پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان.

word
168
388 KB
29903
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۸۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان.

  پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

  چکیده

  مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد.  تولدوحضور کودکی با کم توانی هوشی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد. هدف­کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توانبخشی­روزانه وخانواده هایی­که از این خدمات استفاده  نمی کنند می باشد.

  روش بررسی: روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی و از نوع علی مقایسه ای است. در این مطالعه شیوه عملکرد خانواده از طریق پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر و سازگاری خانواده از طریق پرسشنامه سازگاری بل مورد سنجش قرار گرفته است ودر گروه اول 32 نفر به عنوان نمونه های آماری از طریق نمونه گیری قضاوتی یا مبتنی بر هدف انتخاب شدند. درگروه دوم ، 32 نفر که از خدمات مراکز توانبخشی استفاده نمی کنند، از طریق همتا سازی با گروه اول  انتخاب شدند و داده های جمع آوری شده  به وسیله آزمون t  وآزمون یو من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین حل مشکل، ارتباط، پاسخ­دهی عاطفی، کنترل رفتار و نمره کل عملکرد خانواده در بین خانواده­هایی که از خدمات توانبخشی استفاده می­کنند کمتر از خانواده­هایی است که از خدمات توانبخشی استفاده نمی­کنند (نمرات کمتر نشان دهنده عملکرد بهتر می باشد) و به طور معناداری متفاوت است(05/0p<) و همچنین  سازگاری در خانه، سازگاری اجتماعی و نمره کل سازگاری در بین خانواده­هایی که از خدمات توانبخشی استفاده می­کنند کمتر از خانواده­هایی است که از این خدمات استفاده نمی­کنند و دارای تفاوت معنادار است(05/0p<)، که نشان دهنده بهتر بودن سازگاری خانواده در بین خانواده­هایی است که از خدمات توانبخشی استفاده می­نمایند.

  نتایج: نتایج تحقیق نشان­می­دهد که خانواده هایی که از خدمات مراکز توانبخشی بالای 14 سال در شهرستان کاشان استفاده می­کنند نسبت به خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در حوزه هایی از عملکرد وسازگاری نمرات بهتری از خود نشان داده اند.

  واژگان کلیدی: کم­توان هوشی، عملکرد و سازگاری خانواده

  مقدمه

  وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان، وابسته به سلامت اجزاء کوچکتر آن جامعه مانند: سازمان ها، گروهها و خانواده های موجود در آن جامعه است. یکی از طبیعی ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک دارای معلولیت باشد. وجود خانواده های سالم، می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد بهداشت روانی در آن جامعه داشته باشد، زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است و هر گونه  تغییر مثبت  یا  منفی در آن، بر جامعه  بزرگ  انسانها،  تاثیر  مستقیم  و موثر دارد و  ثبات و بی ثباتی خانواده به طور مستقیم بر جامعه تاثیر دارد(کوهسالی،1385).

   کودک عامل گسترش نسل است و تولد هر کودک می تواند بر پویایی خانواده اثر بگذارد، والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را جهت سازگاری با عضو جدید در خود ایجاد کنند. تولد یک کودک دارای معلولیت، می تواند بر خانواده اثرات عمیقی داشته باشد و از آنجایی که  معلولیت و  رفتارهای  ناشی ازآن امری ثابت و  پایدار است، این امر بر تعاملاتی که کودک با والدین و خواهران و برادران خود دارد تاثیر میگذارد(هالاهان و کافمن[1]،1998).

  بروز معلولیت در فرزندان، اختلالات عاطفی و مشکلات اقتصادی زیادی را در خانواده ایجاد می کند، به نحوی که یکایک اعضاء خانواده دچار بحران های ناشی از وجود فرزند معلول می شوند. روابط دچار سردی و تیرگی می شود و روابط اجتماعی خانواده نیز محدود می شود، سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی و اجتماعی می گردند و به طور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان و سرمایه های فردی و اجتماعی است به شدت به مخاطره می افتد(حسین نژاد،1375).

  معلولیت یک عضو خانواده بر تمامی اعضای خانواده و کارکرد های مختلف آن تاثیر منفی می گذارد، چرا که معلولیت به انسجام و ساخت خانواده آسیب وارد می کند و پیامد آن ایجاد تغییرات در عملکرد و سازگاری خانواده است(انیسی،1377به نقل از احمدی،1390). با توجه به این مساله پرداختن به شاخص های سازگاری و عملکرد خانواده های دارای فرزند کم توان هوشی[2] از اهمیت بسزایی برخوردار است.

   خانواده های دارای فرزند معلول از نظر عملکردی و سازگاری نسبت به خانواده های فاقد چنین فرزندانی دچار ضعف و نارسایی هستند،  بنابراین این خانواده ها به  خدمات توانبخشی، آموزشی  و حمایت های  روانی و مالی  نیاز دارند( احمدی،1390). خدمات توانبخشی، به  مجموعه اقدامات آموزشی،  حرفه ای  و  اجتماعی  گفته می شود که موجبات استقلال نسبی افراد را فراهم می کند و سبب بازگشت مجدد آنان به جامعه و استفاده مساوی از فرصت های جامعه می شود، لذا ضرورت برنامه ریزی جهت پیشگیری از معلولیت و فراهم آوردن امکانات توانبخشی در صورت بروز معلولیت مشخص می باشد.

  اکثر تحقیقاتی که در گذشته در رابطه با معلولیت صورت گرفته است پیرامون تاثیراتی است که معلولیت بر  خانواده و جامعه گذاشته است و از آنجاییکه بازتوانی فرزند کم توان هوشی ممکن است به طور غیر مستقیم بر عملکرد و سازگاری خانواده تاثیر گذار باشد، بنابراین در این تحقیق به بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات  توانبخشی روزانه و خانواده هایی که  از این خدمات استفاده  نمی کنند پرداخته شده است.

   

  بیان مساله

  خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هر یک از اجزا و اعضای آن کل نظام را مختل می کند و این نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضا را تشدید و مشکلات جدیدی را ایجاد می کند. با این نگرش، معلولیت یکی از فرزندان بر تمامی خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر یکایک اعضاء تاثیر غالبا منفی  باقی می گذارد. به عبارت دیگر معلولیت فرزندی در خانواده، مانع از آن می شود که خانواده بتواند کارکرد های متعارف خود را به نحو مطلوب داشته باشد. از جمله این کارکرد ها تامین موجبات رشد و پرورش شخصیت فرزندان، تامین محیطی دلپذیر برای اعضاء و ایجاد پایگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با دیگران می باشد(ناصر شریعتی و داور منش،1374 ص117-116).

  حضور کودک کم توان هوشی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کودک بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می‌کند(بکمن، 1991 سینگر واوروین 1989). فابر[3] (1975) خاطر نشان کرد که در اثر وجود کودک کم توان هوشی انواع فشار های زیر به والدین و سایر اعضای خانواده تحمیل می شود:

  1)به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان

  2) محدود شدن پیشرفت خانواده

  3) وقوع بحران هایی مانند مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین

  4) بروز احساساتی از قبیل خشم، نا امیدی و احساس گناه( ترنبول و ترنبول[4]، 1990 به نقل از شریفی درآمدی ص64).

  خانواده ها و عملکرد آنها به مثابه اصلی ترین پایگاههای رشد و شکوفایی شخصیت و پرورش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان، اساسی ترین سهم را در سلامت و اعتلای جوامع بشری به عهده دارند(احدی،1372). بر اساس دیدگاه مک مستر[5] زمانی که مجموع ابعاد عملکرد خانواده در شرایط مناسبی باشند، عملکرد کلی خانواده نیز در شرایطی مطلوب و کارآمد قرار خواهد داشت. مدل مک مستر راه مفیدی برای بررسی خانواده ها ارائه می دهد و بر رویکرد نظام دار استوار است. این رویکرد شش جنبه کارکرد خانواده را مدنظر قرار می دهد:

  1.حل مسئله:

  شامل توانایی خانواده در حل مشکلات تا حدی که بتواند کارایی مؤثری داشته باشد. این بعد شامل هفت مرحله می باشد:1. شناسایی مشکل 2. مشکل را به اطلاع منابع یا افراد ذیربط رساندن 3. چاره اندیشی برای چند راه حل 4. تصمیم در مورد یک راه حل علمی 5. اجرا و عمل نمودن به تصمیم 6.کنترل اجرایی 7.ارزشیابی میزان موفقیت راه حل به کار گرفته شده .هرگاه هفت مرحله خوب پیش رود، مشکل به مؤثرترین شکل حل می شود.

  2.ارتباط:

  این بعد به توانایی خانواده در تبادل اطلاعات مربوط می شود. عناصر ارتباط را می توان به شرح زیر بیان کرد:کانال، زمینه، محیط، پس خورد، تداخل امواج، پیغام، دریافت کننده، پردازش و منبع. فرایند ارتباطات به انسان ها اجازه می دهد تا تجارب و دانش خود را در زمینه های مختلف به اشتراک بگذارند.

  3.نقشها:

  به الگوهای تکراری رفتار افراد خانواده اتلاق می شود. الگوهایی که اعضا توسط آن کارکردهای خانواده را محقق می سازند. به عبارت دیگر، به رفتارهای توصیه شده و تکراری موجود در مجموعه ای از فعالیتهای دو جانبه با سایر اعضای خانواده گفته می شود. به اعتقاد آنان ادای وظایف مستلزم تخصیص نقش مناسب به افراد می باشد تا اعضای خانواده امور خواسته شده را طبق نقشهای تفویض شده انجام دهند.

   4.پاسخگویی عاطفی:

  چگونگی واکنش عاطفی خانواده در روابط خویش، در این بعد مورد مطالعه قرار می گیرد و اینکه آیا اعضای خانواده توانایی ابراز عواطف مختلف را دارد یا خیر.

  5.دخالت عاطفی:

  در این بعد به  تشریح نوع مشارکت و درگیر بودن اعضای خانواده با یکدیگر به لحاظ عاطفی پرداخته می شود.

  6.کنترل رفتار:

  شامل قواعدیست که خانواده بر اساس آنها گذران امور می کند و نیز شامل میزان تأثیری که اعضای خانواده به یکدیگر دارند.

  این طرح با کارکرد فعلی خانواده سر و کار دارد نه با رشد قبلی یا مرحله تحولی کنونی آن و شیوه سنجش خانواده در این مدل به سبک مشکل محور است) بارکر،1999(.

  احمدی در سال 1391 در تحقیقی با عنوان عملکرد خانواده های دارای فرزند معلول نشان داد: خانواده های دارای فرزندمعلول در تمام ابعاد عملکردی ضعیف تر از خانواده های فاقد فرزند معلول هستند و این تفاوت در ابعاد نقش ها، کنترل رفتار و آزمایش رفتاری معنا دار است. در نتیجه خانواده های دارای فرزند معلول نیاز به حمایت و بازسازی دارند تا بتوانند عملکردی طبیعی داشته و مانع از بروز آسیب ها در عملکرد فردی، خانوادگی و اجتماعی در سایر اعضای خانواده بشوند.

  معلولیت یک عضو خانواده بر تمامی اعضای خانواده و کارکرد های مختلف آن تاثیر منفی می گذارد، چرا که معلولیت به انسجام و ساخت خانواده آسیب وارد می کند و پیامد آن ایجاد تغییرات در عملکرد و سازگاری خانواده است(انیسی،به نقل از احمدی1390). سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده حیاتی و ضروری است. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموما بر محور همین سازگاری دور میزند(والی پور،1360). سازگاری رضایت بخش فرد، با موفقیت های عمده زندگی و به طور مستقیم با ارضای همه نیازهای اساسی مرتبط است. نیازها و ارضاء آنها به ادراک فرد با توجه به سن، جنس، استعدادهای ارثی و فرهنگی، طبقه اجتماعی، شغل، محل جغرافیایی، تعلیم و تربیت، تجارب و سازگاری های زندگی اشخاص دیگر بستگی دارد(گریسون و همکاران، 1967 به نقل از حسن آبادی، 1380).

  سازگاری دارای ابعاد مختلفی است از جمله سازگاری عاطفی، شغلی، اجتماعی، تندرستی و سازگاری در خانه که ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﻋﺎﻃﻔﻲﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲﺧﻮﺏ، ﺭﺿﺎﻳﺖﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲﺷﺨﺼﻲﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻣﻴﺎﻥﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻓﻜﺎﺭﺩﺍﻧﺴﺖ.ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺕﺩﻳﮕﺮ،ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﻋﺎﻃﻔﻲﻳﻌﻨﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎﻳﻲﻛﻪﺗﻮﺳﻂﺁﻧﻬﺎ، ﻓﺮﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﻴﺪﺍﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻓﺮﺩﺑﺎﻣﺤﻴﻂﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺧﻮﺩﺍﺳﺖﻛﻪ ﺍﻳﻦﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﻣﻤﻜﻦﺍﺳﺖﺑﺎﺗﻐﻴﻴﺮﺩﺍﺩﻥﺧﻮﺩﻭﻳﺎﻣﺤﻴﻂﺑﻪﺩﺳﺖﺁﻳﺪ(صفوی، 1388).

  به طور کلی مهارتهای سازگاری عبارتند از:

  توانایی در ارتباط کلامی با دیگران

  توانایی در مراقبت از خویشتن

  رسیدگی و انجام امور روزانه زندگی

  مهارت دربرقراری ارتباط اجتماعی با افراد دیگر

  توانایی در پیدایش و تعیین راه و مسیر و ادامه زندگی و اهداف

  توجه به بهداشت و سلامت فردی

  توانایی یادگیری آموزش و ادامه تحصیل

  توانایی استفاده صحیح از ساعات تفریح و آزادی خود

  انجام کارها و مسئولیت های کاری

  توانایی ایجاد رابطه سالم با اعضای خانواده، همقطاران و افراد مختلف اجتماع (ایرج معانی و همکاران،1379ص336).

  تولد یک کودک کم توان هوشی به خودی خود یک عامل فشار زا برای اعضای خانواده محسوب می شود و یک عامل نگران کننده برای سازگاری خانواده می باشد. خانواده در سازگاری و انطباق خویش با کودک کم توان، ظرفیت های متفاوتی دارند. شاید مهمترین آنها دامنه محدودیت کودک کم توان هوشی باشد. معلولیت های متوسط و شدید به برنامه ریزی و مراقبت و نظارت شدید در سرتاسر عمر نیازمندند. ورتیس(1996) تاریخچه فردی خانواده هایی که سازگاری عالی داشتند را بررسی کرد و نشان داد که اغلب آنها از لحاظ مالی و تربیتی موقعیت بسیار خوبی داشتند. یکی از مهمترین لوازم سلامت روانی، وجود محیط خانوادگی سالم است. این محیط زندگی را می توان طوری تنظیم کرد، که هر چند در بهبود وضع افراد موثر نباشد لا اقل موجب تخریب آنها نگردد(کوهسالی، 1385).

  احمدی در تحقیقی دیگر در سال1390 تحت عنوان بررسی مسائل و مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول نشان داد: وضعیت سازگاری در خانواده های دارای فرزند معلول، ضعیف تر از خانواده های فاقد فرزند معلول است. وجود فرزند معلول در خانواده نوعی بحران محسوب می شود و گذر از این بحران نیازمند بازسازی نقش ها، ساختارها و سبک زندگی خانواده است تا سازگاری مناسبی ایجاد شود. برای بسیاری از خانواده های دارای فرزند معلول گذر از بحران و رسیدن به سازگاری نیازمند کمک و حمایت است و با توجه به عدم وجود چنین نظام حمایتی انتظار می رود چنین مشکلات سازگاری در خانواده  های معلول بیشتر باشد(احمدی،1390).

  در جوامع به منظور کاهش مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول معمولا دو اقدام اساسی انجام میشود: اول، کوشش در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی و دوم، ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخشی در جهت خدمت به معلولان و خانواده آنها (داورمنش،1382). در این تحقیق منظور از خدمات توانبخشی کلیه خدماتی است که مراکز توانبخشی ذهنی بالاتر از 14 سال ارائه می دهند، جهت آمادگی برای ورود مددجویان کم توان هوشی بزرگسال به اجتماع و ایجاد بستری مناسب برای حضور مولد آنها در عرصه خانواده و اجتماع می باشد  .اهم این خدمات عبارتند از:

  آموزش حرفه ای، آموزش مهارتهای زندگی، خدمات روانشناسی و مشاوره ای

  آموزش فعالیتهای روزمره زندگی، خدمات توانپزشکی(فیزیوتراپی ، کاردرمانی و گفتاردرمانی )

  فعالیتهای هنری ( تئاتر ، سرود و موسیقی )، خدمات رفاهی و تفریحی (سایت مرکز آموزش و توانبخشی اندیشه، 1392).

  در تحقیقی که افروشه سال 1389 انجام داده است نشان می دهد؛ کیفیت زندگی مادرانی که کودکان اوتیستیک آنها از خدمات مراکز توانبخشی استفاده کرده اند، به طور معناداری بالاتر از مادرانی است که کودکان اوتیستیک آنها ازخدمات مراکز توانبخشی استفاده نکرده است. لذا در این تحقیق با تا کید بر اهمیت شاخص های عملکرد و سازگاری خانواده و توجه به این موضوع که علت انتخاب نوجوانان بالای 14 سال، همگونی نوع و شدت معلولیت در مراکز مربوط به این افراد است،  این مسئله مطرح می شود که آیا خدماتی که مراکز توانبخشی روزانه جهت بازتوانی کودکان کم توان هوشی بالای 14 سال ارائه می دهند، می تواند بر عملکرد و سازگاری خانواده های آنها موثر واقع شود. هدف از این پژوهش پاسخ به سوال زیر است؟

   

  1. Hallahan & kafman

  2.  لازم به ذکر است در این تحقیق، نوجوانان با کم توانی هوشی آموزش پذیر مد نظر می باشد.

   

  3. faber

  4. Terenbull & Terenbull

  5. macmester

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان.

  فهرست:

   

                             فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                                 صفحه

  فصل اول کلیات تحقیق

  مقدمه..................................................................................................................................................... 1  

  بیان مسئله................................................................................................................................................ 4

  اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................... 9

  اهداف پژوهش...................................................................................................................................... 11

  فرضیات پژوهش............................................................................ .......................................................12

  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها........................................................................................... 13

  فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

  مبانی مرتبط با تحقیق.............................................................................................................................. 18

  2-1کم توانی هوشی............................................................................................................................. 18

  مفهوم کم توانی هوشی از دیدگاه پیاژه.................................................................................................. 18

  تعریف کم توانی هوشی.................................................................................. ...................................... 20

  شدت کم توانی هوشی.......................................................................................................................... 20

  طبقه بندی کم توانی هوشی............................................................ ....................................................... 21

  ویژگی های کودکان استثنایی........................................................ ........................................................ 22

  نیازهای والدین کودکان استثنایی....................................... .................................................................... 23

  2-2 توانبخشی....................................................................... ................................................................ 24

  تعریف توانبخشی............................................................................. .................................................... 25

  اهداف توانبخشی............................................................. ................... ................................................. 26

  انواع مراکز توانبخشی.................................................... ........................................................................ 27

  آئین نامه مراکز توانبخشی........................................................... ........................................................... 29

  2-3 خانواده..................................................................... .. .................................................................. 31

  تعریف خانواده.................................................................... ........................ ........................................ 31

  گونه های خانواده.............................................. ..................................... .............................................. 34

  2-4کارکردهای خانواده....................................................................................................................... 35

  خانواده عملکردی و بد عملکردی .................................................... .................................................... 36

  2-5سازگاری......................................................................................... .................. ...........................39

  تحلیل فرایند سازگاری............................................................... ........................................................... 40

  دلایل سازگاری.................................. .......................... ......... .......... .................................................. 42

  معیار و ملاک سازگاری.................................................. ...................................................................... 42

  عوامل موثر در سازگاری................................................ ....................................................................... 45

  عوامل مستعد کننده اختلالات سازگاری.............................................. .................................................. 47

  روی آورد های خانواده دارای کودک استثنایی.......................................... ........................................... 54

  2-6 رویکردهای ارزیابی عملکرد و  سازگاری......................... ............................................................. 59

  2-7 تحقیات انجام شده داخلی و خارجی...................................... ....................................................... 69

   

  فصل سوم فرایند پژوهش

  نوع مطالعه ....................... .................................................................................................................... 83

  جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری ................................................................................... 83

  روش جمع آوری داده ها....................................................................................................................... 85

  روایی و اعتبار پرسشنامه ها............................................................................ .........................................87

  روش اجرا..............................................................................................................................................88

  روش تجزیه تحلیل دادها........................................................................................................................ 89

  ملاحظات اخلاقی.................................................................................. ................................................ 90

  فصل چهارم یافته های پژوهش

  توصیف داده ها............................................................................. ....................................................... 92

  تحلیل داده ها ............................................................................. ............................. ............................ 97

   

  فصل پنجم نتیجه گیری

  تجزیه تحلیل داده ها............................................................................................................................115

  بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................ 124

  محدودیت های تحقیق...................................................................................................................... 125

  پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................. 125

   فهرست منابع و ماخذ........................................................................................................................ 128

  ضمائم...............................................................................................................................................133

  منبع:

   

   

  فهرست منابع

   

  آزاد ارمکی، ت(1377). بررسی مسائل اجتماعی. چاپ اول. تهران: موسسه نشر جهاد.

  آقابخشی،ح(1378). اعتیاد و آسیب شناسی خانواده:مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد. تهران: انتشارات دانش آفرین، چاپ هشتم.

  آقابیگوئی، الف(1380). تحول شخصیت در نوجوان. تهران: انتشارات ورای دانش.

  احدی،ح(1372). روانشناسی رشد. تهران: نشر بنیاد.

  ایلالی، الف(1376). بررسی نسبت سازگاری والدین کودکان عقب مانده ذهنی در رابطه با عوامل تنش زا در مدارس استثنایی شهر ساری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مامایی و پرستاری، دانشگاه تهران.

  احمدی، خ(1390)، بررسی مسائل و مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول. طب نظامی،دوره13،صفحات 52-49.

  احمدی،خ(1391)،عملکرد خانواده های دارای فرزند معلول. علوم رفتاری،شماره4، صفحات 337-331.

  اسلامی نسب، ع (1373). روانشناسی سازگاری، تهران: چاپ ونشربنیاد.

  بارکر، ف (1999). خانواده درمانی پایه. ترجمه: محمد دهقانی. تهران: نشر رشد. چاپ چهارم.         

  بهاری، ف (1379). ارزیابی و مقایسه کارایی خانواده بین زوج های غیر طلاق و زوج های در حال طلاق مرجوعی به بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  پورافکاری، ن (1382)، فرهنگ جامع روانشناسی- روانپژشکی و زمینه وابسته،چاپ دوم، تهران: نشر نی.

  پیکرستان، ع(1380). بررسی عملکرد خانواده های دختران فراری و مقایسه آن با دختران عادی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  حسن آبادی،ه(1380).مقایسه پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و افسردگی دانش آموزان مدارس شبانه روزی با دانش آموزان روزانه دوره دبیرستان اسفراین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.

  حسین نژاد، م(1375). بررسی و مقایسه میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان معلول جسمی و حرکتی با والدین کودکان عادی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  داورمنش، ع(1382)،آموزش و توانبخشی کودکان عقب مانده ذهنی.تهران:انتشارات بهزیستی .

  داورمنش، ع(1375)،تاثیرات روانی ناتوانی کودکان بر خانواده.تهران:انتشارات بهزیستی.

  دیلمی،ع (1380). بررسی اثر بخشی مشاوره همسالان بر سازگاری اجتماعی و خود پنداره دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  رستمی، الف(1380). بررسی دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان در جامعه ایرانی و رابطه آن با مولفه های سازگاری اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

  رمزی، ص(1386). مقایسه سلامت روانی والدین معلولین ذهنی( سنین پایین تر از16 سال) مقیم در مراکز شبانه روزی و والدین معلولین ذهنی که هنوز در این مراکز پذیرفته نشده اند(پشت نوبتی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  رفیعی،م ؛ توان، ب؛ جهانی، ف(1390)،بررسی رابطه عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد  دانشگاه علوم پزشکی اراک. طب و تزکیه، دوره 20، شماره 3 و 4.

   

  سلیمی اشکوری،ه (1366).گزارش سمپوزیوم عقب ماندگی ذهنی تهران: دانشگاه علوم توانبخشی.

  شادمان، م(1380). بررسی سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رود هن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رود هن.

  شفیع آبادی، ع؛ ناصری؛غ(1377). نظریه های مشاوره روان درمانی.تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  شریفی درآمدی، پ(1381)، روانشناسی کودکان استثنایی.تهران:روانسنجی، جلد1و2.

  صفوی،م،لطفی،م،لطفی،ر(1388)،ﭘﮋﻭﻫﻨﺪﻩ(ﻣﺠﻠﻪﭘﮋﻭﻫﺸﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻋﻠﻮﻡﭘﺰﺷﻜﻲﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ)،ﺳﺎﻝﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵ ، ﭘﻲﺩﺭﭘﻲ ۱۷، ﺻﻔﺤﺎﺕ ۵۵۲ﺗﺎ۱۶2

  ظریف صنایعی، ن(1371). بررسی عوامل تنش زا و نحوه سازگاری والدین کودکان تحت درمان با همودیالیز در مراکز طبی کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مامایی و پرستاری، دانشگاه تهران.

  علی آبادی، س(1389). بررسی نحوه پیروی والدین کودکان معلول از برنامه های توانبخشی و موانع پیروی از درمان در شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  فتحی آشتیانی،ع؛ داستانی؛ م (1388) . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان .تهران: انتشارات بعثت .

  قصبه، الف(1384). بررسی و مقایسه نیازهای والدین دانش آموزان  نابینا، ناشنوا و عادی. مجله استثنایی،شماره 44، صفحه13

  کوهسالی برزکی،م(1385)، ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی ومقایسه آن بامادران کودکان عادی شهرکاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران.

  کریمی درمنی، ح (1385). توانبخشی گروه های خاص.تهران:گستره، چاپ اول.

  کجباف، ب (1377). بررسی تطبیقی- تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر اساس نظام تحولی پیاژه و معیار های انجمن آمریکایی عقب ماندگی ذهنی. رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

  محسنی،م(1375). مقدمات جامعه شناسی. تهران: نشر دوران

  معانی، الف؛ شاپوریان، ر؛ حجت، م (1379). روانشناسی بهزیستی. تهران: زرین.

  ملک پور،م(1369). بهداشت خانواده کودکان عقب مانده ذهنی اصفهان: جهاد دانشگاهی.

  مینوچین، س(1990). خانواده و خانواده درمانی. ترجمه: باقر ثنایی(1375). تهران: انتشارات امیر کبیر.

  ناصرشریعتی،ت،داورمنش، ع(1374)، اثرات معلولیت ذهنی بر خانواده( خلاصه یک تحقیق). تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  یعقوبی،الف(1372).بررسی مسایل روانی-اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  والی پور، الف(1360). روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر وحید.

  هالاهان، د؛ کافمن، ج(1387). کودکان استثنایی،ترجمه: فرهاد ماهر. تهران: نشر رشد.

  Beckman PJ(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without disability. Jornal of mental retardation.95(5):585-95.

  Loeb M, Eide HA, Mont D (2008). Approaching the measurement of disability prevalence. Eur J Disabil Res,2(1),32-43

  Mosha Zeinder and Normans(1996). Handbook of coping: Theory ,Research, Applications.

  Scott  M, Williams MA, Wendy Hill Williams  MA(2005).My family Past, present and future : A personal exploration of marriage and the family. pearson  custom publishing.

  Valdez RB, Wood D, Hayashi T, Shen A. Homeless and housed families in Los Angeles: A study comparing demographic, economics and family function characteristics. Am J Public Heath 1990;80:1049-1052

  Chauhan, SS(1993). Mental hygiene: A seienceof adjustment. Second edition. New Dehli, India: Allied Publishers Limi tited.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., پروژه درباره پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان., رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس