پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word
101
1 MB
29740
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  چکیده

     گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعه ها و درز اطلاعات دربازار می شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .

      هدف تحقیق حاضر  ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری  می باشد.

      به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1381تا 1391  که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر  مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.

  کلیدهای واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدینگی، مدیریت دارایی ،مدیریت بدهی،اندازه شرکت ، سودآوری،تحلیل عاملی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

   

  کلیات تحقیق

   

   

   

  فصول پایان نامه

   فصل اول کلیات تحقیق

  1- 1 مقدمه

     به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.

      ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.

      اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.

   

      در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.

  2-1 تشریح و بیان مساله

       مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه، اطلاعاتی است که در دوره های زمانی مشخص شده از سوی شرکت ها در بازار سرمایه منتشر می گرد اما این اطلاعات تنها زمانی مثمر ثمر هستند که در زمان مناسب گزارش شوند. به بیانی دیگر،تصمیم های مالی و اقتصادی استفاده کنندگان گزارش های مالی به نحو قابل ملاحظهای تحت تأثیر ارزش زمانی اطلاعات قرار دارد. ارزش اطلاعات با افزایش تأخیر در انتشار گزارش های مالی کاهش می یابد. سرمایه گذاران در پایان دوره مالی به شدت نیازمند اطلاعات هستند تا بتوانند در خصوص سرمایه گذاری خود پیش بینی و تصمیم گیری نمایند. سودمندی، اثربخشی و اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان، به سرعت گزارشگری مالی بستگی دارد (جوشی 2005) .به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود.

        سرعت گزارشگری، به معنای میزان تأخیر زمانی در ارائه گزارش های مالی شرکت ها باید مورد توجه ویژه تهیه کنندگان گزارش های مالی باشد.سودمندی صورت های مالی در صورتی که آن ها در یک دوره ی منطقی بعد از تاریخ گزارش آماده نباشد از بین می رود.یک شرکت باید در موقعیتی باشد که صورت های مالی خود را به موقع افشا کند.  به موقع بودن گزارش های مالی،یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعاتی منجر بشود که محصول نهایی سیستم حسابداری مخابره می کند

      منظور از این تحقیق تعیین عواملی که سبب کوتاه تر شدن و به موقع تر کردن مدت زمان تهیه صورت ها ی مالی می باشد. لذا دراین پژوهش به رابطه ی بین به موقع بودن گزارش های مالی شرکت و متغیرهای مرتبط با نسبت های حسابداری  در بورس تهران پرداخته می شود. پس سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چه عواملی بر به موقع بودن  گزارش مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چگونه است ؟

   

  3-1 ضرورت انجام تحقیق

      انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعه ها و درز اطلاعات دربازار می شود و به ارزشیابی و قیمت گذاری اوراق بهادار جذب سرمایه و حفظ اعتماد سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه کمک می کند در مقابل، دسترسی نداشتن به اطلاعات دقیق و به موقع باعث ناکارایی بازار افزایش ابهام در تصمیم گیری و کاهش مربوط بودن گزارش های مالی و محتوای اطلاعاتی آنها می شود تأخیر در انتشار اطلاعات مالی می تواند منجر به مشکلات قیمت گذاری اوراق بهادار و بی عدالتی در میان سرمایه گذارانی شود که امکان دسترسی برابر به اطلاعات مهم را ندارند. قانون گذاران قبل از آن که بتوانند قانون مؤثری برای کاهش فاصله زمانی گزارشگری وضع نمایند، باید دلایل اصلی این مسئله را دریابند. لذا بر آن شدیم تا عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی را در این تحقیق تعیین نماییم.

     در این تحقیق تلاش شده است ،که با شناسایی عوامل موثر وتعیین درجه اهمیت آنها در به موقع بودن گزارش مالی به تهیه کنندگان صورت های مالی کمک کند که با در نظر گرفتن این عوامل بتوانند گزارشات مالی خود را به موقع به استفاد کنندگان ارائه کنند.

      هیچ تحقیق داخلی تا کنون به بررسی شناسایی عوامل موثر به موقع بودن گزارش های مالی شرکتها و رتبه بندی این عوامل را بر اساس شیوه ی تحلیل عاملی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نپرداخته است.

       لازم به ذکر است که کلیه ی پژوهشهای انجام پذیرفته در باره ی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی،با استفاده از رگرسیون و همبستگی آزمون شده اند،و در این پایان نامه برای اولین بار به شناسایی و دسته بندی و در نهایت اولویت بندی جامع عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی از طریق مدل رتبه بندی فریدمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می گیرد.

     این تحقیق به نوبه خود از نظر قلمرو مکانی و زمانی بدیع به حساب می آید و علی الخصوص از آنجا که تا کنون تحقیق جامعی که به شناسائی، دسته‌بندی، ارزیابی درجه اهمیت و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد یافت نگردید، تحقیق حاضر می‌تواند جدید باشد. در ضمن به‌کارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای رتبه‌بندی این عوامل به نوآوری این تحقیق کمک می‌نماید.

  4-1 اهداف تحقیق

  هدف اصلی

  شناسائی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

  اهداف فرعی

  1-

  2-

  ارزیابی درجه اهمیت عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

   

     هدف کاربردی 

  کاربران مستقیم شامل سازمان بورس اوراق بهادار ، سرمایه گذاران و سهامداران می باشند و کاربران غیرمستقیم شامل محققین و دانشجویان علاقمند به اجرای تحقیقات مشابه و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی می باشند.

   

   

   

   

   

  5-1 پرسش های تحقیق

  محقق در این تحقیق سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که رتبه بندی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران چه نتایجی در بر دارد؟

  همچنین محقق قصد دارد به این سوالات فرعی زیر پاسخ دهد:

  1-

  2-

  3-

   

  6-1فرضیه‏های تحقیق

  فرضیه اصلی :

  مهم ترین عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی ارزش بازار، نقدینگی، مدیریت دارایی، مدیریت بدهی، سود آوری، ریسک مالی و اندازه شرکت می باشند.

   

  1-

  2-

  3-

   

   

   

   

   

   

  7-1روش شناسی تحقیق

     به طور خلاصه تحقیق برمبنای طرح تحقیق پس رویدادی،برمبنابی هدف توسعه ای کاربردی و بر مبنای استنتاج روش استقرایی(تحلیلی) که  ازنمونه گیری تصادفی ساده برا تعمیم نتایج به جامعه استفاده می شود.

    این تحقیق از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی(غیر آزمایشی)و از شاخه همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوتهای ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا،سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه کتابخانه ای می باشد و به لحاظ تحلیل آماری،این پژوهش از تحلیل عاملی و تحلیل فریدمن و آزمون کلموگروف – اسمیرنف استفاده خواهد نمود.به طور خلاصه تحقیق برمبنای طرح تحقیق پس رویدادی،برمبنابی هدف توسعه ای کاربردی و بر مبنای استنتاج روش استقرایی(تحلیلی) که  ازنمونه گیری تصادفی ساده برا تعمیم نتایج به جامعه استفاده می شود.

  8-1تعاریف عملیاتی واژه ها

  به موقع بودن:در دسترس بودن اطلاعات برای تصمیم گیری قبل از اینکه تأثیرگذاری آن بر تصمیم ها از بین برود.

  نسبت سودآوری:میزان موفقیت شرکت در تحصیل بازده خالص فروش و سرمایه گذاری را نشان میدهد

  نرخ بازده دارایی ها:رابطه بین حجم دارایی ها شرکت و سود را تعیین می کند.

  اهرم مالی:مقصود از اهرم مالی ،ریسک ناشی از استفاده از بدهی است که تحت عنوان اهرم مالی معرفی می شود  که از تقسیم  بدهی به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.

  اندازه شرکت: به معنای لگاریتم طبیعی کل دارایی ها

   

   

   

  Abstract

     Financial reports will be provided to meet the needs of decision makers. Accordingly, the timeliness of financial reporting as a feature of the data is known. Timeliness is crucial for future capital markets and an efficient capital market is one of the main components. Timely release of information reduces information asymmetry, trade secret, rumors and leaks are marketed for this purpose, financial reports Baydbray timely information available to decision makers.

    The purpose of of the present study was to evaluate and rank the importance of factors that affect the timeliness and the degree of financial statements included in this study, market value, liquidity ratios, asset management, debt management, financial leverage, firm size and profitability.

    To do this, the financial statements of 113 companies listed in Tehran Stock Exchange during the financial year 1381 to 1391 using a simple random sample of 80 Shrktantkhab has been evaluated.

     In this study methods of descriptive statistics for the classification and interpretation of the data in the table using the Kolmogorov-Smirnov test and then using the Shapiro - Willkie, normally distributed variables were tested. The results showed that all the variables in forms Mae timeliness positive impact and negative impact on the market value and the only negative is the ratio of market value ، as the most influential and important than liquidity factors and market value as the degree of importance were the least affected.

   Key words: timelinessmarket value, liquidity ratios, asset management, debt management, firm size, profitability, factor analysis

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

   

                                                           فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

  چکیده.............................................................................................................................................................................................

  فصول پایان نامه. 2

  فصل اول کلیات تحقیق.. 2

  1- 1 مقدمه. 2

  2-1 تشریح و بیان مساله. 3

  3-1 ضرورت انجام تحقیق.. 4

  4-1 اهداف تحقیق.. 5

  5-1 پرسش های تحقیق.. 6

  6-1فرضیه‏های تحقیق.. 6

  7-1روش شناسی تحقیق.. 7

  8-1تعاریف عملیاتی واژه ها 7

  فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 9

  1-2 مقدمه. 9

  2-2-مبانی نظری.. 9

  1-2-2- گزارش مالی   10

  2-2-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی   11

  3-2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی   12

  4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالی   13

  3-2پیشینه موضوع و متغیرها 14

  1-3- 2 مبانی نظری ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی   14

  2-3-2 به موقع بودن صورت های مالی   20

  3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام  22

  4-3-2نسبت  نقدینگی   23

  5-3-2 مدیریت بدهی   25

  6-3-2  مدیریت دارایی   25

  7-3-2 نسبت سودآوری   26

  8-3-2 اهرم مالی   28

  9-3-2 اندازه شرکت    29

  4- 2 تحقیقات نظری.. 30

  5-2 پژوهش های پیشین.. 32

  1-5-2 تحقیقات خارجی   32

  2-5-2 تحقیقات داخلی   43

  3-5-2 خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی   47

  6-2 مدل مفهومی تحقیق   53

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 54

  1-3مقدمه. 54

  2-3روش کلی تحقیق.. 55

  3-3تعریف جامعه آماری.. 56

  4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 56

  5-3روش گردآوری داده ها و کاربرد آن. 57

  6-3 ابزار تحقیق و کاربردآن. 57

  7-3روش های و ابزار تحلیل داده ها 58

  8-3مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 61

  فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 63

  1-4مقدمه. 63

  2-4 توصیف نمونه آماری.. 63

  3-4 توصیف یافته ها 65

  1-3- 4آمار توصیفی   68

  2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها 69

  4-4 شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 70

  5-4 ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 72

  6-4 رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 74

  7-4 تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 76

  8-4 جمع بندی.. 76

  فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات.. 79

  1- 5 مقدمه. 79

  2-5خلاصه یافته ها 79

  4-5نتیجه گیری.. 82

  5- 5 محدودیت های تحقیق.. 83

  6-5پیشنهاد های تحقیق.. 84

  منابع و مآخذ. 85

  منابع فارسی.. 85

  منابع لاتین.. 88

  منابع اینترنتی.. 90     

   چکیده لاتین............................................................................................................................................................................

                 

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  اعتمادی، حسین و اکرم یارمحمدی، 1382 .،" بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله علوم اجتماعی ,وانسانی دانشگاه شیراز ، دوره نوزدهم، شماره دوم،پیاپی 38،87-99..

  اسماعیل پور،مجید؛راهنمایی سرمایه گذاری در بورس تجزیه وتحلیل صورت های مالی"،چاپ اول،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،اردیبهشت 1377.

  اسدی ،غلامحسین ، باغومیان ، رافیک، کامرانی ،جواد،" بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره ای "، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم ، شماره 33،  بهار 1391،ص 146-119.

  بزرگ اصل ، موسی ، حسابداری میانه صورت های مالی جلد اول،سازمان حسابرسی ،تهران،چاپ هفتم ،1388.

  برزیده،فرخ،معیری،مرتضی،(1385)."عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی ".فصلنامه مطالعات  حسابداری ،شماره 16.

   

  بخشیانی ،عباس و راعی ،رضا.ارزشگذاری سهام وتحلیل بازار ،چاپ نخست ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی -1387

  بنی مهد، بهمن و محسنی شریف، محسن، 1389. «بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن، مجله حسابداری مدیریت، شماره 7، صص 63-51.

  ثاقب تهرانی،مهدی،تدین،شبنم،مدیرت فن آوری اطلاعات ،تهران،مهربان نشر ،1384،چاپ اول ،ص 29

  خاکی ،غلامرضا،(1388).روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی،انتشارات فوژان،چاپ اول.

   خدادادی، ولی؛ فرازمند، حسن و طباطبایی، سیده فاطمه، 1392. «تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود»، پژوهش های تجربی حسابداری، سال سوم، صص 92-75.

  خلیلی شورینی ،سیاوش  ، (1388).روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب، چاپ دوم

  خواجوی، شکراله و ابراهیم ابراهیمی. (1387). حسابداری میانه 1، چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه

   دستگیر ، محسن . مدیریت مالی ، چاپ اول . انتشارات نوپردازان ،زمستان 1381

  دلاور،علی(1387)،روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی ،انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول

   

  ریاحی بلکویی ،احمد،. 1381،"تئوری های حسابداری ".ترجمه علی پارسایان،دفترپژوهش های فرهنگی،چاپ اول.

  سرهنگی، همت ،1380."بررسی عوامل مؤثر بربه موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها دربازارهای سرمایه بورس اوراق بهادار تهران") طی سالهای 1378-1374) ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  سلیمانی امیری،غلامرضا،رحیمی تمرین،عاطفه،(1392). "رابطه ی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پژوهش حسابداری و تجربی،سال سوم شماره 11،صص 21-35.

  سید جعفر ،سجادی ، 1385.بورس،انتشارات دانشگاه علم وصنعت،چاپ اول

  صحاف رضوی ،سید حسین(مترجم)؛مدیریت دارایی و بدهی ،انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی چاپ دوم،1385.

  فرساد،علیرضا،تیرانداز،حامد،1390."ویژگی های کیفی اطلاعات مالی و نقش آن در تصمصیم گیری مدیران".مجله بانک و اقتصاد ،شماره 144.

  علی مدد،مصطفی ،ملک آرایی،نظام الدین،1374."مبانی وروش های عمومی حسابداری ،مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی.

  غلامحسینی،اسد،کامرانی ،جواد،باغمبان،رافبک،"بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و به موقع بودن گزارش های مالی میان دوره ای "،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،سال دهم،شماره 33،بهار 1391،صص 146-119.

  غلامزاده ،احمد،فتحی ،بهروز،1377.ابزار بهبود سیستم اطلاعات مدیریت لجستیک،ناشر دانشگاه امام حسین (ع)،چاپ اول،ص39.

  کاشانی، پور محمد، فخاری حسین، حمزه علی مراد علی،1385." سودمندی اقلام صورت های مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی " بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44،ص ص 103-85، تابستان

  کثیری ،حسین،1378.دیدگاه های اقتصادی در مفاهیم گزارشگری مالی ایران،فلصنامه حسابرس ،ص4-5

  کمیته تدوین استاندارد های حسابداری ، 1390.استانداری شماره 1؛نحوه ارائه صورت های مالی ،تهران ،سازمان حسابرسی ،چاپ هفتم.

  کمیته تدوین استاندارد حسابداری 1390."مفاهیم نظری حسابداری و گزارشگری مالی"،نشریه 113،تهران،سازمان حسابرسی ،چاپ هفتم.

  مرادی، مهدی و سید مهدی پورحسینی ، 1388. " بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی وغیرمالی و مدت زمان اجرای تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، ش اول، بهار، 168-186.

  مریدی پور ،حمید؛موسوی،زهرا؛داراش؛فرشته،"نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنونان معیاری برای ارزشگذاری سهام"مجله حسابداری و مدیریت مالی ،ز مستان 1388 .

  مهدوی ،غلامحسین وجمالی پور،مظفر،1389."بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"مجله پژوهش هایی حسابداری مالی ،سال دوم ،چاپ چهارم،شماره پیاپی6،ص 89-108.

  ملکیان، اسفندیار، 1376،"جامعیت گزار شهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری، دانشکده علوم اداری ومدیریت وبازرگانی دانشگاه تهران.

  نیکخواه آزاد علی،  1379 ."بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی "چاپ دوم ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی

  نوروش، ایرج ،1377."بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسی های  حسابداری و حسابرسی ،   ش 24و25 ، تابستان و   پاییز ، 33-8

  همتی ،حسن،1385.حسابداری میانه 1،تهران،انتشارات ترمه،چاپ سوم ،ص 5

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین

   

  American Accounting Association (1957) Accounting and Reporting Standards for                                    Financial   Statements andPreceding Statements and Spplements, Sarasota: AAA.

   Abdulla، J. M. A. (1996) ، "Timeliness of Bahraini Annual Report". Advances in International Accounting. 9، 73-88.

  Adzrin, R. and Ahmad, R. (2003)"Audit Delay and Timeliness of Corporate Reporting Malaysian Evidence"university of Technology, Malaysian.

  Al-Ajmi, J. (2008). Audit and Reporting Delays: Evidence from an Emerging Market. Advances in Accounting, 217-226.

  Amihud, Yako & Mendelson, Haim (1986). Asset Pricing and the Bid-Ask Spread. Journal of Financial Economics L7. PP 223-249.

  Ansah, S. O. (2000),"Timliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: empirical evidence from the Zimbabwe stock Exchange". Accounting and Business Research, 3.  (3): 241-254.

  Ansah, Stephen Owusu and Leventis Stergios (2006). "Timeliness of corporate Annual Financial Reporting in Greece", European Accounting Review, Vol.15, pp. 273 – 287.

  Ansah -Owusu, S. (2000). Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital. Forthcoming in Accounting & Business Research, 30, 241-254.

  Aubert, François (2009). "Determinants of Corporate Financial Reporting lag: The French empirical evidence", Journal of Accounting and Taxation, Vol.1 (3), pp. 053-060.

  Bengi, vuran.Burcu, Adilglu (2013).’’Is Timeliness Corporate Financial Reporting Related to Accounting Variable? Evidence from Istanbul Stock Exchange’’. International Journal of Business and Social Science، Vol. 4 No. 6.

  Biddle, GaryC. Gilles, Hilary and Rodrigo S. Verdi (2009). "How does financial reporting quality relate to? investment efficiency?", Journal of Accounting and Economics, doi:10.1016/j.jacceco.2009.09.001

  Chambers، A. and Penman، S. (1984). Timeliness of Reporting Standards، management Accounting، London.

  Carslaw,Charles,&,Kaplan,Steven’’An Examination of Audit Delay : Further Evidence from NewZealand’’ Accounting and Business Researsh Vol.22.No.85(1991).

  Courtis، J.K، (1976) ،Relationships between timeliness in corporate reporting and corporate attributes، Accounting and Business Research، 6(25).

   

   

  Dogan, Mustafa; Coskun, Ender and Orhan Çelik (2012). "Is Timing of Financial Reporting Related to Firm Performance? An Examination on Ise Listed Companies". International Research Journal of Finance and Economics, Issue 12, 221-233.

  El-Bannany, M. (2008). Factors Affecting Audit Report Lag In Banks: The Egyptian Case. Corporate Ownership & Control, 5, 54-61.

  Foster, George (1986). "Financial statements Analysis", 2nd Edition, New Jersy, Engelwood Cliffs: Prentic Hall.

  Frost, C. A. and Pownall G. (1994)" Accounting disclosure practice in the United State and the United Kingdom." Journal of Accounting Research, 32, (1): 75- 85.

  Givoly, D., Palmon, D., (1982),"Timeliness of Annual Earnings Announcements. Some Empirical Evidence", the Accounting Review, 57(3): 486-508.

  Haslin J., (2006)"The Determinations of Audit Reporting Lag: Evidence from Bursa Malaysia".Faculty of Accountancy, UITM.

  Hendrickson, E. S. and M. F. Van Breda. (1992). Accounting Theory. 5th Edition, Southern Methodist University Press.

  Ibrahim Eldomiary, Tarek.Associate Professor of publissing, Inc, 2009.28.Finance Department – Euro Journal.

  Ismail, K., & Chandler, R. (2004). The Timeliness of Quarterly Financial Reports of Companies   inMalaysia. Asizn Review of Accounting, 12, 1-18.

  Joshi, A. (2005). Timeliness in Corporate Reporting of Indian Public Financial Institutions (IPFIs). Udyog Pragati, 29, 1-11.

  Kenedy.D.T, Joseph gras, Y, Leauby.AB, Tavana.M, (1995).’’An Lnvestigation of the Relative Importance Attached to the Qualitative characteristics in the SFAC2 Hicrarchy’’, Accounting Enquiries.vo14.

  Knechel, W. R.and J.L.Payne, (2001) "Additional evidence audit report lag." Auditing: A Journal of Practice and Theory, 20(1):137-146.

  Kross، W. and Schroeder، D.A ، (1984) ، an empirical investigation of the effect of quarterly earnings announcement on stock returns، Journal of Accounting Research، 22(1).

  Leventis، S. ،& Weetman، P. (2005). Timeliness of financial reporting: applicability of disclosure theories in an emerging capital market. Accounting and Business Research، 34(1) ، 43-56.

  Lev, B. (1974). "Financial Statement Analysis: A New Approach", 1st Edition, New Jersy, and Engelwood Cliffs: Prentic Hall.

  Mahajan, P., & Chander, S. (2008). Determinants of Timeliness of Corporate Disclosure of Selected Companies in India. The Icfai University Journal of Accounting Research, 7.

  McGee, R., & Yuan, X. (2011). Corporate Governance and the Timeliness of Financial Reporting: A ComparativeStudy of the People's Republic of China, the USA and the European Union. Journal of Asia BusinessStudies, 6 (1).

   

  Reilly, f.k. &k.c.Brown.2004, Investement Analysis and portfolio Management, 6th Edition, Harcourt Collage Publisgers.

  Soltani, Bahram (2002). "Timeliness of corporate and audit reports: Some empirical evidence in the French context", The International Journal of Accounting, Vol.37, 215–246.

  Whitterd، G. and Zimmer، I. (1984)." Timeliness of Financial Reporting and Distress ،"Accounting Review، 59(2) ، 287-295.

  Wolk, H. L., Dodd, J. L. And M.G. Tearny (2004). "Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment", South-Western.

  Wu, C.-H., Wu, C.-S., & Liu, V. W. (2008). The Release Timing of Annual Reports and Board Characteristics. The International Journal of Business and Finance Research, 2 (1).

   

   

   

  منابع اینترنتیتحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس