پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

word
160
2 MB
29753
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

  چکیده

   

  مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می­تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه شود.بنابراین اهمیت تحقیق از آن جهت بود که حرفه حسابداری از مشکل ترین و منظبط ترین حرفه های شغلی است و به خاطر خدمات و اطلاعات مفید و تاثیرگذاری که در راستای تصمیم گیری ، برنامه ریزی،رهبری و کنترل فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار  می دهد، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران می توان به آن رسید. به همین خاطر در این تحقیق به بررسی تاثیر اخلاق حرفه­ای حسابداران در بهبود و پیشرفت سبک­های نوین رهبری مالی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1393 است.که اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شد. در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به منظور بررسی متغیرها و فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه اول دارای 24 سوال و پرسشنامه دوم تعداد 29 سوال دارد که به طور همزمان و در قالب یک پرسشنامه میان 350 نفر از سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسات که به کمک جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید، توزیع و در نهایت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزیه و تحلیل آماری جمع آوری شدند. برای بررسی وضعیت متغیرها و نظرخواهی در خصوص رابطه بین متغیرها با توجه به پرسشنامه اول از آزمونt  تک نمونه­ای و برای بررسی فرضیات پژوهش با توجه به پرسشنامه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل با نرم افزار LISREL 8.50 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها و مطلوب بودن وضعیت متغیرها می­باشد. همچنین یافته­های حاصل از پرسشنامه دوم نشان­دهنده تایید فرضیات پژوهش می­باشد.به طوری که کلیه فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های فوق مورد تایید واقع شدند ، که نشان از اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر آن بر ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مدیران می باشد.

   

  کلید واژه‌ها:  اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های نوین رهبری مالی

   

   

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1 مقدمه

  مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که علاوه بر نفع و انگیزه های شخصی که لازمه زندگانی بشری است ، و در مواردی هم می تواند منجر به بهبود اوضاع در جامعه گردد، موارد دیگری مانند ارزش های اخلاقی ، حداکثر کردن سود اجتماعی که در آخر کار نصیب جامعه می شود و همچنین توجه داشتن به اصول و هنجارهای انسانی و اجتماعی می تواند به بهبود وضع جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر و ساختن کشوری متمدن تر کمک کند. اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت در انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند. اولین نمودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است . این مهم در مشاغل هم ورود می کند و اخلاق حرفه ای حسابداری ، مسئله مهمی است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه شود. به همین خاطر در این تحقیق تصمیم بر آن است که به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداری در بهبود و پیشرفت سبک های نوین رهبری مالی پرداخته شود.

   

  1-2        بیان مساله

       امروزه دنیای پیرامون ما با سرعت زیادی در حال تغییر است. این تغییر در همه ی ابعاد زندگی انسان ها به وضوح قابل مشاهده است. مقوله حسابداری و پیشرفت ها و تغییرات  حاصله در امر حسابداری هم از این مقوله مستثنی نیست به طوری که، از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار گرفته مباحث مالی و مباحث مربوط به حرفه­ی حسابداری بوده است. حسابداری، اختراع بشر و نتیجه­ی توافقات بشری است. همانطور که از تعریف حسابداری مشخص است، حسابداری، عبارت است از مجموعه­ی قواعد و روش هایی که با به کارگیری آنها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک مؤسسه گردآوری، طبقه­بندی و به شکل گزارش­های حسابداری تلخیص می­شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص علاقه مند و ذینفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنمای آینده مؤسسه مطلع شوند.از طرفی همان طور که می دانیم، ویژگی­های هر حرفه عبارت است از:1-پذیرش وظیفه ی خدمت به جامعه2-وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه ی مورد نظر، همانند مهارت­های تخصصی که از طریق آموزش و تجربه به دست می آیند.3-پایبندی اعضای حرفه به مجموعه­ای از اصول، ضوابط و ارزش های مربوط در آن حرفه (علی مدد، 1385).بنابراین از آن جا که، اخلاق[1] در کسب و کار یکی از بخش های اخلاق کاربردی است و اخلاق حرفه ای[2] نیز به عنوان زیر مجموعه­ای از اخلاق کسب و کار[3] می باشد، بهتر است که این حرفه را از منظر اخلاق حرفه ای مورد بحث بگذاریم. اخلاق حرفه ای شامل احکام و روش های پسندیده ای است که در یک حرفه مورد استفاده قرار می گیرد. از اخلاق حرفه ای به عنوان دانشی یاد شده است که به نحوی روشمند، رفتار مناسب و درست را در هر حرفه تبیین نموده و رهنمودهای عملی و کاربردی را به منظور تعیین حد و مرز مسئولیت ها، ارائه می دهد (بیات، 1387). به طوری که ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه از مهم ترین خط مشی های آن حرفه به شمار می آید. بنابراین باید برخی از استانداردهای اخلاقی ، با دقت و حساسیت بیشتری رعایت شود از طرفی، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیران کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیت­های عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. و با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد. و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود. اینکه حسابداران تا چه میزان در اهمیت اطلاعاتی که ارائه می کنند توجه ویژه ای به اخلاق حرفه ای دارند نکته قابل توجهی است.

   

  همان طور که مشخص است واحد حسابداری به عنوان یکی از بخش های سازمان مورد توجه است. این بخش نیز همانند سایر بخش ها تحت نظارت و رهبری خواهد بود تا بتواند در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان با دیگر واحدهای سازمان همگام شود. محققان بیان کرده­اند که رهبری، توانایی اثر گذاشتن بر نگرش ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی است. هر چند سال ها رهبری یک موضوع اصلی بین محققان بوده است اما به دلیل تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده است، باعث شده همچنان بحث رهبری و سبک­های نوین آن بیشتر خود را جلوه نمایند (دوکت و مکفارلَن[4]، 2003). سبک­های رهبری خدمتگزار و تحول گرا که از سبک­های نوین رهبری هستند به دلیل ریشه و مبنای یکسان از شباهت های زیادی برخوردارند که این پژوهش ضمن تعریف و بیان هرسبک به بیان ویژگی های این دو سبک پرداخته و به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران  در ارتقاء کاربرد و به کارگیری این سبک ها می پردازد.

   با توجه به توضیحات ارائه شده، مسئله اصلی تحقیق عبارت از این می باشد که: « رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران چه تاثیری در ارتقاء سبک های نوین رهبری در بخش مالی می تواند داشته باشد؟»

   

   

   

  1-3 اهمیت موضوع  تحقیق

  پیشرفت همواره مورد توجه حسابداران در مباحث مربوط به اخلاق و رعایت اخلاق حرفه ای بوده، که در طول زمان به وجود می آید. اهمیت این موضوع در این است که حرفه ی حسابداری نیز یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست. این حرفه به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می نماید باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن  بستگی دارد (آئین رفتار حرفه ای، 1385).

  هم اکنون به دلیل عدم آموزش اخلاق حرفه ای در چارچوب حسابداری حرفه ای، تجارت جهانی با مشکلات بسیاری مواجه شده است. قلب، جعل و اغراق عمدی در حسابداری شرکت ها و دیگر رفتارهای سوء حرفه ای منجر به افزایش مؤسسات مالی در حال ورشکستگی شده است. نمونه هایی همچون، فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون، وردکام، گلوبال کراسینگ در ایالات متحده آمریکا و ... همگی اعتبار گزارش های مالی و پاسخگویی آنها را به شدت پایین آورده است. مواردی از این دست تا حدی ممکن است منجر به اثرات نامطلوب بر روی وضعیت اقتصادی کشورها شود. همچنین، فعالیت های متقلبانه سبب شده است تا اثرات مخربی بر سرمایه گذاری و بازارهای مالی وارد شود، زیرا مردم چنین استدلال می کنند که این اعمال به دلیل رفتارهای غیر اخلاقی حسابداران و عدم درک صحیح آنها از اصول اخلاقی صورت گرفته است و باعث بحران اخلاقی در حرفه حسابداری شده است. لذا تحقیق و پژوهش در خصوص تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی، لازم و ضروری جلوه می نماید و می تواند رهنمود هایی را در جهت بهتر شدن شرایط فراهم کند.

   

  1-4  اهداف تحقیق

  1-4-1 هدف اصلی

  مطالعه و بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

  اهداف فرعی

  1-بررسی رابطه ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

  2- بررسی رابطه الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

  3- بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

  4- بررسی رابطه رازداری و بی طرفی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

   

   

  1-5 سوالات تحقیق

  1-5-1 سوال اصلی

  آیا بین اخلاق حرفه­ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ی مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

  1-5-2سوالات فرعی

  1- آیا بین ارزش­های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

  2-آیا بین الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

  3-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

  4-آیا بین رازداری و بی­طرفی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

   

   1-6 فرضیه های تحقیق

  1-6-1 فرضیه اصلی

  بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ی مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

   

  1-6-2 فرضیات فرعی

  1-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

  2-میان الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

  3-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

  4-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد

   

  1-7  مدل تحقیق

   

  مسئولیت پذیری اجتماعی

  رازداری و بی طرفی حسابدار

  ارزش های فردی حسابداران

  الزامات قانونی

  اخلاق حرفه ای

   

   

   

   

   

   

  ­­­­­­­

                                                        

   

  ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

   

   

   

   

  نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق

   

  1-8 متغیرها و واژه های کلیدی

         این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان "اخلاق حرفه ای حسابداران" و یک متغیر وابسته با عنوان "ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی" می باشد، که با استفاده از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از  متخصصین حسابداری، در ابتدا رابطه ی چهار مولفه اخلاق حرفه­ای که در قالب مدل مفهومی فوق بیان شده اند را با شش مولفه اصلی سبک های نوین رهبری، شامل ارزش های رهبران در بعد تبیین کننده وضع موجود، صلاحیت های رهبری، خود مدیریتی، وظایف کارکنان، روابط انسانی و ارتباط با مشتریان ، مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با توجه به روابط این مولفه ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

   

   

   

  [1] Ethics

  [2] Professional Ethics

  [3] Business Ethics

  [4] Duckett & Macfarlane

   

   

  Abstract

  This study aimed to investigate effect of accountants' professional ethics in improvement and progress of new financial leadership styles. The importance of research lies on a fact that accountancy profession is the accounting profession of the most difficult and the disciplined professional career, that it must enjoy a particular validity and importance due to effective and useful information and services which provides for managers in line with decision making, planning, leadership and control of organization's activities, where this comes to realize in the light of observing professional ethics by accountants. The statistical population consists of supervisors, senior supervisors, managers, certified public accountants in trustee audit firms listed on Tehran Stock Exchange in 2014.  Necessary information relating to statistical population was extracted from website of the Tehran stock exchange and website of society of CPAs. Two questionnaires to examine variables and hypotheses of research have been used in this study.  The first questionnaire consists of 24 questions and the second questionnaire consists of 29 questions, that both were distributed in form of one questionnaire among 350 supervisors, senior supervisors, managers, certified public accountants using Krejci & Morgan table‚ and finally 290 questionnaires were filled and collected without any defect for data analysis. To examine status of variables and asking views of supervisors, senior supervisors, managers, certified public accountants on the relationship between variables, structural equation modeling for fitness of model using LISREL 8.50 has been used. The results from studying the first questionnaire indicate a significant relationship between variables and desirability of status of variables. Further, findings from the second questionnaire indicate confirming the research hypotheses, so that all the research hypotheses after data analysis using the aforementioned tests were confirmed, representing the importance of professional ethics observance by accountants and its impact on improvement of new financial leadership styles.

   

  Key words: professional ethics; new financial leadership styles; ethics

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

  فهرست:

   

  فهرست مطالب                                                                                                               شماره صفحه

  چکیده. 1

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مساله. 3

  1-3 اهمیت موضوع تحقیق.. 5

  1-4  اهداف تحقیق.. 6

  1-5 سوالات تحقیق.. 6

  1-6 فرضیه های تحقیق.. 6

  1-7  مدل تحقیق.. 7

  1-8 متغیرها و واژه های کلیدی.. 7

  1-9 حدود مطالعاتی.. 12

  1-9-1 قلمرو  مکانی تحقیق.. 12

  1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 12

  1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

   

  فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1 مقدمه. 15

  2-2 مبانی نظری تحقیق.. 15

  2-2-1 تعریف اخلاق.. 15

  2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق.. 16

  2-2-1-2 اهمیت اخلاق.. 16

  2-2-1-3  انواع اخلاق.. 17

  2-2-2 اخلاق حرفه ای.. 17

  2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌ای.. 18

  2-2-2-2 ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای.. 18

  2-2-2-3 ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای.. 19

  2-2-2-4  نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای.. 20

  2-2-2-5 عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس.... 21

  2-2-2-6 ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات... 22

  2-2-2-7 آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات... 23

  2-2-2-8 وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان‌ها 23

  2-2-2-9 ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات... 24

  2-2-2-10 مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی.. 24

  2-2-2-11 مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای.. 25

  2-2-2-12 عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو. 25

  2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیط های کسب وکار. 26

  2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری.. 29

  2-4 سبک های رهبری.. 31

  2-4-1 تعاریف رهبری.. 31

  2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر. 31

  2-4-3 مدلهای رهبری.. 32

  2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی.. 34

  2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف... 34

  2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی.. 34

  2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری.. 35

  2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری.. 35

  2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند.. 36

  2-4-4-6  نظریه رهبری ممتاز. 37

  2-4-4-7 رهبری تیمی.. 37

  2-4-4-8  رهبری خدمتگزار. 38

  2-4-4-9 رهبری تحول آفرین.. 38

  2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی.. 38

  2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی.. 39

  2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت... 40

  2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت... 40

  2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه. 42

  2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت... 43

  2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی.. 44

  2-5 پیشینه تحقیق.. 45

  2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان.. 45

  2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران.. 47

  2-6 خلاصه فصل.. 50

   

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1  مقدمه. 53

  3-2 بررسی نوع پژوهش.... 53

  3-3 روش پژوهش.... 53

  3-4 متغیرهای پژوهش.... 54

  3-5  جامعه و نمونه آماری.. 55

  3-6 روشهای جمع‌آوری اطلاعات... 57

  3-7  تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 59

  3-8  روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 60

  3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت متغیرها 61

  3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19. 61

  3-8-3  تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19. 62

  3-8-4  تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL.. 65

  3-9 خلاصه فصل.. 68

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

  4-1 مقدمه. 72

  4-2 آمار توصیفی.. 72

  4-3 آمار استنباطی.. 72

  4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول.. 73

  4-3-1-1  آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.... 73

  4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول.. 73

  4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم. 74

  4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم). 74

  4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 75

  4-3-2-3  بررسی فرضیه اول: 76

  4-3-2-4  بررسی فرضیه دوم: 77

  4-3-2-5  بررسی فرضیه سوم: 78

  4-3-2-6  بررسی فرضیه چهارم: 79

  4-3-2-7  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون.. 79

  4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش.... 82

  4-4-1  سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی.....................................................................................................................83

  4-4-2  سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی......................................................................................................................85

  4-4-3  سنجش مدل اندازه گیری مسئولیت پذیری....................................................................................................................86

  4-4-4  سنجش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی................................................................................................................88

  4-4-5 آزمون مدل ساختاری پژوهش (مدل کامل) ..................................................................................................................90

  4-5 خلاصه فصل.. 92

   

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1  مقدمه. 95

  5-2 بررسی توصیفی نتایج پژوهش.... 95

  5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول). 95

  5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم). 96

  5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول.. 97

  5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم. 97

  5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم. 97

  5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم. 97

  5-2-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی.. 98

  5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش.... 98

  5-3 توجه به سایر پژوهش­ها 99

  5-4 محدودیت­های پژوهش.... 101

  5-5 پیشنهادهای پژوهش.... 101

  5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 101

  5-5-2  پیشنهاد برای پژوهش­های آتی.. 102

   

  منابع.. 105

  پیوست... 109

  منبع:

   

  منابع

  منابع فارسی:

  1- اجتهادی، مصطفی؛ شاه طلبی، بدری؛ (1387)، "مولفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائه ی چارچوبی مناسب برای ارتقای این رویکرد در دانشگاه آزاد اسلامی"، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره ی نوزدهم.

  2-احمدی ، احمد، (1391) ، آمار مدیریت ، انتشارات سنجش و دانش ، تهران

  3-اعتمادی، حسین ، آقایی، محمد علی، رستمی، علی اصغر، (1391)، تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی ، پژوهش های تجربی حسابداری  ، دوره 2 ، شماره 7 ، صص 129-147

  4-اعتمادی،حسین و دیانتی دیلمه،زهرا) .1388) تحقیقی را با عنوان "تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش های مالی شرکتها" فصلنامه ی اخلاق در علوم و فنّاوری، سال چهارم، شماره های 1و 2.

  5-بامنی مقدم ، محمد، (139) ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات شرح ، تهران

  6-بهاری فر،علی؛جواهری کامل،مهدی؛(1389)،"بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان"،ماهنامه توسعه   انسانی پلیس،شماره ی بیست و هشتم.

  7-بهرامفر، رسولی (1377)، ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن درتصمیمگیری مدیریت، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 24 و 25.

  8-بهرامفر، نقی، خواجوی، شکر الله، ناظمی، امین (1387) "شناسایی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"مجله توسعه و سرمایه دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال اول.شماره 1.

  9-بهبودیان ، جواد، (1391) ، آمار و احتمال مقدماتی ، انتشارات آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) ، مشهد

  10-بیات، غلامرضا؛ (1387)، "اخلاق حرفه ای  در حسابداری و حسابرسی"، حسابداری ، اسفند 1387 و فروردین 1388 - شماره 204 و 205.

  11-بیگی نیا،عبدالرضا،و همکاران،1391،رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان:شرکت آلومینیوم المهدی استان هرمزگان،پژوهش های مدیریت در ایران،دوره 17،شماره 2

   

  12-پورعلی، محمدرضا؛ شعبانزاده، راضیه؛ (1391)، "بررسی نقش اخلاق در حرفه حسابداری"، اولین همایش منطقه ای پزوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت.

  13-جبارزاده، مسعود، روشنی، غلامرضا، (1390) ، راهنمای اجراییات، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، تهران

  14-حساس یگانه،یحیی؛(1391)،"فلسفه حسابرسی"چاپ پنجم ، انتشارات علمی و فرهنگی،ص337.

  15-خاکی،غلامرضا ،(1386) ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب ، تهران

  16-دیلمی، زهرا، ملک محمدی ، هادی ، (1388) ، بررسی تاثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دوره4، شماره 13 ، صص 151-170

  17-رابینز، استیفن(1381)،" رفتار سازمانی"، ترجمه ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد دوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

  18-رویایی، رمضانعلی، بیات، مرتضی، (1390) ، اخلاق و حرفه ای گرایی در حسابداری: مفاهیم بنیادی، نظام های اخلاقی، چارچوب تحلیلی، بررسی موارد خاص ، انتشارات کتابخانه فرهنگ ، تهران

  19-رویایی،رمضانعلی،و همکاران،1389،تبیین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری،جرایم مربوط و رعایت اخلاق حرفه ای،مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،شماره چهارم

  20-زاهدی،شمس الدین السادات،"بررسی تطبیقی سبک های رهبری"مدیریت دولتی،شماره45و46،پاییز و زمستان1378

  21-سرلک ، کبری ، پور درویش، علی ، وکیلی فرد ، حمید رضا ، (1390)، تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی ) ، دوره 5،شماره 16 ، صص 1-12.

  22-شوماخر، رندال ای. لومکس، ریچارد جی. (1388). مقدمه ای بر مدل­سازی معادله ساختاری. ترجمه قاسمی، وحید. چاپ اول، تهران: نشر جامعه‌شناسان.

  23-صدیقیان، ابوالقاسم؛ آرامش شورکی، مسعود؛ (1391)، "اخلاق اسلامی، نیاز امروز حرفه حسابداری"، همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری.

  24-عرب صالحی،مهدی،و همکاران،1392،رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های تجربی حسابداری،سال سوم،شماره 9،صص1-20

   

  25-علی مدد، مصطفی؛ ملک آرائی ،نظام الدین؛ (1385)، " اصول حسابداری "، چاپ بیست و سوم، انتشارات سازمان حسابرسی، جلد اول،ص 17.

  26-فخاریان،ابوالقاسم،1383،نو اندیشی در حسابداری مدیریت اخلاق حرفه ای برای حسابداران مدیریت،نشریه حسابدار،شماره163.

   

  27-قاسمی، وحید. (1389). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics؛ تهران، نشر جامعه‌شناسان

   

  28-کلانتری، مرضیه ، صالحی ، محمد ، (1390) ، بررسی عوامل موثر در استقرار دوره های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، دوره 3،شماره 1، صص79-94

  29-کمیته فنی سازمان حسابرسی، (1385)، " آئین رفتار حرفه ای"چاپ ششم. انتشارات سازمان حسابرسی، صص32-1.

  30-محمدی پور،لطف الله، لطفی زاده، سمیه، (1392) ، آشنایی با حسابداری مدیریت، مفاهیم و تکنیک های آن ، انتشارات جوهر حیات ، تهران

  31- مطهری، مرتضی.( 1364). جاذبه و دافعه علی (ع). تهران: انتشارات صدرا.

  32-موسی خانی، محمدرضا، مانیان، امیر، (1385) ، بررسی رابطه بین همراستایی فن آوری اطلاعات و کسب و کار با عملکرد سازمانی در شرکت های فعال در زمینه فن آوری اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاری ، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره3، صص 89-106

  33-میرزاده، محمد رضا، (1391) ، آمار کاربردی، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع) ، تهران

  34-نادری، عزتت الله ، سیف نراقی، مریم (1387) ، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات بدر ، تهران

  35-ناظری، شیرین؛ (1391)، "چارچوب حرفه ای آموزش اخلاق در حسابداری"، کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

  36-نمازی، محمد (1378)"آینده حسابداری مدیریت". بررسی های حسابداری و حسابرسی  شماره 29 صص 1-34

  37-نیکومرام،هاشم،و همکاران،1393،ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت،فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت،سال هفتم،شماره بیستم

  38-هومن، حیدرعلی. (1390). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ چهارم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  39-یگانه، فریدون،(1390) ، مباحث ویژه در مدیریت رفتار سازمانی ، انتشارات مبنای خرد، تهران

   

  منابع لاتین:

  1-Bass, B. M., & Avolio, B. J.(2004), Transformational Leadership Development: Manual for the Multifactor Leadership Questionnaire, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

  2-Bass, B. M., & Avolio, B.J.(1993), Transformational Leadership: A Response to Critiques, in Chemers, M.M.(Eds), Leadership Theory and Research: Perspectives and Directions, Academic Press, San Diego, CA, pp.49-80.

  3-Duckett, H, and Macfarlane, E.(2003), Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Retailing, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24, pp. 309-317.

  Duska RF, Duska BS (2003). "Accounting Ethics. Eight published. Blackwell Publishing". India. pp: 5-25 .

  Ethics in Accounting. Encyclopedia of Business and Finance. Ed. Allison McClintic Marion. Gale Cengage, 2001. eNotes. com. Available at: http://www.enotes.com/business-finance encyclopedia/ethics-accounting>

  Greenfield, A. C. (2008). "The Effect of Ethical Orientation and Professional Commitment on Earnings Management Behavior", Journal of Business Ethics, 83, 419–434.

  7-Jinseok S. Chun, Yuhyung Shin, Jin Nam Choi and Min Soo Kim.(2013). "How Does Corporate Ethics Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Collective Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior" Journal of Management, vol 23 , no 8.

  Kretzschmar, L., Prinsloo, F., Prozesky, M., Rossouw, D., f Korien, S., Siebrits, J., & Woermann, M. (2013). Ethics for Accountants and Auditors.OUP Catalogue.

  Marian TAICU,2010,ETHICS IN MANAGEMENT ACCOUNTING,scientific Bulletin-Economic Sciences,VOL.9(15).

   

  10-Singhapakdi, A. (1999). Perceived  Importance of Ethics and Ethical Decisions in Marketing. Journal of Business  Research. Vol. 45, 89-99.

  Smith LM (2003). A Fresh Look at Accounting Ethics. Accounting Horizons 17: 47–49.

  Smith, M., Charoensukmongk, P., Elkassabgi, A., & Lee, K. H. (2009). Aspects of accounting codes of ethics in Canada, Egypt, and Japan. Internal Auditing, 24(6), 26-34.

  Strouhal, J., Müllerová, L., Roubíčková, J., & Bonaci, C. G. (2013). Corporate Governance Debate on Professional Ethics in Accounting Profession. Central European Business Review, (3), 30-35.

  Williams, J., & Elson, R. J. (2010). The challenges and opportunities of incorporating accounting ethics into the accounting curriculum. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 13(1), 105-113.

   

   

  منابع اینترنتی:

  1-www.irbourse.com

  2-www.iacpa.ir

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس