each other, but in general the use of component of peace education in the curriculum of teachers view was assessed lower than average. Experts also have found components of "consciousness of peace and meth.as of achieving them,"

  "Respect for life in all forms of life" and sympathy for the national and intentional levels" below average and components of" partnership working and collaboration", "personal and social responsibility practices" and "peaceful settlement of disputes" have evaluated average and moderate to high. Also, there are significant difference between the views of teachers and experts in the "cooperation" and "respect for all form of life" components.

  Keywords: Peace, Peace education, Peace-oriented curriculum, Elementary education, Experts, Teachers.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

   

  فصل اول.................................................................................................................................................1

  طرح پژوهش...........................................................................................................................................1

  مقدمه. ...................2

  بیان مسئله. 3

  اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

  اهداف تحقیق.. 8

  الف) هدف کلی.. 8

  ب) اهداف جزیی.. 8

  سؤالات تحقیق.. 9

  الف) سؤال کلی.. 9

  ب) سؤالات جزیی.. 9

  متغیر های تحقیق.. 9

  تعاریف نظری... 9

  تعاریف عملیاتی.. 10

  فصل دوم...............................................................................................................................................12

  مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش...............................................................................................................12

  مقدمه. 13

  تعاریف و مفاهیم صلح... 14

  تعیین چهارچوبی برای صلح 14

  مفهوم صلح با توجه به معلومات بی واسطه. 14

  مفهوم برنامه­ی درسی.. 16

  طراحی برنامه­ی درسی.. 18

  ماهیت برنامه­ی درسی صلح از نظر کانت.... 19

  تعریف برنامه­ی درسی صلح... 20

  پیشینه­ی آموزش صلح... 22

  جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر. 24

  نقش آموزش و پرورش در اشاعه فرهنگ صلح... 25

  نقش مدرسه در آموزش صلح... 27

  آموزش صلح و دستاوردهای آن.. 28

  اهمیت آموزش صلح... 29

  اهداف آموزش صلح... 31

  برنامه­های آموزش صلح... 33

  آموزش صلح در برنامه­های درسی.. 36

  آموزش صلح به عنوان یک اصل فراگیر. 37

  الف) دوره­ی خلع سلاح اتمی: 39

  ب) دوره­ی آموزش خلع سلاح: 40

  ج) دوره­ی وابستگی متقابل جهانی و سیاره­ای... 40

  اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح در سطوح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.. 40

  برخی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقه­ای... 41

  یونسکو و فرهنگ صلح... 41

  اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی.. 42

  برنامه درسی دوره ابتدایی.. 43

  اصول آموزش و پرورش ابتدایی.. 43

  اهداف دوره ابتدایی (مصوب ششصدوچهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش). 44

  تحقیقات پیشین.. 49

  تحقیقات داخلی.. 49

  تحقیقات خارجی.. 51

  بحث و جمع بندی... 54

  مدل نظری تحقیق.. 56

  فصل سوم..............................................................................................................................................60

  روش و مراحل اجرای پژوهش...............................................................................................................60

  مقدمه. 61

  روش تحقیق.. 61

  جامعه­ی آماری... 62

  نمونه و روش نمونه گیری... 62

  ابزار گردآوری داده­ها 62

  روایی پرسشنامه­ها 63

  پایایی پرسشنامه­ها 64

  روش‌های تجزیه و تحلیل داده­ها 65

  فصل چهارم...........................................................................................................................................66

  تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش............................................................................................................66

  مقدمه. 67

  اطلاعات جمعیت­شناختی.. 68

  بررسی سؤالات تحقیق.. 69

  سؤال اول تحقیق: میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 69

  سؤال دوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 73

  سؤال سوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 77

  سؤال چهارم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی حل مسالمت آمیز تعارضات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 80

  سؤال پنجم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 84

  سؤال ششم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 87

  سؤال هفتم تحقیق: دیدگاه های معلمان و کارشناسان در محور ویژگیهای آموزش صلح چه تشابه و تفاوتی با یکدیگر دارند؟  91

  فصل پنجم.............................................................................................................................................93

  بحث و نتیجه­گیری................................................................................................................................93

  مقدمه. 94

  نتایج پژوهش.... 95

  خلاصه­ی توصیفی نتایج پژوهش.... 95

  بررسی نتایج سؤالات پژوهش.... 95

  پیشنهادها 103

  پیشنهادهای کاربردی... 103

  پیشنهادهای پژوهشی.. 104

  محدودیتهای پژوهشی.. 105

  محدودیتهای در اختیار. 105

  محدودیت های خارج از اختیار. 105

  بحث و جمع بندی نهایی.. 105

  فهرست منابع.. 109

  پیوستها 117

  چکیده­لاتین.................................................................................................................120

   

  فهرست جداول

  جدول 3-1 : مؤلفه های پرسشنامه آموزش صلح.................................................................................... 63

  جدول 3-2: ارزش عددی سؤالات ........................................................................................................63

  جدول 3-2. نتایج مربوط به آزمون آلفای کرونباخ .................................................................64

  جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت......................................................................68

  جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی......................................................... 68

  جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت .............................................................69

  جدول 4-4 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه معلمان.............................................. .70

  جدول 4-5 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه کارشناسان........................................ .71

  جدول 4-6 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن جنسیت آنها.......................................................................................................... 72

  جدول 4-7 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها...................................................................................................... 73

  جدول 4-8 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر    گرفتن سابقهی آنها............................................................................................................................... 73

  جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه معلمان ...............................................74

  جدول 4-10 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان...................................... 74

  جدول 4-11 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها................................................................................................................. 75

  جدول 4-12 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها............................................................................................................ 76

  جدول 4-13 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها............................................................................................................................... 76

  جدول 4-14 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه معلمان............................................ 77

  جدول 4-15 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان...................................... 78

  جدول 4-16 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیت­پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها..................................................................................................78

  جدول 4-17 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیت­پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها .............................................................................................79

  جدول 4-18 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مسئولیت­پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها.....................................................................................................................80

  جدول 4-19 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه معلمان......................................... 81

  جدول 4-20 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه کارشناسان................................... 81

  جدول 4-21 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها............................................................................................................................... 82

  جدول 4-22 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها.......................................................................................................................... .83

  جدول 4-23 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن سابقهی آنها.......................................................................................................................................... 83

  جدول 4-24 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه معلمان........................................... 84

  جدول 4-25 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه کارشناسان..................................... 85

  جدول 4-26 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها .....................................................................................85

  جدول 4-27 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها.................................................................................. 86

  جدول 4-28 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها .................................................................................................................87

  جدول 4-29 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه معلمان........................................... 87

  جدول 4-30 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه کارشناسان..................................... 88

  جدول 4-31 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن جنسیت آنها ..................................................................................................89

  جدول 4-32 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها............................................................................................... 90

  جدول 4-33 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها......................................................................................................................... 90

  جدول 4-34 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در هر یک از مؤلفه­های آموزش صلح در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی.................................................................................................... 91

   

  فهرست اشکال

   

  شکل 2-1: مدل نظری تحقیق (مؤلفه­های آموزش صلح).........................................................................59

  شکل 5-1: الگوی برنامه­ی درسی آموزش برای صلح (ملکی و فیروز کمیشانی، 2014)........................107

  منبع:

   

  فهرست منابع

  اسلامی، رحیم (1383). فیلسوفان جنگ و صلح. مشهد: آستان قدس رضوی.

  اریردون، بتی (1380). شکیبایی سرآغاز صلح. (ترجمه علی اکبر مرعشی، حسین موسویان). جزوه.تهران: مرکز منابع تربیت معلم. یونسکو.

  بازرگان، زهرا (1385). تغییر و نوآوری در یک مدرسه از طریق مشارکت فعال اولیا، معلمان و دانش­آموزان. پیوند نشریه ماهانه آموزشی، تربیتی.(326)

  بیتهام دیوید، کویل بوین (1384). دموکراسی چیست؟ ترجمه¬ی شهرام نقش تبریزی، تهران: ققنوس.

  تافلر، الوین؛ تافلر، هایدی (1380). جنگ و ضدجنگ: بقا در آستانه­ی قرن بیست و یکم. ترجمه­ی شهیندخت خوارزمی، تهران: آسونه.

  تقی­پور ظهیر، علی (1376). برنامه­ریزی آموزشی و درسی. تهران: آگاه.

  دیاموند، رابرت ام (1385).  برنامه ریزی درسی و تدوین طرح درس در آموزش عالی. ترجمه‌ی کورش فتحی واجارگاه. کورش چاپ.

  ذکاوتی، علی (1381). تحلیل و نقد دلالت­های تربیتی در اندیشه های صلح کمنیس، کانت، التونگ. رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

  ذکاوتی قراگزلو، علی (1381). آموزش صلح. تهران. انتشارات نوروزهنر.

  ذکاوتی قراگزلو، علی (1385). تلاش در نظریه­پردازی برای احیای نقش تربیت. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت.( 22و21 ).86-98.

  سیلور، جی. گالن؛ ویلیام، الکساندر ؛ و لوئیس، آرتورجی (1376). برنامه­ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه­ی غلامرضا خوی­نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.

  شریعتمداری، علی (1386). چند مبحث اساسی در برنامه­ریزی درسی. تهران: سمت.

  صافی، احمد (1380). سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران. تهران: سمت.

  صافی، احمد (1380). آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی و متوسطه. تهران: سمت.

  عباسی، علی اکبر (1391). نقش مساعی جمیله در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین­المللی با تأکید بر  جایگاه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  فتحی واجارگاه، کوروش (1382). بررسی ویژگی­های شهروند خوب و میزان انطباق برنامه ملی درسی مدارس با این ویژگی­ها از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  فتحی­واجارگاه، کوروش (1382). بررسی جایگاه صلح و جنگ در کتب درسی دوره ابتدایی کشور. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  فرجسته، هدایت الله (1376). جامعه­شناسی و مفاهیم کلیدی صلح. تهران: آوای نور.

  قادری؛ محسن­پور؛ نقیب­زاده (1387). تبیین برنامه­درسی صلح­محور در فلسفه کانت. فصلنامه تعلیم و تربیت. نشریه پژوهشکده تعلیم و تربیت.(4).54-68.

  کانت، ایمانوئل (1380). دین در محدوده­ی عقل تنها. ترجمه­ی منوچهر صانعی دره­بیدی ­تهران: نقش و نگار.

  کانت، ایمانوئل (1378). درس­های فلسفه­ی اخلاق. ترجمه­ی منوچهر صانعی دره­بیدی، تهران: نقش­نگار.

  کانت، ایمانوئل (1371). تعلیم و تربیت صلح(اندیشه­هایی درباره آموزش و پرورش صلح). ترجمه فرخجسته، شکوه. تهران: چاپ چهارم.

  کمیسیون ملی یونسکو (1378). اعلامیه و برنامه عمل فرهنگ صلح. تهران: یونسکو.

  کمیسیون ملی یونسکو (1378). فرهنگ صلح و یونسکو. تهران: یونسکو.

  کوی، لوتان (1378). آموزش و پرورش: فرهنگ­ها و جوامع. ترجمه­ی محمد یمنی­دوزی سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  متین­دفتری، احمد (1345). سازمان ملل متحد و نقش آن درحفظ صلح جهان. تهران: سازمان کتابهای جیبی.

  ملکی، حسن (1378). برنامه­ریزی درسی راهنمای عمل، تهران: انتشارات مدرسه.

  میرزابیگی، علی (1380). برنامه­ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، تهران: پسطرون.

  نقیب­زاده، میرعبدالحسین (1364). فلسفه­ی کانت بیداری از خواب دگماتیسم. تهران: آگاه.

  هاشمی، سید احمد؛ عباسی، ابوالفضل (1391). بررسی وضعیت آموزش صلح در مدارس شهرستان لامرد؛ مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش و امنیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

  Barenz, z. (1988). Rethinking intergroup encounters: rescuing praxis from theory, activity from journal of peace Research,14(1), 75-86 .

  Bayer, F.M,and Stanley, D. J. (2003). Personal and security journal of philosophy of Education. 37(3), 525-533.

  Bluestein, Aaron(2005).Fundamental concepts of peace Education .The Journal of Renaissance of Humanism .http://web.ebscohost.com

  Bollnow,O.F.(1966).Crisis and new beginning: Security and peace az task of education. Heidelberg.

  Carsson, Tand Levin, W. (1992). Dimensions of peace Education. Edmonton , AB: University of Alberta.

  Chadha, N. K. (1990). Creativity, Intelligence and scholastic            achievement. Indian educational review.

  Corson, T. (1998).Education of peace in Belgium. The peas.Educator, 1(4), 1-2.

  Clarke-Habibi, S. (2005). Transforming Worldviews The Case of Education for Peace in Bosnia and Herzegovina. Journal of Transformative Education, 3 (1), 33-56.

  Dal, R. (1982). Dreamers appear to be practical realists: peace education as a grand narration. In R. J. Burns & R. Aspeslagh (eds), There decades of peace education around the Education (pp.39-45).Charlottesville: Information Age Publishing education, and peace/co-existence from identity and culture. Journal of peace Education.

  Danesh, H. B. (2009). Education for peace: The pedagogy of civilization. In Z. Beckerman & C. McGlynn (Eds.), Addressing ethnic conflict through peace education: International perspectives. New York: Palgrave Macmillan.

  Danesh, H. B. (2008). The education for peace integrated curriculum: Concepts, contents, effi cacy. Journal of Peace Education.

  Dauglas, Allen. (2007). Mahatma Gandhi on violence and peace. philosophy east & west,57(3),290-300.

  Dewine,Y. (1998). Education for a peaceful world. Journal of American Psychologist, 48 (3).

  Fedriko, D.J. (1976). personal practical knowledge .A study of teachers classroom image. curriculum Inquiry,15,361-385.

  Frez, L. (1970). Global citizenship education. In M. Bajaj (ed.), Encyclopaedia  of peace Education(pp.109-114). Charlottesville: Information age publishing.

  Gultong, M. (1976). Education and peace. Trans. H. Lance. (1978) Michael Howard: An interview. Peace security.2(Z),10-11.

  Habermars, J. (1996). Twenty five years of peace research Journal of peace Research. 22.

  Harris, I. M. (2008). Peace education theory. Journal of Peace Education, 1(1), 5-20.

  Harir, D. (1998). unity based peace education. In M. Bajaj(Ed), Encyclopaedia of peace Education (pp.147-156). Charlotteville : Information Age publishing.

  Harris, Ian M. (2007). Peace education in a Violent culture. Harvard education review, 77(3), 3510.

  Harris, Ian and Synott, John. (2007) 'Peace Education for a New Century' Social Alternatives 21(1):3-6

  Hendrickson, J. A. (1999). An interpretive study of the meaning of peace education, Unpublished Ph. D. Dissertation, Arizona State University.

  Henderakson, R & volf, S. (1973).A Model for peace education: Montesori life.(1).11.

  Hicks, D. (1982). Studing peace: The  educational rationale.(S. Martins Occasinal paper No.4). Lancaster, England :Center for peace studies.

  Hin, S & Kovajas , j. (1987).Hope throught action, paper presented at National. Peace and security. 2(2), 10-11.

  Jakbok,G.D(1976). Studying peace :The educational rationale.(S. Martin s occasional paper No.4).Lancaster, England: center for peace studies.

  Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2008). Essential components of peace education. Theory into Practice, 44(4), 280-292.

  Johnson,Richard lo, ed.(2006).Gandhi s experiments with truth: essential writings by and about mahatma gandhi. Lanham, md: Lexington books.

  Kevin Kester. 2012. Developing peace education programs: Beyond ethnocentrism and violence. Peace Prints, 1(1), 37-64.

  Kester, K. (2013). Education for Peace: Content, Form, and Structure: Mobolizing Youth for Civic Engagement. The Paulinian Compass, 2(3).

  Kieran, J. (2005), International Education: The Concept, and its Relationship to Intercultural Education, Journal of Research in International Education, 4, p. 313.

  Launert, V. (2003). Education for peace: Concepts, Contexts, and Challenges. In: Peace Education in pluralistic Societies( pp.57-74). Westport, CT: Praeger.

  Lovegrove, Helen. (2004).Educators crucial role for peace .The Journal of sangsaeng. No.10.p. 48-51.

  Maleki, Hasan & Firouz Komishani, Fatemeh. (2014). Explain the Scope and Components of Pace-Oriented Curriculum in Order to Provide a Conceptual of peace Education in Schools. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, vol(3),N(1), pp.600-603.

  Martin, L. (1987). paulo Freire and peace education. In M. Bajaj (Ed), Encyclopaedia of peace.

  Mc Farland , S. (1999). A Model for peace education: Montesori life.11 (1).

  Matsuura, Koichiro. (2012) Foreword'. In: J.S.Page Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations. Charlotte: Information Age Publishing. p.xix.

  Montessori,M.(1972). Education and peace. Trans. H. lane (1978). chicage : Henry Regnery.

  Nicholus,T,R. (1963). peace education in social studies. In A. sears & I.

  Nugent, M. (2014). Deepening Dialogue in Silent Spaces: Ireland’s pedagogy of peace (Doctoral dissertation, National University of Ireland Maynooth).

  Wright ( Eds ), Trends and Issues in Canadian social studies (pp.208-227). Vancouver: pacific Educational.

  Page, James S. (2011). Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations. Chapter 1. Charlotte: Information Age Publishing. ISBN 978-1-59311-889-1.

  Peterson, Andrew & Knowles, Catherine. (2009). Active Citizenship: A preliminary study into student teacher understanding, Journal of educational Research, Vol 51, No 1.

  Rashed, L .(2005). Towards Global understanding: The Transformative Role of peace Education. Current Issues in comparative Education, 4(2),16-25.

  Reardon, B. (1982). Response: Needs in peace education development identified by Glass. In D. Sloan (Ed.), Teachers College Record, 84(1), 237-239.

  Salomon, G. (2007). The Nature of Peace Education: Not All Programs Are Created Equal in 68.G. Salomon and B. Nevo (eds.) Peace education: The concept, principles and practices in the world. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

  sunds, S. (1993). Education for peace and international understanding paper from OMEP International seminar,  Mosscow, Rassia.

  Sydiaha, J. (1987). Spirti  of coyote women. In W. Needham (Ed.). Women and Peace. Halifax, NS: Voice of Women.

  Tenkin,L. (2004). How can we teach peace when we are so outraged? A call for critical peace. Compare, 34(2), 161-175.

  Tobias, R. (1997). the boundaries of education for active citizenship: institutional and community. Context, SECUTER AOTEARO, New Zealand.

  volman,K. (1985). Do we still have universal values? paper presented at the Global Ethic Foundation, Tubingen, Germany.

  UNICEF. (2011). Peace and Tolerance Curriculum , New York: UNICEF.

  Yunpark,Ji. (2004). Human Rights: Motivator and tool for Social change. The Journal of sangsaeng . No.11.p.45-48.

  Yussuf, Mohammed. (2009). Poetry Book, Peace Education Programme, Dadaab (Kenya): UNHCR.

  Zhan, Yu. (2013). Impact of International Foundations on the Internationalization of Chinese Research Universities: A Case Study of Peking University and the Nippon Foundation Group, Columbia University.

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, پروژه درباره پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس