پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

word
114
2 MB
29790
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۴,۸۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

  گرایش حسابداری

  چکیده

          اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

   

        واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

   

   

                                                                                

  کلیات تحقیق

  1-1  مقدمه

  نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازمانی و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالی اساسی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالی زمانی برای استفاده  کنندگان مؤثر است که از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد .در سیستم های اقتصادی کنونی، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است، زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آن‌ها توسط شخصی مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا یکی از عواملی که می‌تواند به حسابرسان مستقل کمک کند و باعث شود که فعالیت آن‌ها از کیفیت، کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شرکت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل است.

  1-2  بیان مسئله

  یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسابرسی داخلی است که می‌تواند تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر برآوردن نیازهای استفاده‌کنندگان از نتایج حاصل از عملیات شرکت بگذارد.

  انجمن حسابرسان داخلی امریکا [1](IIA) در سال 2011 حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند:

  «حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف است که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می‌شود. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیابی وبهبوداثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌کند» (عالی نژاد،1390).

  طبق استاندارد حسابرسی 610 « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران  حسابرسی داخلی چنین تعریف شده است:

  «حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود. ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است«.

  با توجه به تعریف حسابرسی داخلی ارائه‌شده این‌گونه به نظر می‌رسد که حسابرسان داخلی یک فعالیت ظریف و پیچیده در بین چهار گروه عمده از متقاضیان این خدمت است که عبارت‌اند از:

  هیئت‌مدیره،

  حسابرسان مستقل

  مدیریت ارشد

  مدیریت عملیاتی

  تمامی این گرو ه ها دارای انتظارات معتبر از عملکرد حسابرسی بوده و یا بر آن مدعی هستند. حسابرسان داخلی نمی‌توانند هیچ یک از چهار مورد مذکور را نادیده بگیرند (مجله حسابرس،1383).

  یکی از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می‌باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه‌های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می شود. استفاده بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد (جبار زاده و همکاران، 1391).

  از سوی دیگر هدف نهایی حسابرسی مستقل، اطمینان از ارائه‌ی منصفانه­ی نتایج عملیات و وضعیت مالی مؤسسه در قالب صورت‌های مالی است. برای رسیدن به این هدف و انجام آن بر مبنای استانداردهای پذیرفته­شده حسابرسی، حسابرس باید مدارک کافی و قابل‌اطمینان را جمع­آوری کند. بنابراین، بر اساس بیانیه­ی مفاهیم بنیادی حسابرسی گردآوری و ارزیابی بی­طرفانه­ی شواهد، یک ضرورت برای حسابرسی است (ریبل[2]، 1988).

  حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحب کار انجام می­دهند. ارزیابی آن‌ها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد. کیفیت کنترل داخلی می­تواند رابطه­ی مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به طوری که حسابرسان عموماًدرصورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می­دهند (قامنتس[3]، 1982).

  طبق بیانیه­ی شماره 65 استانداردهای حسابرسی و استاندارد شماره 61 از مجموعه­ی استانداردهای ایران، تصمیم برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی باید با ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی همراه باشد. حسابرس مستقل باید شناختی از عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان یک جز مرتبط با مطالعه و ارزیابی کنترل­های داخلی به دست آورد. سپس، با استفاده از نتایج به دست آمده از ارزیابی، برای استفاده از کار حسابرسان داخلی برنامه­ریزی ­کند.

  سازمان­های حرفه‌ای در کشورهای دیگر نیز این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده­ و استانداردهای حسابرسی متناسب را صادر کرده­اند. برای مثال، انجمن حسابداران رسمی کانادا[4] بیان می­کند که حسابرسان مستقل ممکن است به طور کلی، به کار حسابرسان داخلی زمانی که آزمون و بررسی سیستم کنترل داخلی را شامل می­شود، اتکا کنند. بنیاد تحقیق حسابداری استرالیا[5]، استاندارد شماره­ی دو رویه­های حسابرسی را برای استفاده از کار حسابرسان داخلی صادر کرده است. در این استاندارد آمده است که اگر حسابرس مستقل علاقمند به استفاده از کار حسابرسی داخلی است، باید یک ارزیابی دوگانه از عملکرد آن به عمل آورد. اول، یک ارزیابی عمومی از معیارهای تعیین­شده شامل جایگاه سازمانی، حیطه­ی وظایف، صلاحیت حرفه‌ای و مراقبت حرفه­ای، به عمل آورد. دوم، یک ارزیابی خاص از کار حسابرسی داخلی با مطالعه­ی کار برگ‌های نهایی و با آزمون دوباره­ی کار حسابرسان داخلی، انجام دهد (انصاری و همکاران، 1388).

  با توجه به مطالب مطرح‌شده در مورد اهمیت حسابرس داخلی برای گروه‌های مختلف استفاده‌کننده، بالاخص ازنظرحسابرس مستقل این تحقیق درپی پاسخگویی به این سوال است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی شود؟

  1-3  ضرورت انجام تحقیق

  اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، توجهات زیادی را به خصوص در یک دهه گذشته به خود جلب کرده و دلیل آن این عقیده است که یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی، به حداقل کردن تأثیر مخرب فروپاشی شرکت، کمک می‌کند (روساک و جانسون[6]،2007). شناخت از نقش حسابرسی داخلی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز از این عقیده پشتیبانی می‌کند. گزارش کمیته بلوریبن، کمیته‌های حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل را به عنوان سه پایه‌ی صندلی حاکمیت شرکتی تشبیه می‌کند که به اطمینان از قابلیت اتکا گزارش‌های مالی کمک می‌کند. استفاده از اطلاعات مالی توسط هیئت مدیران (از جانب سهامداران) و مشارکت حسابرسی داخلی و مستقل در بهبود سودمندی این اطلاعات که توسط مدیریت فراهم‌شده (و همچنین استفاده‌شده)، تصویری یکپارچه از ارتباط موجود بین چهار جزء حاکمیت شرکتی ایجاد می‌کند. حسابرسی داخلی و مستقل با عمل کردن به عنوان منبعی برای هیئت مدیران به بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی کمک می‌کنند (دیزورت[7]،2002).

   استانداردهای حرفه‌ای در زمینه حسابرسی، خاطرنشان می‌کند که اتکای حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی زیادی در هزینه از طریق کاهش زمان اجرای حسابرسی مستقل می شود. حسابرسان مستقل کار حسابرسان داخلی را برای تشخیص گسترش اتکایشان به آن‌ها ارزیابی می‌کنند. این اتکا نیز با کاهش هزینه حسابرسی باید به عنوان فرصتی برای افزایش ارزش کار حسابرسی داخلی در نظر گرفته شود.

  بنابراین از یک طرف قصد کاهش هزینه‌های حسابرسی مستقل در تلاش برای کاهش کل هزینه‌های حقوق حسابرسی و از طرف دیگر حفظ رقابت‌پذیری در بازار خدمات حسابرسی (بازار خدمات حسابرسی مستقل که شدیداً رقابتی نیز می‌باشد) این انگیزه را در تصمیمات حسابرسان مستقل ایجاد می‌کند که به اتکا بر حسابرسی داخلی روی بیاورند. علاوه بر این آشنایی بیشتر حسابرسان داخلی با شرکتشان باعث کاهش ریسک حسابرسی برای حسابرسان مستقل می شود. با عنایت به مطالب فوق، بررسی این موضوع که کدام ویژگی‌های حسابرسی داخلی ازنظرحسابرس مستقل می‌تواند باعث اتکا بیشتر آن‌ها شود، ضروری و مهم به نظر می‌رسد.

  1-4  اهداف تحقیق

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی می‌باشد. با توجه به پیشینه تحقیق و استانداردهای حرفه‌ای موجود پنج عامل برای این بررسی استخراج شده است. به عبارتی دیگر برای دست‌یابی به هدف اشاره‌شده باید به سوالات زیر پاسخ داده شود:

  بررسی تاثیراستقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

  بررسی تاثیرصلاحیت حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

  بررسی تاثیر عملکرد کاری حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

  بررسی تاثیراثربخشی حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

  بررسی تاثیرسطح ریسک ذاتی صاحب کار بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.

   

  اهداف و مواردکاربرداین پژوهش به شرح زیر است:

  ارائه چارچوبی علمی و عملی جهت دستیابی به حسابرسی داخلی باکیفیت در ایران.

  ارزیابی حسابرسی داخلی ودرنتیجه ارائه راه‌حل‌هایی برای بهبوددرکیفیت حسابرسی داخلی درایران.

  ایجادزمینه های لازم جهت تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی در ایران با تکیه بر یافته‌های این پژوهش.

  ایجادزمینه های لازم برای انجام تحقیقات بیشتر، جهت استفاده حسابرسان مستقل از خدمات حسابرسی داخلی.

  کمک به حسابرسان مستقل برای انجام قضاوت بهتر در مورد عملکرد حسابرس داخلی صاحب کار و اتخاذ تصمیمات معقولانه در مورد زمینه‌های همکاری با حسابرسان داخلی صاحب کار.

  با توجه به اینکه حسابرس داخلی و حسابرس مستقل از اجزاء مهم حاکمیت شرکتی می‌باشند، این پژوهش می‌تواند به استقرار یک سیستم حاکمیت شرکتی با تکیه بر زمینه‌های همکاری بین حسابرسی داخلی و مستقل کمک نماید.

  کمک به مدیران شرکت‌ها جهت ایجاد یک واحد حسابرسی کارا که می‌تواند منجر به افزایش کنترل‌ها، کاهش زمان، حجم حسابرسی و در پی آن هزینه حسابرسی مستقل شود.

  کمک به مدیران و کارکنان واحد حسابرسی داخلی جهت افزایش کیفیت کار خود با تکیه بر افزایش استقلال وبی طرفی خود، بالا بردن سطح دانش وآموزش مستمرکارکنان واحد حسابرسی داخلی، بالا بردن اثربخشی و...

  آشنایی بیشتر با حسابرسی داخلی و اهمیت آن در اداره شرکت‌ها و همچنین کاربرد خدمات و کمک‌های این واحد در حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابرسان مستقل.

  1-5  استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان و...):

  جدول1-1. استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق

  ردیف

  نام سازمان

  نوع استفاده

  1

  جامعه حسابداران رسمی ایران

  علمی-  اجرایی

  2

  سازمان حسابرسی

  علمی-  اجرایی

  3

  انجمن حسابرسان داخلی ایران

  علمی-  اجرایی

  4

  مدیران شرکتهای عضوبورس وسایرشرکتها

  اجرایی

  5

  دانشگاهیان

  علمی- تخصصی

  1-6  فرضیه‌های تحقیق

  این‌طور استنباط می شود که هم حسابرسان و هم صاحب کارانشان، انگیزه‌ای برای جستجوی بیشتر اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی دارند. گستردگی این اتکا مرتبط با چندین عامل است که از بین آن‌ها براون[8] (1983) استقلال و عملکرد کاری حسابرسان داخلی را به عنوان مهم‌ترین عوامل می‌شمارد. به طور مشابه عبدل خلیق، اسنوبال و راگ[9] (1983) استقلال حسابرسان داخلی را به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین اتکا حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی می‌دانند. اشنایدر[10] (1984) از طرف دیگر، عملکرد کاری را به عنوان مهم‌ترین عامل به دنبال بی‌طرفی معرفی می‌کند. اشنایدر این تفاوت اندک در نتیجه‌های تحقیقات اولیه را به خصوصیات طراحی تحقیقات نسبت می‌دهد. نتایج تجربی متفاوت تری در تحقیق اشنایدر (1985) وجود دارد که نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل، رقابت و عملکرد کاری را در تصمیمات مربوط به اتکا، به یک اندازه مهم می‌شمارند؛ اما بی‌طرفی را عاملی بااهمیت کمتر می‌دانند. عامل دیگری که در تصمیمات مربوط به اتکا، اثرگذار است، میزان ریسک ذاتی می‌باشد که شرکت صاحب کار شامل آن می شود برای صاحب کاران با ریسک بالا، استفاده حسابرسان مستقل از کار حسابرسان داخلی، ممکن است ریسک ذاتی را کاهش دهد، زیرا حسابرسان داخلی نسبت به حسابرسان مستقل آگاهی بیشتری از عملیات صاحب کارشان دارا هستند (کری و دیگران[11]،2006).

   

  1 -Institute of Internal Auditors

  Rebele - [2]

  Gaumnitz - [3]

  [4] - Canadian Institute of Charterd Accountants

  [5] - Austalian Accounting Research Foundation

  [6] -Rusak and Johnson

  [7]- DeZoort

  [8]- R.Brown

  [9]- Abdel-Khalik, Snowball & Wragge

  [10]- Schneider

  [11]- Carey & et al

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

  فهرست:

  فهرست

  عنوان                                                                                                       صفحه

  چکیده ....................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1  مقدمه. 2

  1-2  بیان مسئله. 3

  1-3  ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-4  اهداف تحقیق.. 6

  1-5  استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق ...........................................................................................................7

  1-6  فرضیه‌های تحقیق.. 8

  1-7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 9

  1-7-1  متغیر وابسته. 9

  1-7-2  متغیرهای مستقل.. 10

  1-8  روش وابزارگرد آوری داده ها 10

  1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری.. 11

  1-9-1  حجم نمونه وروش محاسبه. 11

  1-10  ابزارتجزیه وتحلیل.. 11

  1-11  خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی.. 11

   

  فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1 مقدمه. 13

  2-2 حسابرس مستقل.. 14

  2-2-1 تعریف حسابرسی.. 14

  2-2-2 حسابرسی مستقل.. 15

  2-2-3 اهداف حسابرسی.. 16

  2-2-3-1 بیان هدف حسابرسی.. 16

  2-2-3-2   اهداف پنهانی حسابرسی.. 17

  2-2-3-3   تحول هدف‌های حسابرسی.. 17

  2-2-4 نقش حسابرس مستقل.. 18

  2-2-4-1  نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی.. 18

  2-2-4-2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی.. 19

  2-2-4-3  نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی.. 19

  2-2-4-4   نقش اقتصادی خاص حسابرسی.. 20

  2-2-4-5   نقش بیمه سیاسی حسابرسی.. 20

  2-2-4-6   نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی.. 21

  2-2-4-7  نقش اعتبار دهی حسابرسی.. 21

  2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل.. 22

  2-2-5-1  عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی.. 22

  2-2-5-2  استفاده‌کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی.. 23

  2-3 حسابرس داخلی.. 24

  2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی.. 24

  2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ.. 25

  2-3-3 نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی.. 27

  2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی.. 28

  2-3-5 کمیته حسابرسی.. 30

  2-3-6 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی.. 31

  2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی.. 33

  2-3-8 ضرورت اتکا به کار حسابرسان داخلی.. 34

  2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.. 35

  2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی.. 36

  2-4 پیشینه تحقیق.. 38

  2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 38

  2-4-2  پیشینه تحقیقات خارجی.. 39

  2-5 خلاصه فصل.. 44

  فصل سوم : مواد و روش ها

  3-1 مقدمه. 45

  3-2 روش تحقیق.. 46

  3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 46

  3-2-2 جامعه و نمونه آماری.. 47

  3-2-2-1 حجم نمونه. 47

  3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت... 48

  3-2-4 روایی و پایایی پرسش‌نامه. 50

  3-2-4-1  اعتبار و روایی.. 50

  3-2-4-2  پایایی.. 50

  3-3  فرضیه‌های تحقیق.. 51

  3-4 متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 52

  3-4-1 متغیر وابسته. 52

  3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی.. 54

  3-4-2 متغیرهای مستقل.. 54

  3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی.. 55

  3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی.. 55

  3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی.. 56

  3-4-2-4  اثربخشی حسابرسی داخلی.. 56

  3-4-2-5  سطح ریسک ذاتی صاحب کار. 57

  3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

  3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری.. 58

  3-5-2 مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی.. 59

  3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها 59

  3-5-3-1 ضریب همبستگی.. 60

  3-5-3-2  رگرسیون. 62

  3-5-3-2-1  رگرسیون چند متغیره 62

  3-5-3-2-2   کاربرد رگرسیون در تحقیق.. 62

  3-5-3-2-3  روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون (                                ) 63

  3-5-3-2-4  بررسی فروض رگرسیون خطی.. 64

  3-5-3-2-5  نرمال بودن اجزای خطا 64

  3-5-3-2-6  خود همبستگی یا همبستگی سریالی.. 64

  3-5-3-2-7   ناهمسانی واریانس... 65

  3-5-3-2-8  هم خطی.. 66

  3-5-4 آزمون فرضیات تحقیق.. 66

  3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول. 67

  3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم. 67

  3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم. 68

  3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم. 68

  3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم. 68

  3-6 خلاصه فصل.. 69

  فصل چهارم : نتایج

  4-1  مقدمه. 70

  4-2  آمار توصیفی.. 71

  4-2-1   پایایی پرسش نامه. 75

  4-3  آمار استنباطی.. 75

  4-3-1  آزمونT تک نمونه‌ای.. 75

  4-3-2  بررسی نرمال بودن جملات خطا 76

  4-3-3  تحلیل رگرسیون. 78

  4-3-3-1 بررسی فروض رگرسیون خطی.. 78

  4-3-3-2  هم خطی.. 79

  4-3-3-3  خود همبستگی......................................................................................................... 77

  4-3-3-4   بررسی ناهمسانی واریانس ها 80

  4-4  نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 80

  4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 81

  4-4-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 82

  4-4-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 83

  4-4-5  نتایج آزمون فرضیه پنجم. 84

  4-4-6  بررسی اولویت‌بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی  84

  4-5 خلاصه فصل.. 86

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1  مقدمه. 87

  5-2  تفسیر نتایج پژوهش... 88

  5-2-1  نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه‌ای.. 88

  5-2-2  نتایج آزمون فرضیه‌ی اول. 89

  5-2-3  نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 90

  5-2-4  نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم. 90

  5-2-5  نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم. 90

  5-2-6  نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم. 91

  5-3  پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 91

  5-3-1  پیشنهادهای کاربردی.. 91

  5-3-2  پیشنهادها برای تحقیقات... 93

  5-3-3  محدودیت‌های تحقیق.. 93

  منابع. Error! Bookmark not defined.

  ضمائم. Error! Bookmark not defined.

  چکید ه انگلیسی ......................................................................................................................... 103

  منبع:

   

  منابع

  سلیمانی، عباس؛ نفری، محمود. (مترجم).1384. اصول حسابرسی، جلد اول، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

  انصاری، عبدالمهدی؛ شفیعی، حسین. 1388. بررسی تاثیرمتغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58، زمستان 1388، ص ص 21 تا 34.

  پاکروان، لقمان . 1391، حسابرسی معیاری برای بیان واقعیت‌های اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2858، صفحه 9.

  حساس یگانه، یحیی؛ علوی طبری، سید حسین. 1382. رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل. مطالعات حسابداری، شماره 4، ص ص 71 تا 96.

  حساس یگانه، یحیی؛ خالقی، احمد. 1383. فاصله انتظارتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 35.

  حساس یگانه یحیی، فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1384

  حافظ نیا، محمدرضا .۱۳۸۵. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دوازدهم. تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) سمت__(1383). میزگرد حسابرسی داخلی، مجله حسابرس، شماره 24، صفحات 24 تا 36

  جبار زاده، سعید؛ نجات‌بخش، حسین؛ سلیمانی، بهزاد؛ تدین، شهاب. 1391. اهمیت حسابرسی داخلی، گامی در جهت افزایش قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 16، ص ص 76 تا 84.

     رجبی، رشیدالدین؛ صابری، مریم. 1391. ساختار گزارشگری مالی و گزارش حسابرس. مجله حسابرس، شماره 62، ص ص 111-118

      رحیمیان، نظام‌الدین؛ توکل نیا، اسماعیل. 1391. نقش حسابرسی داخلی در کیفیت سیستم کنترل داخلی. مجله حسابرس، شماره 59، ص ص 104-113

     سازمان حسابرسی، ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی، استاندارد حسابرسی شماره 610 )1389(،http://www.iacpa.ir

    عالی نژاد،احمد (1390). «ترجمه» استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی نسخه 2011.

    قره خانی، محسن. (1390). جایگاه حسابرسی، http://www.mefa.ir.

    میر آقایی، مهتاب سادات. 1391. نقش حسابرسی داخلی درحاکمیت شرکتی، مجله حسابرس، شماره 62، ص ص 1-6

    نیکبخت، محمدرضا؛ معاذی نژاد، محمد. 1387. عوامل موثر بر اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، دو فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26.

    نیکخواه آزاد، علی. (1379). بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی. نشریه شماره 121، چاپ دوم، انتشارات سازمان حسابرسی

  منابع لاتین :

    Abdulrahman A.M. Al-twaijry & John A. Brierly & David R.Gwilliam(2004), An       Examination of the Relationship between Internal and External Audit in the Saudi Arabian Corporate Sector, Managerial Auditing Journal, Vol.No.

    Albercht, W. S., & Stile, J. D. (1993). What do internal auditors need to know? Internal Auditors, 50, PP. 22-26.

    Carey, P., Subramaniam, N. & Ching, K.W.C. (2006). Internal audit outsourcing in         Australia. Accounting & Finance, 46, 11-30

    Clay R.J. & D.L. Haskin (1981), Can Internal Auditors Reduce External Audit Costs, The Internal Auditor, and April.

    Cushing, B.  E., & Loebbecke, J, K.  (1983).  Analytical appioaches to audit risk: A survey and analysis.  Auditing: A Journal of  Practice &Theory, Fall, PP.  23-41

    DeZoort, F.T., Hermanson, D.R., Archambeault, D.S. & Reed, S.A. (2002). Audit Committee Effectivness: A synthesis of the empirical audit committee literature. Journal of Accounting Literature, 21.

    Drogalas G., P. Pantelidis, R. Vouroutzidou, E. Kesisi, Assessment of Corporate Governance via Internal Audit, Chios, Greece, Conference Proceedings Available at: http://www.drogalas.gr/en/publications/conferences/assessment-of-corporate-governance-via-internal-auditing, 2011

    Edge W. R., & Farley, A. A. (1991). External auditor evaluation of the internal Audit function. Accounting and finance, PP. 69-83.

    El-Hussein E. El-Masry and Kathryn A. Hansen(2008), Factors Affecting Auditors’ Utilization of Evidential Cues Taxonomy and Future Research Directions, Managerial Auditing Journal, Vol. 23 No. 1

    Fadzil F.H., H. Haron; M. Jantan, Internal Auditing Practices and Internal Control System, Managerial Auditing Journal, 20 (8), 2005, p. 844

    Felix, W., Gramling, A. A., & Maletta, M, J. (2001). The contribution of internal audit as a determinant of external audit fees and factors influencing this contribution. Journal of Accounting Research, 39, PP. 250-274.

    Felix, W., Gramling, A. A., & Maletta, M, J. (2001). The contribution of internal audit as a determinant of external audit fees and factors influencing this contribution. Journal of Accounting Research, 39, PP. 250-274.

   Gaumnitz, B.  R. (1982).  Auditor consensus in internal control evaluation and audit program planning.  Journal of Accounting Research, 20, PP.  745-755.

   Gibbins M. & F.M. Wolf (1982), Auditors Subjective Decision Environment – The Case of a Normal External Audit, Accounting Review, January.

   Gramling A.A. and P.M. Mayers, Internal Auditors Assessment of Fraud Warning Signs: Implications for External Auditors, The CPA Journal, 73(6), 2003, pp. 4-20

   Gramling, A. (1999). External auditors reliance on work performed by internal auditors. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 18, PP.

    Ibrahim E.E., Corporate Governance Practices and Auditor’s Client Acceptance Decision: Empirical Evidence from Egypt, Corporate Governance, 11(2), 2011, pp. 171-183

    Jang-Hua Hung & Hui-Lin Han (1988), An Empirical Study on Effectiveness of Internal Auditing for Listed Firms in Taiwan, Internal Audit Conference.

    Krishnamoorthy, G.  (2002, March).  A multistage approach to external auditors' evaluation of the internal audit function.  Auditing : A Journal of Practice and Theory, 21, PP.  95-121.

    Leung P., B.J. Cooper, and P. Robertson, The Role of Internal Auditing in Corporate Governance and Management, RMIT Publishing, Melbourne, 2004

    Macchiaverna, P. (1978). Corporations and their outside auditors: A changing relationship. Internal Auditors, 13, PP. 46-58.

    Maletta, M. J. (1993). An examination of auditors decisions to use internal auditors as assistants: The effect of inherent risk. Contemporary Accounting Research, 9, PP. 508-525.

    Maletta, M. J., and T.  Kida.  (1993).  The effect of risk factors on auditors configural information processing. The Accounting Review, July, pp.  681-691.

    Margheim, Loren L. (1984), an Empirical Study of External Auditor Reliance on Internal Audit, Arizona State University. 

    Messier, W. F., & Schneider, A. (1988). A hierarchical approach to the external Auditors evaluation of the internal auditing function. Contemporary Accounting Research, 4, PP. 337-353.

    Mihret,D.(2011, March).Reliance of External Auditors on Internal Audit Work:A Corporate Governance Perspective. International Business Research, pp.67-79

    Paape L., J. Scheffe, and P. Snoep, The Relationship between Internal Audit Functions and Corporate Governance in the EU – a Survey, International Journal of Auditing, 7, 2003, pp. 247-262

    Paul R.Brown (1983), Independent Auditor Judgment in the Evaluation of Internal Audit Function, Journal of Accounting Research, Vol. 21 No. 2.

    Rashad Abdel-Khalik, Doug Snowball, John H. Wragge Source(1983), The Effects of Certain Internal Audit Variables on the Planning of External Audit Programs Author(s), The Accounting Review, Vol. LVIII No

    Rebele, J. E. J. A, Heintz, and G.  E.  Briden.  (). "Independent auditor sensitivity to evidence reliability".  Auditing: A Journal of  Practice &Theory, , PP. 

    Rusak, A. & Johnson, R. (2007). The Responsibilities of Audit Committees, in Jonson, R. (Ed.), Readings in Auditing. John Wiley & Sons Australia Ltd, Milton Qld.

    Sawyer B.L(2003)., Sawyer’s Internal Auditing, The Practice of Modern internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th ed., pp. 1061-1102

    Schneider, A.  (1984).  Modeling external auditors evaluations of Internal auditing.  Journal of Accounting Research, 22, PP.  911-919.

    The Council of the Institute of Chartered Accountants of India, Standards on Internal Audit (SIA), Standard on Internal Audit (SIA) 12, Internal Control Evaluation

    Uecker, W.  C., Brief, A.  P., & Kinney, W.  R.  (1981, July).  Perception of the internal and external auditor as a deterrent to corporate irregularities.  The Accounting Review, PP.  465-478.

    Wallace, W. A. (1984, March- April). Internal auditors can cut outside CPA costs. Harvard Business Review, PP. 16-20.

    Yassin N., M. Ghanem, L. Rustom, The Role of Internal Audit Function in Corporate Governance: An Empirical Study on Commercial Banks in Lebanon, International Conference- Orlando, available at: http://www.aabri.com/OC2012Manuscripts/OC12069.pdf, 2012

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس