پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

word
141
6 MB
29793
1390
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۸,۳۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.

  واژگان  کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی

  مقدمه:

  با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. همچنین با توجه به جدائی مالکیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می‌رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمکرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده کنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند میزان رسیدن به مهمترین هدف شرکت را تعیین کنند. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به ازای ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراین آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.

  مقدمه

  در این فصل موضوعاتی از قبیل  بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق ، فرضیات، سوالات و .. مورد بررسی قرار می گیرند.

   

   

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

  تحقیقات داخلی

  فدایی در  بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور می پردازد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون از بین بردن مشکلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و استفاده بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شکور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم کرد:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر کدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در کشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با استفاده از ((مدل قیمت)) مشاهده می کنیم که:

   

   دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0003/0 درصد تا 4/39 درصد متفاوت است (سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (29 بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی که آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 1/10 درصد است (34 بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت که 36 بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مشمول می باشند. میزان تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در کل اقتصاد، قبل از معاف کردن بخشها 5/13 درصد و پس از معاف کردن بخشها 2/1 درصد می باشد (فدایی، 1379، 22)1.

  موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلى است که تا کنون تحقیقات و آزمونهاى زیادى بر روى آن انجام شده است،و در حال حاضر نیز تحقیقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پى رسیدن به حدى از تعادل بین دو منبع اصلى تامین مالى یعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمایه است که بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده، در مقابل ،هزینه منابع تامین مالى را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته منجر به مدلى کاربردى به منظور بهینه سازى ساختار سرمایه نگردیده اند. شاید یکى از دلایل این باشد که علیرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امکان سنجش تاثیر ساختاری سرمایه بر ارزش شرکت، مدل برترى مشخص نگردیده است. در میان معیارهاى ارزشکذارى شرکت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى نوین که با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بیشترى دارد مطرح مى گردد. لذا در این تحقیق با این پیش فرض که EVA یک معیار مناسب در بررسى عملکرد یک بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزدیکى با ایجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمایه بر روى ارزش شرکت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گیرد. لذا، این تحقیق درصدد است ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادى و ساختار سرمایه را در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربی قرار دهد. فرضیه ای که مارا در حل مساله تحقیق هدایت می کند عبار ت است از اینکه بین EVA و نسبت های ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد ( صوفیانی ، 1384، 13)2.

  ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است.

  بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یکبار به شکل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز11‏‎SPSS-‎‏ می باشد(مشایخی ، 1383، 37)1.

  صاحبان سرمایه به عنوان مالکان شرکت همواره به دنبال ارزیابی عملکرد مدیران این واحدها بعنوان نماینده آنها در بکارگیری منابع سرمایه گذاری شده خود می باشند و در این رابطه از معیارهای مختلفی استفاده می نمایند. یکی از معیارهای جدید مطرح شده برای ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار نتایج عملکرد مدیریت واحد تجاری را با توجه به منابع در اختیار آنها اندازه گیری می کند. تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد کارا و بهره ورانه مدیران و خلق ارزش واقعی برای شرکت به بررسی تاثیر استفاده کارا از منابع در ایجاد ارزش برای شرکت ها می پردازد. بدین منظور دو فرضیه اصلی در این تحقیق طراحی شد. فرضیه اصلی اول مبنی بر "نسبت های فعالیت یا کارایی در یک واحد تجاری با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد رابطه ای معنادار دارد" بود. فرضیه اصلی دوم نیز عبارت از "نسبت گردش کل دارایی ها در یک واحد تجاری بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد دارد" بود. پس از آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی معناداری بین هیچیک از 4 نسبت فعالیت مورد بررسی (به استثنای همبستگی ضعیف مشاهده شده بین گردش موجودی کالا و EVA که قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شرکت ها طی دوره بررسی بدست نیامد. در نتیجه اولین فرضیه اصلی این تحقیق رد شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی تحقیق بیشترین همبستگی بین EVA و گردش موجودی کالا مشاهده شد که درنتیجه فرضیه اصلی دوم این تحقیق نیز رد شد (حراف عموقین ، 1383، 64)2.

  هدف از انجام این تحقیق اولویت‌بندی روشهای پاداش‌دهی در ارتباط با افزایش انگیزه مدیران به منظور افزایش ثروت سهام‌داران است تا بدینوسیله صاحبان صنایع بتوانند بهترین روش پاداش‌دهی را انتخاب نمایند و از این طریق مهمترین هدف سازمان که ایجاد ارزش افزوده برای مالکان است را محقق نمایند.همچنین هدف دیگر تحقیق حاضر ارائه روش پاداش‌دهی مناسب در جهت کاهش تعارض میان مدیران و مالکان میباشد.بطوریکه پاداش پرداختی بیشترین همبستگی را با عملکرد مدیران نیز داشته باشد ( صارمی ، 1380، 35)3.

  سرمایه گذاران امروزه بیش از هر زمان دیگر خواهان ارزش سهام هستند. تئوری مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر کردن ارزش سهام بیان داشت است. این مساله از زمانی که سهامداران مالک شرکت و موسسه شده وسرمایه گذاران منطقی بازده بلند مدت مناسبی از سرمایه گذاری خود طلب نمودند ، بصورت یک امر طبیعی و بدیهی در آمد. در گذشته ، این هدف نهایی اغلب بدرستی فهمیده نشده بود و مورد توجه قرار نمی گرفت و به طور سنتی معیارهای اندازه گیری نظیر بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم با وجود اینکه از لحاظ تئوری با افزایش سهامدار بدرستی همبستگی ندارند، اما بعنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد وحتی پایه و مبنایی برای پاداش دراکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از متداول ترین معیارهای مبتنی بر ارزش که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه واقع شده است ارزش افزوده اقتصادی ‏‎EVA‎‏ می باشد. در این تحقیق توانایی ‏‎EVA‎‏ را در ارائه اطلاعات مناسب درخصوص بازده سهام بررسی و آن را با یکی از معیارهای قدیمی تر ( سود عملیاتی ) مقایسه کردیم. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ، دریافیتم که از دو معیار فوق الذکر فقط سود عملیاتی ‏‎OI‎‏دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و ‏‎EVA‎‏ در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . بهرحال تحقیق حاضر این ادعا که ‏‎EVA‎‏ بهترین معیار ارزیابی است را تایید نمی کند. لازم به ذکر است اگر چه براساس نتایج این تحقیق معیار تعیین کننده در بازار سهام ایران‏‎OI‎‏ است اما این مساله به معنی ضعف ‏‎EVA‎‏ نیست بلکه ایراد به بازار سهام وارد است زیرا که بدلایل عدم کارایی وهمچنین توجه بیشتر بازار به معیارهایی که عملکرد واقعی را نشان نمی دهند باعث شده است که این نتایج حاصل شود ( جلیلی ، 1380، 51)1.

  تحقیقات خارجی

  استیوارت ( 1991) معتقد است که سود ، سود هر سهم و رشد سود ، معیار های گمراه کننده ای از عملکرد شرکت هستند و ارزش افزوده ی اقتصادی بهترین معیار ارزیابی عملکرد است. ارزش افزوده ی اقتصادی همان عاملی است که قیمت سهام را حرکت وا می دارد. بعد از این ادعا پژوهش های زیادی برای بررسی این موضوع انجام شد. در پژوهش های مزبور رابطه بین ارزش افزوده ی اقتصادی با ارزش افزوده بازار بررسی و رابطه آن با معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مقایسه شد.

   

   

   

   

   نتیجه برخی از این پژوهش ها  یومار و همکاران[1] ، 1996؛ ابرایان[2] ، 1996 ؛ میلونوویچ[3] و تسویی ، 1996 نشان دادند که رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بیشتر از رابطه ای است که معیار های سنتی ارزیابی عملکرد با ارزش افزوده بازار دارند.

  در پژوهش های دیگری که توسط لهن[4] و ماخیجا ،1996، چن[5] و داد ،2001 و ورثینگتون و وست ،2004 رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام بررسی و با رابطه معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و بازده سهام مقایسه شد که نتیجه بیشتر پژهش های مزبور نشان دادند که هنوز سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. بنابراین در بیشتر پژوهش های تجربی تا کنون انجام شده است ، تاکید بر بازده سهام بود.

   

  [1].Uymeura et al,1996

  [2].O' Byrne,1996

  [3].Milunovich & Tsuei,1996

  [4].Lehn  & Makhija,1996

  [5].Chen & Dodd,2001

  Abstract:

  This research aims to predict and present a strategy for finding economic value added of the companies accepted by Tehran Stock Exchange. The predictions of this research are based on the information extracted from audited financial statements. The research data are the data related to the years 2003 to 2008 (1382- 1387). After necessary calculations, we will proceed to prediction of economic value added by using regression. We also perform the same prediction by artificial neural networks and compare the predictions with the reality. In conclusion, this research indicates that the predictions performed by artificial neural networks have better performance in ratio to linear regression.

  Keywords: Neural Network, Economic Value Added,  Financial Ratios

   

    

 • فهرست و منابع پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

  فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

  3-1 بیان مساله 8

  4-1 سوالات تحقیق. 9

  5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

  6-1 اهداف تحقیق. 10

  7-1 حدود مطالعاتی. 10

  1-7-1 قلمرو موضوعی. 10

  2-7-1 قلمرو زمانی. 11

  3-7-1 قلمرو مکانی. 11

  8-1  تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 11

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 14

  2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش.. 15

  1-2-2 بررسی مفاهیم مربوط به سود 15

  2-2-2 بررسی سود نقدی. 15

  3-2-2 مفهوم سود در حسابداری. 16

  4-2-2 مفهوم سود هر سهم 16

  3-2 بررسی مفاهیم مربوط به ارزش افزوده اقتصادی. 17

  1-3-2  تاریخچه ارزش افزوده 17

  2-3-2 مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران. 18

  4-2 شاخص های ارزیابی عملکرد 18

  5-2 شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده 19

  6-2ارزش افزوده اقتصادی. 19

  1-6-2 ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 22

  2-6-2 تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 23

  7-2 تعاریف عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی. 24

  8-2ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 25

  9-2 مدل عایدیها برای محاسبه هزینه سرمایه از محل آورده سهامداران. 27

  10-2 مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت.. 29

  11-2 محاسبه هزینه ی سرمایه با استفاده از مدل CAPM.. 31

  12-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام 32

  13-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز. 32

  14-2 هزینه تامین منابع پولی از محل سود تقسیم نشده 32

  15-2 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 33

  16-2 نسبت های سرمایه گذاری. 37

  1-16-2 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 37

  2-16-2 نسبت بدهی. 37

  3-16-2 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 38

  4-16-2 نسبت پوشش بهره 38

  17-2 شبکه‌های عصبی. 38

  18-2  اجزای شبکه‌های عصبی مصنوعی. 41

  1-18-2 عناصر پردازشگر. 41

  19-2 شبکه 42

  1-19-2 ساختار شبکه 43

  20-2 پرسپترون چندلایه 44

  21-2 پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی مصنوعی. 45

  22-2 الگوریتم پس‌انتشارخطا 49

  23-2 بخش دوم: مروری بر پژوهشها 50

  1-23-2 پژوهشهای داخلی. 50

  2-23-2 پژوهشهای خارجی. 54

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 56

  2-3 متغیرهای تحقیق. 56

  3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 57

  4-3جامعه آماری. 57

  5-3 روش گردآوری اطلاعات.. 60

  6-3 روایی و پایایی. 60

  7-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

  8-3 ارزش افزوده اقتصادی یا EVA.. 61

  1-8-3 نرخ بازده کلی سرمایه 61

  2-8-3 سرمایه Capital 62

  3-8-3 نرخ هزینه سرمایه 62

  9-3 نسبت های مالی. 65

  10-3 رگرسیون. 66

  11-3 شبکه عصبی. 66

  12-3  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 70

  2-4 آماده سازی داده ها 71

  3-4 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 79

  4-4 پیش بینی با استفاده از رگرسیون. 82

  5-4 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی. 84

  6-4 مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون. 88

   

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 93

  2-5 نتایج فرضیات.. 93

  1-2-5 بررسی فرضیه اول. 93

  2-2-5 بررسی فرضیه دوم 95

  3-5 نتیجه گیری کلی. 96

  4-5 محدودیت های تحقیق. 97

  5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 97

  پیوست ها

  خروجی ها با استفاده ازنرم افزار مطلب.. 100

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 126

  منابع لاتین: 128

  چکیده انگلیسی: 130

  منبع:

  منابع فارسی:

   

  پی­تام،ع.ر. ، ترجمه علی پارسائیان، 1380، " پیشگویی بازار بورس تهران بوسیله شبکه عصبی-فازی"، پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه شیراز.

  تیموری اصل، ی، 1384، "پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی" بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 41.

  جکسون،ت. و بیل آر،"، ترجمه محمود البرزی،1380، "اشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی، تهران موسسه انتشارت علمی.

   جهانخانی،علی،1376، " بررسی عوامل مؤثر برقیمت سهام ومروری برروند تغییرقیمت سهام دربورس اوراق بهادار تهران"،زمینه،شماره 65 ،صفحات 13-16.

  حجازی. ر، و عارفه حسینی ،1386، "مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشهای اقتصادی.

  راعی، ر، 1377 ،" طراحی مدل سرمای هگذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی(شبکه های عصبی)"، رساله دوره دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران.

  راعی، رو کاظم چاوشی،  1382 ، "پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی"،  تحقیقات مالی،  سال پنجم،  شماره 15 ، صفحات97-120.

  رحیمی، ع، 1374 ،  "بررسی رابطه بین بازده سهام و ضریبP/E شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،  پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

  سراجی.ح، و علی اصغر انواری رستمی،1383، "بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی،سود قبل از بهره و مالیاتف جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی¬های حسابداری و حسابرسی. سال یازدهم. شماره 37. صفحات 3-21

  کارتالوپس، ا. و، ترجمه محمود جورابیان و رحمت الله هوشمند، 1381، "منطق فازی و شبکه های عصبی (مفاهیم و کاربرد)"،  اهواز، دانشگاه شهید چمران.

  مشایخی، ب، 1383، " بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات : طراحی مدل پیش بینی بازده سهام(بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات)" . دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  منهاج،م،ب، 1377، " مبانی شبکه¬های عصبی مصنوعی"، مرکز نشر پروفسور حسابی.

  نمازی ، م. و بهروز زارع،  1383، " کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک، مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، صفحات  79-100.

  نمازی، م و شکر ا... خواجوی ، 1383 ، "سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، مجله بررس یهای حسابداری و حسابرسی، زمستان، شماره 38 ، صفحات93- 11.

  وکیلیان آغویی، م، 1388 ، "برسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده،درپیش بینی سود هر سهم سال اتی"، تحقیقات مالی، دوره 11،شماره 27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Bambang, Budi, R.J Widro, Z. Iftikar and L. Moses (2000). “Indonesia Stock Market Prediction Using Time Series Neural Network”. http: www.ssrn.comhtml. [15 feb 2004].

  Campbell, John Y. (1987). "Stock Returns and the Term Structure"

  Campbell, John Y. and M.Yogo (2002)”. Efficient Tests of Stock Return Predictability”at John - Campbell @Harvard.edu.

  Dater, Vinayt, N. Naik and R.Radcliffe (1998) "Liquidity and Stock Returns: A Alternative Test" Journal of Financial Market, No. 1, PP: 203-219.

  Fama, Eugene F. (1976). “Foundation of Finance. Manchester Basic Books Inc”.

  Fama, Eugene F., and Kenneth R. French (1989). "Bussiness Conditions and Expected Returns on Stocks and Bounds” Journal of Financial Economics, No. 25, PP: 23-49.

  Fama, Eugene, and Kenneth French (1988). "Dividend Yields and Expected Stock Returns." Journal of Financial Economics, Vol 22, pp: 3-25.

  Hodrick, Robert J. (1992) "Dividend Yield and Expected Stock Returns: Alternative Procedures for Inference and Measurement" The Review ofFinancial Studies, No. 5, pp: 357-386.

  Hsiao, C. (1985). “Benefits and Limitation of Panel Data” Econometric Review, No. 4, p: 21-174.

  Januskevicius, Marius (2003). “Testing Stock Market Efficiency usingNeural Networks: Case of Lithunia”. http: www. SSERIGA. EDG.LV. [20 Apr 2004].

  Jun, Sang. G, AchlaMarathe and H.A. Shawky. (2002). “Liquidity and Stock Returns in Emerging Equity Markets” Emerging Markets Review, No. 4, pp: 1-24. 

  Keim, Donald B., and Robert F. Stambaugh (1986). “Predicting Returns in the Stock and Bound Market” Journal of Financial Economics, No.17,pp: 357-390.

  Leung, Mark, An-Sing Chen and HazemDaouk (2001). “Application of Neural Networks to an Emerging Financial Market: Forecasting and Trading The Taiwan Stock Index”, www. webuser. Bus. Umich. Edu \ hdaouk. Com.

  Lev, B. (1974). “Financial Statement Analysis: A New Approach”. First Edition, New Jersy, Engelwood Cliffs: Prentic Hall.

  O’Byrne, S.F. (1996).”EVA and Market Value”. Journal of Applied Corporate Finance. 9 (1), 116-125.

  Stewart, G. B. (1991). “The Quest for Value: A Guide for Senior Managers.” New York: Harper Business Publisher.

  Uymeura, D. G., Kantor, C. C. and Petit, J. M. (1996).” EVA for Banks, Value Creation, Risk Management and Profitability Measurement”. Journal of Applied Corporate Finance. 9 (1), 94-109.

  Wong, bok. Bodnovich,Thomas A., selvi, yakup (1977). “neural network applications in business: A review and analisis of the literature (1988-1995).” Decision support systems. Pp. 320-230

  Yoon, Y., T. Guimaraes and G. Swales(1994). “Integrating Artificial Neural Networks With Rule Based Expert Systems”, Decision Support Systems, Vol. 11,PP. 497-507

   تحقیق در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, مقاله در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, پروپوزال در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, تز دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, پروژه درباره پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی, رساله دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس