پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی

word
116
2 MB
29870
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۰۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )

  چکیده

  هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی  بر یادگیری و یادداری دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی با ماهیت های حفظی، درکی و کلامی بوده. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) با متغیر مستقل (راهبردهای شناختی) و متغیرهای وابسته (میزان یادگیری و یادداری) اجرا شده است. داده ها به وسیله آزمون های معلم ساخته با اعتبار بالا و ضریب پایایی (آلفای کرانباخ)  81 %  درصد به دست آمده و به وسیله آزمون آماری «T»  مستقل تجزیه و تحلیل شده اند. تعداد 34 آزمودنی  (17 = N1 گروه آزمایش، 17 = N2 گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و هدفمند از جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی  93/ 92 انتخاب گریده اند. طبق  نتایج بدست آمده از پژوهش، آموزش راهبردهای شناختی در درجه اول بر یادگیری و یادداری درس تاریخ با ماهیت حفظی تأثیر معنی داری داشته، و برای درس علوم تجربی با ماهیت درکی، تأثیر مثبتی بر یادگیری و یادداری داشته، اما نه به اندازه درس تاریخ، و برای درس زبان انگلیسی (کلامی)، آموزش راهبردهای شناختی تأثیر  معنی داری در یادگیری و یادداری ایجاد نکرده است.

  کلید واژه ها: آموزش، یادگیری، یادداری، راهبرد، شناخت

  مقدمه

  مکتب شناخت گرایی که بررسی و مطالعه فراگردهای ذهنی، شامل: نحوه دریافت، کسب، پردازش، نگه داری، بازیابیو یادآوری اطلاعات را در کانون توجه خود قرار می دهد، در اوایل دهه 1960 پا به عرصه پژوهش های روانشناسی نهاد و به تدریج با پژوهش های وسیع و روز افزون به نظریه ای تبدیل شد که دارای تلویحات مهمی برای معلمان و دانش آموزان در زمینه ی آموزش مؤثر و راهبردهای یادگیری و آموزش است (کدیور، 1387).

  بر اساس این دیدگاه، دانش در قالب طرح واره های گوناگون سازمان دهی شده است.یادگیرنده به فعالیت خود برای کسب دانش می کوشد و هنگامی که فرد توانستدانش جدید را در شکل معنادار درحافظه ی خود ذخیره کند، یادگیری صورت گرفته است. ذخیره کردن دانش جدید به شکل معنادار در حافظه ی شخص بدین معناست که او توانسته است مطالب آموخته شده را با ساخت شناختی خود مرتبط سازد و به فهم آن دست پیدا نماید (سیف، 1390).

  یادگیرنده با داشتن توانایی هایی مانند سازمان دهی، طبقه بندی و بازیابی اطلاعات در محیط یادگیری، به پردازش اطلاعات می پردازد.پس از آن که اطلاعات در حافظهپردازش شد،یادگیرنده می کوشد تا از آن ها برای حل مسایل استفاده کند و آن ها را در موقیعت های عملی به کار گیرد. دیدگاه شناخت گرایی بر راهنمایی یادگیرنده و کمک به او در پیمودنمسیر یادگیری و تدارک بازخوردهای مناسب تأکید می ورزد (نوروزی و رضوی، 1390).سیفرت[1] می گوید: «شناخت[2] به فرایندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آن ها یاد می گیرند، فکر می کنند، و به یاد می آورند» به طور خلاصه شناخت یعنی دانستن، و کسب شناخت درباره جهان هستی،یعنی دانستن جهان هستی (سیفرت، 1998، به نقل از سیف، 1388).

  سیف (1390) در کتاب «روانشناسی پرورشی نوین» می گوید: «منظور از راهبرد (استراتژی) یک برنامهیا نقشه ی کلی است که از مجموعه ای عملیات تشکیل می یابد و برای رسیدنبه یک هدفمعین طراحی و اجرا می شود» و «راهبردهای شناختی راه هاییادگیری هستند».

  برای مثال پاسخ به سوال های زیر به نوعی راهبردهای یادگیری را نشان می دهند:

  این کتابرا چگونه می خوانید؟ آیا زیر جملات مهم خط می کشید یا با ماژیکآن ها را برجسته می کنید؟ آیا یادداشت برداری یا خلاصه می کنید؟

  از زمانیکه روخوانی ابداع شده است، دانش آموزان از این روش ها و روش های دیگر استفادهکرده اند و این گونه راهبردها از دیربازمورد بررسی قرار گرفته اند. با این حال، روانشناسان پرورشی هنوز درباره ی این که کدام راهبردهای مطالعه از همه مؤثرتر هستند، مجادله می کنند. پژوهش درباره ی راهبردهای مطالعه ینتیجه بخش، در بهترین حالت گیج کننده است. معلوم شده است که معدودی از روشهای مطالعه همیشه نتیجه بخش بوده و تعدادی از آن هااصلاًنتیجه بخش نیستند. بدیهی است که ارزش راهبردهای مطالعه،به جزییات آن ها و نوع استفاده ای که از آن ها می شود، بستگی دارد (اسلاوین، ترجمه سید محمدی، 1392).

  نتایج پژوهش ها نشان می دهد، دانش آموزانی که این گونه مهارت ها (مهارت استفاده از راهبردهای شناختی) به آنان آموزش داده شده (گروه آزمایش) در قیاس با دانش آموزانیکه از این مهارت ها بی بهره مانده اند (گروه گواه)، در توانایی خواندن و فهمیدن مطالب جلوتر بوده اند. پژوهش های موجود به روشنی نشان می دهند که رفتار راهبردی یا استراتژیکی، یادگیری را افزایش می دهد. هم چنین روشن شده است که یادگیرندگانماهر می دانند که چه زمانی باید استراتژیکی عمل کنند (سیف، 1389).

   از آن جا که موضوع ها و مباحث تحصیلی بسیار گوناگون اند و یادگیری هر یک از آن ها شیوه های خاصی را طلب می کند، آگاهی یافتن دانش آموزان و دانشجویان از راهبردهای مختلف مطالعه و یادگیری و تسلط یابی آنانبر چگونگی استفاده از آن راهبردها در کسب موفقیت تحصیلی بسیار یاری شان می دهد. (سیف، 1385)

  راهبردهای یادگیری و مطالعه ( هم شناختی و هم فراشناختی) مهارت های قابل یادگیری هستند.مثلاً یکی از روش های موفق مطالعه و یادگیری ویژه ی متوندرسی علمی و رشی است که با نام های PQ4R یاPQRSTشناخته شده است،یا روش کاپس (CAPS) برای خواندن متن های ادبی قابل استفاده است (توماس[3] و رابینسون[4]، 1982 به نقل از سیف، 1390).

  از مطالببالا چنینبر می آید که توماس و رابینسونبرای مباحث و موضوعاتگوناگونی تحصیلی ملزمبه نام گذاری هایی چون متونعلمی و ادبی شده اند. لذا با پیروی از چنین روشی بر آن شدیم که موضوعات گوناگون تحصیلی را با نام های جدید و بر اساس انواعهوش های کشف شده از سوی هواردگارنر[5] و لوئیس ترستون[6] مانندهوش های درک کلامی، سرعت ادراکی و استدلال، نام گذاری نماییم (سیف، 1391) به زبان ساده، پژوهشگر موضوعات و مباحث مختلف تحصیلی را بر اساس اسامی انواعهوش ها، تحت عناوین دروس درکی، کلامی و حفظی نام گذاری کرده است.

   

  بیان مسأله:

  چنان چه ویلیامون تیل[7] می گوید: برای جامعه ای که آموزش و پرورشآن امور را بدون بحث و انتقادمی پذیرد و بدونتفکر منعکس می نماید، اینخطر در کمین است که انسان فاقد توان و نیرو در جامعه پدید آورد (شعبانی و پورظهیر، 1385).

  اسلاوین[8] در کتابی با عنوان روانشناسیتربیتی معتقد است که «رایج ترین راهبردهای مطالعه شامل یاداشت برداری، خط کشیدن زیر مطلب، خلاصه کردن، نوشتن برای یادگرفتن،چکیده نگاری و نمودار نگاری می باشد که دانش آموزان اکثراًاز زمان ابداع روخوانی تاکنون از این روش ها به تنهایی و بدون آموزش مربی استفاده کرده اند».

  با این حال، روانشناسان تربیتی هنوز درباره ی این که کدام راهبرهای مطالعه از همه مؤثرتر هستند مجادله می کنند.پژوهش درباره ی راهبردهای مطالعه ی نتیجه بخش، در بهترین حالت گیج کننده می باشد و معلوم شده است که معدودی از روش های مطالعه همیشه نتیجه بخش بوده و تعدادی از آن ها اصلاً نتیجه بخش نیستند (اسلاوین، ترجمه سید محمدی 1389).

   و اما از آن جا که قبلاًمتذکر شدیم، راهبردهای شناختی راه های یادگیری هستند. این پژوهش به دنبال آن است که بعد از معرفی و تدریس راهبردهای شناختی به دانش آموزانپسر پایه سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب، به بررسی تفاوت میزان تأثیرات مثبت، خنثی و شاید منفی اینراهبردها در یادگیری و یادداری دروس تاریخ (حفظی)، زبان انگلیسی (کلامی) و علوم تجربی (درکی) بپردازد، یا این دروس را از لحاظ مقدار تأثیری که از راهبردهای شناختی می پذیرند طبقه بندی نماید.

  بدینصورت که در کلاس آزمایش (گروه آزمایش) هنگاممطالعه دروس تاریخ، زبان انگلیسی و علوم تجربی از راهبردهای شناختی استفاده می شود و در کلاس کنترل (گروه کنترل) روش یا روند همیشگی مطالعه دروس یاد شده ادامه می یابد. بنابراین متغیر مستقلدر این پژوهش، راهبردهای شناختی و متغیرهای وابسته شامل میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی در دروس تاریخ (حفظی)، زبان انگلیسی (کلامی) و علوم تجربی (درکی) می باشد.

   

   

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  انفجار اطلاعات، پیشرفت علوم و فنون، پیچیده شدن نیازهای فردی و اجتماعی موجب شده که دیگر روش هایغیرعلمی مطالعه که برآیندیجز اتلاف وقت، هزینه و یادگیری ناقص را به دنبالندارند،قادر به رفع نیازهای پیچیده امروزی نباشند.نوآوری درفعالیت های آموزشی از جمله راه های یادگیری مقوله ای است که مقالات و کتب زیادی را به خود اختصاص داده و پژوهش های گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است (زمانی و لیاقتدار، 1389).

  از طرفی موضوع ها و مبحث های تحصیلی بسیار گوناگون اند و یادگیری هر یک از آن ها شیوه ی خاصی را طلب می کند، آگاهی یافتن دانش آموزان و دانشجویاناز راهبردهای مختلف مطالعه و یادگیری و تسلط یابی آنانبر چگونگی استفاده از آن راهبردها در کسب موفقیت تحصیلی بسیار یاری شان می دهد. آگاهی از این راهبردها به معلمان نیز کمک می کند تا در هدایت دانش آموزان و دانشجویان مؤثر عمل کنند (سیف، 1392).

  علی اکبر سیف در کتاب روانشناسی پرورشی نوین می گوید: «راهبردهای شناختی راه های یادگیری هستند» از طرف دیگر سیف معتقد است که راهبردهای یادگیری و مطالعه مهارت های قابل یادگیری هستند. به عبارت دیگر راهبردهای یادگیری را می شود به دانش آموزان آموزش داد.(سیف، 1391)

  اگر تیزبینانه به گفته های علی اکبر سیف توجه کنیم، متوجه خواهیم شدکه او غیر مستقیم و به طور ضمنی جمله ی معروف برونر[9] را تکرار می کند؛ «یاد بگیرید که چگونه یادبگیرند»[10].

  برونر معتقد است که یادگرفتنیادگیری برای دانش آموزانی که در عصر انفجار اطلاعات زندگی می کنند ضروری است (کدیور، 1387).

  معنای یادگرفتن نحوه ی یادگیری، پی بردن به ساختار بنیادی دانش، و منظور از ساختار بنیادی دانش ارکانمهم هر نظامعلمی یعنی مفاهیم، اصولیا تعمیم ها، و روش های پژوهش آن نظام علمی است. (سیف، 1392).

   در واقع رابطهبین یادگرفتن یادگیری و ساختار بنیادی دانش دوطرفه است؛ یعنی ساختار بنیادی هر علمی اگر توسط دانش آموز درک و فهمیده شود، نتیجه این می شود که به او کمک شده است که یادبگیرد که چگونه یاد بگیرد. و این یعنی رسیدن به اهداف آموزش، که مهم بودن جایگاه پژوهش فعلی را درباره ی راهبردهای شناختی می رساند.

  هدف کلی پژوهش

  بررسی میزان تأثیر آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختیبر یادگیری و یادداریدروس حفظی، درکی و کلامی دانش آموزانپسر سال سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب درسال تحصیلی 93/ 92 می باشد.

  اهداف ویژه

  1.بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختی بر یادگیری و یادداری درس درک کردنی علوم تجربی پایه سوم راهنمایی.

  2. بررسی تأثیر آموزشمبتنی بر راهبردهای شناختی بر یادگیری و یادداری درس حفظ کردنی تاریخ پایه سوم راهنمایی.

  3. بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختی بر یادگیری و یادداری درس کلامی زیان انگلیسی پایه سوم راهنمایی.

   

   

  سوالات پژوهش

  1. آیا آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختی، می تواند در درس علوم تجربی با ماهیتدرک کردنی،از نظر میزان یادگیری و یادداری تفاوت معنی داری را ایجاد نماید؟

  2. آیا آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختی، می تواند در درس تاریخ با ماهیت حفظ کردنی،از نظر میزان یادگیری و یادداری تفاوت معنی داری را ایجادنماید؟

  3. آیا آموزش مبتنی بر راهبردهای شناختی، می تواند در درس زبان انگلیسی با ماهیت کلامی، از نظر میزان یادگیری و یادداری تفاوت معنی داری را ایجاد نماید؟

  فرضیه های پژوهش

  1. آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداریدرس تاریخ (حفظی)، تفاوت معنی داری ایجاد می کند.

  2. آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درس علوم تجربی (درکی)، تفاوت معنی داری ایجاد می کند.

  3. آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی (کلامی)، تفاوت معنی داری ایجاد می کند.

  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

  یادگیری:یادگیری به فرآیند ایجاد تغییرات نسبتاًپایدار در رفتار بالقوه فرد اطلاق می شود که بر اثر تجربه حاصل آید(شعبانی، 1387).

  منظور از یادگیری در این پژوهش، میزان رشد آموخته های دانش آموزان که حاصل تفاوتنمرات آن ها در پیش آزمون و پس آزمون است، می باشد.

  یادداری: یادداری یعنی توانایی یادآوری اطلاعات از حافظه بلند مدت است (اُلسون و هرگنهان،ترجمه سیف، 1390).یادداری در این پژوهش، میزان اطلاعاتی است که دانش آموز پس از گذشت دو هفتهاز پس آزمون اول در پس آزمون دوم ارایه می دهد.

  پیش آزمون: آزمونی است که در آنمعلوم می شود یادگیرندگانچه مقدار از هدف ها و محتوای درس تازه را قبلاًیادگرفته اند. هدف از اجرای این آزمون تعیین میزان اطلاعات یادگیرندگاناز مطالبی است که قرار است به آنان آموزش داده شود (سیف، 1389).

  منظور از پیش آزمون در این پژوهش، آزمونی است که توسط معلم تهیه و در اولین جلسه کلاس روی دانش آموزان اجرا گردید.این آزمون شامل 30سوال و در ارتباط با مباحث مورد نظر برای تدریس بودند.

  راهبرد: راهبرد یا استراتژی، یک برنامه یا نقشه ی کلی است که از مجموعه عملیاتتشکیل می یابد و برای رسیدن به یکهدف معین طراحی و اجرا می شود.

  منظور از راهبرد در این پژوهش فعل هایی مانندیادداشت برداری، خلاصه سازی، خط کشیدن زیر عبارات مهم و... است که باعث می شوندسطح پردازش اطلاعات دانش آموزان را بالا برده و در نهایت منجر به افزایش یادگیری و یادداری در آنان خواهد شد.

  پس آزمون: منظور از پس آزمون این است که تمامی آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی تعیین می شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره ی اثربخشی کار معلم و برنامه ی درسی یا مقایسه ی برنامه های مختلف درسی با یکدیگر است (سیف، 1389).

  در این پژوهش دو پس آزمون داریم که پس آزمون اول برای نشان دادن میزان افزایش یا کاهش یادگیری و پس آزمون دوم برای نشان دادن میزان افزایش یا کاهش یادداری روی دانش آموزان اجرا می شود. از 30 سوال پس آزمون 15 سوال از پیش آزمونمطرح شده است.

  شناخت: شناخت از لحاظ لغوی یعنی دانستن و کسب آندرباره ی جهان هستی،به عبارت دیگر یعنی دانستن جهان (سیفرت 1998، به نقل از سیف 1386).

  راهبردهای شناختی به هرگونه رفتار، اندیشه یا عمل یادگیرنده اطلاق می شود که او در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار می دهد و هدف آن کمک به فراگیری، سازماندهی و ذخیره سازی است (واینستاین و هیوم، 1998).

  آموزش:هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش مطرح شده ای که هدف آن آسانکردن یادگیری در یادگیرندگاناست. در این پژوهش منظور از آموزش همان آموزش کلاسی است که کنش متقابل یا تعامل بین معلم و یادگیرندگانعنصر اصلی آن به حساب می آید (سیف، 1390).

   

  [1]- seifert

  [2] -Cognition

  [3]- Thomas

  [4] -Robinson

  [5]- Louis Thurston

  [6] - Howard Gardner

  [7] - William vantil

  [8] - slavin

  [9]- Bruner

  [10] -Learn how to learn

   

  Title: Consideration of effect cognitives strategies – centered instruction on learning and retention in holding essence textbooks conceptual, memorizing and verbal

   

  Abstract:

  This research aims to Compare teching effectiveness Cognitive Strtaegies on learning and retention at three-textbooks;History,Natural Science and  English Language With assence’smemorizing,Conceptual and  Verbal;the research’s method is quasi –experimental (unequalControl group design) With independent Variable(Cognitive Strategies ) anddependent Variable (rate of learning and  retention) to be  performed that by teacher making tests with  high validity and  reliability Coefficient (Cronbach Alpha) 0.81 ,to be gathering enterprise  information (data),and statistical T- test be analysed. number of  subjects  (34) be  reached (expriment group= 17 & Control group =17); the  method Cluster random Sampling and  purposive Sampling from inter Subjects’ Son grade Third guidance West Islam Abad township in academic year 92/93 to beSelected; Conseqence of research indicated that education cognitive strategies in the first place on learning and retention textbooks’History(memorizing)to be affected significant , and for textbooks’ NaturalScience(Conceptual) be positive effect ; but no amount to text booksHistory, and for textbooks’ English language(verbal) to be not affected Significant at learning and retention.

  Key Words : Learning,retention, Cognition, strategy, education

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی

  فهرست:

   

  فهرست

  عنوان                                                                                                        صفحه

  چکیده

  1

             فصل اول: کلیات پژوهش

   

  مقدمه

  3

  بیان مسأله

  5

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  7

  هدف کلی پژوهش

  8

  اهداف ویژه

  8

  سوالات پژوهش

  9

  فرضیه های پژوهش

  9

  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

  9

           فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

   

  مقدمه

  13

  شکل گیری روانشناسی شناختی

  14

  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

  20

  پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

  23

  نتیجه گیری از پیشینه پژوهش

  25

            فصل سوم: روش اجرای پژوهش

   

  مقدمه

  27

  نوع و روش پژوهش

  27

  متغیرهای پژوهش

  28

  شیوه های اندازه گیری متغیرهای پژوهش

  33

  ابزارهای اندازه گیری

  33

  روش جمع آوری اطلاعات

  34

  اعتبار و پایایی ابزار

  35

  جامعه آماری

  36

  نمونه

  36

  حجم نمونه

  37

  روش نمونه گیری

  37

  روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

  38

            فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

   

  مقدمه

  40

  4-1. ویژگی های دانش آموزان نمونه آماری

  41

  4-2. مقایسه و تحلیل پیش آزمون اطلاعات دانش آموزان

  44

  4- 3. مقایسه و تحلیل پس آزمون اول (یادگیری) در درس تاریخ

  46

              فصل پنجم: یافته های پژوهش

   

  مقدمه

  53

  خلاصه پژوهش

  53

  بحث و نتیجه گیری

  54

  پیشنهادات و راهکارها

  58

  پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ( پیشنهادهای اجرایی)

  58

  پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی

  59

  محدودیت های پژوهش(خارج از اختیار پژوهشگر)

  59

  محدودیت های پژوهش(دراختیار پژوهشگر)

  59

  پیشنهاد برای پژوهش های آتی

  60

  پیشنهادهای اجرایی

  60

          منابع

  61

  منابع فارسی

  61

  منابع انگلیسی

  66

           پیوست اول: بانک سئوال های پیش آزمون و پس آزمون

  67

  سوال های درس تاریخ، علوم تجربی، زبان انگلیسی

  67

            پیوست دوم: طرح درس ها

  81

                

  منبع:

  فهرست منابع

  1.ابراهیمیقوام،صغری(1377).اثربخشی سه روش آموزشی راهبردهای یادگیری(آموزش دو جانبه)توضیح مستقیم،وچرخه افکار،بردرک مطلب، حل مسأله، دانش فراشناختی، خودپنداره تحصیلی، وسرعت یادگیری در دانش آموزان دختر دومراهنمایی معدل پایین تر 15شهر تهران.رسالهدکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علمه طباطبایی.

  2. اسلاوین، رابرت. ایی (1391). روان شناسی تربیتی: نظریه و کاربست. (یحیی سید محمدی، مترجم)، تهران: انتشارات روان.

  3. السون، میتو، اچ؛ هرگنهان، بی، آر (1390). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. (علی اکبر سیف، مترجم)، تهران: انتشارات دوران.

  4.انصاری،مریم(1380). تأثیر راهبردهای شناختی بر پیشرفتتحصیلی و خود کنترلی دانش آموزان دختر در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان های منطقه 12 تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دنشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  5.بازرگان،عباس(1390).ارزشیابی آموزشی.تهران: انتشارات سمت. 

  6. بست، جان (1390). روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. (حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، مترجم)، تهران: انتشارات رشد.

  7. بهنر،ج؛ وانک، م(1384).نگرش ها و تغییر آنها. ترجمه یعلی مهداد،چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل(سال انتشار اثر به  زبان اصلی1959).

  8. جویس، بروس؛ ویل، مارشا؛ کالهون، امیلی (1390). الگوی تدریس. (محمد رضا بهرنگی، مترجم)، تهران: انتشارات کمال تربیت.

  9. حافظ نیا، محمدرضا (1389). مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

  حسینی نسب، د؛ساکن آذری،م؛ تاج الدینی،پ (1382). بررسی شیوه های اسناد علّی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و رابطهی آنها با هوش، خلاقیت، جنسیت ورشته  تحصیلی .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی  در آموزش عالی،27 و 28 ، 71- 443.

  10.حقانی،مظفر(1386).بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برکاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی شهرستان سّنقرDerry,S. ارشد،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهعلامهطباطباییقرشتههایعلومانسانیوعلومپایهدانشگاهتهران. پایاننامه

  11. خوی نژاد، غلامرضا (1389). روشهای پژوهش در علوم تربیتی. تهران: انتشارات سمت.

  12. دلاور، علی (1392). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

  13. دلاور، علی (1393). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.

  14. دلاور، علی (1390). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

  15.دیره،عزت؛بنی جمال،شکوه السادات(1388).بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری.فصلنامه مطالعات روانشناختی،5 (3).

  16. زمانی، بی بی عشرت؛ لیاقتدار، محمد جواد (1381). بررسی نوآوریها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدایی چهار کشور پیشرفته جهان. مجله پژوهش دانشگاه اصفهان، شماره 30.

  17.رفوث،مری؛آن، لیل،لیندا؛ دوفابو،لئوناردو(1375). راهبردهای

  18. سیف، علی اکبر (1387). روشهای پرورشی نوین (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.

  19. سیف، علی اکبر (1390). روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.

  20. سیف، علی اکبر (1390). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.

  21. سیف، علی اکبر (1389). روشهای ساختن ابزرهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران.

  22. سیف، علی اکبر (1389). نظریه های سازندگی و کاربردی آموزشی آن. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 65.

  23.سیف، علی اکبر؛ مصرآبادی، جواد(1382).اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن،یادداری و درک متون مختلف.فصلنامه تعلیم و تربیت،سال نوزدهم،شماره 74.

  24. شعبانی، زهرا؛ تقی پور ظهیر، علی (1385). تأثیر روشهای تدریس در افزایش توانایی های شناختی، عاطفی و رفتاری دانش آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 51، 55- 84.

  25. شعبانی، حسن (1390). مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس (جلد 1). تهران: انتشارات سمت.

  26.شعاری نژاد،علی اکبر(1378).یادداشت هایی درباره نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش چاپ اول،تهران: نشرنی

  27.شقاقی،فرهاد(1382).تأثیر آموزش مهارت ها و راهبردهای یادگیری و مطالعهدر یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور و ثبات اینن تأثیر یادگیری پس از گذشت یک سال .رساله دکتری،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه  طباطبایی تهران.

  28.صفاری،فاطمه(1392).اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان پسر سال سومراهنمایی شهرستان قدس. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی الزهراء (س)، دوره ی نهم، شماره 2.

  29. طیبی، سیدجمال الدین؛ ملکی، محمد رضا؛ دلگشا، بهرام (1390). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی (ویرایش دوم). تهران: انتشارات فردوس.

  30.عباباف،زهرا(1387).مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک سطح توانایی،رشته تحصیلی و جنسیت و ارایه پیشنهادهایی در حوزه برنامه درسی.فصلنامه نوآوری آموزشی،7(25)، 150-119.

  31.عباباف،زهرا(1376).مقایسه استراتژی های (راهبردهای)یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف دوره  دبیرستانی مناطق 2، 4، 11 شهر تهران در سال تحصیلی 75-74.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

  32.فرخی،نوعلی،(1389).اثربخشی آموز مهارت های شناختی و فراشناختی بردرک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش تهران.فصلنامه روان شناسی پرورش دانشگاه علامه طباطبایی تهران.سال ششم،شماره 18.

  33. فردانش، هاشم (1388). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.

  34. کدیور، پروین (1389). روانشناسی یادگیری. تهران: انتشارات سمت.

  35. کدیور، پروین (1387). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.

  36. گلاور، جان. ای؛ برونینگ، راجر.اچ (1385). روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. (علینقی خرازی، مترجم)، تهران: نشر دانشگاهی.

  37.گیج،نیت.ل؛ برلاینر،دیوید.سی(1374).روانشناسی تربیتی (ترجمه خوی نژاد،لطف آبادی و همکاران).مشهد : پاژ، موسسه انتشارات حکیم فردوسی.

  38.متولی،سید محمد(1376).بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برخواندن، درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان اول دبیرستان های دختارنه شهرستان فردوس. پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی.

  39.محمدی،آریا؛ سیف نراقی،مریم؛دلاور،علی؛ سعدی پور، اسماعیل (1391).تأثیرآموزش راهبردهای شناختی –فراشناختی برعملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، سال دوم، شماره ی 8، 59- 43.

  40. ملکی، بهرام(1384).تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی برافزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف.تازه های علوم شناختی.سال هفتم(3) ، 42- 50 .

  41. نادری، عزت الله؛ سیف نراقی، مریم (1391). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (ویرایش پنجم). تهران: نشر ارسباران.

  42. نوروزی، داریوش؛ رضوی، سید عباس (1390). مبانی طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.

  43.یوسفی،زهره(1380).مقایسه راهبردهای مطالعه ویادگیری دانشجویان موفق و ناموفق رشته های علوم انسانی وعلوم پایه دانشگاه تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی .

   

   

   

   

   

   

  References:

  1. Anderson, J.R (1995 a). learning andmemory: An interyrated approach. New York: Wiley

  2. Biehler, R.F. , & Snowman, J. (1993). Psychology applied to teaching (7 th ed). USA: Houghton Mifflin.

  3- Derry, S. & Murphy, D. (1986), Designing Systems that trun learning aloility: from theory to practice. Review of Educational research 56 (1): 1-36

  4- Eggen , p. , & kauchak, D. (2001). Educational psychology: windowson on classroom (5th ed).upper Saddle River,

  Ny: Merrill,prentice- Hall.

  5. Gardener , R. (1990). When children andadults do not use learning strategies: Toward a toward a theoryof settings Review of Educational Research, 60 , 517-530.

  6. Good, T.L.,& Brophy, j.(1995). Contemporary educational psychology (5th ed). UAS: Longman.

  7- Slavin, R.E. (2006). Educational psychology:

  Theory and practice (Sth ed). New yorn: pearson.

  8. Snowman, J. (1984). Learning tactics and strategies. ING. Phye & Andre (Eds), Cognitive instructional psychology. New York: Academic press.

  9. Weinstein, C. E&Hume , L.M. (1998). Study strategies for life Long Learning. Washington D.C.: American psychology Association. 


کلمات کلیدی:  آموزش - راهبرد - شناخت - یادداری - یادگیری

تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس