پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

word
114
1 MB
29884
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۸۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته روانشناسی تربیتی "M.A"

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف « بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان» انجام شده است.جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی 93-92 در دانشگاه خوارزمی مشغول تحصیل بودند. نمونه شامل 90 نفر از دانشجویانی بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از طبقه زنان و طبقه مردان انتخاب شدند.برای سنجش سبک های شناختی از پرسشنامه سبک شناختی کلب (1975)،و برای اندازه گیری یادگیری خودتنظیمی از مقیاس بوفارد و همکاران (1995) و برای سنجش دست برتری از مقیاس چاپمن و چاپمن(1987) استفاده شد.

  برای بررسی رابطه ی بین سبک شناختی و دست برتری، ازآزمون خی دو استفاده شد، و نتایج نشان داد بین دو متغیر تفاوت معنادار وجود دارد، و ضریب توافقی محاسبه شده نشان داد که همبستگی بین دست برتری و سبک شناختی برابر 37% بود و این رابطه معنی داراست.و همچنین برای بررسی رابطه بین انواع سبک شناختی و دست برتری از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شدو نتایج نشان که دانشجویانی که راست دست بودند از بین سبک های شناختی کلب به نوع سبک شناختی همگرا و دانشجویان چپ دست به سبک شناختی واگرا گرایش دارند.برای بررسی رابطه یادگیری خودتنظیمی با دست برتری از آزمون t  مستقل استفاده شد. ونتایج نشان داد که یادگیری بین خودتنظیمی و دست برتری تفاوت معنی دار وجود ندارد. همچنین برای بررسی رابطه بین سبک های شناختی و خودتنظیمی از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد و یافته ها نشان داد که بین این دو متغیر نیز رابطه معنی دار وجود ندارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که افراد با داشتن سبک های شناختی یکسان از میزان یادگیری خودتنظیمی متفاوتی برخوردارند، وتنها داشتن نوع خاصی از سبک شناختی در میزان یادگیری خودتنظیمی نقشی ندارد.

  واژگان کلیدی: سبک شناختی، دست برتری، یادگیری خودتنظیمی، چپ دستی، راست دستی.

  مقدمه

  یکی ازپدیده های طبیعی قابل مشاهده در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت هاست. در واقع، زیبائی جهان هستی در وجود این تفاوت هاست. یک نظام آموزشی سالم، انسانی، پویا و کارآمد این تفاوت ها را به شکل طبیعی از توانایی ها و قابلیت ها دریافت و ادراک می کند. یکی از مهمترین مسائلی که معلمان در کلاس خود با آن مواجهند، وجود تفاوت های فردی در میان دانشجویان از نظر هوشی، استعداد، انگیزش، پیشرفت تحصیلی، سبک یادگیری و نظایراین هاست. درک این تفاوت ها می تواند به پویایی کار معلمان کمک کند.

  تفاوت های فردی در یادگیری از دیر باز مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. این عقیده که تفاوت های افراد در یادگیری صرفاً ناشی از تفاوت های آنها در هوش و توانایی هاست تا مدت ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت. پژوهشگران نشان داده اند که دانشجویان سبک های شناختی متفاوتی دارند؛ یعنی اطلاعات را از راه های مختلف تجزیه و تحلیل می کنند و یاد می گیرند. امروزه مشخص شده است که تفاوت های افراد در یادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی های آنها بستگی دارد. بنابراین، عوامل دیگری نظیر ویژگی های شخصیتی، دشواری تکلیف و تفاوت سبک ها نیز در این امر دخیل اند.

         موضوع این پژوهش، مطالعه رابطه سبک های شناختی[1] و یادگیری خود تنظیمی[2] با دست برتری[3] است. در واقع بر اهمیت تفاوت های فردی تاکید دارد که چگونه این ویژگی ها با هم در ارتباط هستند. این متغیرها رابطه مستقیمی نیز با آموزش آموزشگاهی امروزه دارند.

  سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی را می توان از مهمترین سازه های راون شناسی تربیتی محسوب کرد. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه ها می باشند تا با درک این عوامل و تفاوت ها بازدهی یادگیری دانشجویان را در محیط های آموزشی به حداکثر ممکن برسانند، و از فضا و امکانات موجود نهایت بهره وری را داشته باشند.در این رهگذر باید تلاش کرد تا به گونه ای دقیق متغیرهای پیش بینی کننده سبک های شناختی شناسایی شوند تا بتوان شرایط آموزشی را بهسازی نمود و تاثیر آن را بر عملکرد تحصیلی مشاهده کرد. پس در این تحقیق سوال این است که دست چپ بودن یا راست دست بودن یا به عبارت دقیق علمی راست برتری یا چپ برتری به چه اندازه سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی افراد را می تواند پیش بینی کند. آیا این ویژگی های شخصیتی یا جسمانی با سبک های شناختی در ارتباط هستند و می توانند باورها و رجحان های آنها را توجیه کنند، آیا راست برتری یا چپ برتری با خودتنظیمی ارتباط دارد؟

  بحث در مورد سبک های شناختی از اواخر دهه سال 1970 رونق پیدا کرده است و یکی از دلایلی که مطرح شد این است که سبک های شناختی یک کاربرد عملی به ویژه در آموزش و پرورش دارد و بسیاری از مربیان بر این باورند که سبک های شناختی بر فرآیند یادگیری تاثیر می گذارند. اگر چه این سبک ها به طرق مختلف تعریف می شوند ولی عمدتاً بر این نکته تاکید می ورزند که سبک های شناختی شامل باورها،اعتقادات، رجحان ها و رفتارهایی است که افراد به کارمی برند تا در یک موقعیت معین به یادگیری خود کمک کنند. افراد متناسب با تفاوت های فردی خود در یادگیری از سبک های متفاوتی استفاده می کنند. انسان ها در موقعیت یکسان متفاوت یاد می گیرند که شاید مهم ترین دلیل آن سبک های متفاوت یادگیری آنان باشد، این سبک ها تعیین می کنند که در برخورد با یک موقعیت فرد چه مدت به چه چیز و به چه چیز میزانی توجه کند. در واقع سبک های شناختی را می توان عامل بسیاری از تفاوت های فردی در کلاس درس دانست.

  پژوهش های مختلفی در مورد اینکه دانشجویان و از چه سبک هایی به فراگیری مطالب می پردازند صورت گرفته است. یکی از پژوهشگرانی که در مورد سبک های شناختی نظریه مهمی ارائه داده است، کلب است (1996) است. نظریه ای که توسط کلب در مورد یادگیری ارائه شد توجه زیادی را به خود جلب کرده است. کلب در نظریه خود چهار وضعیت تجربه ،تجربه عینی (CE )، مشاهده تاملی (RO )، خلق مفاهیم انتزاعی (AC)، و تجربه فعال (AE) را مشخص می کند. ابعاد تجربه عینی/خلق مفاهیم انتزاعی و تجربه فعال/مشاهده تاملی دو قطب مخالف در مفاهیم روشهای یادگیری هستند. هر کدام از این وضعیت ها نوع ادراک اطلاعات توسط فرد را نشان می دهد و کلب چهار نوع از یادگیرندگان را بر طبق موقعیت شان نسبت به این دو بعد شناسایی کرد (فوجی[4]،1996) . کلب افراد را بر اساس این یادگیری تجربه ای به چهار گروه افراد همگرا ، واگرا ، انطباق یابنده و جذب کننده تقسیم می کند.

  یکی دیگر از مفاهیم مهم در روان شناسی یادگیری ، تربیتی و شناختی معاصر یادگیری خودتنظیمی است. زیمرمن[5] در سال 1994 آن را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاش های خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران شخصاً شروع کرده و جهت می بخشند تعریف می کند.

   تعاریف گذشته خود تنظیمی بیشتر بر جنبه های شناختی آن بدون به توجه به جنبه های عاطفی، هیجانی و انگیزشی آن تاکید می کنند. اما تعاریف جدید مربوط، سعی در یکپارچه کردن جنبه های سرد و گرم یادگیری همچون شناخت ها ، عواطف و انگیزه ها دارند. بر این اساس می توان گفت  شامل کلیه فرایندهای شناختی و انگیزشی که طی آن فرد برای فعالیت های یادگیری اش هدف گزینی و برنامه ریزی می کند و متناسب با شرایط راهبردهای مدیریتی ،نظارتی و ارزشیابی لازم را اعمال می کند و در صورت لزوم از منابع دیگر مثل افراد یا مکان ها بهره می گیرد تا برنامه هایش را به خوبی پیش ببرد.محور این نگاه به یادگیری خود دانش آموز است و لذا بر دانش آموز محوری تاکید می کند.(کارشکی و محسنی،1391)

  به اعتقاد برخی صاحب نظران ، خودتنظیمی در یادگیری نیز بخش مهمی از تفاوت های بین دانشجویان موفق و ناموفق را تبیین می کند.، دانشجویان موفق به منظور انجام تکالیف از راهبردهای  و الگوهای انگیزشی مثل کوشش برای کسب موفقیت و فعالیت های چالش برانگیز و تنظیم اهداف استفاده می کنند. در مقابل دانشجویان ناموفق کمتر تلاش به خرج می دهند و علاقه کمتری به انجام فعالیت ها دارند، قادر به تنظیم اهداف و استفاده از راهبردهای یادگیری نیستند،خودکارآمدی پایینی دارند و به ندرت به سطح بالایی از موفقیت می رسند.(بمبوتی[6]،2008 به نقل از قاسمی و فولادچنگ،1390).

  سومین متغیر این پژوهش دست برتری است که باز هم بیانگر تفاوت افراد از لحاظ ترجیح آنان در استفاده از یک دست در اجرای تکالیف و فعالیت های زندگی است . تقریباً بین 6 تا 17 درصد افراد جامعه را افراد دست چپ ، و 3 تا 17 درصد را دو سوتوان و بین 66 تا 89 در صد را افراد راست دست تشکیل می دهند.

  در تعریف دست برتری باید گفت اغلب منابع دست برتری ، ترجیح فطری ، زیست شناختی برای استفاده از یک دست بیشتر از یک دست دیگر، در انجام تکالیف و وظایف خاص در نظر گرفته شده و غالب بودن یکی از نیمکره ها در انجام آن تکالیف در ارتباط است . (رایس[7]،1998 به نقل از علیپور و صالح میر حسنی).

  1-2- بیان مسئله

  دست برتری به عنوان ترجیح غالب یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند، تعریف شده است (کاویل و برایدن[8]2003). از همان آغاز شکل گیری تمدن، انسان در به کارگیری ابزار، از یک دست بیشتر از دست دیگر استفاده کرده است. دلایلی زیادی برای این مسئله وجود داشته است ؛مثل متأثر بودن از عوامل فرهنگی و اجتماعی، مسائل ناشی از عوامل ژنتیکی در رواج راست دستی، جانبی شدن مغز و برتری یک نیمکره بر دیگری و غالب شدن آن.

  روان شناسان به ویژه عصب روان شناسان ، دست برتری را شاخص غیرمستقیم تسلط نیمکره ای یا جانبی شدن[9] می دانند. (بیشاپ، راس، دانیلز و برایت[10]، 1996)، یعنی در افراد راست دست نیمکره چپ مغز و در افراد چپ دست نیمکره راست فرد مسلط است.(نقل از علی پور وکلانتریان،1391)

  نیمکره های مغزی از لحاظ ساختاری و عملکردی تفاوت هایی با یکدیگر دارند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی خاصی تخصص یافته اند. (گازانیگا، ایوری و منگن[11] 2002)، لذا با توجه به تخصص یافتگی عملکردی نیمکره های مغزی و تفاوت چپ دست ها و راست دست ها در تسلط نیمکره ای انتظار می رود که این دو گروه از لحاظ عملکردهای ذهنی و شناختی با هم متفاوت باشند. در واقع راست دستی یا چپ دستی از عوامل تأثیرگذار بر روی عملکردها و عادات و حرکات افراد بوده که نیازمند توجه ویژه است.

  همواره ی ارتباط بین دست برتری و توانایی ها او ویژگی های شناختی از زمان طولانی مورد علاقه محققان بوده و یکی از موضوع های بحث انگیزه می باشد. بنابراین، بحث درباره ی ارتباط دست برتری با سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی مورد علاقه پژوهشگر است. تاکنون پژوهش های مختلفی درباره ی تأثیرات و ارتباط دست برتری با توانایی ها و رفتارهایی مثل هوش، پیشرفت تحصیلی- توانایی تجسم فضایی، حتی ویژگی های شخصیتی صورت گرفته است و تحقیقات زیادی ارتباط بین دست برتری و توانایی شناختی را مورد تأیید قرار داده اند.

  ولی درباره ی ارتباط سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری مسئله ای مطرح نشده و مورد پژوهش قرار نگرفته است. دست برتری بر آموزشهای اجتماعی، تغییرات فرهنگی، عادات حرکتی و انجام کارهای روزمره و احساس افراد تأثیر می گذارد. به نظر می رسد که این رابطه چالش برانگیز باشد. شاید تفاوت موجود در نیمکره ی مغز بتواند راهی را برای گشایش این رابطه باشد. با توجه به عملکرد مغز در مورد جانبی شدن شاید بتوان فرض کرد که افراد چپ دست بر سبک های یادگیری خاصی تاکید بیشتری دارند و یا افراد چپ دست در یادگیری، یادگیرندگانی خود تنظیم باشند یا نباشند، البته تاکنون کنجکاوی زیادی در این خصوص صورت نگرفته است و این امر هدف محوری تحقیق فعلی است. در نهایت پژوهش حاضر می خواهد به بررسی رابطه بین دست برتری با سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی بپردازد.

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

   بی شک پرداختن به کشف ویژگی ها و توانایی های دانشجویان در بالا بردن کیفیت آموزشی موثر خواهد بود و معلمان و مربیان را در انتخاب روش تدریس و نحوه برخورد با دانشجویان یاری خواهد رساند، و بطور مسلم معلمانی که از ویژگی و توانایی های دانشجویان آگاهی دارند، نقش راهنمایی و رهبری و هدایت را به خوبی ایفا خواهد کرد. نکته قابل توجه که می توان به آن اشاره کرد این است که می توان برنامه های آموزشی را متناسب با توانایی ها و ویژگی های دانشجویان تدوین کرد. و فعالیت های گوناگون متناسب با سطح توانایی و ویژگی های دانشجویان را بکار برد.و انرژی ها و هزینه های آموزشی را بصورت هدفمند با بهره وری بالایی به کار بست.

  رشد تواناییهای شناختی دانشجویان از اهداف غایی هر نظام پرورشی است. لذا، شناسایی و تعیین متغیرهای موثر بر عملکرد آموزشی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عملکرد افراد از متغیرهای متعددی تاثیر می پذیرد. این تحقیق با تاکید بر آموزه های روان شناختی و روان شناسی تربیتی در پی آن است که رابطه متغیر دست برتری را با سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی دانشجویان به عنوان متغیرهای تربیتی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

  سبک های شناختی و یادگیری خودتنظیمی را می توان از مهمترین سازه های راون شناسی تربیتی محسوب کرد. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل موثر بر این سازه ها می باشند تا همانطور که گفته شد با درک این عوامل و تفاوت ها بازدهی یادگیری دانشجویان را در محیط های آموزشی به حداکثر ممکن برسانند.

   

  1-4- اهداف پژوهش

  1-4-الف - هدف اصلی:

  تعیین رابطه بین سبک های شناختی و یادگیری خود تنظیمی با دست برتری در بین دانشجویان است.

  1-4-ب- اهداف فرعی:

  1- مقایسه افراد چپ دست با راست دست در سبک های شناختی.

  2- مقایسه افراد چپ دست با راست دست در میزان یادگیری خودتنظیمی.

  3- بررسی رابطه سبک یادگیری همگرا با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

  4- بررسی رابطه سبک یادگیری واگر با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

  5- بررسی رابطه سبک یادگیری جذب کننده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

  6- بررسی رابطه سبک یادگیری انطباق یابنده با سایر سبکها در افراد راست دست و چپ دست.

  7- بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی با انواع سبک های شناختی.

  1-5- سؤالات تحقیق:

  1- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست در سبک های شناختی تفاوت وجود دارد؟

  2- آیا بین دانشجویان راست دست و چپ دست درمیزان خودتنظیمی یادگیری تفاوت وجود دارد؟

  3- آیا بین نوع دست برتری و سبک های شناختی رابطه وجود دارد؟

  4- آیا بین نوع دست برتری و خود تنظیمی رابطه وجود دارد؟

  5- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی واگرا گرایش دارند؟

  6- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی همگرا گرایش دارند؟

  7- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی جذب کننده گرایش دارند؟

  8- آیا افراد چپ دست به سبک های شناختی انطباق کننده گرایش دارند؟

   

  1- learning styles

  2- self-regulation learning

  3- handedness -

  1-Fuji

  1-Zimmerman

  2- Bembeutty

  1- Rais

  [8]- cavil&Bryden

  [9]- lateralization

  [10]- Bishop, Ross, Daniels & Bright

  [11]- Gazzaniga, Irery&Mungen

   

  Abstract

  This research is going to investigate the relation between cognitive styles and self-regulating learning with students' handedness. Statistic society consisted of the whole students who were studying in Kharazmi University in 2013-2014 school years. Sample included 90 students who were selected randomly. To evaluate the cognitive styles Colb's (1975) stylistic questionnaire has been used; to measure self regulating learning scale of Borard and et al (1995) has been used to measure it and to assess the handedness we have used of Chapman and Chapman's scale (1978).

  Chi square test has been used to investigate the relation between handedness and cognitive style. The results showed that there is significant difference between to variables. Calculated adaptive coefficient showed that the coherence between handedness and stylistic was 37% and this relation was significant. And also, one way analysis of variance has been used to investigate the relation between stylistics and handedness and the result showed that the right hand students tended to convergent stylistic and left handed students tended to divergent stylistics. T independent test was used to investigate the relation self regulated learning with handedness. The results showed that there is no significant difference between handedness and self regulated learning.

  One way test of analysis of variance has been used to survey the relation between stylistics and self regulating and findings showed that there is no significant relation between two variables. So we can conclude that students with the same stylistics benefited of the same level of self regulated learning and having the special kind of stylistics has no effect on self regulated learning.

  Key Words: Stylistics; handedness; self regulated learning; left handed; right handed

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

  فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات... 2

  1-مقدمه. 3

  1-2- بیان مسئله. 6

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

  1-4- اهداف پژوهش.... 8

  1-5- سؤالات تحقیق: 8

  1-6- فرضیه‏های تحقیق: 9

  1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش.... 9

  فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 11

  2-1- سبک های شناختی.. 12

  2-1- 1 - سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 13

  2-1-2- سبک های تکانش و تاملی: 16

  2-1-3 - سبک های یادگیری فلدر و سولمان. 16

  1.فراگیرن فعال و فراگیران فکور. 16

  2. فراگیران حس گرا و فراگیران شهودی.. 17

  3. فراگیران بصری و فراگیران کلامی.. 17

  4. فراگیران مرحله گرا و فراگیران کل گرا 17

  2-1-4-  سبک یادگیری فیس چر. 17

  فراگیر گام به گام. 17

  فراگیر شهودی.. 17

  فراگیر یک حسی.. 18

  فراگیر چند حسی.. 18

  فراگیر تعاملی.. 18

  فراگیر ساختار روشن.. 18

  فراگیر انتخابی.. 19

  2-1-5- سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده 19

  تجربه‌ی عینی.. 19

  مشاهده‌ی تأملی.. 20

  مفهوم‌سازی انتزاعی.. 20

  آزمایشگری فعال. 20

  2-2- یادگیری خودتنظیمی.. 25

  2-2-1-  مولفه های خودتنظیمی.. 26

  2-2-2- ویژگی های یادگیرنده خود تنظیم. 27

  2-2-3- ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن. 29

  2-2-4-  نظریه های خودتنظیمی.. 30

  2-2-4-الف- نظریه های کنشگر. 31

  2-2-4-ب- پدیدار شناسان و خودتنظیمی.. 31

  2-2-4-ج- دیدگاههای پردازش اطلاعات درباره ی یادگیری خودتنظیم. 32

  2-2-4-د- نظریه اراده گرایان. 33

  2-2-4-و- تقسیم بندی مبتنی بر نظریه ویگوتسکی.. 33

  2-2-4-ه نظریه شناختی- اجتماعی.. 34

  2-3- پیشینه نظری دست برتری.. 37

  2-4-پیشینه پژوهش.... 40

  2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 40

  فصل سوم: روش اجرای  پژوهش.... 49

  مقدمه. 51

  3-1- روش پژوهش.... 51

  3-2- جامعه آماری.. 51

  3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 52

  3-4- ابزارهای پژوهش... 52

  3-6- شیوه ی اجرا و گردآوری داده ها: 57

  3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 57

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 58

  مقدمه. 59

  4-1- اطلاعات توصیفی متغیرهای جمعیت‌ شناختی.. 59

  4-2- شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی.. 63

  4-3- فرضیه‌‌های پژوهش... 65

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73

  5-1- بحث و نتیجه گیری.. 75

  5-2- محدودیت های پژوهش... 77

  5-3- پیشنهادها 77

  منابع و مآخذ. 79

  پیوست ها 85

  چکیده انگلیسی.. 91

  .

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

  - فهرست منابع فارسی

  - الهی،طاهره.آزادفلاح،پرویز،رسول زاده ،طباطبائی،کاظم(1383).رابطه ی سبکهای یادگیری وابسته،نابسته به زمینه و پیشرفت در یادگیری زبان.مجله ی روان شناسی،جلد29 ،صص 37-22.

  - امینی ، شهریار(1382). بررسی خودکارآمدی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه دبیرستان رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

  - بیگی،انور،1388 . بررسی رابطه سبک های یادگیری شناختی کلب و ابزار وجود با خلاقیت پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  - تقوایی، ناصر(1382 ). مقایسه سبکهای یادگیری معلمان و دانش آموزان مراکزپیش دانشگاهی پسرانه رشته های علوم انسانی،علوم تجربی و ریاضی فیزیک شهرستان ورامین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربت معلم.

  - حکیمی، خداپناهی، حیدری،نشریه علوم رفتاری،دوره 5،شماره 1 ،تهران: بهار1390

  - دلاور،علی،1381،احتمالات و آمار کاربردی،تهران: رشد.

  - رحمانی شمس،حسن (1379 ). مقایسه تیپهای شخصیتی و سبکهای یادگیری مرد و زن چهار رشته تحصیلی پزشکی،فنی–مهندسی ، هنر و علوم انسانی دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی.

  - سرمد ،بازرگان ، حجازی(1386). روش تحقیق در علوم رفتاری ، تهران: آگاه.

  - سیف،علی اکبر(1382). روانشناسی پرورشی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش).تهران. آگاه.

  - صالح میرحسینی وحیده ، علی پور احمد ، مقایسه هوش کلامی و عملی و خرده مقیاس های آن بین چپ دست ها و راست دست ها ، فصلنامه روان شناسی تربیتی ، شماره 21 ، 1390.

  - طلایی ، خداکرم (1379). بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی ، خودگردانی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه دبیرستانهای شهر تبریز  ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

  - عربزاده،مهدی، بررسی رابطه بین یادگیری خودگردان و جهت گیری هدف با سبک مدیریتی کلاس در معلمان ضمن خدمت دانشگاه شهید رجائی تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  - علی پور احمد ، صادقی زهره ، محمدبیکی علی ، مردانی زهرا ، باقریان رضا، آیا شخصیت افراد چپ دست ، راست برتر و دوسوتوان متفاوت است، تحقیقات علوم رفتاری، ویژه نامه طب رفتاری ،دوره 10 ، شماره 7.

  - علی پور احمد،کلانتریان شهلا، بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی ، مجله روان شناسی مدرسه ،بهار1391.

  - غلامی،یارمحمد(1382). بررسی ارتباط بین جهت گیری هدف با یادگیری خودگردان در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسط شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت معلم.

  - غیبی معصومه،عارفی محبوبه،بررسی رابطه سبکهای یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروه های تحصیلی،فصلنامه روان شناسی کاربردی،سال6 ، شماره 1 (21) ، بهار 1391 .

  - قاسمی،علی،1390،بررسی نقش تاکیدات هدفی والدین در خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  -کارشکی حسین،محسنی،نیکچهره(1390، انگیزش در یادگیری و آموزش(نظریه ها و کاربردها)،تهران : آوای نور.

  -کدیور،پروین(1386). روانشناسی یادگیری ،تهران: سمت.

  - نصر،احمد رضا، 1384، روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

  - نیکدل ، فریبرز ، بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی ، اجتماعی و آموزشی) دردانش آموزان کاربر اینترنت و دانش آموزان غیرکاربر دبیرستان های پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 1385-1384.

  - یزدی،سیده منور،1388،بررسی و مقایسه شیوه های و سبکهای یادگیری دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه الزهراء ، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهراء،دوره 5،شماره 2.

  - یوسفی ، نوریه ،1391، بررسی رابطه سبک های یادگیری و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی ، نشریه پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

   

   

   

  - فهرست منابع انگلیسی

  Reference

  - Cardwell,M.(2003).Complete A-Z psychologyhand book (3rd  ed.).london: Hodder and Slottghoton.

  - Chularut,Pasana, and Debacker, teresak.(2003). The inflance of concept mapping on achievement, self – regulation and self – efficacy in student of English as a second language, contemporaty Educational psychology, 29.(248-263).

  - Gallagher, L.S & Janet, R. (2009). Nursing student perceptions of learning style,s in online learning.Volume 32, Issue 1-2,April-June 2009.

  - Greenberg, A.(2009). a Analysis of preferred learning styles, as they affect adult learners in the synchronous online environment.May 2, 2009.

  - Harrington, A. (2009). The brain and the behavioral sciences. In The Cambidg History of Scince. 6.504-523.

  - Hiser,E., & Kobayachi, J.(2003). Hemisphere lateralization differences. A cross – cultural study of Japanese and American students in Japan. Journal of Asian Pacfic. 13(2). 197-229.

  - Kalpana , v., & Mirdula, K. (2009).Styles learning and thinking. Journal of the Indian Academy of Applied psychology.33,(1)111-118.

  - Klinger,B.G.(2003). The relationship between learing styles of adult learners enrolled in online courses at pace university and success and satisfaction with onlionlearning.doctoral dissertation. Walden university,New York, 2003.

  - Lamberski,R.(2002).Kolb learing style inventory. Available at http://www.coe.iup.edu/rjl/instruction/cmI/self interpretation/Kolb.htm.

  - LUCK, SUET Chink.Apr (1998). The relationship between cognitive style and accdemicachivments. British Journal of educational technology.

  - Lynch, Rhchard&Dembo, Myron(2004). The relationship between self-regulation and online learning in a blended learning context, internation Review of Research in open and distance learning, August, 2004.

  - Paris,Scott&Winogaradpeter. (2003) the role of self – regulation learning in contextual teaching : principal and practice for teacher preparation , office of educational research and improvement, Washington Dc.

  - Rice,P.F.(1998).Human development (3re  ed.). New Jersey : prentice Hall.

  - Zimmerman ,B.J.& Martinez-Popns.M.. (1986). Development of a structed interview for assessing students use of self – regulated learning strategies. American Educatonal Research Journal,23,614-628.(2009).

  - Zimmerman ,B.J.& Martinez-Popns.M.. (1988).Construct validation of strategy model of student self - regulated learning.

  -Annett, M. (1985). Left, right: Hand and brain. London: Erlbaum.

  -Bailey,L.M&Mckeever, W .F .(2004). A large-scale of handedness and pregnancy/birth risk events : Implications for genetic theories of handedness. Journal of laterality,9(2),175-188.

  -Bakan,P.(1971). Handedness and birth order. Journal of Nature,229,195

  -Benbow, C. P. (1986).Physiological correlates of extreme intellectual precocity.Neuropsychologia,24, 719-725.

  -Bishop, D.V .M. (1984). Using non-preferred hand skill to identify pathological left-handedness in an unselected population. Developmental Medicine and Child Neurology, 26, 214-226.

  -Boekaaerts.M(2002) bringing about change in classroom: strengths and weaknesses of the self-regulated learning approach , learning and instruction,N,12,589-604.

  -cano-Garcia,F.,&Hughhes ,E.H.(2000). Learning and thinking style.educational Psychology, vol.20,No.4,pp.413-430.

  -Cardwelll, M. (2003). Complete A-Z psychologyhand book (3rded.). London: Hodder and Slottghoton.

  -Chapman LJ, Chapman Jp .the measurement of handedness. Brain Cogn. 1987; 6:175-83

  Journal of Educational Psychology,80,284-290.

  -Leblance,Gess&Bearision,David (2004). Teaching and learing as a bi-directional activity : investigation dyadic interaction between child teachers and cild learners, Cognitive development.

  -Levin, Daniel M. et al.(2004).How does a teacher scuffold in student self-regulated learning during a collaborative seince inquiry investigation in Genscope, paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Assocation, sendiego, (April),12-16.

  -Rice,P . F . (1998). Human development (3rded.). New Jersey : Prentice Hall.

  -Sggleton, J. P., Kentridge, R.W., & Good, J. M. M. (1994). Handedness and musical ability: A study of professional orchestral player, composers, and choir members. Psychology of music,22,148-156.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس