پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

word
102
478 KB
29813
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناشی ارشد

  رشته حسابداری

  چکیده:

  سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

  همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

  نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در کسب سود یاری نمایند.

  مقدمه

  با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996) در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2  ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . ( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می کند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10  ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل 13 و وو  14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می کند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد.

  2-1-بیان مسأله

  امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستم "ABC"1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات  و محصولات می کند.

  آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟

  آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟

  چگونه می توان تعرفه های وضع شده برای خدمات بیماران از طریق سیستم پیشنهادی با سیستم موجود در بیمارستان ولیعصر لامرد مقایسه کرد؟

  3-1- اهمیت مشکل

  امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است، بطوریکه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی  بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد. این مسأله در سطح دنیا و خصوصا کشورهایی که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدلیل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و کسب متقاضیان بیشتر توام با هزینه های پایین تر، نمود بیشتری پیدا می کند. در کشور ما نیز بدلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت بکارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکید گردیده است، توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد.بطوریکه در برنامه سوم توسعه نیز بر این موضوع تاکید زیادی شده است. از طرف دیگر با استفاده و بکارگیری روشهای نوین هزینه یابی و خصوصا سیستم پیشنهادی، اطلاعاتی فراهم  می گردد که به واسطه آن می توان مدیریت علمی و برنامه ریزی منابع در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد.

   در حال حاضر جهت شناسایی هزینه ها و بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت ودرمان از سیستمها و روشهای متعددی استفاده می گردد. اما با توجه به ماهیت فعالیتهای آموزشی و پیچیدگی حجم فعالیتها و امکانات مورد نیاز برای انجام آن، لزوم استفاده از سیستمهای نوین، ضروری می باشد. بنابراین استفاده و بکارگیری سیستم مناسبی که علاوه بر رفع و پوشش نواقص سایر سیستمهای هزینه یابی، زمینه های تصمیمگیری مناسبی را برای مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات قیمت تمام شده و هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان را فراهم کند، امری اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه خاصی مبذول گردد.

  3-1-نحوه برخورد با مشکل

  یکی از مشکلات اساسی موجود بیشتر سازمانهای دولتی و خصوصی کشور، شیوه بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی و اطمینان از بکارگیری این روشها در تهیه وفراهم نمودن اطلاعات مناسب درتصمیم گیریها می باشد.اهمیت این مشکل زمانی بیشتر می گردد که قوانین موجود در کشور، خصوصاً قوانین مالیاتی و حسابرسی همواره نتوانسته است همگام با سیستمهای نوین هزینه یابی رشد و توسعه پیدا کنند.علاوه بر این، ضعف دانش نظری و تئوری روشهای نوینهزینه یابی نیز در بین مدیران مؤسسات دولتی و خصوصی نیز به عنوان یک کمبود اساسی، مشهود می باشد. این مشکل در بین مؤسسات خدماتی بدلیل اینکه بیشتر عناصر تشکیل دهنده آن،فعالیتهای نیروی انسانی است و خروجی آن تا حد زیادی قابل مشاهده نمی باشد، بیشتر وجود دارد. در مورد بخش بهداشت ودرمان کشور که هدف اصلی از ایجاد آن، ارائه خدمات به جامعه می باشد، این مشکل نمود بیشتری پیدا می کند.بنابراین سیستمهای هزینه یابی باید طوری طراحی شوند تا ضمن دستیابی به اهداف اصلی ایجاد آنها،دسترسی به اطلاعات مناسب را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم سازند. بنابراین برای برخورد با نارسایی های موجود از دو جنبه می توان عمل نمود، بخشی از این نارساییها مربوط به ضعف مبانی تئوری و نظری سیستم های نوین هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان کشور می باشدکه این مسأله از طریق هم اندیشی صاحبنظران علمی و دانشگاهی با مطالعه و تحقیق قابل حل می باشد و بخشی دیگر از مشکلات، مربوط به کمبود و ضعف قوانین و مقررات موجود است که آن نیز ازراه حلهای قانونی قابل حل و رفع می باشد.البته در اجرا و پیاده سازی سیستم های نوین علاوه بر دانش نظری بالا،وجود نیروهای آموزش دیده وفرهنگ سازی مناسب برای اجرای سیستمهای جدید نیز لازم و ضروری است که این موضوع نیز از طریق آموزش قابل انجام است. علاوه بر این با توجه به اینکه سیستم حسابداری دانشگاهها نیز بر اساس روش حسابداری دولتی وضع شده است، طبقه بندی هزینه ها در آن تا حدودی با عملیات هزینه یابی و گروه بندی هزینه ها برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و خصوصا سیستم پیشنهادی متفاوت می باشد که این موضوع نیز با مراجعه به اطلاعات و عملیات تفصیلی حسابهای مالی در طول دوره مورد نظر قابل حل خواهد بود.

   

  1-Aird(1996)

  2-Capettini et al(1998)

  3-Gunasekaran(1999)

  4-Chen(2007)

  5-Wang(2007)

  6-innes et al(1994)

  7-Turney

  8- lere(2000)

   

   

  -Activity Based Costing 1

   

  ABSTRACT:

  Activity Based Costing (ABC) system one of the cost modern system of service and product that provide correct and better information that essential for managers and support user in correct and useful decision making. This research is including the scientific and appliod research performed in Asr Hospital Lamerd. after study and analisis, traditional cost method this Hospital and recognition the strength and weakness point of it and description importance of ABC system in Hospital and then identification process of ABC.

  As it is erident from the subject matter of this investigation the researcher's intend has been search about Activity Based Costing system in the Asr Hospital Lamerd. in the fiscal years of 90-91.

  The researcher has studied whole the finantional statements along with finantional data related to that times and after acknowledgement of related system of this firm and it's method of accounting application also regocnition of it's centersof activity with combination all logical activity has indentifed activity work as the foundation of ABC system also has chosed of each of these activities.

  The result of research and studies show's, that make, use of Activity Based Costing system, not case more exact allocation of over cost, bute case that internal manayer's thake better decisions by using of earned informations in planning and production control, and assist the Hospital to earn a profit.

 • فهرست و منابع پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

  فهرست:

   

  فهرست

  عنوان                                                                                        صفحه

  چکیده: 1

  فصل اول. 2

  1-1-مقدمه. 3

  2-1-بیان مسأله. 5

  3-1- اهمیت مشکل. 6

  4-1عوارض ناشی از تداوم مشکل. 7

  5-1معرفی عوامل مؤثر. 8

  6-1تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی.. 10

  7-1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی.. 11

  8-1سوالات و فرضیه های پژوهش... 12

  9-1  فرضیه‏های تحقیق: 12

  10-1 نوآوری تحقیق: 12

  11-1- اهداف پژوهش... 13

  12-1- محدودیتهای پژوهش... 13

  13-1-اهمیت پژوهش... 14

  14-1 تعاریف عملیاتی: 15

  1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 15

  2-14-1 هزینه های مستقیم : 15

  3-14-1 هزینه غیر مستقیم : 15

  4-14-1 فعالیت : 15

  5-14-1 محرک هزینه: 15

  6-14-1 منبع: 15

  14-1-خلاصه فصل. 16

  فصل دوم: 17

  چارچوب نظری سیستم پیشنهادی.. 18

  1-2-مقدمه. 18

  2-2-مکانیزم عملکرد  سیستم ABC. 18

  3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد 20

  4-2-ادبیات تحقیق. 28

  1-4-2-مقدمه. 28

  5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان. 29

  6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن. 34

  7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش خدمات.. 36

  8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. 37

  9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 39

  10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 41

  11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 42

  1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC. 43

  2-11-2- مدل دو بعدی  سیستم ABC. 43

  12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC. 45

  1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها 45

  2-12-2-اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات.. 45

  13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 46

  1-13-2-محرک هزینه 47

  2-13-2-سنجش عملکرد 47

  14-2- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC. 48

  1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه. 48

  1-14-2-منابع. 48

  2-14-2-محرک منابع 48

  3-14-2-عنصر هزینه 49

  4-14-2-فعالیتها 50

  5-14-2-حوزه هزینه 50

  6-14-2-مرکز فعالیت 51

  7-14-2-محرک فعالیت.. 51

  8-14-2-هدف هزینه 51

  15-2مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه. 52

  1-15-2-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 53

  2-15-2-ارزیابی عملکرد 55

  16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC. 56

  17-2- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت.. 57

  18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه. 59

  1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع. 59

  19-2تعریف و شناسایی محرک منابع. 60

  20-2- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت.. 60

  فصل سوم. 94

  1-3 مقدمه: 95

  2-3 روش تحقیق: 96

  3-3 ابزار تحقیق: 96

  4-3 فرضیه‌های تحقیق: 96

  1-4-3 فرضیه اصلی اول: 96

  2-4-3 فرضیه اصلی دوم: 96

  5-3 قلمرو تحقیق: 96

  6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری): 97

  7-3 متغیرهای تحقیق: 97

  8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها: 98

  9-3 روش تحلیل داده‌ها: 98

  فصل چهارم. 100

  1-4 مقدمه. 101

  2-4 آزمون فرضیه‌ها: 101

  3-4 فرضیه اصلی اول: 101

  1-3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: 104

  4-4 فرضیه اصلی دوم: 105

  1-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: 106

  فصل پنجم. 108

  15 نتیجه‌گیری و پیشنهادات: 109

  2-5 نتیجه‌گیری کلی. 109

  3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق: 109

  4-5 سایر پیشنهادات: 110

  5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده: 110

  6-5 محدودیتهای تحقیق: 110

  پیوست‌ 112

  منابع و مأخذ: 113

  منبع:

   

  منابع و مأخذ:

  الف فارسی

  1 )شباهنگ ، رضا ، « هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه » ، حسابداری مدیریت ، تیر ماه 1385.

   

  2 ) نمازی ، محمد ، «  بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن » ، زمستان 1385 .

   

  3 ) عالیور ، عزیز ، «  هزینه یابی مبتنی بر فعالیت » ، مهرماه 1385

   

  4-نمازی، محمد، بررسی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در حسابداری مدیریت وملاحظات رفتاری ان، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 26و27، سال هفتم1378و1377

   

  5-خدامی پور، احمد، زینالی، مهدی، سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکردوتاثیر ان بر عملکرد ومسولیت پاسخگویی دولت، حسابرس، شماره 37، تابستان 1386

   

  6-مدرس، احمد، دیانتی دیلمی، زهرا، هزینه یابی فعالیت محور، حسابرس، شماره 37، تابستان 1386

   

  7-میرزائی، غلامرضا، حسابداری بر مبنای فعالیت ابزاری موثرذر برنامه ریزی وکنترل، ماهنامه حسابداری، سال سیزدهم، شماره 130

   

  8-تالانه، عبدالرضا، تصمیم گیری در سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت، ماهنامه حسابدار، سال 11، شماره 117

   

  9-خاکپور، حسین، مختاری، اکبر، مقدمه ای بر کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ماهنامه حسابدار، سال 19، شماره167

   

  10-جلیلیان،امید - ارزیابیسیستمABCومقایسهآنباسیستمسنتیوتاثیرآنبرمتغیرهایمالی (کارخانهقندبیستون) - پایان‌نامهکارشناسیارشد - دانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقات - سال 1383)

   

  11-فرتوک‌زاده،حمیدرضا - هزینه‌یابیمبتنیبرفعالیتبرمبنایزمان - مجلهگزیدهمدیریت - شماره 44 - بهمن 1383

  12- اقبالی ناصر ارزیابی برمبنای فعالیت و تائید آن بر افزایش بهره‌وری مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج - پایان‌نامه کارشناسی ارشد 81 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

   

  13-عالی ور - عزیز - حسابداری صنعتی جلد اول - انتشارات سازمان حسابرسی - نشریه 158

   

  ب انگلیسی

   (1) Amin, M., Fergusson, D., Aziz, A., Wilson, K., Coyle, D., & Hebert P. (2003). The cost of allogeneic red blood cells--a systematic review. Transfusion Medicine, 13(5): 1479-1486.
   

  (2) Anderson S.W., & Young, S.M. (1999). The impact of contextual and process factors on the evaluation of activity based costing systems. Accounting Organizations and Society, 27:195-211.
   

  (3) Anderson, S.W. (1995). A framework for assessing cost management system changes: the case of activity based costing implementation at General Motors, 1985--93. Journal of Management Accounting Research, 7:1-51.
   

  (4) Anderson, S.W., Hesford, J.W., & Young, S.M. (2002). Factors influencing the performance of activity based costing teams: a field study of ABC model development time in the automobile industry. Accounting, Organizations and Society, 27(3): 195-211.
   

  (5) Arnaboldi, M., & Lapsley, I. (2003). Activity based costing, modernity and the transformation of local government. Public Management Review, 5(3): 345-375.
   

  (6) Arnaboldi, M., & Lapsley, I. (2004). Modern costing innovations and legitimation: a health care study. Abacus, 40(1): 1-20.

   

  (7)ADAM S. MAIGA - Extent of ABC use and its Consequences - University of Wisconsin Milwaukee - 2005

  (8)BIRENDRA MISHRA AND IGOR VAYSMAN- Cost-system and Incentives - Traditional vs. Activity - Based Costing - Journal of Accounting Research - 3 December 2001 Printed in U.S.A - University of Texas

  CARLOS YORGHI KHOURY - the Activity Based Cost System ABC as a strategic Tool: An Empirical Test - Universidade Federal da Bahia - 2004

  (10) CARSTEN HOMBURG - A Note on optimal cost Driver Selection in ABC- university of Mannheim - Management Accounting Research, Vol.12, No 2, 2001

  (11) C.D. MECIMORE AND A.T.BELL- Activity Based Costing - Managment Accounting - Jan 1995

  (12) Don R.HANSEN - MARYANNE M. MOWEN- Cost managment oklahoma state university - 2003

  (13) HOHN L.DALY - Activity Based Pricing - AB.Pricing for competitive advantag - 2001.

  (14) ROBERT S. KAPLAN - STEVEN R. ANDERSON - Time Driven Activity Based Costing - HarvardBusinessSchool - 2005

  (15) SANDRA COHEN - GEORGE VENIERIS - EFROSINI KALMENAKI - ABC: Adopters, Supporters, Deniers and Unawares - AthensUniversity of Economics and Business - Department of Accounting and Finance

  (16)TROND BJORNENAK - Diffusion and Accounting: the Case of ABC in Norway - Norwegian School of Economics & Business Administration - Managment Accounting Research, Vol 8, No 1, March 1997

  (17)V.G. NARAYANAN - Harvard Business School - RATNA G. SARKAR - Harvard University - General Management unit - ABC at In steel

  (18)Industries - July 1999

   تحقیق در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, مقاله در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, پروپوزال در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, تز دکترا در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, پروژه درباره پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد, رساله دکترا در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس