پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس

word
184
13 MB
29699
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۳,۹۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
  رشته: جغرافیای سیاسی(M. A)

  چکیده :

  علم جغرافیای سیاسی یکی از مباحث وسیع علوم و بوجود آمده از یک واحد سازمان یافته سیاسی در یک قلمرو جغرافیایی خاص که دربر گیرنده حاکمیت دولت و فضای مشخص می باشد. این واحدهای سازمان یافته می توانداز هسته اولیه سیاسی،اجتماعی محدود تا سازمان های بین المللی متشکل از چند کشور را دربرگیرد.

  در راس این واحدهای سیاسی حکومت با دولت مشخص در یک محدوده فضایی و ابعاد جغرافیایی خاص که بوسیله مرزهای سیاسی مشخص شده است. که این عامل بیانگر  جدائی یک واحد متشکل سیاسی از واحد های دیگر است.خطوط مرزی،ضمن تعیین حدود یک مملکت، وسعت عملیات هیات حاکمه آن نیز می باشد. هر گونه اتفاق در مرزهای بین الملل بخصوص مرزهای دریایی کشور ها که حیطه دریایی دارند.بدون توافق طرفین دریا امکان پذیر نمی باشد.

  حال با توجه به اتفاقات  وجود قدرت های نوظهور در آینده،رشد صنعت و اقتصاد جهانی،تغییرات منطقه ای و توزیع ناهمگونی محیط و فضای جغرافیای طبیعی،نقش موثر دریا در قدرت و جامعه جهانی  توسعه، عدم ضمانت اجرایی قوانین و مقررات دریایی وبا نگاهی به موقعیت ژئوپولیتیک خلیج فارس از لحاظ  جغرافیای سیاسی و قدرتهایی جهانی، که چون مروارید زیبایی از دوران قدیم  تاکنون ایران زمین را مزین نموده است. و گذشته از این مظهر، پیشینه دلاوران این سرزمین و بخشی از شناسنامه کشورمان به شمار میرود.

    ساخت جزایر مصنوعی در سواحل کشور های مشرف به دریا بخصوص توسط کشورهای عربی همسایه جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس که بیشترین مالکیت جزایر آن به ایران تعلق دارد. می تواند چه  تاثیری بر کشور های همسایه  از لحاظ امنیت و منابع دریایی–اکوسیستم دریایی، زیست محیطی،توسعه پایدار ساحلی  داشته باشد.

  امروزه تمایل انسانها به ساخت جزایر مصنوعی و نوعی خشک کردن دریا امکان بهره گیری هر چه بیشتر در راستای اهداف بشر را فراهم می نماید.

    خلیج فارس به عنوان گهواره آبی ایران و قلب تپنده خاور میانه یاد شده و دارای اکوسیستم منحصر به فرد در میان حوزه های آبی جهان می باشد.  حال راهکارهای موثر در خصوص مقابله با تاثیرات و پیامد های   ساخت این گونه جزایر  که حتی بتواند افکار جامعه جهانی را در این زمینه بسیج نموده تا پس از نشست های متعددو کارشناسی با حضور صاجب نظران این حوزه قوانین و مقررات تازه ای با توجه مقررات قبلی کنوانسیون های حقوق دریایی و توسعه پایدار ساحلی وضع گردد چیست.

  ضمن آنکه محققان و صاحب نظران در این زمینه،بایستی نسبت به ارائه راهکارهای و ضوابط موثر در مورد ایجاداین جزایر که مورد اجماع جامعه بین الملل بوده و در آن حق و حقوق کشورهایی که حیطه دریا دارند رعایت گردیده باشد وضع و همگی ملزم به رعایت آن باشند اقدام نمایند.

  واژه گان کلیدی : جزایر مصنوعی، خلیح فارس جغرافیای سیاسی،  ژئوپولیتیک، دریا، مرز،محیط زیست

   

  مقدمه

  محیط جفرافیایی و جهان سیاست به گونه ای است که می تواند تمام طرز تفکرهاو سلیقه انسانها را به خود جلب کند.جغرافیدان ها به نحوه تاثیرگذاری سیاست نظم فضایی و نحوه تاثیر پذیری سیات از نظم فضایی می نگرند. در مراحل اول جفرافیای سیاسی دولت را به عنوان یک واحد سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. جغرافیای سیاسی نه تنها حوزه های کوچکتر مانند حوزه های محلی بلکه در بر گیرنده حوزه بزرگتر چون ملی، فراملی ،منطقه ای و جهانی می باشد. با توجه به مشخصات جامعه بین الملل و تفاوت آن با جوامع داخلی که جامعه جهانی تشکیل شده از کشورهای مستقل که با یکدیگر روابط گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در کنار هم زندگی می کنند.

  این جامعه جهانی دارای ویژگی های خاص خود چندی شامل اهداف غیر متشکل، ناهمگون و غیر واحد می باشد. و هر کشور دارای منافع مختلف و هدف خاص با توجه امنیت خود در نظر دارد. و هیچ مرکز یا مراجع بین الملی الزام آور که  مجری قوانین مقررات بین الملل باشد وجود ندارد.

  در فضای محیط جغرافیای سیاسی دنیا تمام کشور برای حفظ حیات منافع و امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی با توجه به مرزهای سیاسی مشخص شده که جداکننده یک واحد سیاسی از واحد دیگر است. در جهت تامین منافع و فراهم نمودن رفاه اجتماعی و آرامش و دیگر امکانات برای ملت خود در تلاش هستند.کاربرد جغرافیای سیاسی در حوزه های مختلف باعث شده تا ذهن افراد عادی روشنفکران دانشجویان اساتید بخصوص جغرافیدان ها را در مطالعه رویدادهای از این دست همسو سازد.

  با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی و عدم توازن توزیع محیط جغرافیایی و جنبه های پنهان  مفروضات محیط  و نیروهای اجتماعی تعیین کننده خارج ار حیطه حوزه سیاسی دولتها کسی نمی داند چه حوادثی درآینده در شرف وقوع و چه سرنوشتی آینده کشورها را رقم می زند. (بعنوان مثال تحولات اخیر خاورمیانه )

  نگرش به مناطق مختلف جغرافیای بسته به شرایط کشورها واقع در جهان چون پیشینه تاریخی، آزادی های سیاسی مدنی، اهمیت منطقه واولویت های نیروهای فرهنگی،سیاسی، اجتماعی، احزاب اقلیت ها فرعی و دینی، موسسیات مذهبی، افکار عمومی و سابقه حضور در مجامع بین المللی دارد.

  امروزه آنچه در جغرافیای سیاسی مورد توجه مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. موقعیت محیط جغرافیایی  نقش حیاتی آن در معادلات فرهنگی، اقتصادی،سیاسی، امنیتی و نظامی و تاثیر آن در امنیت جهانی می­باشد.  منطقه حساس و حیاتی خلیج فارس که با توجه موقعیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی آن دارای  سواحل طولانی وبا وجود یکی از تنگه های مهم بین المللی به نام هرمز دامنه  تاثیرات آن از سطح منطقه فراتر رفته  و قدرت های جامعه بین الملل را در اعصار مختلف متاثر ساخته است.

  عدم وجود اصل تساوی کشورها در روابط بین الملل و نبود موازنه قدرت و رقابت در بین حفظ مرزها به عنوان یک واحد سیاسی حتی اگر کشور فاقد هر گونه وحدت طبیعی باشد. به لحاظ حفظ استقلال، منافع و اهداف ملی برای جمعیت مستقر در قلمرو آن یک امری بدیهی است.یک کشور در مطالعات جغرافیای  سیاسی جای دارد. و از پیوند سه اصل سرزمین، ملت و حکومت تشکیل می شود.

  بنابراین همه موضوعات با این مفاهیم و با استفاده از منابع، موقعیت طبیعی،  فضایی بایستی هر زمان مورد بررسی و تجریه و تحلیل اساتید نخبگان علمی و مدیران با تجربه اهل فن قرار گیرد. و با ارائه نقطه نظرات و راهکارهای مفید و موثر بتوان با جامعه جهانی به رقابت پرداخت.

  بااین توجه و تدابیر مشخص شده و هدفدار ضمن تعامل سازنده  در روابط بین الملل بخصوص با کشور های همسایه در واقع نوعی همگرایی می توان به حفظ موقعیت سرزمینی، امنیت و آرامش جامعه  و ضرورت زندگی انسان که از شخص گرفته تا خانواده، قوم، محله، شهر، جامعه و در راس آن اهداف ملی مورد نظر دست یافت. در عین حال بایستی نقش انسان را در چگونگی استفاده از عوامل جغرافیای مورد تاکید وبه همه عوامل موثر در فضای محیطی به صورت یک کل نگاه کرد. تا بتوان تاثیر این دو را بر قدرت و سیاست مملکت مورد بررسی قرار داد.

  فصل اول :

  کلیات تحقیق

      1-1 بیان مسئله:

  علم جغرافیا سیاسی یکی از مباحث علوم بوجود آمده از یک واحد سیاسی سازمان یافته در یک قلمرو جغرافیای خاص که در بر گیرنده حاکمیت دولت و فضای مشخص می باشد.در راس این واحد سیاسی حکومت با دولت مشخص در یک محدوده فضایی که بوسیله مرزهای سیاسی مشخص که بیانگر یک واحد سیاسی متشکل از واحدهای دیگر است.از گذشته تا کنون اهمیت قلمرو دریایی بخاطر به کارگیری آن در زمینه کشتیرانی ماهیگیری به عنوان راه  ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر اهمیت فوق دریاها  به خاطر ثروت غیر قابل وصف، وجود منابع عظیم نفت گاز مواد معدنی، صید ماهی با رشد روز افزون آن  به عنوان منبع حیاتی و پر اهمیت برای جوامع بشری می باشد.

  ثروت نهفته در بستر و زیر بستر دریاها منابع غیر زنده و توزیع ناهمگون محیط جغرافیای از لحاظ  بری و بحری و عوامل دخیل در آن چون علل جغرافیایی،اقتصادی، قدرت نظامی و استراتژیک وجود مرزهای قرار دادی مرزهایی که به صورت طبیعی از یکدیگر جدا نشده و بصورت خط فرضی می باشد. بدون شک منافع کشورها در سطوح مختلف فعالیتهای ویژه دریایی متفاوت است.

  رشد اقتصادی پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و توان فنی، عوامل سیاسی باعث شده تا بعضی از کشورهای که  دارای  سواحل و مرز دریایی می باشند  نسبت به بهر برداری از  منابع و منافع  دریا از دیگران پیشی گرفته باشند.

  باید یاد آور شد کشورهایی که دارای گذر گاه مهم آبی در دنیا می باشند از لحاظ تجارت بین المللی و ورود به آبهای آزاد چون تنگه هرمز در خلیج فارس و اهمیت بخشیدن به جایگاه ژئوپولیتیکی ایران  و داشتن موقعیت گذرگاهی که از قدیم الایام چهارراه تمدنها و مورد توجه قدرت های بزرگ چه از لحاظ جغرافیای سیاسی و چه از جنبه قدرت نظامی بوده است.

  در خصوص مرز و جایگاه آن همیشه مرزها از جمله پارامترهای اصلی در جغرافیای سیاسی  بوده اند. صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی با توجه مرزهای قراردادی و مشخص شده بین کشورها و مورد قبول جامعه بین  الملل یک از اساسی ترین وظیفه دولتها در عصر حاضر است.از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز تنش در روابط بین کشورها بوده که در حتی بعضی ازموارد منجر به جنگ بین دولتها شده است. بر این اساس کشورها در قراردادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را مشخص نمایند.

  اکثریت بالایی از کشورها با دریا مرتبط هستند. در عین حال تعین مرزهای دریایی کار آسانی نیست  زیرا در مورد میزان آبهای ساحلی و سایر منطق دریایی و هم چنین روشهای تعیین مرز دریایی اختلاف نظر وجود دارد.

  مسئله اصلی در این تحقیق ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای باتاکید برمنطقه خلیج فارس که در حال حاضر موقعیت ویژه ای را در ژئواستراتژی و ژئوپولیتیکی قدرت های جهانی دارا می باشد.

  حال اینکه کنوانسیون حقوق دریا در سال های  1958  و 1982   ساخت جزایر مصنوعی مجاز دانسته و کشورها حق دارند.  برای اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و بهر برداری از منابع دریایی نسبت به ساخت اینگونه جزایر در حوزه دریایی تحت نظارت خود مبادرت نمایند.

  ساخت این گونه  جزایر با توجه به قوانین و مقررات و ضع شده برای دریاها ،فاقد مرز دریایی و در اصل کشورهای سازنده نمی تواندد ادعایی در این خصوص داشته باشند.

  در این راستا حرکت روبه افزایش ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر و به طورخاص در منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس توسط کشورهای عربی این حوزه از جمله امارات متحده عربی،بحرین،کویت و قطر و اینکه برابر گزارشات بین اللمل و منطقه ای رفت و آمد تانکرهای نفت کش درخلیج فارس پالایشگاه ها،سکوی های نفتی و تاسیسات بندری و ساحلی موجب شده تا خلیج فارس به آلوده ترین نقاط جهان مبدل گردد.

  با وصف این موضوع و با در نظر گرفتن حقوق دریاها ،محیط زیست و منابع دریاها   به مفاهیم ژئوپولیتیک و قدرت جهانی  سیر تحولات آن،معرفی مناطق مهم دریایی و موقعیت خلیج فارس این در گرانبها درسواحل جمهوری اسلامی ایران،اگر این دریای آبی وجود نداشت  جزء  کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر قرار داشتیم.

   

  مرزهای آبی در جنوب ایران با کشورهای همسایه،ابعاد گوناگون دریا و قدرت و آبراههای  دریایی،ساخت جزایر مصنوعی و تاثیرات حقوقی و بطور خاص آلودگی  زیست محیطی، قوانین و مقررات دریایی و کنوانسیون 1978 کویت( راپمی )سازمان منطقه ای و حفاظت از محیط زیست دریایی شامل ایران،امارت متحده عربی، کویت،بحرین، قطر، عراق، عمان و عربستان سعودی، زیان های جبران ناپذیر ساخت این گونه جزایر برای کشورهای ساحلی،تاثیر آن بر مرزهای آبی،آسیب رسانی به گونه های گیاهی و موجودات زنده،تهدید امنیت زیستی،تغییر مسیر جریان طبیعی آب دریا، گل و لای حاصل از ساخت این گونه جزایر وجود فاضلاب و پسماند های انسانی، سواحل مرجانی و در نهایت طبق فصول ذکر شده در پایان  یک جمع بندی، نتیجه گیری و سپس راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهد شد.

   1- 2 اهمیت موضوع تحقیق

  نقش موثردریاها واقیانوسها در قدرت جامعه جهانی از ابعاد ژئوپولیتیکی ثروت عظیم دریاها ذخایر نفت وگاز ماهی هاودیگر آبزیان وجود مواد معدنی متعدد وتوزیع نابرابر محیط دریایی از منظر فضای جغرافیای سیاسی صدور بیشترین انرژی مورد نیاز دنیا از طریق دریا و وجود تنگه های بین المللی ونقش آن در تجارت بین المللی که همه این موارد ذکر شده میتواند نقش موثری در زندگی انسانها داشته باشد.

  حال با توجه به اتفاقات لحظه به لحظه، وجود قدرتهای نوظهور در آینده ونقش موثر دریا در قدرت جهانی در جهت رشد وتوسعه اجتماعی،اقتصادی سیاسی ونظامی ورفاهی کشورها، ساخت جزایر مصنوعی در سواحل کشورهای مشرف به دریا به خصوص کشورهای عربی همسایه ایران در حوزه خلیج فارس حائز اهمیت می گردد.  پرداختن به این موضوع با توجه به مشخصات خلیج فارس،آن هم دست کاری در محیطی که خیلی از منابع آن هنوزبرای محققان شناخته نشده است یک از اهداف  مهم این تحقیق بشمار می آید.

  خلیج فارس که یک دریای نیمه بسته شناخته شده وبیشترین مالکیت آن به ایران تعلق دارد. وجود منابع ذخایر عظیم  موثر در رشد صنعت تجارت و اقتصاد بین المللی، آبراه حیاتی تنگه هرمز این قلب تپنده ایران(محل بیشترین صادرات نفت دنیا)،موثر در محیط زیست انسانی گیاهی و جانوری،به عنوان  قدرت سیاسی و بین المللی درسطح ملی ومنطقه ای فرامنطقه ای وجهانی به حساب می آید. امروزه تمایل انسانها و ساخت جزایر مصنوعی و نوعی خشک کردن دریا، امکان بهره گیری هر چه بیشتر از محیط طبیعی  را فراهم می نماید.

   خلیج فارس همراه به عنوان گهواره آبی ایران و قلب خاور میانه یاد شده و دارای اکوسیستم منحصر به فرد در میان حوضچه آبی جهان می باشد. ساخت جزایر مصنوعی به دست بشر بخصوص در این منطقه دریایی چه اثرات زیانباری به محیط دریایی از جنبه های مختلف به بار می آورد.

  با عنایت به شرایط فوق الذکر ودر نظر گرفتن پرتو کنوانسیون 1978(راپمی) بین ایران وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جهت حمایت وتوسعه محیط زیست دریایی وساحلی ودر راستای توسعه پایدار این تحقیق از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

  1-3 اهداف تحقیق

  بررسی وتشریح جایگاه دریاها وابعاد ژئوپولیتیکی ،جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس بطور خاص باتوجه به موقعیت دریایی ومرزهای آبی جنوب ایران در خلیج فارس ضرورت افزایش درایت وتدبیر وتصویر چشم انداز در خصوص ایجاد جزایر مصنوعی وراهکارهای موثر در نیتیجه گیری و راهکارهای مهم  این موضوع  تحقیق بیان خواهد شد.

  1-4 پرسشهای اصلی تحقیق

  1 - ایجاد  جزایر مصنوعی در سواحل کشورها ی عربی مشرف بر حوزه خلیج فارس همسایه ایران که.بیشترین جزایر آن متعلق به ایران است. چه تاثیری بر کشورهای همسایه از  لحاظ مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد ؟

  2-ایجادجزایر مصنوعی از نظر آلودگی های زیستی در عرصه خلیج فارس چه اثرات زیانباری ازجنبه های مختلف  دارد ؟

  1-5  فرضیه های تحقیق

  1 - به نظر می رسد  ساخت جزایر مصنوعی در حوزه خلیج فارس با آثار و پیامدهای زیانبار زیست محیطی این منطقه، ارتباط مستقیم دارد.

  2 – به نظر می رسد آثار مخرب زیست محیطی ایجاد جزایر مصنوعی توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با حقوق بین الملل دریا در تعارض و قابل پیگیری می­باشد.

  1-6 روش های جمع آوری اطلاعات

  شناسایی منابع مورد نیاز در موضوع تحقیق ودستیابی به آنها کاری بس مهم درپژوهش وتحقیق در حوزه جغرافیای سیاسی بشمار می رود.  اگر بتوانیم ابواب وفصول تحقیق خود را مرتب نموده ودر تهیه لیست منابع موفق شویم سرانجام به مقصد تعیین شده خواهیم رسید. منابع موجود در یک پایان نامه می تواند پایه واساسی برای مقالات وپژوهشهای آینده باشد. در حقیقت مطالعه وخواندن کتاب وکسب نتیجه مفید کار آسانی نیست. روش های جمع آوری این تحقیق بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، اسناد ومدارک، کتب ومقالات جغرافیای سیاسی،گزارشات سیاسی کارشناسان داخلی وخارجی، پیگیری تحولات جاری واستفاده از شبکه های رایانه ای ودنیای مجازی و  از نقطه نظرات کارشناسان و اساتید جغرافیای سیاسی و مطالب خاص  جزایر مصنوعی تدوین گردیده است.

  1-7روش تحقیق

  روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی، بررسی و تحلیلی می باشد. در درجه اول ژئوپولیتیک و قدرت جهانی در خاورمیانه مناطق دریایی و حساس مورد قدرت های جهانی و خلیج فارس بطورخاص و سیرنظرات جغرافیای سیاسی بیان شده است.

  دوم اینکه نظریه ماهان و قدرت دریایی و حاکمیت و عوامل موثر بر آن با توجه به پدیده مرز در جغرافیای سیاسی اهمیت قلمرو دریایی و سپس حقوق بین الملل در این خصوص، مناطق مهم  دریایی  و تنگه های بین المللی توصیف شده است.

  در نهایت تاثیرات ساخت جزایر مصنوعی، بحث حقوقی و عواقب زیست محیطی آن در خلیج فارس نتیجه گیری،پاسخ به سوالات ارائه راهکارهای موثر در این تحقیق به نگارش در آمده است.

   

   

  1- 8 محدویت تحقیق

  در تحقیق این پایان نامه به لحاظ مطالعه کتاب و دیگر منابع جغرافیای سیاسی و تحقیقاتی در دسترس با تلاش انجام گرفته و سوال از دیگران و پیگیری مکرر در خصوص این موضوع محدودیت دسترسی  به مطالب به حداقل رسیده است. با اینکه در انجام این مهم از نظر مطالعات میدانی و فیزیکی محدویت وجود داشته با کوشش جدی و دست یابی به مطالعات میدانی انجام در خلیج فارس در باره بخشی از این پایان نامه مطالب مرتبط با این موضوع مورد مطالعه،بررسی،تجزیه و تحلیل و در نگارش  بیان گردید ه است.

  Abstract:

  1.      Political geography is one of the broad topics of science and created by an organized unit in a specified geographical territory that includes the government ruling and specified area. These organized units may include the limited initial political and social core to the international organizations consisted of several countries.

  2.      The ruling system is placed at the top of these political units with a specific government within a spatial area and specified geographical measures specified by the political borders that indicate the separation of a political unit consisted of other units. The border lines determine the limits of a land, moreover is considered as scope of operations implemented by the board of ruling. Any event in the international borders particularly the marine borders of countries that includes a marine boundary is not possible without agreement between see parties.

  3.      Considering the events, existence of newborn powers in the future, growth of industry and world economy, regional changes and distribution of natural geographic environment and area’s inconsistency, the effective role of see in the international society of development, lack of sanction for marine laws and regulations and the geopolitical situation of Persian Gulf as respect to the political geography and world powers that has been shined as a beautiful pearl since past so far in Iran, furthermore, is deemed as the background of hero of this land and some of our country’s identification.

  4.      Construction of artificial islands in the coasts of countries limited to the sea particularly by the Arabic neighbor countries to Islamic Republic of Iran in Persian Gulf that the most part of its islands is the ownership of Iran may have what an impact on the neighbor countries with respect to the security and marine resources-marine ecosystem, environment and coasting sustainable development.

  5.      Today, the tendency of men to construction of artificial islands and somehow drying the sea may provide more than ever benefitting towards human’s goals.

  6.      Persian Gulf has been mentioned as the Iranian water cradle and beating heart of Middle East and includes unique ecosystem among the water basins of the world. The effective strategies for confronting the outcomes and consequences of building such islands that even can mobilize the thoughts of world society in this context should be introduced in order that after various meetings and assessment by the experts of this field, new laws and regulations to be adopted in consideration of former regulations of maritime laws and coasting sustainable development’s conventions.

  7.      Furthermore, the researchers and experts in this field should present the strategies and provisions affecting the establishment of such islands which are agreed by the international community and therein the rights of countries located within the sea have been observed and binding upon all of them.

  8.      Keywords: Artificial Islands, Persian Gulf, Political Geography, Geopolitics, Sea, Border, Environment    

       

   

 • فهرست و منابع پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس

  فهرست:

  چکیده :.......................................................................................................................................... 1

  مقدمه.............................................................................................................................................. 3

  فصل اول: کلیات

  1-1 بیان مسئله:............................................................................................................................... 6

  1- 2 اهمیت موضوع تحقیق.............................................................................................................. 8

  1-3 اهداف تحقیق........................................................................................................................... 9

  1-4 پرسشهای اصلی تحقیق............................................................................................................. 9

  1-5  فرضیه های تحقیق................................................................................................................... 9

  1-6 روش های جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 10

  1-7روش تحقیق........................................................................................................................... 10

  1- 8 محدویت تحقیق.................................................................................................................... 11

  1-9 قلمرو تحقیق.......................................................................................................................... 11

  1-10پیشینه تحقیق......................................................................................................................... 11

  1-11سازماندهی تحقیق.................................................................................................................. 12

  کلیات تحقیق................................................................................................................................. 12

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  2-1تعاریف ژئوپولیتیک از دیدگاه های مختلف................................................................................. 14

  2-2مفاهیم اعتباری و مفهومی ژئوپولیتیک......................................................................................... 16

  2-3مفهوم ژئوپولیتیک در روند تاریخی............................................................................................ 17

  2-4 ریشه یابی تفکرات ژئوپولیتیک قرن بیستم................................................................................. 17

  2- 5 ژئوپولیتیک و قدرت جهانی.................................................................................................... 19

  2-5-1 مکتب ژئوپولیتیک آلمان ( مکتب فضایی )............................................................................ 22

  2-5-2عقاید ژئواستراتژیکی ماهان................................................................................................... 22

  2-5-3عقاید تزهارتلند مکیندر......................................................................................................... 26

  2-6  ژئوپلیتیک چگونه مورد استفاده قرار میگیرد ؟........................................................................... 31

  2-7قلمرو دریایی حقوق دریاها...................................................................................................... 32

  2-7-1کلیات................................................................................................................................. 32

  2-7-2نحوه تحدید حدود مناطق دریایی.......................................................................................... 38

  فصل سوم معرفی خلیج فارس شامل جغرافیای انسانی مرزهای آبی ایران در جنوب

  3-1خلیج فارس و نام آن............................................................................................................... 65

  3-2 موقعیت خلیج فارس............................................................................................................... 66

  3-3مشخصات فیزیکی و بیولوژیکی خلیج فارس............................................................................. 69

  3-3-1شوری................................................................................................................................. 69

  3-2-2دمای آب............................................................................................................................ 71

  3-3-3 تیرگی آب......................................................................................................................... 73

  3-4 جغرافیای سیاسی و اهمیت استراتژیکی منطقه خلیج فارس......................................................... 76

  3-5جزایر ایران در خلیج فارس...................................................................................................... 79

  3-6تنگه­های بین المللی................................................................................................................. 85

  3-6-1 معرفی تنگۀ هرمز ( عرض، عمق و محل عبور کشتیها ):......................................................... 91

  3-6-2 نظام تنگه­ها در کنوانسیونهای حقوق دریاها............................................................................ 95

  3- 7 جایگاه ژئوپولیتیکی  ایران  در نظریات ماهان........................................................................... 97

  3- 8  شورای همکاری خلیج فارس و ژئوپلتیک سلطه...................................................................... 98

   

  فصل چهارم ایجاد جزایر مصنوعی  و اثرات حقوقی و زیست محیطی آن و سابقه تاسیس جزایر و  مرزهای آبی

  4-1جزایر مصنوعی...................................................................................................................... 101

  4-2مواد حقوقی مربوط به ساخت جزایر مصنوعی.......................................................................... 103

  4-3پروژه‌های جدید.................................................................................................................... 107

  4-4جزایر مصنوعی و خلیج فارس................................................................................................ 108

  4-5 برخی از پروژه های موجود در خلیج فارس............................................................................ 110

  5-4-1 ساخت مجمع الجزایری مشتمل بر 300 جزیره کوچک به شکل نقشه جهان........................... 110

  4-5-2جزیره مروارید قطر............................................................................................................ 114

  4-5-3جزیره بحرین.................................................................................................................... 117

  4-6 دریا و قدرت....................................................................................................................... 118

  4-7 مرزهای دریایی.................................................................................................................... 124

  4-7-1پدیدهای جنجال برانگیز..................................................................................................... 124

  4-7-2 اختلافات مرزی................................................................................................................ 128

  4-7-3  مرزهای آبی جنوب......................................................................................................... 129

  4-8 منابع آلودگی دریایی............................................................................................................. 136

  فصل محیط زیست...................................................................................................................... 143

  4-9 شناسایی اثرات و خسارات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه ساحلی........................................... 143

  4-9-1 اثرات مرتبط با محیط آبی................................................................................................. 144

  4-9-2 اثرات مرتبط با محیط خشکی............................................................................................ 146

  4-9-3  شناسایی محیط‌های آسیب‌پذیر.......................................................................................... 149

  4-10ساخت جزایر مصنوعی و تاثیرات آن بر جنگلهای دریایی........................................................ 150

  4-11 بررسی ابعاد و آثار توسعه فعالیت های انسانی در خلیج  فارس.............................................. 155

  4-11-1بررسی ابعاد حقوقی احداث و تکمیل جزایر مصنوعی در حاشیه جنوبی خلیج فارس............. 156

  4-11-2 کنوانسیون منطقه­ای کویت برای همکاری در باره حمایت از محیط دریایی در برابر آلودگی سال 1978         158

  فصل پنجم: ارزیابی نهائی فرضیه‌ها، نتیجه گیری، پیشنهادات و راهکارها

  5-1 نتیجه گیری.......................................................................................................................... 162

  5-2 نتیجه گیری موقعیت ژئوپلتییک خلیج فارس............................................................................ 162

  5-3 راهکارها.............................................................................................................................. 167

  منابع و مآخذ............................................................................................................................. 169

  چکیده انگلیسی........................................................................................................................... 174

   

  .

  منبع:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  41.

  42.

  43.

  44.

  45.

  46.

   

  منابع لاتین:

  1.     Dikshil, 1982, political geography 

  2.     Tuathail, G, 1996, critical geopolitics.

  3.     Margaret, Eranshahr, et, 1901,Berlin

  4.     Geographies de straborn, 1805, Paris, dexieme Liver

  5.     Atlas Historique, Iantiquie, carte 2, 1955, paris

  6.     Aghayi, B, 2006, Artifical Island in the Persian Gulf

  7.     Gelea, F, 2009, Artificial Island in the law of sea

  8.     Cyzbulka, D.2000, Legal Regulation Legal Instrument and Competent

  9.     Torpy, J, 2000, The Invention of Passport ,Cambridge

  10.                        Drysdule ,A.1985,The Middle Estand North Africa.Oxford

  11.                        www.iranian.ws/iran/

  12.                        www.memarinews.ir

  .تحقیق در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, مقاله در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, پروژه درباره پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشور ها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آب های بین المللی با تاکید بر منطقه خلیج فارس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس