پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

word
102
329 KB
29819
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  گرایش : حسابداری

  چکیده

  رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی      1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

  واژه های کلیدی:

  ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری

  مقدمه

  مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است (ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد بر همین اساس رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ریسک خود را کاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقیق دست یابیم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و... ارائه می شود.

  1-2- تشریح و بیان مساله

  بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد[1]،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).

  در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.

  از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاری ترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391). با توجه به مقالات مرتون[2](1974) و للاند[3](1994) بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکت عامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر و سرکار[4](2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند  که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر[5](2002) و اگورور[6](2009)  مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکت و تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودند.

  چندین پژوهش در مورد گزینه های واقعی نشان داده اند که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد (گرنادیر ، 2002؛ اگورور 2009). اکدوگو و ماکای[7](2012) به لحاظ نظری و تجربی نشان دادند که حد بالا و پایین سرمایه گذاری زمانی می تواند منطقی باشد  که در یک محیط رقابتی استراتژیک شکل گیرد. پژوهش درمورد اثر رقابت روی مسائل دیگر شاخص های مالی شرکت ها نسبتا پراکنده است، اما اخیرا توجه بیشتری به این موضوع شده است. به عنوان مثال، مک کی و فیلیپس[8](2005) روی اهرم مالی شرکت تمرکز نمودند،گرولون و میکالی[9] (2007) سیاست پرداخت را  مورد بررسی قرار دارند، گیرود و مویلر (2008) به کاوش درمورد اداره امور شرکت ها پرداختند، و مورلک و نیکولو[10](2009) و فرسارد[11](2010) به بررسی وجه نقد شرکت ها پرداختند. والتا[12](2010)  به بررسی چگونگی شدت رقابت پرداخت که بر هزینه وام های بانکی تاثیر میگذارد  و شواهدی  را فراهم می کند که بطور عقلانی بانک ها به محاسبه ساختار صنعت و رقابت در زمانی میپردازند که قراردادهای مالی قیمت گذاری میشوند.

  هوانگ و لی[13](2013) به بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری پرداختد .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار زیاد (کم) در یک صنعت دارای رابطه مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال - هیرشمن است. و اندازه نسبی شرکت در یک صنعت یک عامل مهم تعیین کننده از ریسک اعتباری است . همچنین آنها به طور کلی دریافتند که بین رقابت در بازار محصول و شاخص ریسک اعتباری رابطه منفی وجود دارد. زیرا شرکت هایی که دارای رقابت در بازار محصول بالایی هستند در نتیجه دارای ریسک ورشکستگی پایینی  می باشند بر همین اساس ریسک اعتباری در این شرکت ها کاهش می یابد.

  در بازاری که حاشیه سود واحد های اقتصادی به دلیل تشدید رقابت همواره در حال کاهش بوده و همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود. بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین بررسی ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت(مویلر،2008). بر همین اساس با توجه با اینکه سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در صنعت بانکداری منعکس شده است و همچنین با توجه به اینکه افزایش ریسک اعتباری شرکت ها منجر به کاهش سهم درآمد در این صنعت گشته بنابراین پس از مطالعه تحقیقات مختلف دریافتیم که یکی از عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری واحدهای اقتصادی، رقابت در بازار محصول می باشد. پس در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟

  1-3- ضرورت انجام تحقیق

  ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:

  رشد و توسعه هرکشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری صحیح است. در هر جامعه­ای، نهادهایی میتوانند در جهت تحقق این هدف گام برداشته و نقش موثری را در این راه ایفا کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها، یکی از مهم­ترین عوامل موثر در این فرآیند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز برای مبادلات سرمایه ای تلقی میگردد. همچنین از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد و منابع مالی ایران در بخش بانکداری می باشد بر همین اساس مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. بر همین اساس این تحقیق در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که آیا بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد یا خیر؟

  1-4- اهداف تحقیق

  در این تحقیق اهدافی با دیدگاه­های متفاوت بیان شده.

  1-4-1- اهدف علمی تحقیق

  هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

  1- تبیین رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری.

  1-1- تبیین رابطه بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

  1-2- تبیین رابطه بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

  1-3- تبیین رابطه بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

  1-4- تبیین رابطه بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

  1-5- تبیین رابطه بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری

   

  [1]- Espinoza & Prasad

  [2]- Merton

  [3]- Leland

  [4]- Mauer and Sarkar

  [5]- Grenadier

  [6]- Aguerrevere

  [7]- Akdogu and Mackay

  [8]- Mackay and Phillips

  [9]- Grullon and Michaely

  [10]- Morellec and Nikolov

  [11]- Fresard

  [12]- Valta

  [13]- Huang and Lee

 • فهرست و منابع پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

  چکیده..........................................................................................................................

  فصل اول: کلیات پژوهش............................................................................................. 1

  1-1- مقدمه................................................................................................................. 2

  1-2- تشریح و بیان مساله............................................................................................. 2

  1-3- ضرورت انجام پژوهش ...................................................................................... 4

  1-4- اهداف پژوهش .................................................................................................. 5

  1-4-1- اهداف علمی پژوهش .................................................................................... 5

  1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش ................................................................................ 5

  1-5- تبیین فرضیه های پژوهش ................................................................................... 6

  1-6- قلمرو پژوهش ................................................................................................... 6

  1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش ................................................................................ 6

  1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش ..................................................................................... 6

  1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش .................................................................................... 6

  1-7- متغیرهای پ‍ژوهش............................................................................................... 6

  1-8- ساختار کلی پژوهش .......................................................................................... 7

  فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش............................................................... 8

  2-1- مقدمه................................................................................................................. 9

  2-2- تعریف حسابرسی............................................................................................... 9

  2-3- ماهیت حسابرسی ............................................................................................... 10

  2-4- کیفیت حسابرسی ............................................................................................... 10

  2-5- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ............................................................... 10

  2-5-1- اندازه حسابرس.............................................................................................. 10

  2-5-2- دوره تصدی حسابرس.................................................................................... 10

  2-5-2-1- تغییر موسسه حسابرسی و ملاحضات هزینه ای............................................. 10

  2-5-2-2- فرایند تغییر موسسه حسابرسی و استقلال حسابرسان..................................... 10

  2-5-2-3- تجربه بین المللی از تجربیات تغیر موسسه حسابرسی.................................... 10

  2-5-2-4- تغییر حسابرس در ایران.............................................................................. 10

  2-6- محافظه کاری...................................................................................................... 10

  2-7- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس.................................................... 10

  2-7-1- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری.......................................................... 10

  2-7-1-1- محافظه کاری و قراردادهای بدهی............................................................... 10

  2-7-1-2- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی ................................................. 10

  2-8- ویژگی های کیفی سود........................................................................................ 10

  2-8-1- پایداری سود.................................................................................................. 10

  2-8-2- اهمیت پیش بینی سود..................................................................................... 10

  2-8-3- یکنواختی سود................................................................................................ 10

  2-8-4- مربوط بودن سود به ارزش سهام...................................................................... 10

  2-8-5- به موقع بودن سود.......................................................................................... 10

  2-8-6- محافظه کاران بودن سود.................................................................................. 10

  2-9- ارتباط بین تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود............................................ 10

  2-10- پیشینه پژوهش................................................................................................. 10

  2-10-1- پیشینه خارجی پژوهش................................................................................. 10

  2-10-2- پیشینه داخلی پژوهش.................................................................................. 10

  2-11- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده...................................................................... 10

  2-12- خلاصه فصل.................................................................................................... 10

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش................................................................................. 51

  3-1- مقدمه................................................................................................................. 52

  3-2- روش پژوهش.................................................................................................... 52

  3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش ............................................................................. 53

  3-3-1- روش نمونه‌گیری............................................................................................ 53

  3-4- تعداد نمونه گیری................................................................................................ 53

  3-5-فرضیه های پژوهش............................................................................................. 54

  3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ........................................................ 54

  3-7- قلمرو پژوهش ................................................................................................... 55

  3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش ................................................................................ 55

  3-7-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش ............................................................................ 55

  3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش .................................................................................... 55

  3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها................................................................... 55

  3-9- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها............................................................. 55

  3-9-1- متغیر مستقل................................................................................................... 56

  3-9-2- متغیرهای وابسته............................................................................................. 57

  3-9-2-1- مربوط بودن سود........................................................................................ 57

  3-9-2-2- محافظه کاری سود..................................................................................... 57

  3-9-2-3- پایداری سود.............................................................................................. 57

  3-9-3-متغیرهای کنترلی.............................................................................................. 58

  3-10- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش ..................... 58

  3-10-1- آمار توصیفی................................................................................................ 59

  3-10-2- آمار استباطی................................................................................................ 59

  3-10-2-1- آزمون نرمالیته داده ها............................................................................... 59

  3-10-2-2- آزمون دوربین واتسون............................................................................. 59

  3-10-2-3-آزمون ریشه واحد (مانایی)........................................................................ 59

  3-10-2-4- آزمون برازش مدل................................................................................... 59

  3-10-2-5- آزمون هاسمن......................................................................................... 59

  3-10-2-6- آزمون رگرسیون چند متغیره...................................................................... 59

  3-10-2-7- آزمون معنادار بودن ضرایب...................................................................... 59

  3-10-2-8- آزمون همخطی........................................................................................ 59

  3-10-2-9- آزمون وایت............................................................................................ 59

  3-10-2-10- آزمون اف فیشر.................................................................................... 59

  3-11- خلاصه فصل.................................................................................................... 59

  فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها........................................................................................... 63

  4-1- مقدمه................................................................................................................. 64

  4-2- آمارتوصیفی داده ها............................................................................................. 65

  4-3- آزمون نرمال بودن داده ها..................................................................................... 66

  4-4- همبستگی بین متغیرها.......................................................................................... 66

  4-5- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ......................................................................... 69

  4-5-1- نتایج آزمون های فرضیه اول............................................................................ 69

  4-5-1-1- آزمون F لیمر............................................................................................. 69

  4-5-1-2- آزمون وایت.............................................................................................. 69

  4-5-1-3- آزمون براش گادفری.................................................................................. 69

  4-5-1-4- آزمون فرضیه­ی اول.................................................................................... 69

  4-5-2- نتایج آزمون های فرضیه دوم............................................................................ 69

  4-5-2-1- آزمون F لیمر............................................................................................. 69

  4-5-2-2- آزمون وایت.............................................................................................. 69

  4-5-2-3- آزمون براش گادفری.................................................................................. 69

  4-5-2-4- آزمون فرضیه­ی اول.................................................................................... 69

  4-5-3- نتایج آزمون های فرضیه سوم........................................................................... 69

  4-5-3-1- آزمون F لیمر............................................................................................. 69

  4-5-3-2- آزمون وایت.............................................................................................. 69

  4-5-3-3- آزمون براش گادفری.................................................................................. 69

  4-5-3-4- آزمون فرضیه­ی اول.................................................................................... 69

  4-6- خلاصه نتایج پژوهش ......................................................................................... 73

  4-7- خلاصه فصل...................................................................................................... 73

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات................................................................... 74

  5-1- مقدمه................................................................................................................. 75

  5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها................................................................... 75

  5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول............................................................. 76

  5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم............................................................ 76

  5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم............................................................ 76

  5-3- بحث و نتیجه گیری کلی...................................................................................... 77

  5-4- پیشنهادات پژوهش ............................................................................................ 77

  5-4-1- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش ..................................................................... 77

  5-4-2-پیشنهادات برای پژوهش آینده.......................................................................... 78

  5-5- محدودیت ها و موانع پژوهش ............................................................................ 78

  5-6- خلاصه فصل...................................................................................................... 79

  فهرست منابع................................................................................................................ 80

  پیوست ها..................................................................................................................... 83

  چکیده انگلیسی............................................................................................................. 83

  منبع:

  منابع:

  1- ابرهیمی کردلر، علی و مهران اعرابی.(1390)."بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار". تحقیقات حسابداری و حسابرسی.شماره دوزادهم

  2- برهانی، حمید.(1389)." بررسی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق و راهکارهای کاهش آن" تهران. بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی

  3- تهرانی،رضا. و شمس، میر فیض فلاح. (1384). "طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم، شماره دوم، تابستان. پیاپی 43.ص211-191

  4- کرباسی یزدی، حسین.نعامی، عبدالله.سادات میر آقایی جعفری،مهتاب.(1389).«ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران».پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار.سال اول.شماره1

  5- تکتم محتشمی و حبیب اله سلامی (1386)،"عوامل متمایز کننده مشتریان حقوقیکم ریسک از مشتریان ریسکی بانک : مطالعه موردی بانک کشاورزی"، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

  6- جمشیدی، سعید(1383)،شیوه های اعتبارسنجی. مشتریان; پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  1. خوش سیما رضا، شهیکی تاش محمدنبی(1391). تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامه و بودجه; 17. 95-69. (4)
  2. دهمرده، نظر و همکاران(1391)، "اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان  " پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال پنجم ، شماره هجدهم، زمستان 1391،- صفحه135- 152
  3. رشیدیان،ساناز (1390)،  مقاله " طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی :بانک کارآفرین)  "پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشکده علوم انسانی –گروه مدیریت
  4. صفری،سعید و همکاران (1390). مقاله  "مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها (رتبه بندی اعتباری( ، پژوهش های مدیریت در ایران،دوره 14 ، شماره 4، زمستان 1389
  5. عبده تبریزی، حسین. شریفیان، روح الله.(1386).«بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول.شماره1.صص70-35.
  6. فلاح شمسی،میرفیض و تهرانی، رضا (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره 43.
  7. موسوی سیدعلیرضا,کشاورز حمیده (1390)،"بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ویژه نامه پژوهشگر (مدیریت) بهار 1390; ص19-36.
  8. هندرکسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوریهای حسابداری"، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.
  9. - نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی(1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی. سال دوم. شماره
  10.  نجارزاده، رضا، عبدالهی حقی، سولماز و علیرضا ناصری،1386، سنجش توان رقابتی محصولات مجتمع پتروشیمی تبریز در راستای الحاق به WTO. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43،35-61
  11. هنر بخش، سمیرا. بیرجندی، حمید و مسعود بیرجندی،1391، بررسی اثر نسبی استراتژیتجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم

   

  1. Acharya, V.V., Naqvi, H., 2012. The seeds of a crisis: a theory of bank-liquidity and risk-taking over the business cycle. Journal of Financial Economics 106, 349–366.
  2. Aguerrevere, F.L., 2009. Real options, product market competition, and asset returns. Journal of Finance 64 (2), 957–983.
  3. Akdogu, E., Mackay, P., 2012. Product markets and corporate investment: Theory and evidence. Journal of Banking and Finance 36, 439–453.
  4. Andrew Marshall, Leilei Tang, Alistair Milne, Variable reduction, sample selection bias and bank retail credit scoring, Journal of Empirical Finance 17(2010),501_512
  5. Born Imbierowicz, Christian Rauch.(2014)." The relationship between liquidity risk and credit risk in banks.Journal of Banking & Finance Journal of Banking & Finance 40. 242–256
  6. Carl Olsson, (2002), "Risk Management in Emerging Markets ", Pearson Education Limited.
  7. Dermine, J., 1986. Deposit rates, credit rates, and bank capital: the Klein-Monti model revisited. Journal of Banking & Finance 10, 99–114
  8.  Dovern, Carsten-Patrick Meier and Johannes Vilsmeier, (2008), "How Resilient is the German Banking System to Macroeconomic Shocks?", Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No. 1419
  9. Espinoza & Prasad, (2010), "Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects", IMF Working Paper. wp/10/224
  10. Espinoza & Prasad, (2010), "Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects", IMF Working Paper. wp/10/224
  11. Fosu.S(2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa.The Quarterly Review of Economics and Finance
  12. Francisco Louzada, Paulo H. Ferreira-Silva, Carlos A.R. Diniz, "On the impact of disproportional samples in credit scoring models: An application to a Brazilian bank data", Expert Systems with Applications 39 (2012) 8071–8078.
  13.  Fresard, L., 2010. Financial strength and product market behavior: the real effects on corporate cash holdings. Journal of Finance 65, 1097–1122.
  14. Froyland, E. and K. Larsen, (2002), "How vulnerable are financial institutions to macroeconomic changes? An analysis based on stress testing", Economic Bulletin, 3/2002, pp. 92–98, Norges Ban
  15. Gang Dang, Kin Keung Lai, Jerome Yen, "Credit scorecard based on logistic regression with random coefficients", Procedia Computer Science 1 (2010) 2463–2468.
  16. Goldstein, Morris & Turner, Philip, (1996), "Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options", Bank for International Settlements, BIS Economic Papers, No. 46
  17. Gorton, G., Metrick, A., 2011. Securitized banking and the run on repo. Journal of Financial Economics 104, 425–45
  18. Grenadier, S.R., 2002. Option exercise games: an application to the equilibrium investment strategies of firms. Review of Financial Studies 15, 691–721.
  19. Grullon, G., Michaely, R., 2007. Corporate Payout Policy and Product Market Competition. Working Paper. Cornell University.
  20. Hansjِorg Lehmann and Michael Manz, (2006), "The Exposure of Swiss Banks to Macroeconomic Shocks – an Empirical Investigation", Swiss National Bank
  21. He, Z., Xiong, W., 2012b. Rollover risk and credit risk. Journal of Finance 67, 391–429. Holmstrِm, B., Tirole, J., 1998. Private and public supply of liquidity. Journal of Political Economy 106, 1–40.
  22. Holthausen.R , and Watts , (2001) , “The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standards setting “, Journal of Accounting and Economics , 31:3-75
  23. Hsing-Hua Huang, Han-Hsing Lee. (2013)." Product market competition and credit risk". Journal of Banking & Finance 37. 324–340
  24. Hussein A. Abdou, “Genetic programming for credit scoring: The case of Egyptian public sector banks”, Expert Systems with Applications 36 .(2009) 11402–11417.
  25. Jiménez, Gabrial & Jesús Saurina, (2005), "Credit cycles, credit risk, and prudential regulation", Banco de España
  26.  Kevin J. Stiroh and Christopher Metli, (2003), "Now and Then: The Evolution of Loan Quality for U.S. Banks", Federal Reserve Bank of New York, Volume 9
  27. Koopman, S. J. and Lucas, Andr é, (2003), "Business and Default Cycles for Credit Risk", Tinbergen Institute Discussion Paper, TI- 062/2.
  28. Leland, H.E., 1994. Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure. Journal of Finance 49, 1213–1252.
  29. Mackay, P., Phillips, G., 2005. How does industry effect affect firm financial structure? Review of Financial Studies 18 (4), 1433–1466.
  30. Mauer, D., Sarkar, S., 2005. Real options, agency conflicts, and optimal capital structure. Journal of Banking and Finance 29, 1405–1428.
  31. Merton, R.C., 1974. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance 28, 449–470.
  32. Morellec, E., Nikolov, B., 2009. Cash holdings and Competition. Working Paper. William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester.
  33. Nekrassov, Alexandre and pervin shroff. (2008). "cost of equity and risk in earnings components". Working paper, the University of Minnesota.
  34. Samartin, M., 2003. Should bank runs be prevented? Journal of Banking & Finance 27, 977–1000.
  35. Santos Silva, J.M.C., Murteira, J.M.R., (2009). Estimation of default probabilities using incomplete contracts data. Journal of Empirical Finance 16, 457–465
  36. SnorreLindset, Arne-Christian Lund, Svein-Arne Persson.(2013)." Credit risk and asymmetric information".Journal of Economic Dynamics & Control.55. 132–151
  37. Standard & poors publication (2008)"Rating methodology : corporate ratings criteria". www.standardandpoors.com ,
  38. Tor Oddvar Berg and Katrine Godding Boye, (2007), "An analysis of banks’ problem loans", Economic Bulletin, Vol 78, P.P. 65-76
  39. Valta, P., 2010. Competition and the Cost of Debt. Working Paper. Swiss Finance Institute and Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس