پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

word
93
1 MB
29875
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۲,۰۹۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

  گرایش: تربیتی

  چکیده:

  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان راهنمایی در سال تحصیلی 92-93 که تعداد آنها به 4856  نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبورنمونه ای به حجم 60 نفر تعیین گردیده است که به صورت خوشه ای انتخاب و از میان آنها دو مدرسه که دارای شرایط مورد پژوهش بود به دو گروه 30 نفری به صورت در دسترس تقسیم شدند. روش: داده ها از طریق پرسشنامه خرده مقیاس هشت گویه ای خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیریMSLQ و معدل نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 جمع آوری شدند. یافته ها: داده ها به کمک آماره‌های  توصیفی و  استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. اما بر عملکرد تحصیلی تاثیر معنی داری نداشت.  

  نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعالیت های فوق برنامه در خصوصیات مختلفی از جمله سلامت روانی، خودکارآمدی، کاهش بزه کاری و فساد اهمیت دارد. اما عدم تاثیر معنی دار این فعالیت ها بر عملکرد تحصیلی در این پژوهش نیاز به بررسی دقیقتر دارد.

   

  کلید واژه: فعالیت های فوق برنامه، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان

  1مقدمه

        فرآیند یاددهی و یادگیری، فرآیند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ابتکار  و خلاقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف درس است به نحوی که هر دو  طرف فر آیند، معلم و متعلّم در این فعالیت مشارکت داشته باشند. به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس آموزش مفاهیم و اهداف درس به کار گرفته شوند و در داخل یا خارج کلاس انجام   شود، فعالیت مکمل گفته می شود.

        چنانچه این فعالیت ها با توجه به شرایط خاص منطقه ای یا اقلیمی باشد و یا در  راستای آموزش استعدادهای خاص فراگیران باشد، فعالیت فوق برنامه گفته می شود. همزمان با آغاز سال تحصیلی اعضای شورای مدرسه با توجه به علائق و نیاز های دانش آموزان اهداف یک ساله ای را تنظیم می نمایند که بعد از تعیین هدف شیوه  ای متناسب با رفع نیاز های عنوان شده دنبال می شود. به همین منظور برخی  فعالیت ها و برنامه ها پیش بینی می شود تا در مدت یک سال با نظارت کلیه ی عوامل اجرا شود( سیف، 1386).

   

          اهمیت فعالیت های فوق برنامه و مکمل، در مدارس انتقال دانش نیست زیرا دستگاه ها بهتر دانش را منتقل می کنند. بلکه هدف مدارس یاد دادن است یعنی ایجاد شرایط برای یادگیری می باشد. مدارس به ویژه  مقاطع ابتدایی و راهنمایی محل کشف و بروز استعدادهای افراد و تمرین و تثبیت آنهاست.  مدیران و معلمان به طور موثر در برنامه یادگیری و رضایت دانش آموزان و فعالیت های بهبود و ارتقای مستمر کیفیت نقش دارند.

        کار معلم و مربیان هنرمند این است که با فعالیت های زنده و پویا و با  ایجاد  لحظه های نشاط آور مفاهیم را به فراگیران عرضه کنند، نه آنکه به عنوان یک وظیفه مکانیکی، بدون تحریک اشتیاق دانش آموز و بدون نوآوری و خلاقیت، تنها ذهن دانش آموز نباید صرفاً مکانی برای انباشتن اطلاعات و محتویات کتاب باشد،  بلکه باید به رشد همه جانبه دانش به صورت یک جانبه و مستقیم مطالب را ارائه  کنند(حافظی، سیاسی و شهنی ییلاق، 1388).

         به نظر می رسد هدف ضمنی فعالیت های فوق برنامه بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. از میان متغیرهای مختلف، خودکارآمدی تحصیلی رابطه ای مستقیم و قوی با عملکرد تحصیلی دارد. این حوزه اخیرا به یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم مبدل شده است( بفرویی، سعدی پور، 1391). خودکارآمدی عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، افراد دارای خودکارآمدی تحصیلیبالا تمایل بیشتری دارند تا انرژی خود را صرف تحلیل و حل مسایل کنند، در حالی که افراد با خودکارآمدی ضعیف با ارزیابی دلواپسی ها و نگرانی های خود، آزرده خاطر شده و به توانایی ها و مهارت های خود با دیده شک و تردید می نگرند و پیش از تلاش برای حل مسئله انتظار شکست دارند( بندورا، 2001). با توجه به اینکه فعالیت های فوق برنامه تاثیر بر عملکرد تحصیلی دارد، و با توجه به رابطه خودکارآمدی تحصیلی وعملکرد تحصیلی جای پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

   

  1-2 بیان مسئله

      قرن حاضر، دوران دانش و اطلاعات، تحولات باورنکردنی، و پیشرفت و توسعه در بسیاری از ابعاد زندگی می باشد. دنیای تغییرات و شگفتی هاست. هر لحظه دری از علم به روی آدمی گشوده می شود. امروزه مدارس نمی توانند تنها به علوم کلاسیک و نوشته های گذشتگان اکتفا کنند، و انتقال و یادگیری آنها را جزو هدف های آموزش و پرورش خود بدانند، بلکه مدارس باید کودکان و نوجوانان جامعه خود را به معلومات و مهارت های زمان خود مجهزکنند(زینلیپور، زارعی وزندی نیا، 1388)، فعالیت های فوق برنامه مجموعه ای از تجارب، فعالیت ها و فرصت هایی است که در درون یا خارج از کلاس درس طراحی و اجراء می شوندو اهدافی نظیر: رفع نارسایی ها ی برنامه درسی، غنی سازی برنامه ها به منظور تعمیق یادگیری، توجه به استعدادها، نیازها و علایق متفاوت شاگردان، کمک به پرورش توانایی های فردی آنان را دنبال می کند و دگرگون ساختن محیط آموزشی و تبدیل آن به محیط پرنشاط و پویا را ممکن می سازند. از سوی دیگر سبب آماده ساختن فراگیران برای ایفای مناسب نقش ها و مسئولیت های اجتماعی می گردند و مشارکت در توسعه مستمر موفقیت های زندگی را در پی دارند(احمدی، 1384).

   

       الیزابت[1] فعالیت های فوق برنامه را این گونه تعریف می کند، فرصت هایی برای درگیر کردن دانش آموزان و سو بخشیدن به  فعالیت های آموزشی و غیرآموزشی که این فعالیت ها تحت نظارت و حمایت مدرسه انجام می گیرند. بسته به مقدار بودجه مدرسه وبرنامه و اهداف آن ها این فعالیت ها در داخل یا خارج از مدرسه صورت می گیرد(الیزابت، 2006). فعالیت های فوق برنامه به عنوان راهکارهایی برای بهبود نظام تعلیم و تربیت شناسایی شده است، و این برنامه ها برروی پیامدهای مختلفی تاثیر دارند که یکی از این پیامدها، عملکرد تحصیلی می باشد.

  عملکرد تحصیلی مناسب را یکی از اهداف مهم آموزشی در سطح دنیا می دانند، و همه بر آن هستند تا عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناسایی و هر یک از عوامل موثر بر آن را طوری تنظیم و هدایت کنند تا دانش آموزان هم به رشد و یادگیری بیشتر دست یابند و هم تعداد زیادی از فراگیران را در برگیرد و اکثریت افراد درکلاس درس مشارکت داشته باشند و به موفقیت بالاتر نائل شوند(کیوان فر، 1374). اینکه چه عواملی بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارند، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است.، همواره در حیطه های مورد علاقه پژوهشگران تربیتی و حتی روان شناسان تربیتی بوده است(لواسانی و درانی، 1383).

   

      عزیزی کشکوئی اهداف فعالیت های فوق برنامه را به شرح زیر بیان کرده است: 1- تعمیق فرایند یاددهی و یادگیری در دانش آموزان2- تکمیل و تقویت محتوای برنامه های درسی3- غنی سازی برنامه درسی و اوقات فراغت دانش آموزان4- توسعه منابع یادگیری از مدرسه به خانواده و جامعه 5- تسهیل در فرایند رشد اجتماعی دانش آموزان 6- شکوفایی استعدادها و ربط آن به آینده دانش آموزان(زراعتی ایده لو، 1388).

      از سوی دیگر عملکرد تحصیلی مناسب و عوامل مؤثر بر آن سال هاست که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش بوده است و از نقطه نظر علمی و کاربردی دارای اهمیت است. هم چنین پیشرفت تحصیلی یکی از عوامل مقبولیت در کلاس درس است و می تواند یکی از عینی ترین و مهم ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی و کارایی نظام آموزشی باشد. پس به دلیل پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی عملکرد تحصیلی می باشد( مهرافروز و شهرآرایی، 1381).

   

      به علاوه خودکارآمدی از دیگر ابعاد مهمی است، که در نظام آموزشی به سبب ویژگی عصر حاضر باید در فراگیران رشد کند. خودکارآمدی به قضاوت افراد درباره توانایی هایشان در انجام یک وظیفه یا انطباق با یک موقعیت خاص مربوط است. خودکارآمدی می تواند به باور افراد در خصوص توانایی در اجرا و تصحیح اعمال اساسی زندگی فرد باز گردد. که در موارد مشابه یاور، منیزی، دل کورت[2] (۲۰۰۱)، خودکارآمدی را به عنوان اطمینان به توانایی های فردی که بر روی عملکرد فرد اثر می گذارد می دانند، علاوه بر این خودکارآمدی به عنوان پیش بینی کننده قوی از تثبیت کار به حساب می آید. یافته های بی شماری این فرضیه را که باور و ایمان به کار می تواند اثرات خاصی روی مهارت خودکارآمدی داشته باشد حمایت می کند( چیو و چنگ[3]، 2010).

  در راستای اهداف پژوهش، تحقیقاتی گزارش کرده اند که باورهای کارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد( گاسیل و مورفی[4]، 2004؛ مهید و فولادچنگ، 1391).

        همان گونه که مشخص است در هیچ یک از تحیقات انجام شده در ارتباط موضوع پژوهش موردنظر، به طور صریح، به بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی مشخص نگردیده است، این در حالی می باشد که آموزش فعالیت های فوق برنامه می تواند اثر مثبتی بر خودکارآمدی و عملکردتحصیلی داشته باشد. شولروف، تومن و تولی[5](۲۰۰۸)، فعالیت های فوق برنامه در نگرش نسبت به سواد بخصوص نوشتن و حساب کردن موثر می دانند؛ وان دینچر، داچی و سگرس[6](۲۰۱۱)، از عوامل مؤثر بر خودکارآمدی دانش آموزان، برنامه های آموزشی و فعالیت های فوق برنامه مدارس را می دانند.

      بنابراین تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که فعالیت های فوق برنامه چه تاثیری می توانند بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه یک شهرستان بندرعباس داشته باشد، تا در جهت رفع خلا تحقیقاتی ذکر شده گام هایی برداشته شود.

   

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

       بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر است یا لطمه می زند توجه لازم مبزول گردد.

  یکی از وظایف اصلی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه، فراهم کردن زمینه و فرصت های مناسب یادگیری به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون و متنوع دانش آموزان است. علاوه بر نیازهای متنوع دانش آموزان، نیازهای برخاسته از شرایط خاص فرهنگی اجتماعی در ابعاد ملی و محلی و همچنین اقتضائات بین المللی، نظام های آموزشی را با چالش جدی رو به رو نموده است. هر کشور با دیدگاه ها و رویکرد های حاکم بر نظام برنامه ریزی درسی و آموزشی با شیوه های متفاوت به دنبال تدابیر مناسب برای مواجه با چالش های فوق می باشد. یکی از این راه حل های برون رفت از این چالش ها طراحی مناسب فعالیت های فوق برنامه برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش آموزان با لحاظ نوعی آزادی عمل و قدرت انتخاب، انجام کارگروهی، وجود انعطاف و سایر ویژگی هاست( نادری و همکاران، 1390).

       محصلین را باید به شرکت در فوق برنامه هاتشویق کرد. فعالیت هایی مانند فعالیت های خارج از کلاس که موقعیت به تجربه در آوردن دانش کسب شده در کلاس درس را برای آنها فراهم می کند؛ و تاثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی دارد( کلیمنک[7]، 2007). البته نباید ریسک زیادی درگیر شدن در فوق برنامه ها را فراموش کرد زیرا این خود موجب لطمه زدن به تحصیلات دانش آموزان می شود. بنابراین ایجاد تعادل بین فوق برنامه ها و برنامه رسمی مدرسه ضروری به نظر می رسد.

  نظام آموزشی و پرورش از ارکان مهم تربیت جامعه می باشند، که مسئولیت عظیم باروری و شکوفایی توانایی های نسل های کنونی و آتی جوامع را برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی بر عهده دارند و عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می کنند تا یادگیری و پیشرفت در عملکرد تحصیلی برای دانش آموزان حاصل شود. یکی از عوامل مهم در عملکرد تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه مدارس می باشد(بیرامی و بهادری، 1389).

       یکی دیگر از متغیرهایی که به نظر می رسد فعالیت های فوق برنامه بر آن تاثیر داشته باشد، خودکارآمدی تحصیلی است، که مورد توجه معلمان، مربیان و والدین قرار گرفته است. از سوی دیگر باورهای خودآمدی در موفقیت تحصیلی و پیشرفت در عملکرد تحصیلی نقش مهمی ایفاء می کند، تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده که میان خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد، از این رو بررسی خودکارآمدی و راه های ایجاد خودکارآمدی در مدارس مهم به نظر می رسد. در محیط های تحصیلی خودکارآمدی به باور دانش آموزان در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی اشاره دارد. دانش آموزانی که معتقدند در تحصیل می توانند موفق باشند. تمایل و تلاش و استقامت بیشتری در انجام وظایف درسی نشان می دهند و به توانایی خود اطمینان بیشتری دارند( کارول و همکارن، 2009).

        اما در زمینه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی تحقیقات کمی انجام گرفته است لذا انجام این پژوهش و نتایج حاصل از آن، می تواند به عنوان راه حلی برای مسائل موجود در عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در حوزه روانشناسی تربیتی بکار رود، و نتایج آن به منظور استفاده دانش آموزان؛ والدین؛ معلمان و نظام آموزش و پرورش کل استان به عنوان یک راهنمای مناسب مدنظر قرار گیرد. همچنین پاسخ گوی سوال بسیاری از والدین، معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش باشد. 

   

  [1] Mary Eisabet

  [2] delcourt, Kinzie & Power

  [3] Chiou & cheng

  [4] Gaskill & Murphy

  [5] Shulruf, Tumen, Tolley

  [6] van Dinther, Dochy, Segers

  [7] Klimnek Mark

   

  The study explores effect of extra activities on educational self-efficiency and education process among female students in middle schools of Bandar Abbas.

  The purpose of study is functional and comparative by method.

  Participants of the study are all 4856 students in middle schools in 92-93. From the aforesaid participants, 60 students were selected via cluster sampling, that two schools, having survey qualifications, were divided into two available groups of 30 students.  

  Methodology: the data are gathered through low scaled questionnaire consists of eight items, educational self-efficiency, questionnaire consists of motivational guidelines, learning MSLQ, first semester's average in 92-93.

  Findings:  the data have been analyzed by descriptive and deductive statistics containing analytic test of multiple variable variation. 

  Findings showed that extra activities affect on educational self-efficiency of students. But there was no significant effect on education process.

  Results: considering that extra activities is notable in various features containing mental health, declining criminality and corruption. But due to no significant effect of such activities on education process, more accurate evaluation is needed in this study.

  Keywords: extra activities, educational self-efficiency, education process, students 

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                          صفحه                              

  1-1مقدمه. 1

  1-2 بیان مسئله. 3

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-4 اهداف تحقیق.. 7

  1-5 سوالات تحقیق.. 7

  1-6 فرضیه های تحقیق.. 8

  1-7 محدوده تحقیق.. 8

  1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 8

  خلاصه فصل اول. 10

  2-1-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. 13

  2-1-1. فعالیت های فوق برنامه. 13

  2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13

  2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14

  2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15

  2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16

  2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16

  2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17

  2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18

  2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19

  2-2-1- خودکارآمدی.. 19

  2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20

  2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21

  2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22

  2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23

  2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24

  2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24

  2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25

  2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25

  2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26

  2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26

  2-3-1. عملکرد. 26

  2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملکرد. 26

  2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27

  2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28

  2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28

  2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29

  2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32

  2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32

  2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33

  2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36

  2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36

  2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. 37

  2-3-1. تحقیقات داخلی: 37

  2-3-2. تحقیقات خارجی: 41

  خلاصه: 43

  3-1. مقدمه. 45

  3-2. روش انجام تحقیق.. 46

  3-3.  نحوه اجرای تحقیق.. 46

  ٣-4. فرآیند تحقیق.. 47

  3-5. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 48

  3-6. ابزار جمع آوری داده ها 48

  الف. پرسشنامه اطلاعات شخصی.. 48

  ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی.. 49

  ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.. 49

  3-7. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 49

  خلاصه. 50

  4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروهها) 52

  4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان. 52

  4-1-2. وضعیت شغل والدین دانش آموزان. 54

  4-2. وضعیت توصیفی شاخص ها 55

  4-3- بررسی پیش فرض های استفاده از آزمون واریانس چندمتغیری.. 57

  4-4- بررسی فرضیات تحقیق.. 59

  5-1- مقدمه. 66

  5-2. نتیجه گیری.. 66

  5-3- بحث: 68

  5-4. پیشنهادات... 69

  5-5. محدودیت های تحقیق.. 71

  منابع. 72

   

  منابع

  منابع فارسی:

   

  1)

  2)

  3)

  4)

  5)

  6)BSC،

  7)

  8)

  9)

  10)

  11)

  12)

  13)

  14)

  15)

  16)

  17)

  18)

  19)

  20)

  21)

  22)

  23)

  24)

  25)

  26)

  27)

  28)

  29)

  30)

  31)

  32)

  33)

  34)

  35)

  36)

  37)

  38)

  39)

  40)

  41)

  42)

  43)

  44)

  45)

  46)

  47)

  48)

  49)

  50)

  51)

  52)

  53)

  54)

  55)

  56)

  57)

  58)

   

   

  منابع فارسی:

  1)    Bandura, A, (1997),  self-Efficacy:  Exercise  of  control  .New York:.w.h.freeman company .

  2)      Bandura,  A, (2006), Adolescent  development  from  an  agnatic perspective.

  3)       Cohen D,(٢٠٠٧), Avalibility of High school Extracurricular Sports Programs And High Risk Behaviors.journal of school health, ٢,p٨٠-٨٦ .

   

  4)Carroll, A.M, Houghton, S,wood, R .unsworth, K, Hattie, J,Gordon, L & Bo

  we r,J,(2009), Self-efficacy and acaedemic achivement in australian high

  school  seudents.  The  mediatiny  effects  of  academic  aspions  and

  delinquency.Journal of Adslescence ,vol 32(4),pp 717-817.

   

  Chang, B.G & Solomon, J, (2010), Stereotype threat test Anxiety, and 5)

  specific  self-efficacy  as  predictors  of  promothion  Exam

  performance.Group& Organization management. Vol. 35, PP. 77-107.

   

  6)Elizabeth. M,( ٢٠٠٦), What AreExtracurricular Activities. www.wisGgeek.org

   

  7) Guest A,( ٢٠٠٩), Aschoolevel Analaysis of Adolescent ExtracuricularActivities delinquencyand depratyion. Journal of youth .

   

  8) Lilian, K.Y,(2012),Astudy  of  the   attitu  de,self-efficacy,Effort  andadademic   achivement  students  towards  research  mothods  andstatistics.Journal. Educational.studies.Vol(1), pp154-183.

   

   

  9) Lopez,  F.G, Lent, R.W, Brown, S.D  & Gore, P. A. Jr, (1997), Role of  social-cognitive  expectations  in  high  school  students mathematics-related interest and performance. Journal of Counseling Psychology, 44, 44-52

           

  10) Pintrich, P. R & De Groot, E. V, (1990), Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.

           

  11) Yazici, H, Seyis, S & Altun, F,(2011), Emotional intelligence and selfefficacy beliefs as predictors of academicachievement among high school students. Journal social and behavioral sciences,vol(15),pp2319-2323.

  12) Yang, H. J, (2004), Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrolment programs in Taiwan's technical-vocational colleges . International Journal of Educational Development,24, 283-301.

   

              13) Zimmerman,  B.J,(2008), Invertigatingsehf-reglation  and  motivatiou historical packground method logical developments and furure propects, Journal research american educational, 45,p166-18.

   

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس