پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان

word
90
5 MB
29882
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۱,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A)

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی(نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال93-92 صورت گرفته و متغیر پیش بین آن، سبک های شناختی و متغیر ملاک آن، تأخیر رضامندی و اهمال کاری  تحصیلی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (همبستگی) از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1393-1392 در دبیرستانهای دولتی شهر آبدانان بود. با توجه به جدول مورگان  نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 270 دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری انتخاب شدند.ابزاهای پژوهش حاضر عبارتند از: پرسشنامه سبک شناختی « KAI» (کرتون 1967)، پرسشنامه‏ی اهمال کاری تحصیلی(تاکمن، 1991) و تأخیر رضامندی تحصیلی (عنبری و همکاران ، 1392). سپس داده های جمع آوری شده را با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی،رگرسیون و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد همزمان با افزایش سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده،تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می یابد و برعکس.

  کلمات کلیدی: سبک های شناختی"نوگریز یا پذیرنده - نو گرا یا پژوهنده"، تأخیر رضامندی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی.

  1-1          مقدمه

   

  درک بسیاری از رفتارهای انسان به علت پیچیده بودن آن بسیار مشکل بوده و یکی از دغدغه های روان‏شناسان و پژوهشگران است، که به دلیل حساسیت رشته ای درصدد آنند علت و منشأ رفتار انسانی را کشف نمایند. یکی از این رفتارهای پیچیده، اهمال کاری[1]  است. اهمال کاری یا به آینده موکول کردن کارها عادتی است که در بسیاری از افراد وجود دارد تا جایی که پژوهشگران بر این باورند که این ویژگی از تمایلات ذاتی انسان است. اهمال کاری  عملی است که در نظر اول، هدفش خوشایند کردن زندگی است ولی در اغلب موارد جز استرس، به هم ریختگی و شکستهای پیاپی، پیامد دیگری ندارد و این نکته هم قابل ذکر است که اهمال کاری  همیشه مسأله ساز نیست، اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیآمدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد (استیل[2]،2007).

  دمبنوتی[3](2010) معتقد است که جدا کردن و تقسیم انواع اهمال کاری  ، امری ذهنی است و در عمل این موارد باهم دیگر همپوشی زیادی دارند؛ به نظر او تقسیم بندی انواع اهمال کاری  ، به خاطر راحتی درک آن است و فقط امری ذهنی است و امکان وجود همه آن چه که ما انواع اهمال کاری  می نامیم، در افراد وجود دارد. آن چه سبب ایجاد مفهومی به عنوان انواع اهمال کاری  شده است، تفاوت در مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری است که افراد تعلل ورز باهم دارند. اهمال کاری  با توجه به پیچیدگی، مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن نمودهای گوناگونی دارد که عبارتند از: اهمال کاری  عمومی، اهمال کاری  تصمیم گیری، اهمال کاری  روان رنجورانه، اهمال کاری  وسواس گونه و اهمال کاری  تحصیلی. سبک‌شناختی ویژگیهای شخصیتی را شامل می شود که سبب تفاوت افراد از یکدیگر می‌شود. همچنین سبک‌شناختی به طریقه دریافت، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات توسط فرد اشاره دارد. سیف (1386) معتقد است که سبک یادگیری به چگونگی یادگیری یادگیرنده اشاره می کند نه اینکه او به چه خوبی از عهده یادگیری برمی آید. به همین سبب سبکهای یادگیری از منابع مهم تفاوتهای فردی در تبیین عملکرد تحصیلی است که با استعداد و تواناییهای افراد مرتبط نیستند بلکه به اینکه چگونه افراد ترجیح می دهند تا این تواناییهایشان را مورد استفاده قرار دهند مرتبط هستند. سبکهای یادگیری دارای انواع متعددی هستند که از میان آنها سبکهای یادگیری شناختی از اهمیت بیشتری برخوردارند. دیچکو و کرافورد[4](2006) اظهار می دارند که سبکهای شناختی بر روشهای مورد استفاده یادگیرنده برای پردازش اطلاعات در یادگیری مفاهیم و اصول تازه دلالت دارد. دسیمون[5]،19939 میلیگرام، میتالم، لونیسون[6]( 1998) در تعریف اهمال کاری می نویسند اهمال کاری یک ویژگی و نقص رفتاری است که شکل عقب انداختن کارها و تکالیف و یک تصمیم گیری نمایان می شود اینکه چه عواملی در پیدایش اهمال کاری مؤثرند بایستی گفت  که اهمال کاری از عوامل گوناگونی مانند اعتماد به نفس پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت - احساس حقارت، مشکل در شروع، اضظراب و افسردگی تأثیر می پذیرد ( فرجاد، 1375). الیور و دیساربو[7] (1989) رضایت تحصیلی را به معنی تناسب بین ارزشیابی ذهنی دانشجویان با تجارب و پیامدهای متنوع ارزشیابی شده از آموزش تعریف کرده اند. لذا از نظر آن ها رضایت تحصیلی تحت تاثیر رضایت کلی دانشجویان از انتظارات آن ها قرار دارد. گروه دیگری از محققان نیز با تعریف رضایت به عنوان چگونگی ادراک دانشجویان از تجارب یادگیریشان، اظهار می دارند، وجود دانشجویانی با تجارب رضایتبخش به حفظ و بهبود بقای آن ها در دانشگاه خواهد انجامید. از نظر لچر[8] (2010) نیز هشت عامل موثر بر رضایت 5 تحصیلی عبارت است از: اعتماد به نفس؛ رضایت از برنامه های درسی، آموزشی و کلاسها؛ رضایت از کیفیت تدریس و مواد درسی؛ رضایت از فعالیت های فوق برنامه و فرصتهای شغلی؛ رضایت از مشارکت؛ رضایت از کیفیت تدریس و ارائه بازخورد توسط اساتید؛ رضایت ازمیزان تسهیلات و رضایت از کیفیت و تعاملات دانشجویان. لازم به ذکر است، از نظر لچر، دو بعد رضایت از کیفیت محتوای درسی و مشارکت دانشجویان دارای کمترین تأثیر و اعتماد به نفس، فعالیتهای فوق برنامه، فرصتهای شغلی و کیفیت تدریس دارای بیشترین تأثیر بر رضایت تحصیلی دانشجویان دارند.  سبکهای یادگیری دارای انواع متعددی هستند که از میان آنها سبکهای یادگیری شناختی از اهمیت بیشتری برخوردارند. (2004) وول فولک[9] سبکهای شناختی را به عنوان «راههای متفاوت دریافت و سازماندهی اطلاعات تعریف کرده است».سبک شناختی یکی از انواع مهارتهای ذهنی است که اهمیت بخصوصی در یادگیری دارد.بر اساس نظریه نوین یادگیری، سبک شناختی یک فرایند کنترل است، فرایندی درونی که براساس آن یادگیرندگان، روشهای توجه، یادگیری، یادآوری و تفکر خود را انتخاب می کنند وتغییر می‌دهند.

  1-2          بیان مسئله

   

  به تعویق انداختن رضامندی[10] ابتدا توسط میشل[11] و همکاران (1965 به نقل آیدوک[12] و میشل2000) مطرح گردیده بر اساس آزمایش آنها کودک در زمینه انتخاب پاداش به دو صورت مختلف عمل کنند. 1) دریافت پاداش به صورت فوری اما کوچک و بی ارزش 2) دریافت پاداش با تأخیر زمان اما بزرگ و با ارزش آنها در این آزمایش دریافتند که با تأخیر انداختن رضامندی، یعنی توانایی و اراده فرد در تأخیر انداختن رضایتمندی های فوری و کم ارزش در برابر رضایتمندی های با تأخیر و با ارزش با سطح هوش فایق آمدن بر وسوسه  محرک ها مسئولیت اجتماعی  و پیشرفت  کودکان  پیش دبستانی رابطه مثبت و معنادار دارد ( میشل و همکاران، 1996). چون این پژوهش ها به کودکان مربوط است. می توان در مورد کاربرد نتایج  آن برای رشد بعدی شخصیت تردید کرد.

  بنابراین میشل و همکاران (1989؛ به نقل از بیمبنتی[13]، 2009) این سوال را با مرتبط کردن نمرات تأخیر  رضامندی کودکان با توانایی های شناختی و اجتماعی آن ها در نوجوانی در طول مدتی حدود ده سال  آزمون کردند و نشان دادند کودکانی که دارای توانایی به تاخیر انداختن رضامندی بودند نسبت به کودکانی که چنین مهارتی نداشتند در سنین نوجوانی از توانایی های اجتماعی، تحصیلی خودکنترلی بالاتری  برخوردار بودند. همچنین آیدوک و همکاران ( 2001، به نقل از آیدوک و همکاران 2007) در یک دوره پیگیری بعد از بازگشت سی سال نشان دادند جوانانی که دارای توانایی تأخیر انداختن رضایتمندی هستند در زندگی در برابر استرس و ناکامی ها به راحتی مقابله می کنند .

  بیمنتی ( 2008) تأخیر در رضامندی به دانش آموزان کمک می کند 1) تا به طور فعال دانش را خلق کنند 2) بر تکالیف خود تمرکز داشته باشند 3) اهداف با ارزش را دنبال کنند. 4) موفقیتهای تحصیلی کسب کنند 5) از اهمال کاری تحصیلی جلوگیری می کند. دانش آموزانی که دارای ویژگی تأخیر در رضامندی  تحصیلی هستند از راهبرد شناختی همچون بسط، سازماندهی قرین راهبرد ها و فراشناختی همچون  برنامه ریزی خود نظارتی و خود نظم دهی به ویژه راهبردها مدیریت منابع از جمله تنظیم زمان استفاده می کنند .( بیمنتی و همکاران، 2011). همان طوری که گفته شد تأخیر و رضامندی تحصیلی دانش آموزان می تواند از  بروز اهمال کاری تحصیلی  در بین آنان جلوگیری کند.

  کرتون ( 1967،1989) سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده - نوگرا – پژوهنده را به عنوان یک شیوه  ترمیمی  افراد از نحوه برخورد با تغییر و تحولات. حل مسائل تصمیم گیری و استفاده از خلاقیت شان مطرح کرد این سبک شناختی اساساً به وجود دو سبک تصمیم گیری و حل مساله در افراد اشاره دارد. به اعتقاد کوتون ( 1989)، افراد نوگریز یا پذیرنده تمایل دارند کارها و وظایف خود را همواره به نحو بهتری  انجام دهند در صورتی که افراد نوگرا یا پژوهنده می کوشند با نوآوری کارها را به گونه متفاوت انجام دهند به بیان دیگر افراد نوگریز فضا و بستر مسائل موجود را پذیرفته و در ارائه راه حل و تصمیم گیری ها غالباً  شیوه ها معمول را اتخاذ می کنند در حالی که افراد نوگر، زمینه وسایل موجود را به چالش می کشند و سعی دارند راه حل های تازه ارائه دهند. افراد نوگریز به طور کلی دارای ویژگی ها زیر هستند 1) برای انجام هر چه بهتر کارها دغدغه ی فراوان دارند. 2) برای حل مسائل می کوشند تا طرح مسئله 3) قابل اعتماد و سازمان یافته و منضبط اند 4) رویکردی روشن و هدفمند به تکالیف دارند 5) متفکر و همگرا هستند 6) شیوه ها و ساختارهای اثبات شده را دنبال می کنند 7) عمدتاً تأیید کننده هستند و با احتیاط قواعد و قوانین را به چالش می کشند. در مقابل افراد نوگرا عمدتاً دارای ویژگی های زیر می باشند: 1) به گوناگونی و تنوع در انجام کارها می اندیشند 2) برای یافتن مسائل تازه تلاش می کنند تا صرفاً حل خود مسأله 3) رویکردی تصادفی و نا منظم به تکالیف دارند 4) متفکر واگرا هستند 5) به موقعیت های ساختار یافته گرایش دارند 6) بیشتر اهل چالش اند تا تأیید کننده 7) آرمان گرا و غیر قابل پیش بینی اند( به نقل از اسد زاده ،1391).

  از سبک شناختی نوگریز و نوگرا در رابطه موقعیت آموزشی مختلف چگونگی به تعویق انداختن اهداف  خود بلندمدت و چه کوتاه مدت ، چگونگی حل مسأله ، میزان تلاش و کوشش دانش آموزان در فرایند یادگیری و هم چنین بر نحوه تدریس معلمان و دبیران تأثیر می گذارد. و می توان رابطه بین سبک شناختی نوگریز و نوگرا با تأخیر و رضامندی و اهمال کاری دانش آموزان پیدا کرد و دانش آموزانی که سبک شناختی نوگرا در آنها وجود ندارد به طور فعال دانش را خلق می کند و برتکالیف خود تمرکز داشته و اهداف باارزشی را دنبال می کنند و میزان رضامندی تحصیلی آنان به مراتب نسبت به کسانی که از سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده استفاده می کند بالاتر است و بالعکس. و همچنین دانش آموزان با کسب شناختی نوگرا یا پژوهنده درانجام تکالیف تلاش و کوشش زیادی به خرج می دهند و به راحتی تسلیم موانع نمی شوند و از راهکارها و شیوه های گوناگون برای حل کردن مسائل بهره می برند و از اهمال کاری و سستی درانجام تکالیف درسی پرهیز می کنند. و دانش آموزانی که کسب شناختی نوگریز و پذیرنده همیشه به دنبال جواب ها و راه حل های از پیش آماده هستند و در جریان آموزشی منفعل و اهداف و ارزش های تحصیلی را سبک و سنگین نمی کنند و تلاش و توانایی خود را محدود به ساختار و تعریف شده تکالیف و اهداف تحصیلی می دانند.با توجه به مطالب فوق الذکر پژوهشگر در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سبک های شناختی  (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده)  با تأخیر رضامندی  و اهمال کاری  تحصیلی  دانش آموزان  پسر مقطع  متوسطه شهرستان آبدانان می باشد.

  1-3          اهداف پژوهش :

  هدف اصلی:

   بررسی رابطه بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی و اهمان کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان در سال تحصیلی 1393-1392

  اهداف فرعی : 

  بررسی رابطه سبک شناختی نوگریز و یا پذیرنده با تأخیر رضا مندی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه .

  بررسی رابطه بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه . 

  بررسی رابطه بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع  متوسطه .

  بررسی رابطه بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع  متوسطه .

   

  [1] procrastination

  [2]Steel

  [3]Dembenoty

  [4]Dichiko& Crawford

  [5] desimon

  [6] Milgraam;mey-tal   and levison

  [7] Oliver and Dysarbu

  Letcher [8]

  [9] Woolfolk

  [10] Delay of gratificatibn

  [11] mischel

  [12]  Ay duk

  [13] Bembenutty

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                صفحه

  فصل اول : کلیات پژوهش

  1-1مقدمه. 12

  1-2بیان مسئله. 14

  1-3اهداف پژوهش : 17

  1-4سوالات پژوهش... 18

  1-5فرضیه های پژوهش : 19

  1-6اهمیت و ضرورت پژوهش : 20

  1-7تعریف  نظری  و عملی مفاهیم : 21

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1تعریف یادگیری.. 24

  2-1-1تعریف سبک... 26

  2-1-2تعریف سبک شناختی.. 27

  2-1-3سبک های یادگیری از نظر کلب: 27

  2-1-3-1سبک یادگیری واگرا 28

  2-1-3-2سبک یادگیری جذب کننده 28

  2-1-3-3سبک یادگیری همگرا 29

  2-1-3-4سبک یادگیری انطباق یابنده 29

  2-1-4-انواع سبکهای شناختی.. 30

  2-1-4-1مقاومت در برابر انعطاف پذیری.. 30

  2-1-4-2متعارف بودن در برابر فردیت... 30

  2-1-4-3سبک های مفهوم سازی.. 30

  2-1-4-4سبک های بخش بخش سازی.. 30

  2-1-4-5واگرایی در مقابل همگرایی.. 31

  2-1-4-6جذب کننده در برابر انطباق یابنده 31

  2-1-4-7پردازش کننده کلامی در برابر دیداری.. 31

  2-1-4-8سبک شناختی تکانشی در مقابل تاملی.. 31

  2-1-4-9سبکهای پیچیدگی شناختی در برابر سادگی شناختی.. 32

  2-1-4-10سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه. 32

  2-2تعریف اهمال کاری.. 34

  2-2-1انواع اهمال کاران و مراتب آن. 36

  2-2-2ویژگی های اهمال کار : 37

  2-2-3آثار اهمال کاری : 37

  2-2-4پیامدهای  اهمال کاری : 38

  2-2-5بررسی علل اساسی اهمال کاری.. 38

  2-2-6آسیب های اهمال کاری مربوط به محیط.. 39

  2-2-7درمان اهمال کاری.. 43

  2-3تعریف رضامندی.. 45

  2-4پیشینه داخلی و خارجی پژوهش... 47

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-2.روش تحقیق.. 53

  3-3.قلمرو تحقیق: 54

  3-3-1.قلمرو زمانی : 54

  3-3-2.قلمرو مکانی: 54

  3-3-3.قلمرو موضوعی: 54

  3-4. جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری: 54

  3-5.روشهای جمع آوری داده ها: 55

  3-6.روش تجزیه و تحلیل داده ها: 57

  3-7. روایی و پایایی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی.. 57

  3-8.روایی و پایایی پرسشنامه سبک شناختی.. 59

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-2.بررسی مشخصات فردی دانش آموزان: 63

  4-2-1.  بررسی تحصیلات پدر افراد نمونه 63

  جدول1-4:بررسی افراد گروه نمونه بر اساس تحصیلات پدر 63

  نمودار4-1:نمودار دایره ای بررسی افراد نمونه بر اساس تحصیلات پدر  : 63

  4-2-2. بررسی تحصیلات مادر افراد نمونه 64

  جدول4-2:بررسی افراد گروه نمونه بر اساس تحصیلات مادر: 64

  نمودار4-2:نمودار دایره ای بررسی افراد نمونه بر اساس تحصیلات مادر  : 64

  4-2-3. بررسی وضعیت اقتصادی خانواده افراد نمونه: 65

  جدول 4-3:بررسی افراد گروه نمونه بر اساس اقتصاد خانواده: 65

  نمودار4-3:نمودار دایره ای بررسی افراد نمونه بر اساس اقتصادی خانواده  : 65

  جدول 4-4:آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 66

  جدول 4-5:بررسی وضعیت نرمال بودن. 66

  ب)بررسی فرضیه های پژوهش: 67

  فرضیه اصلی پژوهش: 67

  جدول 4-6 : جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان. 67

  فرضیه جزئی  اول : 68

  جدول4-7: جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگریز و یا پذیرنده با تأخیر رضا مندی تحصیلی در دانش آموزان  68

  فرضیه جزئی  دوم: 69

  جدول4-8:جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان  69

  فرضیه جزئی سوم: 70

  جدول4-9:جدول مقایسه ای  بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی دانش آموزان. 70

  فرضیه جزئی  چهارم : 71

  جدول 4-10- جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان  71

  فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

  5-2-1- نتایج مشخصات فردی گروه نمونه: 75

  5-2-3- نتایج  بررسی فرضیه های پژوهش : 75

  الف )بررسی فرضیه اصلی پژوهش: 75

  ب)بررسی فرضیه های جزئی پژوهش : 76

  5-4-محدودیت های پژوهش: 79

  5-5- پیشنهادهای پژوهش: 81

  پشنهادات مبتنی بر پژوهش: 81

  پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 82

  منابع. 83

  ضمائم: 88

  پرسشنامه رضامندی تحصیلی.. 88

  پرشسنامه اهمال‏کاری تحصیلی.. 90

  پرسشنامه سبک شناختی.. 91

  منبع:

   

  منابع

   

  اسدزاده ،حسن(1391) . سبک‌شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان؛فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی.

  سیف، علی اکبر ( 1380). مقایسه سبکها ی یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه ) دانش آموزان و دانشجویان گروه ها ی علوم انسا نی و ریاضی مدارس و دانشگاه های شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت،4، 80-59.

  نامیان ،سارا؛ حسینچاری ،مسعود(1390). تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل.

  نصرآبادی، حسنعلی بختیار؛ موسوی، ستاره ، کاوه فارسان، ذبیح الله (1391). نقش نگرش تفکر انتقادی و سبک های شناختی یادگیری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی/ تیر1391.

  سلیمان نژاد، اکبر ؛ حسینی نسب، سیدداوود (1391). تاثیر تعاملی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبکهای شناختی دانش آموزان بر عملکرد حل مسئله ریاضی. مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری دوره چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391. پیاپی 2/63.

  ادراکی، میترا؛ رامبد، معصومه ؛ عبدلی، روح اله (1390). ارتباط رضایت از تحصیل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی/ بهار1390.

  آمدى، ناصح الدین ابوالفتح عبدالواحد بن محمد. غررالحکم و درر الکلم ، ترجمه و تحقیق سید هاشم رسولى محلاتى. قم. دفتر نشر فرهنگ اسلامى. 1380. چ3.

  عمادالدین ابی جعفر محمد ابن ابی القاسم، الطبری، بشاره المصطفی لشیعه المرتضی، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، 1420، ص 342، ح 36.

  آلیس آلبرت و ویلیام جیمزنال، روان‌شناسى اهمال‌کارى، ترجمه محمدعلى فرجاد، تهران، مؤسسه امید، 1385ص 19.

  نهج البلاغه، کلمات قصار، ترجمه سید جعفر شهیدى، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1380، چ 18، ش 175، ص 392.

  بلس،ادوانس/ روش جدید گام به گام درکاهش تاخیرها.روانشناسی تنبلی.ترجمه مهدی قراچه داغی .1374.انتشارات یاسمن.

  اردبیلی،مرتضی.1376.عوامل موفقیت در تحصیل برای دانش آموزان دوره های راهنمایی ودبیرستانی.نشرمدرسه.

  جعفری،علی .1381.روشهای موفقیت تحصیلی.نشراجتماع.

  گنجی ،حمزه.1374.روانشناسی عمومی.نشر دانا.

  حسینی، ف. و خیر، م. ( 1388 ). پیشبینی تعلل ورزی رفتاری و تصمیمگیری با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

   

  Ayduk, O., Mendoza-Denton, R., Mischel, W., Downey, G., Peake, P. K., and Rodriguez, M. (2000). Regulating the interpersonal self: Strategic self-regulation for coping with rejectionsensitivity. J. Pers. Soc. Psychol. 79(5): 776–792.

   

  Ayduk, O., Rodrı´guez, M. L., Mischel, W., Shoda, Y., & Wright, J. (2007). Verbal intelligence and self-regulatory competencies: Joint predictors of boys’ aggression. Journal of Research in Personality, 14(2), 374– 388.

   

  Bembenutty, H. (2009). Academic delay of gratification, self-regulation of learning,gender differences, and expectancy-value. Personality and IndividualDifferences, 46, 347-352.

   

  Bembenutty, H. (2007). Self-regulation of learning and academic delay ofgratification: Gender and ethnic differences among college students. Journal ofAdvanced Academics, 18(4), 586–616.

   

  Bembenutty, H. (2010). Academic delay of gratification, self-efficacy, and timemanagement among academically unprepared college students.Psychological Reports, 104,613-623.

   

  Bembenutty, H., &Karabenick, S. A. (2003). Academic delay ofgratification, future goals, and self-regulated learning. Paperpresented at theAnnual Meeting of the American EducationalResearch Association,Chicago, IL, and April 21–25.

   

  Winters, F., Azevedo, R., & Levin, D. (2004). How do high school students regulate their learning when using a computer-based environment to collaboratively engage in inquiry? Presented at the annual conference of the American Educational Research Association, San Diego, CA (April 12-16, 2004).

   

   

  Bembenutty, H., &Karabenick, S. A. (1998). Academic delayofgratification.Learning and Individual Differences, 10(4), 329-346.Bembenutty, H. (2008). Academic delay of gratification and expectancyvalue. Personality and Individual Differences, 44(1), 193–202.

   

  Bembenutty, H. (1999). Sustaining motivation and academic goals: The roleof academicdelay of gratification. Learning and Individual Differences, 11(3), 233–257.

   

  Bembenutty, H. (2011). Homework completion: The role of self-efficacy, delay ofgratification, and self-Regulatory processes.The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 6(1), 1-20.

   

  Bembenutty, H., & Chen, P. P. (2005). Self-efficacy and delay of gratification .Academic Exchange Quarterly, 9, 78–86.

   

  Byrne, B. M. (2001). Structural equation modelling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Erlbaum.

   

  Duncan, T., &McKeachie, W. (2005). The making of the motivated strategies forlearning questionnaire. Educational Psychologist, 40(2), 117–128.

   

  King,R. B., & Du, H. (2011).All Good Things Come to Those Who Wait: Validating the Chinese Versionof the Academic Delay of Gratification Scale (ADOGS).The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 7, 64-79

   

   Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, (133), 65-94.

   

  Spada, M.; Hiou, K. & Nikčević, A.V. (2006). Metacognitions, Emotions, and Procrastination. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Uarterly, 20(3), 319-323.

   

  Dececco, J. p., & Crawford, W. R. (2006), The psychology of learning and instruction (2nd Ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hell;

   

  Gyeong JA, Myung SY(. 2008). Critical thinking and learning styles of nursing students at the Baccalaureate nursing program in Korea. Contemp Nurse; 29(1): 100-9.

   

  Smith ES(2010). The relationship between learning style and cognitive style. Journal of Personalityand Individual Differences; 77: 434-445.

   

  Witkin HA, Donald R, Philip K, Oltman DK(2003). Psychological differentiation : Current status. Journal of Personality and Social Psychology; 37(7):1127-1145.

   

  Yao, M. (2009). An Exploration of Multidimensional Perfectionism, Academic Self- efficacy, Procrastination Frequency, and Asian American Cultural Values. Graduate Program in Psychology. The Ohio State University.

   

  Solomon,L.J.,&Rothbhum,E.D.(1984).Acade mic procrastination: frequency and cognitive-  behavioral correlates. Journal of counseling psychology , 31, 503-209.

   

  Burka, J. B., & Yuen, L. M. (2007). Procrastination: Why you do it, what to do about it. Reading , MA: Addison-Wesley.

   

  Steel, P. (2007). The Nature of Procrastination: A Meta-Analitytic and Theorical Review of Quintessential Self- Regulatin failure. Psychological Bulleetin, 133, 65-94.

   

  Hussain, I. ,Sultan,S. (2010). Analysis of Procrastination among university students.Procedia Social and Behavioral Sciences.5.pp.1987-1904.

   

  Vahedi, S. Canonical correlation analysis of procrastination, learning strategies and statistics anxiety among Iranian female college students. Social and Behavioral Sciences 30 , 2011, pp.1620 – 1624.

   

  Calvo,M.G. (2008).Test anxiety and comprehension efficiency. Psychology in The School, 20,77-86.

   

  Karemera, David etal. (٢٠٠٣); “The Effects of Academic Environment and Background Characteristics on Student Satisfaction and Performance”; College Student Journal, Jun, ٣٧, ٢, Proquest Education Journals, pg. ٢٩٨.

   

  Zimmerman, Mark (٢٠٠٣); Encyclopedia; Available at: http:// www.selfknowledge .com

   

  Chang, Hye Rhan (2005). Find more like this user satisfaction survey of Ask- A-Question Service at the Internet Public Library. Library internet Reference Services Quarterly.10 (2), 61- 73.

   

  Cullen, Rowena (2001). Perspectives on user satisfaction survey. Library Trend. 49 (4), 662- 686.

   

  Malin J, Bray J, Dougherty T, Skiner K. Factors affecting the performance and satisfaction of men and women attending college. Research in Higher Education2009; 13: 15-129.

   

  Bembenutty, H. (2011). Homework completion: The role of self-efficacy, delay ofgratification, and self-Regulatory processes.The International.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mischel, W. (2008). From good intentions to willpower. In Gollwitzer, P. M., and Bargh, J. A. (eds.), The Psychology of Action: Linking Cognitions and Motivation to Behavior, Guilford,New York, pp. 197– 218.

   

  Letcher, D. (2010). “Determinants of undergraduate business student satisfaction”. Research vvvin Higher Education Journal.

   

  Woolfolk, A. E. (2004), Educational Psychology, (9th Ed.), Pearson, International Edition.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس