پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم

word
167
2 MB
29739
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۱,۷۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  چک‍یده

  تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بالقوه میان عملکرد واحد تجاری و نسبت‌های مالی بااستفاده از الگوریتم درخت تصمیم به عنوان روشی جایگزین است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل نمونه‌ای از 110 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت-سال طی دوره زمانی 1380-1390 می باشد. در این راستا متغیر های وابسته بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای مستقل نسبت‌های مالی درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا تحلیل عاملی انجام شده است، سپس الگوریتم درخت تصمیم برای کل شرکت های نمونه و سپس برای هریک از صنایع منتخب به تفکیک اجرا شده است. نتایج تحلیل نشان داد که مهم‌ترین نسبت های مالی به ترتیب نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و سود هر سهم هستند و صنعت تاثیر چندانی بر نتایج نداشت.

   

   کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد، شاخص های شرکتی، الگوریتم درخت تصمیم، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام.

   

  فصل اول

   

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

   


   

  1-1-مقدمه

           تحقیقات بسیار زیادی در سال‌های اخیر در مورد ماهیت و روش اندازه‌گیری عملکرد شرکت ‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیقات از آن جهت ارزشمند است که می‌توان وضعیت فعلی شرکت ‌ها را درک نمود و چالش‌های آینده در زمینه اندازه‌گیری عملکرد را مورد بررسی قرار داد. امروزه صاحب‌نظران حوزه مدیریت بر اهمیت مدل‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان یکی از معتبرترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی شرکت ‌ها تأکید می‌ورزند. از این رو، یکی از دغدغه‌های اساسی شرکت ‌های امروزی، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف‌پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی شرکت را مورد بررسی قرار داد. اگر اندازه‌گیری عملکرد را فرایند کمّی‌سازی کارایی و اثربخشی یک فعالیت تعریف کنیم، از جمله راه‌های تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی که از طریق آن می‌توان حجم بالای اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبت‌های مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبت‌های مالی، بیان‌کننده ارتباط بین دو یا چند رقم از ارقام صورت‌های مالی است که به صورت جزئی از کل یا درصدی از آن بیان می‌شود. زمانی که یک نسبت محاسبه می‌گردد، می‌توان گفت که عدد به‌دست آمده، محصول یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان است(تقی زاده،1390). مقابله با چالش‌های پیش‌روی شرکت ‌ها نیازمند آن می‌باشد که مدیران آنها الگوی مناسبی از اندازه‌گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه‌ها دست یابند. اندازه‌گیری عملکرد، پیشرفت مداوم به سمت اهداف تعیین‌شده را ممکن می‌سازد و نقاط رکود و رونق را شناسایی می‌نماید. از جمله معیارهای مهم عملکرد، معیار مالی است که اندازه‌گیری آن از روش‌های گوناگون امکان‌پذیر است. تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از یک سری نسبت های اندازه گیری مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان می باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد شرکت ها و دانستن روش هایی جهت پیش بینی آن ها می‌تواند بر تصمیم های سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل شرکت اثرگذار باشد. این ارزیابی در تعیین موقعیت شرکت و حتی امکان وجود احتمال ورشکستگی نیز اثر دارد. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم گیرنده بسیار جالب است(درسان دیلن و همکاران [1]،2013). با این مقدمه، در این پژوهش قدرت برازندگی شاخص های شرکتی بر ارزیابی عملکرد واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم، مورد بررسی قرار می گیرد.

   

  1-2-                       مساله پژوهش

  مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و شرکت و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی شرکتی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و با ارزیابی سیستمی عملکرد با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک شرکت، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد. در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدل های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد شرکتی و اخلاق شرکتی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک شرکت وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس‌ها عبارتند از: اثربخشی، کارایی، سود و سودآوری، بهره و بهره‌وری، کیفیت زندگی شغلی، خلاقیت و نوآوری و کیفیت(تولایی، 1386). تداوم فعالیت یک شرکت یکی از معیارهای رتبه بندی و از مفروضات بنیادی حسابداری است که بر اساس آن تمامی واحدهای اقتصادی، برای مدت نامحدودی به فعالیت خود در عرصه‌ی تجارت و خدمات یک جامعه، به تکاپو می‌پردازند. حال این شرکت‌ها درجات متفاوتی از نظر میزان کسب سود و امکان فعالیت مداوم دارا می‌باشند که از منظر افراد ذینفع، قدرت شرکت برای تداوم فعالیت، با پیش بینی ورشکستگی همبستگی متناسبی دارد و لذا برای تصمیم گیری‌های خود نیازمند ارزیابی عملکرد شرکت جهت اخذ تصمیم های مناسب می‌باشد. نگرانی‌های منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه‌شان موجب تقاضای آن‌ها برای ارائه ابزارهای بهتری جهت ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها در تداوم فعالیتشان شده است. در این بین پیشگامان حسابداری و پژوهشگران مالی جهت پاسخ به این تقاضا سعی در ارایه مدل‌هایی دارند که از ترکیب این نسبت‌های مالی حاصل شده و قادر است عملکرد و توانایی پرداخت سود و تداوم فعالیت شرکت‌ها را مؤثرتر اندازه گیری کند(عبداللهیان، 1392). تهیه صورت‌های مالی، یکی از متداول‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی است. هر گروه از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، موفقیت یک فعالیت در بورس را از دیدگاه خود بررسی می‌کند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت یا فعالیت، نسبت‌های مالی است. این نسبت‌ها، در حقیقت، چکیده گزارش‌های مالی شرکت‌ها هستند که اطلاعات زیادی را درباره وضعیت درونی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. نسبت‌های مالی، شاخص‌های خوبی برای سنجش عملکرد و موقعیت مالی بنگا‌ه‌ها هستند. این نسبت‌ها را می‌توان بر طبق اطلاعاتی که ارائه می‌کنند، طبقه‌بندی نمود. طبقه‌بندیهای مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد(تقی زاده،1390). در کل کتاب های مالی و حسابداری، نسبت های مالی را به گروه های نقدینگی، سودآوری، توانایی پرداخت بدهی های بلندمدت و بهره وری دارایی یا نسبت های دوره گردش طبقه بندی می کنند. نسبت های نقدینگی، توانایی شرکت را برای پرداخت بدهی کوتاه مدت ارزیابی می کند درحالی که نسبت های پرداخت بدهی بلندمدت میزان ریسک و مخاطره سرمایه گذاری در واحد تجاری برای بستانکاران را بیان می کند. نسبت های سود آوری، توانایی ایجاد سود شرکت را بر پایه فروش، حقوق صاحبان سهام و دارایی ها آزمون می کنند. نسبت های بهره وری دارایی یا دوره گردش ارزیابی می کند که شرکت، چگونه با موفقیت از طریق بکارگیری دارایی، وصول حساب دریافتنی و فروش موجودی هایش، ایجاد درآمد می‌کند. مهمترین هدف نسبت‌ها در تجزیه و تحلیل‌ها، تسهیل و تفسیر گزارش‌های مالی است که با کاهش اعداد زیاد موجود در گزارش‌های مالی و تبدیل آنها به نسبت‌های مالی محدود انجام می‌گیرد. برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های مختلف باید معیارهای ارزیابی که معمولا مالی هستند را در اختیار داشته باشیم. نسبت‌های مالی معمولاً از ترازنامه، صورت سود و زیان، و صورت جریان نقدی به‌دست می‌آیند. با این حال، برخی نسبت‌های مالی، دارای ساختار و الگوی یکسان می‌باشند. برای اجتناب از ارزیابی مکرر نسبت‌های مالی مشابه، آنها را در دسته‌هایی خوشه‌بندی می‌کنند. در این بین بحث تبیین قدرت تداوم فعالیت و تعیین توانمندی در سودآوری و ایفای تعهدات یک شرکت همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا برای استفاده کنندگان از اطلاعات، سرمایه گذاران و اعتبار‌دهندگان داشتن ابزار مناسب برای پی بردن به میزان این توانایی در تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی بسیار با اهمیت است. در مطالعات اولیه، محققان روش های آماری را به کار می برند که برای فرضیات خطی و نرمالیزه غیر‌واقعی مهیا باشد. برای مثال آلتمن (1968) تحلیل مبین چندگانه[2] به کار برد که داده ها را برای اجرای کوواریانس هم‌ارز و نرمالیزه و استقلال شرایط متغیرها فراهم می کند. برتری روش های درخت تصمیم ( تکنیک های داده کاوی رایج) این است که از این فرضیات محدود آزاد است. علاوه بر آن درخت تصمیم می تواند به آسانی با صفحات گرافیکی، قابل درک شود بطوری که برای مدیران شفاف و قابل استنباط باشد(درسان دیلن و همکاران،2013). بنابراین وجود ارتباط میان شاخص های شرکتی و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت تایید شده است و مطالعات اساسی تنها از جهت بسط و استفاده از متغیرهای متفاوت (نسبت های مالی) و یا کاربرد تکنیک های تحلیل با بقیه مطالعات متفاوت است ولی علیرغم اهمیت این ارتباط از روش های جدید برای توصیف آن استفاده نشده است. با عنایت به مراتب فوق مساله اصلی تحقیق حاضر که محقق به دنبال آن است به شرح زیر قابل تبیین است: بر مبنای الگوریتم درخت تصمیم کدامیک از شاخص های شرکتی، تصویر مناسبی از عملکرد را ارائه می کنند؟

   

  1-3-                       اهدف پژوهش

  با توجه به این که در این پژوهش شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت، نسبت های ROE وROA در نظر گرفته شده است هدف، آن است که نسبت‌های مالی با توجه به قدرت برازش آن ها بر شاخص های ارزیابی عملکرد و با استفاده از الگوریتم جدید درخت تصمیم بررسی و طبقه بندی و یا اولویت بندی شوند.

   

  1-4-                       سوال های پژوهش

  با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. بر اساس مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایه گذاران، اصلی ترین استفاده کنندگان صورت های مالی به شمار می روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که به وسیله آن ارزیابی مخاطره و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری امکان پذیر شود. بنابراین، در این پژوهش تمرکز اصلی بر ارزیابی عملکرد از دیدگاه سهامداران است. متغیرهای انتخاب شده از این دیدگاه، شامل دو متغیر حسابداری؛ یعنی بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. دلیل عمده برای انتخاب بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت این است که، این نسبت ها با استراتژی شرکت و عملکرد مدیریت رابطه مستقیم دارند. برای مثال، 80 درصد پژوهش هایی که به بررسی عملکرد شرکت ها پرداخته اند، «بازده دارایی‌ها» را به عنوان یک معیار مهم ارزیابی عملکرد انتخاب کرده اند. ضرورت ارزیابی عملکرد آنقدر بدیهی است که کسی در آن شک نمی کند و چون و چرا نمی آورد. اما در چگونگی کار بحث بسیار است. ادنان و دار در طی تحقیقی مقایسه ای دریافتند که تقریبا، 70% از 89 مدل تحلیلی ارزیابی عملکرد طی سال های 1967-2005 بر مبنای نسبت‌های مالی شکل گرفته اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی (شاخص های شرکتی) با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل‌های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.

  بنابراین سوالات تحقیق حاضر آن است که:

  با بهره گیری از الگوریتم درخت تصمیم، کدامیک از شاخص های شرکتی، عملکرد شرکت را بهتر تبیین می‌نماید؟

   آیا اولویت بندی نسبت ها در ارزیابی عملکرد می تواند تحت تاثیر خصوصیات صنایع قرار گیرد؟

  در اینجا این نکته قابل توجه است که آیا بهره گیری از الگوریتم درخت تصمیم، نتایج متفاوتی نسبت به مطالعات قبلی ارائه می کند یا خیر.

   

  1-5-                       متغیرهای پژوهش

  در این پژوهش، قصد داریم رابطه نسبت های مالی را که در پژوهش های قبلی مطرح شده اند با نسبت های عملکرد شرکت بررسی کنیم.

   

  [1] Dursun Delen, Cemil Kuzey, Ali Uyar

  [2] . multiple discriminant analysis

   

   

  Measuring listed Companies in Tehran Stock Exchange performance based on firm-specific characteristics: A decision tree approach

   

   

  Abstract

  Determining the firm performance using a set of financial measures/ratios has been an interesting and challenging problem for many researchers and practitioners. Identification of factors (i.e., financial measures/ratios) that can accurately predict the firm performance is of great interest to any decision maker. In recent years to identify these factors, ofthen traditional analysis is used. The purpose of this study was to investigate the potential relationship between the firm performance and financial ratios using decision tree algorithm as an alternative method during the period (2001-2011). Population is all companies in the Tehran Stock Exchange. In this context, the dependent variable, return on assets and return on equity, and independent variables, financial ratios are considered. The result indicated that the most important financial ratios are the the Earnings Before Tax to Equity Ratio, Net Profit Margin, Earning per Share respectively.

  Keywords: Firm Performance, Finantial Ratios, Decision Tree Approach, Return on Assets, Return on Equity.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم

  فهرست:

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1-مقدمه     2

  1-2-مساله پژوهش................................................................................................................ .......................................................................................... 3

  1-3-اهدف پژوهش............................................................................................................... ........................................................................................ 5

  1-4-سوال های پژوهش  5

  1-5-متغیرهای پژوهش         6

  1-5-1-متغیرهای مستقل. 6

  1-5-2- متغیرهای وابسته 9

  1-6- روش پژوهش... 9

  1-7- جامعه آماری. 9

  1-8- محدوده زمانی. 10

  1-9- روش گردآوری داده‌ها 10

  1-10- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش... 10

  1-11- واژه‌های کلیدی. 10

  1-12- ساختار پژوهش... 11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه  13

  2-2- دیدگاه های مختلف ارزیابی عملکرد واحد تجاری. 13

  2-2-1- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری استفاده می شود. 14

  2-2-2- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و بازار استفاده می شود. 15

  2-2-3- روش هایی که در آن از داده های مدیریت مالی استفاده می شود. 18

  2-2-4- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و معیار های اقتصادی استفاده می شود. 19

  2-3- نسبت های مالی. 21

  2-3-1- معیارهای خوشه سودآوری: 22

  2-3-2- معیارهای فعالیت: 24

  2-3-3- معیارهای ساختار دارایی: 26

  2-3-4- معیارهای اهرم مالی: 26

  2-3-5- معیارهای نقدینگی: 28

  2-3-6- معیارهای خوشه رشد: 29

  2-3-7- معیارهای خوشه بازار: 29

  2-4- داده کاوی. 30

  2-4-1- مفاهیم اساسی در داده کاوی.. 31

  2-4-2-  تکنیک های داده کاوی.. 32

  2-5- پیشینه پژوهش... 41

  2-5-1- پژوهش‌های خارجی. 41

  2-5-2- پژوهش‌های داخلی. 49

  2-6- خلاصه فصل. 52

  فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه ها

  3-1- مقدمه  54

  3-2- روش انجام پژوهش... 54

  3-2-1- تهیه اطلاعات در دو سطح صنعت و کل بورس.. 55

  3-2-2- انجام محاسبات نسبت های مالی و عملکرد شرکت در دو سطح صنعت و کل بورس.. 56

  3-2-3- تحلیل عاملی اکتشافی در دو سطح صنعت و کل بورس.. 56

  3-2-4- اجرای مدل های درخت تصمیم در دو سطح صنعت و کل بورس.. 64

  3-2-5- ترکیب نتایج مدل های الگوریتم درخت تصمیم با کمک تحلیل حساسیت.. 68

  3-3- سوالات پژوهش... 68

  3-4- تعریف متغیرها 68

  3-4-1- متغیرهای مستقل. 69

  3-4-2- متغیرهای وابسته 75

  3-5- جامعه پژوهش، روش نمونه‌گیری و محدوده زمانی. 75

  3-5-1- صنایع منتخب.. 76

  3-6- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش... 76

  3-7- خلاصه فصل. 77

  فصل چهارم: یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آن ها

  4-1- مقدمه  79

  4-2- آزمون سوال‌ها 79

  4-2-1- تجزیه و تحلیل سوال اول- بررسی بورس اوراق بهادار تهران. 79

  4-2-2- تجزیه و تحلیل سوال دوم- بررسی صنایع مختلف... 94

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه   141

  5-2- مروری بر نتایج پژوهش... 141

  5-2-1- تعیین شاخص های شرکتی موثر بر ارزیابی عملکردشرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار. 141

  5-2-2- بررسی اثر نوع صنعت  برتعیین  شاخص های شرکتی موثر بر ارزیابی عملکردشرکت ها 142

  5-3- پیشنهادهای کاربردی پژوهش... 144

  5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی. 144

  5-5- خلاصه فصل. 144

  فهرست منابع. 146

  منابع فارسی     146

  منابع لاتین     148

  منبع:

   

   

  فهرست منابع

  منابع فارسی

  امیری، مقصود و صالحی صدقیانی، جمشید و میرهدایتیان، مصطفی و مومنی، احسان (1387). توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی. فصلنامه مطالعات مدیریت.شماره 58،صفحات 91-106.

  بادآورنهندی، یوسف (1383). بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک-پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه علامه

  بهرامفر، نقی و مهرانی، ساسان و فرزاد غیور (1384). بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 4، صفحه 3-17.

  پریجایی مقدم، احمد و سجاد موسوی،یادگیری درخت تصمیم بااستفاده ازشبکه عصبی برای افزایش پایداری وانعطاف پذیری،Iranian Journal of Medical Informatics (2012) Vol 1 Issue 3, 

  تقی زاده، هوشنگ.(1386). الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی. نشر حفیظ.

  تقی‌زاده، رسول و صفر فضلی؛(1390). روش اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی چشم‌انداز مدیریت صنعتی,شماره2,ص150- 125

  تولایی، روح الله (1386). "رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها"، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 12

  تهرانی، رضا (1384). بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری، دانشگاه تهران. مدیریت مالی،چاپ و انتشارات نگاه دانش،جلد اول،چاپ پاییز84،ص 45

  جهانخانی، علی و پارسائیان، علی (1376). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول، دی ماه.

  جهانخانی، علی و سجادی، اصغر (1374). کابرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی ، فصلنامه علمی و پژوهشی« تحقیقات مالی» ، سال دوم، شماره 5و6، زمستان 1373 و بهار 1374

  حسن زاده، حمیدرضا و زارع، محمدصادق (1388). تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با خبرگان. فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3و4، صفحات 7-36.

  ح‍یدرپور، فرزانه و مستوف‍ی، حم‍ید (1388). بررس‍ی رابطه ب‍ین نسبت Q توب‍ین و ارزش افزوده اقتصاد‍ی پالا‍یش شده در شرکت ها‍ی پذ‍یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابدار‍ی مال‍ی-سال اول- شماره 1- بهار88 صفحه 20-37.

  سعیدی پرویز,ابوجعفری محمدرضا، بررسی همبستگی EVA با ROE در ارزیابی عملکرد صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشگر (مدیریت) پاییز 1388; 6(15):66-76.

  شاکری، امیر و صفتر آبنار(1391). همایش منطقه ای مباحث  نوین در حسابداری

  شهدایی، س. م. ع.، ارزشگذاری سهام بر مبنای P/E ، چاپ اول، تهران، چالش

  صالحی، عبدالعلی(1380). تاثیر وجود همبستگی بین نسبت Q و سایر نسخه های Q در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علامه طباطبایی

  طبرسا، غلامرضا (1378). "بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی"، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: شرکت  امور اداری و استخدامی کشور.

  عبداله‍ی نژاد، هاد‍ی (1376). رابطه نسبت ها‍ی مال‍ی تعهد‍ی و نسبت ها‍ی مبتن‍ی بر جر‍یان ها‍ی نقد‍ی، بررس‍ی ها‍ی حسابدار‍ی و حسابرس‍ی، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ها‍ی 20و 21.

  عبداللهیان بلوچی، علی (1392). "بررسی کاربرد مدل پیش بینی ورشکستگی اوهلسون و تعدیل آن بر اساس شرایط محیطی ایران" دانشگاه علوم تحقیقات گیلان

  سید علیقی، روشن و ابوالفضل آرین، سید حسن حسینی، کامبیز نوایی زند، علی دریکنده(1391). ارزیابی عوامل موثر بر قیمت به درآمد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، شماره چهارم، تابستان 1391، ص ص 41-58.

  فضلی، صفر و منصوری، صالح (1386). مقایسه رویکردهای تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 15، صفحه 1-24.

  کاشانی پور، محمد و رسائیان، امیر (1388). رابطه Q توبین و معیارهای عملکرد شرکت ها در ایران، فصلنامه حسابداری مالی-سال اول-شماره 3-پائیز 88-صفحه 131-146

  مجتهدزاده، ویدا و اسمعیلی، لیلا (1387). بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران. مجله دانش و پژوهش حسابداری، شماره 12، صفحه 6-11.

  محمدی، علی (1386). کاربرد تکنیک های برنامه ریزی ریاضی برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های داروسازی، مجله علوم اجتماعی و انسانی، دوره بیست و ششم، شماره اول، صفحه 117-135.

  مرادی مهدی و پور حسن، فهیمه (1389). بررسی کاربرد نسبت Qتوبین و مقایسه آن با نسبت های P/E وP/B در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم ، شماره اول ، تابستان 1389 ،ص ص 179-198

  مولایی، نبی و محمدی، علی (1389). کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت ها. مجله مدیدریت ضنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 4، صفحه 127-144.

  مهدوی، غلامحسین و حسینی ازان آخاری، سید مهدی (1385). بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی چیست؟. پژوهشنامه اقتصادی، صفحات 121-146.

  مهدوی، غلامحسین و قربانی، اصغر (1391). بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره 1، صص 67-88.

  مهدیه نجف آبادی، بتول (1386). کاربرد مقایسه ای روش تخصیص خطی و تاپسیس برای ارزیابی مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  مهرانی، کاوه و بهرام فر، نقی (1383). رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسیهای حسابداری و حسابرسی تابستان 1383; 11(36):27-46

  میرغفوری، سید حبیب الله و شفیعی رودپشتی، میثم و ندافی، غزاله (1391). ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها. مجله پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 4، صص 189-206.

  نظریه، زهرا(1379). ارزش افزوده اقتصادی و رابطه آن با سود هر سهم در شرکت های محصولات کانی غیر فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بورس، شماره 23، صص 18-24.

  . نمازی، محمد (1379). پژوهش‌های تجربی در حسابداری، دیدگاه روش‌شناختی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز چاپ اول.

  نوروش، ایرج و حیدری، مهدی (1383). ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل CVA و بررسی رابطه آن با بازده سهام، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 38، زمستان 1383، صفحه 121-147

   

  منابع لاتین

   

  35-Adnan aziz, m: dar, h.a (2006): Predicting Corporate Bankruptcy: Where We Stand? Corporate governance. 6(1),18-33.

  Alfaro, E., García, N., Gámez, M., & Elizondo, D. (2008). Bankruptcy forecasting: An empirical comparison of AdaBoost and neural networks. Decision Support Systems, 45(1), 110–122.

  37-Altman, Edward I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the predication of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589–609.

  38-Beate Klingenberg a,n, RachelTimberlake b, TomG.Geurts c, RogerJ.Brown, (2013). The relationshipofoperationalinnovationandfinancial performance—A criticalperspective. Int. J. Production Economics 142 (2013) 317–323

  39-Belkaoui, A. R, (1997). Volue Relevance of Popular Financial Ratios, Advances in Quantitative  Analysis of Finance and Accounting, Dryden Press Inc.

  40-Biddle, G.C., Bowen, R.M. & Wallace, J. S. (1997), Does EVA Beat Earnings?  Evidence on Associations with Stock Returns and Firm Values, Journal of Accounting  and Economics, Vol. 24, No. 3: 301-336.

  41-Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984).Classification and regression trees . New York: Chapman & Hall/CRC.

  42-Brickley, James A.. “Shareholder Wealth, Information Signaling and the Specially Designated DividHend.”  Journal of Financial Economics 12 (1983): 187-209.

  43-Brijesh Kumar Baradwaj Research Scholor, Singhaniya University, Rajasthan, India Saurabh Pal Sr. Lecturer, Dept. of MCA,VBS Purvanchal University, Jaunpur-22,2001, India “Mining Educational Data to Analyze Students, Performance ”

  44-Chang ping chang (2006). Managing business attributes and performance for commercial banks, Journal of American Academy of Business, Vol, 9, NO 1:104-109.

  45-Chen & Dodd,1998, The Economic Value Added (EVA®): An Analysis of Market Reaction, Asian Review of Accounting pp1-22.

  Cinca, C. S., Molinero, C. M., & Larraz, J. L. G. (2005). Country and size effects in financial ratios: A European perspective. Global Finance Journal, 16, 26–47.

  47-Delen, D., Oztekin, A., & Tomak, L. (2012). An analytic approach to better understanding and management of coronary surgeries. Decision Support Systems, 52, 698–705.

  Dunteman, G. E. (1989). Principal components analysis. Sage university paper series on quantitative applications in social sciences, 07-069. Newbury Park, CA: Sage.

  49-Dursun Delen, Cemil Kuzey, Ali Uyar,2013; Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach; Expert Systems with Applications 40 pp:3970–3983

  50-Edirisinghe, NCP & X Zhang, Portfolio selection under DEA-based relative financial strength indicators: case of US industries, Journal of the Operational Research Society, 57, 2008.

  51-Erkut Duzakın, Hatice Duzakın, (2007). Measuring the performance of manufacturing firms with super slacks based model of data envelopment analysis: An application of 500 major industrial enterprises in Turkey. European Journal of Operational Research 182,1412–1432

  Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS, London, Sage.

  53-Fuller, C. M., Biros, D. P., & Delen, D. (2011). An investigation of data and text mining methods for real world deception detection. Expert Systems with Applications, 38,8392–8398.

  54-Gombola, Michael J., & Ketz, J. Edward (1983). Financial ratio patterns in retail and manufacturing organizations. Financial Management, 12 (2), 45–56

  Ho, C.-T., & Wu, Y.-S. (2006). Benchmarking performance indicators for banks, benchmarking. An International Journal, 13(1/2), 147–159.

  Holsapple, C. W., & Wu, J. (2011). An elusive antecedent of superior firm performance: The knowledge management factor.Decision Support Systems,52(1), 271–283.

  57-Horrigan, James O. (1965). Some empirical bases of financial ratio analysis. The Accounting Review, 40(3), 558–568

  58-Ina Kapok Sharma Use of Data Mining & Neural Network in Medical Industry, Lecturer B.N College of Engineering & Technology Current Development in Artificial Intelligence ISSN 0976-5832 Volume 3, Number 1 (2012), International Research Publication House © pp. 1-8

  59-Jooste,L.(2006). Cash Flow Ratios as a Yardstick for Evaluating Financial Performance in African Businesses. Managerial Finance, 7, 569-576.

  Kantardzic, M. (2003). Data mining: Concepts, models, methods and algorithms, IEEE Computer Society, IEEE Press.

  Karaca, S. S., & Çig˘ dem, R. (2012). The effects of the 2008 world crisis to Turkish certain sectors: The case of food, main metal, stone and soil and textile industries. International Research Journal of Finance and Economics (88), 59–68.

  62-Kass, G. (1980). An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data. Applied Statistics, 29:2, 119–127.

  63-Kohavi & Provost (1998). Glossary of terms, editorial for the special issue on applications of machine learning and the knowledge discovery process. Machine Learning, 30(2–3), 271–274.

  64-Kotsiantis S. Decision Trees: A Recent Overview. Springer Netherlands, Computer Science, 2011.

  65-Kumar, P. R., & Ravi, V. (2007). Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques – A review. European Journal of Operations Research, 180(1), 1–28

  Lam, M. (2004). Neural network techniques for financial performance prediction: Integrating fundamental and technical analysis. Decision Support Systems, 37,567–581.

  Lee, K. C., Han, I., & Kwon, Y. (1996). Hybrid neural network models for bankruptcy predictions. Decision Support Systems, 18 (1), 63–72.

  68-Lev, B, and Tiagarajan, (1993). Fundamental Information analysis. Journal of Accounting Research, Vol 31. No2.

  69-Loh, W. Y., & Shih., Y. S. (1997). Split selection methods for classification trees. Statistica Sinica, 7, 815–840.

  70-Mais, Rimi Gusliana. (2005, July-September). Pengaruh rasio-rasio keuangan utama perusahaan terhadap harga saham perusahaanyang terdaftar di jakarta islamic index tahun 2004. Jurnal Ekonomi STEI, 14(3), 30.

  Martín-Oliver, A., & Salas-Fumás, V. (2012). IT assets, organization capital and market power: Contributions to business value. Decision Support Systems, 52 (3),612–623.

  72-Matsumoto, K., Shivaswamy, M., & Hoban, J. P. Jr., (1995). Security Analysts’ views of the financial ratios of manufacturers and retailers. Financial Practice & Education ,5(2), 44–55.

  73-Minsky M. Logical Versus Analogical or Symbolic Versus Connectionist or Neat Versus Scruffy. AI Magazine, 1991; 12(2): 35-51.

  Olson, D. L., Delen, D., & Meng, Y. (2012). Comparative analysis of data mining methods for bankruptcy prediction.Decision Support Systems, 52 (2), 464–473.

  Ottoson.E,Weissenrieder.F.(1996). Cash Value Added- a new method for measuring financial performance, Gothenburg Studies in financial Economics, www.anelda.com.

  76-Peixoto, S, (2000). Economic Value Added: Application to Portuguese Public. Accounting Journal of Portuguese, (3), 25-40

  77-Quinlan, J. (1993). C4.5: programs for machine learning . San Mateo, CA: Morgan Kaufmann.

  78-Robert Johnson, Luc Soenen, Indicators of Successful Companies, European Management Journal Vol. 81, No. 2, pp. 264–267, 2008.

  79-ROBERT JOHNSON, LUC SOENEN, Indicators of Successful Companies, European Management Journal Vol. 81, No. 2, pp. 264–267, .

  80-Ross, Stehen A., Westerfield, Randolph W., & Jordan, Bradford D. (2003). Fundamentals of corporate finance (6th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies

  81-Roswati,2007, relevansi ratio keuangan dengan harga saham, university Indonesia fakultas ekonomi.

  Sun, J., & Hui, X-F. (2006). An application of decision tree and genetic algorithms for financial ratios’ dynamic selection and financial distress prediction, In Proceedings of the fifth international conference on machine learning and cybernetics , Dalian, 13–16 August.

  83-Tracey, W, & Worthington, A, (2000). The Information Content of EVA: A Comparative Analysis with Earnings, Cash Flow and Residual Income. Journal of Finance, www.elsevier.com.

  84-Uyar, A., & Okumus , E. (2010). Finansal Oranlar Aracılıg˘ ıyla Kuresel Ekonomik Krizin Uretim Sirketlerine Etkilerinin Analizi: IMKB’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol. 46, April 2010, pp. 146–156.

  Wang, H., Jiang, Y., & Wang, H. (2009). Stock return prediction based on bagging-decision tree, InProceedings of 2009 IEEE international conference on grey systems and intelligent services, November 10–12, Nanjing, China.

  Wilson, R. L., & Sharda, R. (1994). Bankruptcy prediction using neural networks. Decision Support Systems, 11 (5), 545–557.

  87-Witten, I. H., & Frank, E. (2005). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (2nd ed.). San Francisco: Elsevier.

  88-Worthington, A and  Tracey west, (2004). Australian Evidence Concerning the Information Content of Economic Value-Added. Australian Journal of Management, Vol 29, No 2,P 201-224

  89-YASHPAL SINGH. (2009). NEURAL NETWORKS IN DATA MINING , ALOKSINGH CHAUHAN Reader, Bundelkhand Institute of Engineering & Technology, Jhansi, India Lecturer, United Institute of Management, Allahabad,India

  Yu, G., & Wenjuan, G. (2010). Decision tree method in financial analysis of listed logistics companie, In 2010 International conference on intelligent computation technology and automation.

  Zibanezhad, E., Foroghi, D., & Monadjemi, A. (2011). Applying decision tree to predict bankruptcy. Computer Science and Automation Engineering (CSAE). In IEEE International Conference (vol. 4, pp . 165–169).تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس