پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا)

مشخص نشده
170
8 MB
29344
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا)

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A )

  گرایش:مدیریت بازرگانی

  تابستان 91

  چکیده

  بدون شک مدیریت دانش سازمانی در جهان دانش مدار امروز رمز کامیابی و پیشگامی است .تغییرات سریع، جابجایی در قدرت ها، پیچیدگی روزافزون، قالب پیشرفت های سریع علمی و تکنولوژیکی از ویژگی های جهان امروز است اما آنچه بیش از همه در موج چهارم زندگی بشر یعنی عصر دانایی نمود پیدا کرده است اهمیت انتقال دانش و یادگیری تیمی بعنوان یکی از  استراتژی های مهم برای مدیران سازمان پیچیده معاصر می باشد، دانشی که به مهمترین عامل تعیین کننده قدرت و ثروت در جوامع تبدیل شده است. و استفاده از دانش ضمنی و تلویحی افراد برای بهره گیری از دانش و اطلاعات موجود و انتقال آن عامل تعیین کننده ای در پیاده سازی راهبرد مدیریت دانش میباشد.دانش مخلوط سیالی از تجارب ، ارزش ها، اطلاعات موجود، و نگرش های کارشناسی و نظام یافته است که چهارچوبی برای ارزشیابی و به کارگیری تجارب و اطلاعات جدید بدست می دهد.دانش در ذهن دانشور بوجود می آید و به کار می رود. دانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخائر دانش، بلکه در رویه های کاری فرایند های سازمانی، اعمال و هنجار ها تجلی می یابد.

  در این تحقیق با استفاده از چهارچوب مفهومی ارائه شده به ارزیابی نقش و عوامل ویژه سازمانی تاثیرگذار بر انتقال دانش سازمانی و تاثیر این انتقال بر قابلیت های نوآوری سازمانی پرداخته می شود. به همین منظور با جمع آوری 162پرسشنامه ازمیان کارشناسان و مدیران سطوح مختلف سازمانی در سطح شرکتهای گروه بازرگانی سینا پرداخته و پس ازکسب اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار spss  به تجزیه و تحلیل و پردازش آماری داده های بدست آمده پرداخته شده است.

  در پژوهش حاضر با استفاده ازاطلاعات حاصله از خروجی داد ها ، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی بر انتقال دانش و نوآوری را اثبات کرده و به رتبه بندی آنها از نظر میزان تاثیر بر انتقال دانش سازمانی به ترتیب اولویت 1- فرهنگ اعتماد 2- سبک استراتژی یادگیری 3- فناوری اطلاعات 4- ساختار منعطف در جامعه آماری پرداخته شده است .بر طبق یافته های تحقیق مدیریت می تواند برای تعیین بهتر ارجعیت ها از تخصیص بهینه منابع بهره گیرد تا فرصت های انتقال دانش و عملکرد سازمانی مطلوب تر تقویت گردد.

  مقدمه

            در عصری که دانش عامل تعیین کننده قدرت و ثروت جوامع است، مدیریت و انتقال دانش به مهمترین وظیفه جوامع و سازمان های درون آنها تبدیل شده است سازمان هایی که بطور موثر اقدام به کسب، خلق، انتقال و استفاده از دانش برای اصلاح و بهبود فعالیت ها و عملکرد خود می کنند. سازمان بدون دانش نمی تواند خود را سامان دهد و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهد. سازمان ها به تعیین در پی کسب دانش و استفاده از آن می باشند. مدیرانی که تصمیم گیری های سخت انجام می دهند بیشتر به دنبال افراد با تجربه هستند تا به جای جستجو برای یافتن اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی دانش خود را مرتبا در معرض تصمیم گیری قرار دهند. بر اساس مطالعات انجام شده مدیران دو سوم اطلاعات و دانش خو را از طریق مراجعه به نوشته ها و مدارک بدست می آورند(داونپورت،1379) [1]دانش سازمان ها را به حرکت در می آورد و به پیش می راند و یکی از عوامل مهم در توانمند سازی سازمان ها برای رقابت در عرضه اقتصاد جدید جهانی است. امروزه سازمان ها نیاز مبرمی به افزایش کیفیت ،ارزش، خدمات و سرعت دارند تا بتوانند در بازار عرض اندام کنند و قطعا این جریان در آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت و بعنوان بزرگترین مزیت رقابتی سازمانی در عرصه اقتصاد جهانی به شمار خواهد آمد.

  انتقال دانش شیوه ای برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی و اطلاعاتی و خلاقانه سازمان است. انتقال دانش به تلاش هایی اشاره می کند که با استفاده از روش های همچون ساختار منعطف ، فرهنگ اعتماد، سبک استراتژی یادگیری و فن آوری اطلاعات قصد در تدوین انتقال دانش و شخصی نمودن آن را دارند و مطالعه این انتقال در بدست آوردن قابلیت های نو آوری در سازمان ها همچون خدمات، محصول ، نوآوری  فرایند و تکنیک می باشد. در چنین شرایطی که حداقل سه دلیل عمده برای انتقال دانش برشمرده می شود که عبارتند از :کسب دانش و به کاربری مجدد و خلق دانش ،توجه مدیران به مقوله دانش و انتقال آن، کارکنان دانشی و سرمایه های فکری به پیش شرط بقا و موفقیت سازمان ها تبدیل شده است.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  قصد کلی مدیریت تقویت خرد سازمانی برای اتخاذ تصمیمات بهینه و افزایش نوآوری و تقویت عملکرد و پیامد های رقابتی پایدار می باشد. (داوانپورت و پروسکا ،1988 صفحه 84) [2] ایجاد چنین خردی نیازمند خلق پیوسته دانش جدید و انتقال و تفسیر این دانش جدید در بدنه دانش فعلی سایر بخش های سازمان می باشد. (کوسونوکی و دیگران ،1988 ، ص 84) [3] خلق دانش ، بویژه دانش صریح که توسط سیستم های اطلاعات و فن آوری [4] در سازمان بدست می آید(استیوارت، 1988 ص 84) [5] نقش مهمی را در فرایند تدوین استراتژی های سازمان ایفا می کند. اما ایجاد و انتقال دانش ضمنی یا تلویحی هنوز به عنوان یک جعبه سیاه [6] تلقی می شود. انتقال و کاربرد دانش ضمنی و تاثیر آن بر نوآوری و عملکرد سازمانی هنوز نامشخص است. دانش چیز جدیدی نیست اما پذیرش آشکار آن بعنوان سرمایه درکی جدید است. امروزه نیاز به بهربرداری از دانش در سازمان های برای میل به ارزش های راهبردی اهمیت بیشتری یافته است. اثر بخشی انتقال دانش تحت تاثیر عوامل مهم سازمانی همچون ساختار ، فرهنگ،  فرایند ها و استراتژی فناوری اطلاعات قرار می گیرد(لاویز و دیگران 2003 ص 84) [7] علیرغم مطالعات متعدد انجام گرفته در جهت تثبیت رابطه میان مدیرت دانش و نوآوری (کلنتونی و دیگران 2002)[8] و نیز مدیریت دانش و عملکرد بهتر سازمانی رابطه میان انتقال دانش و عملکرد سازمانی و میان نوآوری و عملکرد سازمانی هنوز تصریح نشده است. در این تحقیق از طریق بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل سازمانی بر انتقال دانش در سازمانهای می کوشد تا خلاء مذکور را پر کند و نیز روابط میان انتقال دانش و قابلیت های نوآوری در خدمات و محصول و همچنین نوآوری در فرایند و تکنیک را مورد بررسی قرار دهد (جورودز و دیگران ،2008 ، ص84)[9]

   

  2-1- بیان مسئله

  دانش در یک سازمان عبارتند از واقعیت یا موقعیت دانستن چیزی، به هر حال آگاهی و فهم که از طریق تجربه، مطالعه، اکتشاف و ارتباط ذهنی بدست آمده و به شکل های مختلف به ثبت رسیده باشند ،و هدف مدیریت دانش شناسایی، کسب و سازماندهی و ذخیره سازی وانتقال دانش مناسب به منظور بهبود و تغییر ادراکات و عملکرد کارکنان سطوح مختلف سازمان در زمان مناسب می باشد که از خروج دارایی های فکری و ذهنی از سازمان به هنگام ترک عاملان دانش جلوگیری می کند .

  در محیطی پویا، سازمانها با یک سلسله مسائل ناخواسته و موقعیت های پیش بینی نشده روبرو هستند که کنترل آنها توسط فرد در سازمان دشوار است. با گذشت زمان دانش سازمانی پیچیده تر می شود. ولی با به کار گیری الگوهای تقابل میان افراد و فن آوری و با ارتقای فرهنگ سازمانی میتوان با شرایط دشوار مقابله نمود این تعامل را می توان نوعی اجماع نامید به این معنا که کارهای پیچیده سازمان توسط یک فرد انجام نمی شود بلکه فناوری ها، افراد و تعامل هایی لازم است تا این کارهای دشوار به نتیجه برسد. با اذعان به اینکه همه محتوای ذهنی به راحتی قابل شناسایی، ذخیره سازی و انتقال نیستند و هر چه از دانش تصریحی به طرف  دانش ضمنی_مفهومی(تلویحی)حرکت می کنیم به همان اندازه مدیریت آنها برای به تبادل گذاری مشکل تر می شود. مدیریت دانش از عناصر مختلفی همچون تولید دانش، کسب دانش، ذخیره سازی دانش و انتقال و به اشتراک گذاری تشکیل شده است بنابراین هنگامی که بحث انتقال دانش مطرح است تصور بر این است که دانش مورد نظر قبلا تولید و کسب شده است و آماده انتقال به دیگران یا به پایگاه های خاص خود جهت بهره برداری توسط افراد در آینده است که این انتقال دانش به شیوه های مختلفی می تواند اتفاق بیافتد از جمله فرستادن یا قرار دادن اطلاعات و دانش در محلی با استفاده از شبکه الکترونیکی برای مصرف کنندگان احتمالی و بالقوه و به تبادل گذاری دانش با افراد نیازمند احتمالی به صورت غیر الکترونیکی انتقال دانش بصورت رو در رو. به هر صورت می توان گفت انتقال دانش عبارتند از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه های دانش مکانیزه و غیر مکانیره بصورت دوسویه، که دو نوع راهبرد برای آن قابل تصور است، راهبرد انتقال فرد به اسناد و راهبرد انتقال فرد به فرد.

  نقش متخصصین و دستاندرکاران آموزش و توسعه منابع انسانی در فرایند مدیریت و انتقال دانش بسیار حیاتی است. این نقشه ها می تواند از طریق فعالیت های مختلف ایجاد شود. در واقع مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی می تواند با توسل به سیستم مدیریت دانش در کنار دیگر منابع تامین نیاز های آموزشی، کمبود های اطلاعاتی و دانشی را به موقع بر طرف نماید و منجر به رشد افقی افراد در مشاغل گردد. با توجه به مباحت گفته شده در فوق مسائل اصلی این تحقیق عبارتند از : عوامل تاثیر گذار  بر انتقال دانش سازمانی در گروه صنعتی بازرگانی سینا کدامند؟

  3-1- اهمیت و کاربرد تحقیق

  1-3-1- اهمیت و کاربرد تحقیق از نظر تئوریک

  با توجه به وجود دو نوع دانش در سازمان یعنی دانش ضمنی و دانش تلویحی و اهمیت و کاربرد این دو نوع دانش در نحوه اداره و کنترل و همچنین اساس ساختار و عملکرد سازمان و عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش در جهت استفاده بهتر و مطلوب تر خصوصا در سازمانهای که دانش آنها بیشتر بصورت ضمنی می باشد و احتمال خروج کارمندان در سازمان به نحوی وجود دارد و با خروج این افراد از سازمان خطر جدی در کمبود دانش و اطلاعات، سازمان را تهدید می کند.

  2-3-1- اهمیت و کاربرد تحقیق از نظر کاربران

  با توجه به اینکه ما در زمان انفجار دانش و اطلاعات بسر می بریم و ضرورت مدیریت دانش و انتقال دانش در سازمان جهت کاربران سازمانی و ضرورت نحوه مدیریت و انتقال دانش و یافتن موثرترین عوامل تاثیر گذار بر این فرایند و تاثیر انتقال دانش سازمانی در تدوین انتقال دانش و شخصی کردن انتقال دانش در سازمانها در جهت تحقق کاربران سازمانی در نحوه دسترسی و استفاده بهینه از دانش موجود در سازمان می باشد.

   

   

  4-1-  اهداف تحقیق

   1-4-1- اهداف اصلی (کلی) تحقیق

  اهداف تحقیق را می توان در چند عنوان بشرح ذیل تقسیم بندی نمود:

  1)بررسی تاثیر عوامل انتقال دانش سازمانی در گروه صنعتی سینا

  2)شناسایی مهمترین عوامل انتقال دانش سازمانی در گروه صنعتی سینا

  3)رتبه بندی مهمترین عوامل انتقال دانش سازمانی در گروه صنعتی سینا

  2-4-1- اهداف فرعی (ویژه)تحقیق

  این تحقیق با تامین اهداف اصلی با توجه به اینکه بیشتر دانش کاربردی موجود در سازمان به صورت تلویحی می باشد و با پایین آمدن شرایط بازنشستگی و همچنین بازنشسته شدن کارمندان با تجربه و بیرون رفتن افراد در سازمان چه حرکت بصورت افقی و یا عمودی در سازمان و امکان بیرون رفتن اطلاعات با تغییرات در سازمان، بطور غیر مستقیم به اهداف فرعی شامل موارد زیر توجه دارد:

  1)کاهش فقر دانشی‏، هنگام خروج عناصر دانشی در صورت خروج از سازمان.

  2)کاهش هزینه های بازسازی نیروی انسانی در خصوص ایجاد نیرو های دانشی.

  5-1- چهارچوب نظری تحقیق

  دو دیدگاه در مدیریت دانش وجود دارد:دیدگاه اول اطلاعات و دانش را یک شیئ یا چیزی می داند که می تواند کسب و ذخیره شده یا انتقال یابد(دانش تلویحی)دیدگاه دوم را یک فرایند در نظر می گیرد که برای هر یک از افراد منحصر به فرد است(دانش تصریحی)که چگونگی عمل سازمانها در مدیریت بر انتقال دانش به دلایلی چون فرهنگ سازمانی، ساختار ها، حوزه های فعالیت و ... از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است اما اصولی وجود دارد که در هر سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی عبارتند از :سبک استراتژی یادگیری ، فرهنگ اعتماد، ساختار منعطف و فنآوری اطلاعات که در ادامه مدلی به این منظور آورده است.

  6-1- مدل تحلیلی

  در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل ارائه شده تاثیر چهار عامل فنآوری اطلاعات ، سبک استراتژی یادگیری ، فرهنگ اعتماد و ساختار منعطف سازمان در انتقال دانش که باعث تدوین انتقال دانش و شخصی کردن انتقال دانش می شود و سپس تاثیر انتقال دانش در قابلیت های نوآوری که خود شامل نوآوری در خدمات و محصول و نوآوری فرایند و تکنیک می شود مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص شیوه اندازه گیری از آنجایی که روش این تحقیق عملی است، این تحقیق بر اساس ماهیت و اهداف ، کاربری می باشد.

  Abstract

       Undoubtedly the management of organizational knowledge is the key of success in the knowledgeable world. Some of the characteristics of this world are precipitous changes, replacement of power, complexity, fast scientific and technologic improvements, but the importance of transfer of knowledge and learning in team, an important strategy for organizational managers, has been bolded in the knowledge’s period that is an important factor in determining power and wealth in societies. And the use of human’s subjective knowledge for benefiting from information and knowledge and its transfer is a determining factor in implementation of knowledge’s management. Knowledge is a combination of experiences, values, accessible information, and disciplined perspectives that it earns a framework for evaluation and use of new information. Knowledge has been constructed in the mind of researcher and then used. Not only organizational knowledge has been found in the documents of knowledge, but also it can be found in the organizational processes, behaviors, and establishments. In this research by using the presented framework to evaluate the role and factors that are influential in transfer of organizational knowledge and the influence of transfer on capacities of organizational innovations has been studied. For this purpose, 162 questionnaires from managers in different organizational levels in the Sina business companies has been collected by SPSS software and after that the analysis and process of data has been done. In this research the direct and indirect influences of organizational factors on transfer of knowledge and innovation has been proved by earned information and then they have been divided based on influence on transportation of knowledge in this priority: 1. Trust culture 2. Learning strategic styles 3. Information technology 4. Flexible structure in the statistical society.

  Based on research’s conclusions, the management can use from efficient allocation of resources in order to improve the opportunities of knowledge’s transfer and better organizational results.   منابع فارسی:

  1-  آذر ، ع و منصور مومنی ، 1377 ، " آمار و کاربرد آن در مدیریت " ، تهران ، انتشارات سمت.

  2- آذرنگ ، ع ، 1370، "اطلاعات و ارتباطات"، تهران ، سازمان و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ص 110.

  3- امانتی ، ف ، 1381، "مدیریت دانش (1) در فن آوری اطلاعات " ، پیام ارتباطات ، ص 40-41.

  4- برنج فروش آذر، ب، 1384، " ارائه چهارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات در یک سازمان دولتی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  5- خاکی ، غ، 1378، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی "، تهران ، انتشارات مرکز تحقیقات کشور.

  6- خیر اندیش ، م، و علیرضا افشار زاده، 2004،"استراتژیهای مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی"، ترجمع، مجله مدیریت داتش.

  7- حسینی ، ی، 1386، "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در دانشگاه تربیت مدرس"،پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه تربیت مدرس.

  8- حیدری، ص، 1387، "ارائه چهارچوبی برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر مدیریت دانش (مورد کاوی : ایران خودرو)"، پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  9- داودی، ه، 1386، "بررسی عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای پروژه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات.

  10- دانپورت و همکاران ، ترجمه حسین رحمان سرشت، 1378، "مدیریت دانش"، تهران، نشر ساپکو.

  11- دانپورت ، تامس، ترجمه حسین رحمان سرشت،1379، "مدیریت دانش"،تهران ،انتشارات ساپکو.

  12- شاهقلیان،ک،1385،"طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی ایران (مورد صنعت خودرو)"،رساله دکترا مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  13- عاصمی،د،1385،"مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران"،شماره اول دوره ششم.

  14- عسگری،ن،1384،"بررسی روابط عوامل سازمانی(ساختار،فرهنگ،تکنولوژی) وزارت کار و امور جتماعی با استراتژی مدیریت دانش "،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه مدیریت تهران.

  15- کریمی علاقه مند،ف،1385،"توانایی مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی برای کسب رقابت پذیری در سازمانها با تاکید بر مدیریت ارتباط با مشتریان"،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشگاه مدیریت تهران.

  16- لاهیجانیان،الف،1384،"مطالعه مدیریت دانش در نظم آموزش عالی و ارائه مدل مناسب"،رساله دکترا مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  17- لمتر قلی پور،م،1386،"ارزیابی مدیریت فرآیند اشتغال تکنولوژی شرکت نوش مازندران"،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

  18- نادی،م،1386،"ارتباط بین مدیریت دانش – مدیریت کیفیت و مولفه های آن با ابعاد سازمانهای یادگیرنده به منظور ارائه معادلات پیش بین ریاضی در واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی منطقه 4"،رساله دکترا ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  19- نوناکا و همکاران، ترجمه علی عطافر و دیگران،1385،"شرکت های دانش آفرین"،قم،انتشارات سماء قلم.

   

   

  References

  Davenport, Thomas H., Robert G. Eccles, and Laurence Prusak. 1992. "Information Politics." Sloan Management Review 34, no. 1: 53-63.

   

  Davenport, Thomas H., and Lawrence Prusak. 1998. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.

   

  Kusunoki, K., Nonaka, I., and Nagata, A. "Organizational capabilities in product

  development of Japanese firms: A conceptual framework and empirical findings,"

  Organization Science (9:6), Nov/Dec, 1998, pp. 699-718.

   

  Calantone, R.J., Cavusgil, T.S., Zhao, Y., 2002. Learning Orientation, Firm innovation, and

  Firm Performance. Industrial Marketing Management 31(6), 515-524.

   

  Nonaka, Ikujiro and Hirotaka Takeuchi (1995), “The Knowledge Creating Company”, Oxford

  University Press.

   

  Brauner, E. and Becker, A. (2006). Beyond Knowledge Sharing: The anagement of

  Transactive Knowledge Systems. Knowledge and Process Management, 13(1),

  62-71.

   

  TUCKER, Robert B. (1999) Agregando valor ao seu negócio. São Paulo: Makron Books.

   

  Asscher, M., & Zeiri, Y. 2003. J. Phys. Chem. B, 107, 6903.

   

  Abdullah, R.,Selamat, M. H., Sahibudin, S., & Alias, R. A. (2005). A Framework For

  Knowledge Management System Implementation In Collaborative Environment For

  Higher Learning Institution. Journal of Knowledge Management Practice, 6

   

  Polanyi, Michael (1966), “The Tacit Dimension”. Anchor Books, Doubleday & Company, inc,

  Garden City, New York

   

  SWEDO SE, LEONARD HL, MITTLEMAN BB, ALLEN AJ, RAPOPORT

  JL, DOW SP, KANTER ME, CHAPMAN F and ZABRISKIE J.

  Identification of children with pediatric autoimmune

  neuropsychiatric disorders associated with streptococcal

  infections by a marker associated with rheumatic fever.

  American Journal of Psychiatry, 154: 110-112, 1997. 

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا)

  چکیده..........................................................................................................................................1

  مقدمه...........................................................................................................................................2

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه.................................................................................................................................4

  2-1- بیان مسئله..........................................................................................................................5

  3-1- اهمیت و کاربرد تحقیق......................................................................................................6

  1-3-1- اهمیت و کاربرد تحقیق از نظر تئوریک.........................................................................6

  2-3-1- اهمیت و کاربرد تحقیق از نظر کاربران.........................................................................6

  4-1-  اهداف تحقیق...................................................................................................................7

  1-4-1- اهداف اصلی (کلی) تحقیق...........................................................................................7

  2-4-1- اهداف فرعی (ویژه)تحقیق............................................................................................7

  5-1- چهارچوب نظری تحقیق...................................................................................................7

  6-1- مدل تحلیلی........................................................................................................................8

  8-1- قلمرو و مکانی و زمانی تحقیق...........................................................................................9

  9-1- تعریف مفهومی واژه و اصطلاحات....................................................................................9

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 بخش اول : مروری بر تعاریف ، اصلاحات و مفاهیم................................................................12

  1-1-2-عوامل سازمانی.....................................................................................................................22

  2-1-2-تعریف دانش........................................................................................................................23

  3-1-2-انواع دانش...........................................................................................................................24

  4-1-2-دانش و مدیریت دانش........................................................................................................26

  5-1-2-دانش نهان و دانش آشکار..................................................................................................26

  6-1-2-دانش فردی و دانش جمعی(سازمانی)...............................................................................26

  7-1-2-ماهیت دانش جمعی.........................................................................................................28

  8-1-2-دانش شخص در مقابل دانش سازمانی............................................................................30

  1-8-1-2- حرکت در میان این سلول ها....................................................................................35

  2-8-1-2- نقش سازمانها در ایجاد دانش سازمانی.....................................................................35

  9-1-2- فناوری اطلاعاتی..........................................................................................................36

  1-9-1-2- اجزاء فناوری اطلاعات...........................................................................................37

  2-9-1-2-کاربرد های فناوری اظلاعات در سازمان.................................................................38

  10-1-2- انتقال تکنولوژی.......................................................................................................39

  11-1-2- آموزش الکترونیکی.................................................................................................39

  12-1-2- شخصی سازی .......................................................................................................39

  13-1-2- فرهنگ اعتماد.........................................................................................................43

  14-1-2- اعتماد و ابعاد آن.....................................................................................................44

  15-1-2- اعتمادسازی............................................................................................................45

  16-1-2- اعتماد و نهادینه شدن.............................................................................................46

  17-1-2- اعتماد به عنوان پایه و اساس رهبری.................................................................. ..47

  18-1-2- اعتماد سازی و انواع سازمانها................................................................................47

  19-1-2- اعتماد و انصاف.....................................................................................................47

  20-1-2- عدم اعتماد میان کارکنان.......................................................................................49

  21-1-2- عدم اعتماد سازمانی.............................................................................................49

  22-1-2- انتقال و بکارگیری دانش.....................................................................................50

  23-1-2- تسهیم دانش.......................................................................................................51

  24-1-2- خلاقیت و رشد نوآوری....................................................................................54

  25-1-2- انواع و اصول نوآوری.......................................................................................56

  26-1-2- فرآیندهای مدیریت و انتقال دانش با نوآوری...................................................59

  2-2- بخش دوم: متدولوژی ها، مقایسات، تجربیات........................................................65

  1-2-2- مقدمه................................................................................................................65

  2-2-2- مکاتب فکری مطرح در مدیریت دانش............................................................66

  3-2-2- متدهای طبقه بندی دانش.................................................................................68

  4-2-2- متدهای سرمایه فکری.....................................................................................70

  5-2-2- متدهای ساختار اجتماعی....................................................................................71

  6-2-2- متد مفهومی چند مرحله ای................................................................................74

  7-2-2- متدهای پیاده سازی و نظام مدیریت دانش........................................................75

  8-2-2- تلاش هایی سازمانی برای مدیریت و انتقال دانش سازمانی..............................76

  3-2- بخش سوم: مدل های انتقال دانش سازمانی..........................................................78

  1-3-2- مقدمه................................................................................................................78

  2-3-2- مدل نوناکا.........................................................................................................78

  3-3-2- مدل جریان و پردازش دانش............................................................................80

  4-3-2- مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری................................................................82

  5-3-2- مدل دانش ضمنی..............................................................................................82

  6-3-2- مارپیچ دانش......................................................................................................83

  7-3-2- مدل فرایند دانش...............................................................................................84

  8-3-2- مدلهای شبکه ای و مخزنی................................................................................85

  9-3-2- مدل انتشار نظام مدیریت دانش.........................................................................86

  10-3-2- مدل مفهومی مدیریت دانش...........................................................................86

  11-3-2- مدل مرجع مدیریت دانش..............................................................................87

  12-3-2- نتیجه گیری از مطالعات انجام شده.................................................................88

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه.........................................................................................................................91

  2-3- روش تحقیق.............................................................................................................91

  3-3- جامعه آماری............................................................................................................92

  4-3- نمونه و روش نمونه گیری......................................................................................92

  5-3- محدوده زمانی تحقیق.............................................................................................94

  7-3- مقیاس انداره گیری.................................................................................................95

  8-3- بررسی معیار های نکونی پرسشنامه........................................................................96

  9-3- بررسی روایی پرسشنامه تحقیق..............................................................................99

  10-3- روش تجریه و تحلیل داده ها.............................................................................100

  1-10-3- آزمون    در بررسی ارتباط بین متغیر ها...................................................100

  2-10-3- ضرایب همبستگی (اسپیرمن)........................................................................101

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  1-4- مقدمه..................................................................................................................103

  2-4- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق........................................................................103

  1-2-4- تحلیل توصیفی متغیر جنسیت.......................................................................103

  2-2-4- تحلیل توصیفی متغیر تحصیلات...................................................................104

  3-2-4- تحلیل توصیفی متغری سن...........................................................................105

  4-2-4- تحلیل توصیفی متغیر سابقه کاری................................................................106

  3-4- تحلیل آماری پرشسهای طرح شده در خصوص تکنولژی اطلاعات....................................107

  1-3-4- تحلیل توصیفی متغیر فناوری اطلاعات...........................................................................109

  2-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص متغیر استراتژی یادگیری..................110

  3-3-4- تحلیل توصیفی متغیر استراتژی یادگیری........................................................................111

  4-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص متغیر فرهنگ اعتماد........................112

  5-3-4- تحلیل توصیفی متغیر فرهنگ اعتماد..............................................................................113

  6-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص طراحی و ساختار انعطاف پذیری...114

  7-3-4- تحلیل توصیفی متغیر طراحی و ساختار انعطاف پذیری................................................115

  8-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص متغیر تدوین انتقال دانش...............116

  9-3-4- تحلیل توصیفی متغیر تدوین دانش...............................................................................117

  10-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص انتقال دانش.................................118

  11-3-4- تحلیل توصیفی متغیر انتقال دانش.............................................................................119

  4-4- تجزیه و تحلیل آماری فرضیات تحقیق............................................................................120

  1-4-4- تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک.............................................................................121

  2-4-4- تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو..............................................................................122

  3-4-4- تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه............................................................................124

  4-4-4- تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار........................................................................126

  5-4-4- تحلیل استنباطی فرضیه شماره پنج ........................................................................128

  5-4- بررسی مقایسه ای تاثیر متغیر های فناوری اطلاعات ، سبک استراتژی یادگیری ، فرهنگ اعتماد و ساختار منعطف بر متغیر انتقال دانش سازمانی......................................................................................129

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5- بخش اول : مروری بر تحقیقات انجام شده در دنیا...................................................................132

  1-1-5- مقدمه...................................................................................................................................132

  2-1-5- تحقیقات انجام شده در این زمینه........................................................................................133

  2-5- بخش دوم : تنایج تحقیق.........................................................................................................133

  1-1-2-5- نتیجه فرضیه 1...............................................................................................................134

  2-1-2-5- نتیجه فرضیه 2..............................................................................................................134

  3-1-2-5- نتیجه فرضیه 3..............................................................................................................134

  4-1-2-5- نتیجه فرضیه 4.............................................................................................................134

  5-1-2-5- نتیجه فرضیه 5............................................................................................................135

  2-2-5- نتیجه گیری کلی.............................................................................................................135

  3-2-5- توصیه و پیشنهادات........................................................................................................136

  1-3-2-5- پیشنهادات فرضیه اول................................................................................................136

  2-3-2-5- پیشنهادات فرضیه دوم...............................................................................................137

  3-3-2-5- پیشنهادات فرضیه سوم.............................................................................................137

  4-3-2-5- پیشنهادات فرضیه چهارم.........................................................................................138

  5-3-2-5- پیشنهادات فرضیه پنجم..........................................................................................139

  4-2-5- محدودیت های پژوهش.............................................................................................139

  1-4-2-5- محدودیت اعتباری................................................................................................139

  2-4-2-5- محدودیت در تهیه داده ها....................................................................................139

   

   

  پیوستها:

  پرسشنامه.................................................................................................................................145

  «تست خبرگان».......................................................................................................................149

  منابع و ماخذ:

  منابع فارسی............................................................................................................................151

  منابع لاتین..............................................................................................................................153

  چکیده انگلیسی......................................................................................................................155تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی گروه صنعتی بازرگانی سینا)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس