پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

word
101
407 KB
29752
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”

  حسابداری

  چکیده

  یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

  واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1: مقدمه

  خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریکاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و … نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).

  تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].

  در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

  1-2: بیان مسئله

  یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.

  از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.

  از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.

  در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.

  همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.

  این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.

  کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.

  این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.

  متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.

  متغیرهای وابسته:

  1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

  برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[6] و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[7] ،1383)

  فروش/سودخالص=بازده فروش

  2.  بازده دارایی[8]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[9] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

  مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

  3. بازده حقوق صاحبان سهام[10]: نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[11] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

   میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام

  روش محاسبه هر یک از بازده ها با استفاده از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.

   

   

  مدل کاربردی پژوهش:

   

  خصوصی سازی

  بازده حقوق صاحبان سهام

  بازده دارایی

  بازده فروش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

  1-3: ضرورت انجام تحقیق

  با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور  تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.

  مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)[12].

  حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

  1-4: فرضیات تحقیق

  1-4-1: فرضیات گروه اول

   فرضیه اصلی

  خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.

  فرضیات فرعی

  1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1-4-2: فرضیات گروه دوم

   فرضیه اصلی

  درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.

  فرضیات فرعی

  1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.

  2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.

  3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

  1-5: اهداف تحقیق

  این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

  هدف اصلی اول

  بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

  اهداف فرعی اول

  بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

  بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

  بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

  هدف اصلی دوم

  بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

  اهداف فرعی دوم

  بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

  بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

  بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

  1-6: روش تحقیق

  اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملکرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.

   

  [1]  Adam Smith

  [2]  David Ricardo

  [3]  Jean-Baptiste say

  کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4

  [5]Return on sales

  [6]Net Income

  [7]Raymond P.new

  [8]Return On Assets

  [9]Total assets

  [10]Return On Equity

  [11]Average equity

  [12]Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole

  Abstract

   

  Study of Corporate Efficiency to Assess the Impact of Transfer of Ownership to the Private Sector

  One of the Topics that Today a lot of Attention from Economists Is to Attract the Public to the Issue of the Stock Transfer Is a Private Sector Device. About the Efficiency and Effectiveness of Some of the Companies to the Private Sector among Economists and Scholars Debate and Differences of Opinion There. The Main Goals of the State Enterprises to Increase the Efficiency of Privatization Have been Mentioned, But the Experience of Privatization as the Perfect Solution to Solve the Problems of the State and Economic Progress Is not Proof. In This Research Has Been Attempted through the Measurement of the Efficiency of the Company’s Success in Privatization Be Investigated.

  Therefore, the Purpose of the Profitability of Efficiency Criteria of Interest to Users of Financial Statements Is the Different Sections Put In that Test Case in this Regard, 35 of the Company TSE, Which Are Active In the Private Sector in 1386 to 1392 Have Been Examined.

  This Includes Independent Variables Privatization and Privatization Can Be Compared to the Returns Item Profitability Before and after the Privatization of the Paired Samples t-test and Measurement with Different Levels of Assignment in the form of a Percentage of the Sample Has Been Used Independent t-test. According to the Analysis for such Research Was Achieved between the Variables Yields Buy Companies before and after Privatization, There Is a Significant Difference. Between Asset Returns Companies before and after Privatization, There Is a Significant Difference. Equity Returns between the Companies before and after Privatization, There Is a Significant Difference. The Analysis on the Different Levels of the Resulting High Percentage of such Assignment Was that Privatization Is Not an Impact on Sales. A High Percentage of Privatization Has Worked on the Assets. A High Percentage of Private Equity's Impact on Yields.

  Keywords

  Privatization, Return on Sales, Return on Assets, Return on Equity

   

   

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

  فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

   

  چکیده 1

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1: مقدمه. 3

  1-2: بیان مسئله. 3

  1-3: ضرورت انجام تحقیق.. 6

  1-4: فرضیات تحقیق.. 7

  1-5: اهداف تحقیق.. 7

  1-6: روش تحقیق.. 8

  1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10

  1-8: چالش های پیش رو. 10

  1-9: قلمرو پژوهش... 10

  1-10: واژه های کلیدی.. 11

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1: مقدمه. 13

  2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15

  2-3: خصوصی سازی.. 16

  2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17

  2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18

  2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19

  2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21

  2-8: روش های خصوصی سازی.. 23

  2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24

  2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26

  2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27

  2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31

  2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33

  2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33

  2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39

  2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45

  2-18: نسبت های مالی.. 46

  2-19: نسبت های سودآوری.. 47

  2-20: کارایی.. 47

  2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49

  2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51

  2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51

  2-24: محدودیت نسبت ها 55

  2-25: پیشینه تحقیق.. 57

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه. 67

  3-2: روش تحقیق.. 68

  3-3: ابزار گردآوری داده ها 68

  3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69

  3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری.. 70

  3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71

  3-7: نتیجه گیری.. 73

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

  1-4: مقدمه. 75

  4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75

  4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76

  4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی.. 76

  4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری.. 80

  فصل پنجم:نتیجه گیری

  5-1: خلاصه پژوهش... 85

  5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش... 85

  5-3: پیشنهادات.. 86

  منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی.. 88

  Abstract. 92

   

   

  منبع:

    

  منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی

       در اینجا به ذکر برخی منابع داخلی و خارجی پرداخته می شود:

  الف) فهرست منابع فارسی

  آدام اسمیت ، ثروت ملل، ترجمه دکتر احمد شمسا ، ص 52 ، چاپ یکم .

  اعزازی م،  فرخی استاد م، فرخی استاد م. 1390. ،بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم،1390، ص 49-72.

  فرخی استاد م، فرخی استاد م. 1390. بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم،1390، ص 49-72.

  امین زاده م. 1388. بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان-مطالعه موردی استانداری کردستان و فرمانداریهای تابعه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد سنندج.

  ایزدی نیا ن .1368. نارسائیها و محدودیت های نسبت های مالی در امر تصمیم گیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

  پی نوو، ریموند، (1378)،  مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی ع، پارسائیان ع، تهران، انشارات سمت، جلد اول.

  حساس یگانه ی، رئیسی ز، حسینی م. 1388. رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتیو عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال چهارم، شماره 13، 1388، ص 75-100.

  خلیلی عراقی م. 1376. آزمونی از پدیده جایگزینی اجباری در اقتصاد ایران.مجله تحقیقات اقتصادی,دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران,شماره 51، پاییز و زمستان.

  رزاقی ا. 1376.  نقدی بر خصوصی سازی ایران، چاپ اول). تهران : مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا.

  رفیعی. م. 1374. بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی قبل و بعد از واگذاری در روند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مصوب 21/09/1383، تاریخ روزنامه رسمی : 15/09/1385، تاریخ ابلاغ: 05/03/1384، شماره ابلاغ : 12581، شماره انتشار : 17995.

  سالاران. م. 1374. بررسی نگرش مدیران میانی شرکت مخابرات تهران در مورد تاثیر خصوصی سازی درکارایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

  سعیدی ع، بابالویان ش. 1391. عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی، فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، سال1391، ص 9-28.

  شورورزی و محمدی. 1390. مقایسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

  طالب نیا ق، محمدزاده سالطه ح ،(1384)، تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها، تحقیقات مالی، شماره ١٩  بهار و تابستان ١٣، ص ص ١١٥ - ٩٧.

  طیبی ک، کرمی م، سریری ه. 1390. تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری ، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه،زمستان (2009-1996).

  عیار رضایی ب. 1388.  نتایج ارزیابی خصوصی سازی در ایران،انتشارات کوهسار،

  کابلی زاده ا، توکلی ا.1384 ، خصوصی سازی مردمی کارآیی همراه با عدالت"،چاپ اول، تهران، انتشارات: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

  کمیجانی ا. 1382. ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران (چاپ اول ). تهران : معاونت امور اقتصادی.

  مهدوی غ، حسینی ازان آخاری م. 1390. بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد چیست؟، پژوهشنامه اقتصادی، ص121-145

  مصلح شیرازی ع، قائدشرف م. 1390. انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 21 ، 1390، ص141-171.

  متوسلی م. 1373. خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار (چاپ اول ). تهران : مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  نیکومرام ه، هیبتی ف، رهنمای رودپشتی ف،. 1388. مبانی مدیریت مالی-مفاهیم، کاربردها ونظریه ها"،چاپ سوم، تهران، انتشارات ترمه.

  همتی م، همتی علی ا، کرکه آبادی ح. 1390.  بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری و مصرف بهینه منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان.

  هوشمند م، دانش نیا م. 1390. تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید،  سال هجدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.

   

  ب- فهرست منابع خارجی

   

  Asari, A. , Naseri, A.R. and Aghaee khoondabi, M.(2009)." Financial development and Economic    Growth: Comparison of OPEC oil and non-oil developing countries, using the  Generalized  Method of Moment". Economic Research,.1-25  (In Persian).

  2.Ahmad, Ashfaq, Impact of Privatization on Banking Sector Performance of Pakistan.

  Banerjee, A., and et al.(1993)." Co-integration, error-correction, and the econometricanalysis of non-stationary data". Advanced Texts in Econometrics. Oxford, UK: Oxford University Press.

  Ben Naceur,M, and Ghazouani. B.(2007)." GMM estimation of empirical growth model". Working paper no. 2001-w21.University of oxford.

  Ochieng,Mulaku-Ahmad,Anwar, The Effects of Privatization on the Financial.

  6.Mansouri,Ali-Rostamkhani,Hossein-Ramazani,Morteza-Bayat,Ali, SCRUTINIZING THE IMPACT OF PRIVATIZATION OF STATE-OWNED COMPANIES ON FINANCIAL PERFORMANCE, International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 6, pp.2780-2787, June, 2014

  Goldsmith, R. W. (1969)." Financial structure and development". New Haven, CT7 Yale Univ. Press.

  Rasti, M.(2009). "The relationship between financial development and economic growth in OPEC member countries: testing assumptions Patrick". Commercial Studies,38,59-67.  (In Persian).

  Roozbehan, M.(2008)." The bases of Development Economics".3Th Ed,Tehran,Taban Publications (In Persian).

  Salvatoreh, D.(2009)."International Trade". Translated by Hamid Reza Arbab,Tehran,Ney Publication  (In Persian).تحقیق در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, پروژه درباره پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس