پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان)

مشخص نشده
147
3 MB
29343
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۱۹,۱۱۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان)

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

  رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

  تابستان 91

  چکیده

  با توجه به شتاب روز افزون تغییرات و رقابت در دنیای اقتصاد، مدیران بایستی دارای قابلیتهای مختلفی باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهایی بخشند. یکی از این قابلیتها، کارآفرینی فردی آنهاست. در واقع مدیران کارآفرین می توانند با استفاده از ویژگیهای خود راه حل مسائل پیش روی خود را بدست آورند و با اخذ تصمیمات مهم و چالش برانگیز راه را برای پیشبرد اهداف سازمان هموار سازند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل کارآفرینی فردی در بین اعضای هئیت مدیره و میزان تاثیر آنها بر سودآوری شرکت با توجه به شاخص بازده حقوق صاحبان سهام
  می باشد.

  پژوهش حاضر بر حسب روش توصیفی- پیمایشی و نوع پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی است. متغیرهای پیش بین پژوهش شامل ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی است و متغیر ملاک میزان بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای هئیت مدیره شرکتهی تعاونی فعال شهر اصفهان می باشد و نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده توسط کردنانیج و همکاران متشکل از 95 سوال می باشد که با استفاده از ضریب  آلفای کرنباخ پایایی آن 782/0 تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است.

  نتایج پژوهش نشان داد که از میان 8 عامل کارآفرینی فردی، عوامل کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، عملگرایی، رویاپردازی و چالش طلبی دارای رابطه معناداری با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام دارند. با استفاده از از آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که در سطح اطمینان 95% تمامی ابعاد کارآفرینی بجز بعد تحمل ابهام در جامعه آماری دارای میانگینی بالاتر از حد متوسط رادر بین مدیران دارا می باشند. همچنین با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس، جامعه از نظر جنسیت و سطح تحصیلات در بعد توفیق طلبی و بر اساس سن در بعد تحمل ابهام دارای تفاوت معناداری در بین اعضای خود می باشد. همچنین بر اساس سابقه کار تفاوت معناداری در هیچ یک از ابعاد کارآفرینی مشاهده نشد.

   

  کلمات کلیدی: کارآفرینی فردی، بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت تعاونی

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه

  امروزه کارآفرینی نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی و از مشخصه های یک اقتصاد سالم است (دراکر[1]، 1995). کارآفرینی در حال حاضر مؤثرترین روش برقراری ارتباط بین علم و بازار است (فیض بخش،1384). کارآفرینی از کارآمدترین روشهای تغییر عملیات و سبک مدیریتی است، که طی آن، حرکت از عملیات "دیوان سالار" به نگرش، فرهنگ و مدیریت کارآفرینانه تبدیل می شود. مدیران کارآفرین نقش بسیار مهمی در تغییر و رشد اقتصادی دارند. حال آنکه دیوان سالارها موجب رکود اقتصادی و نزول سازمانی می شوند؛ این موضوع واقعیتی جهانی و عام است (مقیمی، 1384).

  به طور کلی مدیران به  عنوان مهمترین عامل سازمان های صنعتی، چهار نقش عمده دارند:نقش تولیدی، نقش مدیریتی،نقش تلفیقی، نقش کارآفرینی. از نقش کارآفرینی به عنوان موتور حرکت توسعه­ی اقتصادی یاد می شود. کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. اکثر کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از حالت اداری یا دیوان سالار به وضعیت کارآفرینی هستند. تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینان به ویژه در ایجاد واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط که منجر به اشتغالزایی بالایی می شود، نقش کلیدی دارند (احمدپور داریانی، 1386). همچنین تجارب فراوانی از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد بخش عظیمی از دستاوردهایی توسعه اقتصادی مرهون توسعه کارآفرینی به ویژه از طریق ایجاد کسب و کارهای کوچک با ماهیت گروهی و تعاونی بوده است (وزارت تعاون، 1384).

  سازمانهای تعاونی امروزی به مدیرانی نیازمند است که تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش کنند و برای آنها قابل قبول نیست که کارها به روش همیشگی انجام شود. این مدیران باید افرادی باشند که مسؤولیت اقداماتشان را بپذیرند. در واقع مدیران کارآفرین تعاونیها به ناآرامیها و عدم اطمینان محیطی واکنش نشان داده و تلاش میکنند تا یک موقعیت راهبردی قوی ایجاد کنند، هر چند که ماهیت موقتی داشته باشند؛ آنها همچنین با ابتکارات فعالانه­ی خود، باعث ایجاد عدم اطمینان محیطی در دیگر سازمانها میشوند و با تغییر و بهبود موقعیت موجود، فرصتهای جدیدی را ایجاد می­کنند؛ آنها زودتر از رقبای خود در پی دستیابی به فرصتهای جدید بوده و در مقابل تهدیدات بالقوه، مترصد و هوشیار هستند (مقیمی، 1384).

   

  1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی

  زمان زیادی نیست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه های مختلف تکرار می شود و هرکس با سلیقه خود آن را به مدیران، افراد موفق، سرمایه داران و... نسبت می دهد. هر چند هر کدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچ کدام مصداق کاملی برای این مفهوم نیستند. به راستی کارآفرین کیست؟

  کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازمان دهی کند (احمدپور داریانی،1386). در اواسط قرن بیستم نظریه کارآفرین نوآور توسط شومپیتر[2] پایه ریزی شد، مطابق این نظریه:

  "وظیفه کارآفرین عبارتست از اصلاح و متحول ساختن الگوی تولید با بهره برداری از یک اختراع یا به طور عمومی تر یک امکان فنی امتحان نشده برای تولید یک کالای جدید، بازگشایی منابع جدید برای دسترسی به مواد یا یک بازار جدید برای محصولات به وسیله تجدید سازماندهی یک صنعت جدید می باشد" (هیزرک و پیترز[3]، 2002،120).

  کارآفرینی یک ویژگی شخصیتی است و این ویژگی شخصیتی در کنار عمل گرایی، روحیه تیمی و امکانات محیطی باعث بوجود آمدن یک فاکتور رفتاری قابل سنجش به نام میزان کارآفرینی می شود و علی القاعده وقتی چند فرد کارآفرین(طبق قانون تعاونی های هفت نفره) در کنار یکدیگر به تاسیس یک شرکت تعاونی اقدام نمایند انتظار می رود روند رشد شرکت و تولید محصول و بدست آوردن سود در آن شرکت بالا باشد.

  در این تحقیق با سنجش هشت ویژگی شخصیتی (کردنائیچ و همکاران،1386) برای افراد هئیت مدیره شرکتهای تعاونی به میزان کارآفرینی آنها پی برده و برای کل هیئت مدیره یک میزان کارآفرینی استخراج کرده و از آن به عنوان متغیر پیش بین استفاده خواهد شد.

  از طرف دیگر هدف ذاتی شرکتها (و شرکتهای تعاونی) طبق نظریه کاهش هزینه مبادله، فروش محصولات و خدمات و کسب سود می باشد و میزان سودآوری آنها را می توان با فاکتورهای مختلفی سنجید. نسبتهای سودآوری، به ارزیابی کلی عملکرد شرکت و سودآوری شرکتها می پردازد. از جمله نسبتهای سودآوری می توان به بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام اشاره کرد. بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان متغیر ملاک استفاده شده است.

  بنابراین در این تحقیق سعی شده به بررسی میزان کارآفرینی و سودآوری هر یک از شرکتهای تعاونی سطح شهر اصفهان پرداخته شود و در نهایت رابطه همبستگی بین این دو متغیر مورد آزمون قرار گیرد.

   

  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

  به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که با مسایل و نارسایی های مهمی نظیر فرار مغزها، بیکاری یا کم کاری به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه گذاری دولت، عدم تحرک و رشد اقتصادی کافی روبروست، پرورش و آموزش کارآفرینان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از جمله اقداماتی که مدیران و برنامه ریزان کارآفرینی برای بالا بردن توان ریسک و در نتیجه بهبود افزایش قدرت اقتصادی افراد و جامعه بایستی انجام دهند تشویق به ورود افراد برای تشکیل شرکتهای تعاونی بخصوص تولیدی و دانش بنیان است که هم می تواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای پیاده سازی و عملیاتی نمودن تئوریهایی که در اذهان آنها می گذرد کمک نماید و هم می تواندبه اشتغال پایدار برای نسل جوان کشور که دغدغه اصلی کنونی مملکت است سامان دهد.

  با توجه به جایگاه خطیر بخش تعاون در کشور در ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر می رسد. این بخش در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند از طریق آموزشها و مهارتهای کارآفرینی نقش اساسی در اشتغال زایی و فراهم آوردن بسترهای خود کفایی را در کشور داشته باشد و از سوی دیگر در تعاونیهای کارآفرین بیشتر ساختار شبکه ای است و به جای فرایندهای عمودی، فرایندهای افقی در آن جاری می باشد. با کم شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها، روابط بیشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می گیرد. بنابراین کارکنان به تدریج
  می آموزند که چگونه در مواضع برابر با یکدیگر همکاری و مشارکت کنند و این همکاری را به سوی یک موقعیت برد- برد سوق دهند.

   

  1-4- اهداف پژوهش

  هدف اصلی:

  تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  اهداف فرعی:

  1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  2- تعیین رابطه کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  3- تعیین رابطه خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  4- تعیین رابطه تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  5- تعیین رابطه سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  6- تعیین رابطه رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  7- تعیین رابطه عمل گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

  8- تعیین رابطه چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

   

   

  1-5- فرضیات پژوهش

  فرضیه اصلی:

  بین کارآفرینی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  فرضیات فرعی:

  1- بین توفیق طلبی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  2- بین کانون کنترل درونی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  3- بین خطرپذیری و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  4- بین تحمل ابهام و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  5- بین سلاست فکری و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  6- بین رویاپردازی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  7- بین عمل گرایی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

  8- بین چالش طلبی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

   

  1-6- کاربرد نتایج پژوهش

  فکر و ایده های نوین افراد خلاق جامعه با گرد هم آمدن در یک شرکت تعاونی، ایجاد کارآفرینی و فرصتهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی را در پیش داشته و هم پیش زمینه­ای اساسی  برای ارتقاء سطح فزهنگی و درآمد جامعه می باشد. با برآورده شدن نیازهای معیشتی، زمینه برای بروز نیازهای عالی تر انسانی فراهم می شود.علاوه بر این، نوآوری که از مشخصه های اساسی کارآفرینی است منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارائه خدمات جدیدی و متنوع تر شده و به این ترتیب، قدرت انتخاب مردم افزایش یافته و زندگی راحتتر می شود.بر این اساس بررسی میزان کارآفرینی مدیران شرکتهای تعاونی این امکان را به ما می دهد تا از مزایای کارآفرینی در یک فعالیت گروهی استفاده برده و موجبات نتایج ذیل گردید:

  با توسعه تعاونیهای کارآفرین اشتغال زایی افزایش می یابد.

  سرمایه گذاران بیشتر تشویق می شوندتا بر روی فعالیتهای اینگونه تعاونیها سرمایه گذاری کرده و از ریسک قابل قبولی برخوردار شوند.

  تعاونیهای کارآفرین موجبات شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید می گردند.

  موجبات تحریک و تشویق حس رقابت در بین بنگاه های اقتصادی می شود.

  1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش

  نیاز به موفقیت[4]: عبارت است از تمایل به انجام کار در سطح استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیتهای رقابتی. افراد برخوردار از نیاز به توفیق، تمایل دارند همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف، همچنین نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند. این افراد ترجیح می دهند تا خود مسئولیت حل مشکلات، تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی بر عهده گیرند (احمدپور داریانی  و عرفانیان،1387،ص11).

  کانون کنترل درونی[5]: عقیده فرد را بر اساس اینکه تحت کنترل وقایع خارجی است یا داخلی، مرکز کنترل می نامند.کارآفرینان به خود متکی هستند و موفقیت یا شکست خود را به سرنوشت، اقبال، شانس یا موارد مشابه نسبت نمی دهند (احمدپور داریانی  و عرفانیان،1387،ص11).

  ریسک پذیری متعادل[6]: عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که می تواند با تلاشهای شخصی مهار شود. کارآفرین مایل به مدیریت و برعهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصتهایی است که احتمال شکست معقولی را نیز به همراه دارد.بنابراین مقصود از مخاطره در اینجا ریسک غیر قابل کنترل و بی انتها نیست (احمدپور داریانی  و عرفانیان،1387،ص11).

  سلاست فکری[7]: عبارت است از توانایی انجام امور فی البداهه و حل اینگونه مسائل به صورت موفقیت آمیز. این عامل به عنوان  حوزه فکری متغیر خلاقیت در افراد کارآفرین معرفی و مورد شناسایی قرار گرفته می شود (کردنائیج و همکاران،1386،ص 218).

  Abstract

  As economic world has changed speedy today a great deal of with the aid of contest, managers should be knowledgeable enough and have different characteristics for reducing their systems problems. one of the charactistics is individual entrepreneurship. indead entrepreneur managers by relying on themselves and making important risky decision willimprove their organization to achieving goals.this text will investingate individual enterprenurship factors in managing council, and its effect on company profitability regarding by indicator efficiency of return of equity.

  We tried to make this text applicable, and used descriptive-surveying method. primary  factors are: moderate risk-taking,internal control center,need for achievement,thought flow,Operation oriented,ambiguity tolerance,vision,challenge.statistic society is manager council of cooperative societies which are active and located in Isfahan. The member of sampling is accidental,prepared in questionnaire by 95 questions that via Kordnaich and cooperators is standarded.in this research, statistic analysis include Kolmogorov-Smirnov test,Pearson correlation coefficient,linear regression, a population mean test  and analysis of variance (ANOVA).

  Research consequences illustrate among factors eight  of individual enterprenurship, just  internal control center, need for achievement, Operation oriented, vision and  challenge have significant relationship whit growth of  return of equity. On the basis of population mean test in confidence interval of %95, mean of entrepreneurship dimensions except ambiguity tolerance have more than average. Also by according ANOVA test is difference significant.in sight of gender and education are difference significant on need for achievement, and base of age is difference in ambiguity tolerance. Likewise for base work background is not any difference in entrepreneurship dimensions.

   

  Keyword: individual entrepreneurship, return of equity, cooperative company

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  احمدپور، محمود و مقیمی، سید محمد (1385)، مبانی کارآفرینی، تهران: فرد اندیش.

  احمدپور داریانی، محمود (1377). "طراحی وتبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در صنعت"، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس.

  احمدپور دارایانی، محمود (1386).کارآفرینی؛ تعاریف، الگوها و نظریات، انتشارات شرکت پردیس، تهران.

  احمدپور داریانی، محمود، عرفانیان، امیر (1387). "نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی،توسعه کارآفرینی"، سال اول، شماره دوازدهم، صص.8-26.

  ادهمی، ابراهیم(1382)، "مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع غذایی اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  اکبری، کرامت الله (1385). توسعه کارآفرینی، رویکرد آموزشی، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

  بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه (1383). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

  جواهری، فاطمه، قضاتی، سرور (1383). "موانع کارآفرینی زنان: بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کار آفرینی زنان در ایران". جامعه شناسی ایران، دوره پنجم ، شماره دو، صص.161-178.

  حافظ نیا، محمدرضا (1383)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی­، تهران: سازمان مطالعه و تدوین سمت.

  دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و عادل آذر (1383)، "روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع"، تهران: انتشارات صفار.

  دلاور، علی (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.

  دهقانپورفراشاه، علی(1381) " کارآفرینی و کارآفرینان، تعاریف و ویژگی ها "، فصل نامه صنایع، شماره33 .

  سکاران، اوما (1380). روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  شبلی، احمد (1369) "بررسی سیستماتیک روشهای نگارش مقالات علمی و پایان نامه ها"، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.

  شریفی، حسن (1372). روشهای آماری در روانشناسی، علوم تربیتی، اجتماعی وعلوم رفتاری)  آمار توصیفی و استنباطی)، تهران: نشر دانا.

  صمدآقایی، جلیل (1378). سازمان های کارآفرین، چاپ اول، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  فیض بخش، سید علیرضا (1384). کارآفرینی، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

  عباسی، مسلم، ابوالقاسمی، عباس، نریمانی، محمد (1390). "بررسی ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی"، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم، شماره هفدهم، صص.13-23.

  کردنائیچ، اسداله، زالی، محمدرضا، هومن، حیدرعلی، شمس، شهاب­الدین (1386). ابزار سنجش
  ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول.

  مقیمی، سید محمد (1381). "کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی"، رساله دکترا، دانشگاه تهران

  مقیمی، سید محمد (1384). کارآفرینی در سازمانهای دولتی، نشر فراندیش.

  محمدی، محمد، عسگری، غلامرضا (1390)."تاثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط"، توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص.129-148.

  موسوی، سید محمود (1382)."نقش کارآفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی"، مجله رهیافت، شماره .29

  مومنی، منصور(1386). تحلیل آماری با استفاده از SPSS،چاپ اول، تهران: نشر کتاب نو.

  مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1390). تحلیل آماری با استفاده از SPSS، چاپ پنجم، تهران: نشر عطا.

  یعسوبی، حسین (1389). آموزش شماتیک آنالیز داده ها با SPSS، چاپ اول، تهران: انتشارات پندار پارس.

  نادری و سیف نراقی، (1390)، "روشهای تحقیق و چگونگی ارزیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی"، ویرایش چهارم، انتشارات بدر.

  وزارت تعاون (1384)، مباحث نوین در مدیریت شرکتهای تعاونی، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، انتشارات پایگان.

  هومن، حیدر علی (1376). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش)، تهران: نشر پارسا.

  یاراحمدی، محسن (1390) "رابطه عملکرد بالای منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی"، دو ماهنامه­ی توسعه انسانی پلیس، سال هشتم، شماره سی و شش، صص.31-44.

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Alloulou, W. & Fayolle, A. (2005).”A conceptual approach of entrepreneurial orientation within small business context”. Journal Enterprising Culture, Vol. 13, No. 1, 21-45

  Antocic, B. (2003)” Risk taking in intrapreneurship: translating the individual level risk aversion into the organizational risk taking”, Journal of Enterprising Culture, Vol.11, No. 1, pp.1-23.

  Antoncic, A., & Prodan, I. (2008). Alliances, Corporate Technological Entrepreneurship and Firm Performance: Testing a Model on Manufacturing Firms. Journal of Technovation. 28:275-265.

  Avlonitis, G. J. & Salavou, H. E. (2007). "Entrepreneurial orientation in SME’s, product innovativeness and performance", Journal of Business Research, pp.566-578

  Audretsch, D.B., Bönte, W., and Keilbach, M.(2008). Entrepreneurship Capital and its Impact on Knowledge Diffusion and Economic Performance. Journal of Business Venturing. In Press.

  Birley, S.,(2000).”An opportunity- but is it worth?”, Mastering Entrepreneurship, New York: Prentic-Hall.

  Bygrave, W.D. & Hofer, C.W.(1991),” Theorizing about entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory& Practice,Vol.16, No.2, pp.13-22

  Carree, M. A.; van Stel, A. J.; Thurik, A.R. & Wenneckers, A. R. M. (2002)"Economic development and business ownership: an analysis using data of 23 OECD countries in the period of 1976-1996"s. Small Business Economics, Vol.19,  pp.271-290

  Chow, Irene. (2006)." The Relationship between entrepreneurial orientation and firm performance in China", Sam Advanced Management Journal, Vol. 71, No. 3, pp. 11-20

  Covin, J. G. & Slevin, D. P. (1991). "A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior", Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 16, No.1, pp. 7-24

  Covin, J.G. &Covin, T.J., (1990). "Competitive aggressiveness, environmental context and small firm performance", Entrepreneurship Theory& Practice, Vol. 15, No.2, pp.35-50

  Cronwall, J. & Perlman, B. (1990).”Organizational entrepreneurship”, Richard Irwin.

  Cooper, R.J., (1998). “A multidimensional approach to the adoption of innovation”, Management Decision, Vol.36, No.8, pp.493-502

  Dess, G.G. & Lumpkin, G. T. (2005). “The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship”. Academy of Management Executive, Vol.19, No. 1, pp.56-147

  Druker, P.(1985). "Innovation and entrepreneurship", Harper and Row: New York.

  Drucher.P.(1995),Enterpreneurial Strategies,Calif.Manage.Rev.Vol.27,PP.9-25.

  Entrialgo, M., Fernandez, E. & Vuzquez, C.J., (2000). "Characteristics of managers as determinates of entrepreneurial orientation: some Spanish evidence, Enterprise& Innovation Studies, Vol.1, No.2, pp. 187-205

  Fu, T. & Ya,L., (2001).”Toward a theory of entrepreneurial state”, International Journal of Social Economics, Vol.28, No. 9.pp.752-766

  Gemunden, H. G.; Salomo, S. & Krieger, A. (2005). “The influence of project autonomy on project success”, International Journal of Project Management, Vol.25, No.5, pp. 366-373

  Grewal, R. & Tansuhsj, P., (2001).”Building organizational capabilities for managing economic crisis: the role of market orientation and strategic flexibility” ,  Journal of Marketing, Vol.65, pp.67-80

  Guth, W. D. & Ginsberg, A.(1990). "Guest Editor’s introduction: Corporate entrepreneurship". Strategic Management Journal, Vol.11, No.5, pp.5-15

  Hisrich, R. D. & Peters, M. P.( 2002). “Entrepreneurship: starting, developing, and managing a new enterprise”.,New York: McGrow-Hill,. Fifth edition

  Hitt, M.A., Ireland, D.R., Camp, S.M.  & Sexton, D.L. (2001).”Guest editors’ introduction to the special issue strategic entrepreneurship: entrepreneurial strategies for wealth creation” , Strategic Management Journal, Vol.22, pp.479-491.

  Hult G.T.M., Ketchen, D.J., Nichols, E.L.(2002). “An examination of cultural competetiveness and order fulfillment cycle time within supply chains, Academy of Management Journal, Vol.29, No.1,pp. 577-586.

  Hult, G.T.M. , Snow, C.C.,& Kandemir, D. , (2003). “The role of entrepreneurship in building cultural competitiveness in different organizational  types, Journal of Management, Vol. 29, No.3, pp.401-726

  Hughes. M. & Morgan, R. E. (2006). “Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth”, Industrial Marketing Management, Vol.36, No.5, pp.651-661

  Hurley, R.F. & Hult, G.T.M., (1998).” Innovation, market orientation and organizational learning: an integration and empirical examination”, Journal of Marketing, Vol.62, pp.42-54

  Hurley, A.,(1999).” Incorporating feminist theories in the sociological theories of entrepreneurship, Woman in Management Review, Vol. 14, No.2. pp.161-175

  Jantunen,A. ,Puumalainen,K. Saarenketo,S. Kylaheyko, K.(2005).“Entrepreneurial Orientation, Dynamic Capabilities and International Performance”, Journal of International Entrepreneurship 3, Vol. 3 , No. 3, pp.223-243

  Jogaratnam, G. & Tse, E.C., (2006).”Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations: performance evidence from the Asian hotel industry” , International Journal of Contemporary Hospitality Management,Vol.18, No.6, pp.454-468

  Johnson, D.,(2001)." What is innovation and entrepreneurship? Lesson for larger organizations", Industrial Commercial & Training, Vol.33, No.4, pp.135-140

  Kaya, N. & Seyrek, I.H., (2005). “Performance impacts of strategic orientations: evidence from Turkish manufacturing firms”, The Journal of American Academy of Business, Vol. 6, No.1, pp.68-72

  Khan, A.M. & Manopichetwattana, V., (1989). “Innovative and noninnovative small firms: types and characteristics”, Management Science, Vol.35, No.5, pp. 597-606

  Kirzner, I.M.,(1997)."Entrepreneurial discovering and the competitive market process: an Austrian approach", Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 1, pp.60-58

  Krauss, S.I.; Frese, M.; Friedrich C. & Unger J.M.(2005)."Entrepreneurial orientation: a psychological model of success among Southern African small business owner". European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.14, No.3, pp.315-344

  Kreiser, P. M., Marino, L.D. & Weaver, K.M. (2002)."Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: a multi-country analysis", Entrepreneurship Theory and Practice. Vol. 26, pp.71-94

  Kuratko, D. F. & Hodgetts, R. M. (2001) “Entrepreneurship: a contemporary approach “, Vol. 1, 5th edition.

  Lee, T.S. & Tsai, H.J. (2005).”The effects of business operation mode on market orientation, learning orientation and innovativeness”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105 No. 3, pp. 325-348

  Li, L., Tse, E.C. &Gu, B.Y., (2006). “The relationship between strategic planning and entrepreneurial business orientation, The Chinese Economy, Vol.39, No. 6, pp.70-82.

  Li, Y., Liu Y., & Zhao, Y. (2006). The Role of Market and Entrepreneurship Orientation and Internal Control in the New Product Development Activities of Chinese firm. Journal of Industrial Marketing Management. 35:3.336-347.

  Lumpkin, G. T. & Dess, G.G. (1996)."Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance", Academy of Management Review, Vol. 21, No. 1, 135-172

  Lumpkin, G. T. & Dess, G.G. (2001)."Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: the moderating role of environment and industry life cycle", Journal of Business Venturing, Vol. 16, No. 5, p429, 23p

  McPherson, Gray (2003)."Social Innovation Through Entrepreneurial Activity". Canadian Center For Social Entrepreneurship, CCSE Report.

  McCarthy, B., (2000).”The cult of risk taking and social learning: a study of Irish entrepreneurs”, Management Decision, Vol.38, No.8, pp.563-574.

  Miller, D.(1983). "The correlate of entrepreneurship in three types of firms", Management Science, Vol.29, No.7, pp. 770-791

  Nadli, L.; Nordqvist, M.; Sjoberg, K. & Wiklund, J. (2007). “Entrepreneurial orientation, risk taking and performance in family firms”, Family Business Review.Vol.20, No.1, pp.33-47

  Okpara, J. (2009). Entrepreneurial Orientation and Export Performance: Evidence from an Emergent Economy. College of Business, Bloomsburg University.

  Parker, S.C. (2005). Learning about the Unknown: How Fast Do Entrepreneurs   Adjust their Beliefs? U.K: University of Durham.

  Pownall, I. & Lawson, V., (2005). “A regional entrepreneurial orientation model for a northern English towns “, Journal of Enterprising Culture, Vol. 13, No.4, pp.295-331

  Prokopenko, J. & Pavlin, I., (1991). “Entrepreneurship development in pullice enterprises ", International Labor Organization, p.16

  Richard, O.C.; Barnett, T.; Dwyer, S. & Chadwick, K. (2004)."Cultural diversity in management, firm performance, and the moderating role of entrepreneurial orientation dimensions", Academy of Management Journal, Vol. 47, No.2, 255-266

  Smith, K.; Frrier, W. & Grimm, C. (2001). “King of the hill: dethroning the industry leather’, Academy of Management Executive, 59-70

  Stevenson, H.H. &Jarillo, J.C., (1990). “A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management, Strategic Management Journal, Vol.15, pp. 521-536

  Stoner, A. F., Freeman, R. E., &Gilbert, D.A.,(1995). “Management”, Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall.

  Thompson,J.,Geoff, A.&Pavlin,I.(2000).”Social entrepreneurship: a new look at the people and the potential”, Management Decision, Vol.38, No.5,pp.154-170

  Thompson, J. (1999). “The word of entrepreneur: a new perspective, Journal of the Workplace Learning: Employee Counseling Today, Vol.11, No.6, pp.2-3

  Vakola, M. and Rezgui, Y. (2000), “The role of evaluation in business process re-engineering: two case studies in the construction industry”, Knowledge and Process Management, Vol. 7, No. 4, pp. 207-16.

  Venkataraman, S.(1997). “The distinctive domain of entrepreneurship research" . Greenwich: JAI Press.

  Wen, C.; Chen, T. and Yang J. (2004),” Technocrats, entrepreneurship, and the development of e-commerce as an industry: Evidence from the APEC economies”, NCSB 2004 Conference, 13th Nordic Conference on Small Business Research

  Wiklund, J., & Shepherd, D. )2004(. Entrepreneurial Orientation and Small Business performance: A Confiyvrtional Approac", Center for Entrepreneurship and Business Creation. Stockholm School of Economics, Sweden.

  Wiklund, J.& Shepherd, D., (2003). “Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation and the performance of SME’s, Strategic Management Journal, Vol.24, pp.1307-1314.

  Wiklund, J. (1999). "Small firm growth and performance: entrepreneurship and beyond” , Doctoral thesis, Jonkoping International Business School, Sweden.

  Zahra, S., Jennings, D.F., &Kuratko, D.F., (1999). “The antecedents and consequences of firm- level entrepreneurship: the state of the field”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.24, No.2, pp.542-558

  Zhao, F., (2005). “Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation” , International Journal of Entrepreneurial Behavior& Research, Vol.11, No.1, pp. 25-41

  Zhao, F. (2001), “Managing innovation and quality of collaborative R&D”, Proceedings of 5th, International & 8th National Research Conference, Melbourne

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان)

  چکیده ....................................................................................................................................... 1

  فصل اول

  1-1- مقدمه ............................................................................................................................... 2

  1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی ............................................................................................... 3

  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ................................................................................................ 4

  1-4- اهداف پژوهش ................................................................................................................. 5

  1-5- فرضیات پژوهش .............................................................................................................. 6

  1-6- کاربرد نتایج پژوهش ......................................................................................................... 6

  1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش ...................................................................................... 7

  1-8- تعریف عملیاتی واژه های پژوهش ...................................................................................... 8

  فصل دوم

  2-1- مقدمه ............................................................................................................................... 10

  2-2- کارآفرینی ......................................................................................................................... 11

  2-2-1- تاریخچه کارآفرینی ....................................................................................................... 11

  2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ........................................................................................... 12

  2-2-3- توسعه کارآفرینی ........................................................................................................... 15

  2-2-4- کارآفرینی در مقابل مدیریت ........................................................................................... 16

  2-2-5-  کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ............................................................................. 17

  2-2-6- کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی ..................................................................................... 18

  2-2-7- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان ................................................................................. 19

  2-2-8- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت .......................................................................... 20

  2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفرینی ................................................................................................ 23

  2-2-10- انواع کارآفرینی ........................................................................................................... 24

  2-2-11- نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی................................................................................ 27

  2-2-12- کارآفرینی شرکتی ........................................................................................................ 28

  2-2-13-  آموزش کارآفرینی ...................................................................................................... 29

  2-2-14- نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی ............................................................................. 30

  2-2-15- ویژگی سازمان کارآفرین .............................................................................................. 31

  2-3- گرایش به کارآفرینی .......................................................................................................... 32

  2-3-1- ابعاد گرایش به کارآفرینی................................................................................................ 36

   2-4 گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها........................................................................................ 52

  2-4-1- تعاونی ها در ایران......................................................................................................... 52

  2-4-2- عملکرد کسب و کار ..................................................................................................... 53

  2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE  ....................................................................................... 54

  2-5- مطالعات پیشین ................................................................................................................. 56

  2-5-1- مطالعات داخلی............................................................................................................. 56

  2-5-2- مطالعات خارجی .......................................................................................................... 58

  فصل سوم

  3-1- مقدمه................................................................................................................................ 61

  3-2- روش تحقیق ..................................................................................................................... 62

  3-3- متغیرها و چارچوب مفهومی پژوهش................................................................................... 62

  3-3-1- متغیر پیش بین .............................................................................................................. 62

  3-3-2- متغیر ملاک ................................................................................................................... 62

  3-3-3- چارچوب مفهومی پژوهش ............................................................................................. 63

  3-4- جامعه آماری ..................................................................................................................... 63

  3-5- روش و طرح نمونه گیری .................................................................................................. 64

  3-6- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ................................................................................... 64

  3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ................................................................................................... 66

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده ............................................ 66

  3-8-1- آمار توصیفی ................................................................................................................. 67

  3-8-2- آمار استنباطی ................................................................................................................ 67

  3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)........................................................................ 67

  3-8-2-2- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ................................................................................ 67

  3-8-2-3- آزمون رگرسیون خطی ............................................................................................... 68

  3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­ای ................................................................................................. 68

  3-8-2-5-  آزمون برابری واریانس­ها (لوین)................................................................................. 68

  3-8-2-6- آزمون برابری میانگین دو جامعه مستقل (t-test)........................................................... 68

  3-8-2-7- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی (آنوا) ...................................................................... 68

  3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با میانگین نامساوی .................................................. 68

  3-8-2-9- آزمون کای- دو ........................................................................................................ 69

  3-9 خلاصه................................................................................................................................ 69

  فصل چهارم

  4-1- مقدمه................................................................................................................................ 70

  4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ......................................................................................... 71

  4-2-1- جنسیت ........................................................................................................................ 71

  4-2-2- سطح تحصیلات ............................................................................................................ 72

  4-2-3- سابقه کار ...................................................................................................................... 73

  4-2-4- سن .............................................................................................................................. 74

  4-2-5- تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید ............................................................................ 75

  4-2-6- میانگین نمرات ابعاد کارآفرینی فردی .............................................................................. 76

  4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ......................................................................................... 77

  4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری ............................................................................. 77

  4-3-2- آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ..................................................... 77

  4-3-2-1- آزمون فرصیه فرعی اول ............................................................................................. 77

  4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم  ........................................................................................... 78

  4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ............................................................................................ 78

  4-3-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم ......................................................................................... 79

  4-3-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم  ......................................................................................... 79

  4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم .......................................................................................... 90

  4-3-2-7- آزمون فرضیه فرعی هفتم ........................................................................................... 80

  4-3-2-8- آزمون فرضیه فرعی هشتم .......................................................................................... 81

  4-3-2-9- آزمون فرضیه اصلی  .................................................................................................. 81

  4-3-3- آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی ساده ............................................................ 82

  4-3-3-1- مفروضات رگرسیون خطی ......................................................................................... 82

  4-3-4- آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ................................................................................ 83

  4-3-4-1- مفروضات رگرسیون چندگانه  .................................................................................... 83

  4-3-4-2- رگرسیون چندگانه گام به گام ...................................................................................... 85

  4-3-5- سایر یافته ها ................................................................................................................. 86

  4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­ای ................................................................................................. 86

  4-3-5-2- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت ........................................................... 87

  4-3-5-3- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات ............................................... 88

  4-3-5-4- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاری ...................................................... 91

  4-3-5-5- بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن ................................................................. 91

  4-3-5-6- بررسی دارا بودن توزیع یکنواخت متغیرهای جمعیت شناختی ........................................ 93

  4-4 خلاصه ............................................................................................................................... 93

  فصل پنجم

  5-1- مقدمه ............................................................................................................................... 94

  5-2- خلاصه­ی فصول قبل ......................................................................................................... 95

  5-3- نتایج حاصل از یافته های تحقیق.......................................................................................... 95

  5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ........................................................................................ 95

  5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ........................................................................................ 96

  5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ....................................................................................... 96

  5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم .................................................................................... 96

  5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ...................................................................................... 96

  5-3-6-  نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ..................................................................................... 97

  5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم ....................................................................................... 97

  5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم ..................................................................................... 97

  5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه اصلی .............................................................................................. 97

  5-3-10- نتایج حاصل از سایر یافته های پژوهش ......................................................................... 98

  5-3-11- بحث و بررسی نتایج حاصله ........................................................................................ 98

  5-4- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ............................................................................... 100

  5-5- موانع و محدودیت های پژوهش ........................................................................................ 100

  5-6- پیشنهاد به سایر محققان ..................................................................................................... 101

  پیوست ها .................................................................................................................................. 102

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی................................................................................................................................ 130

  منابع انگلیسی.............................................................................................................................. 132

  چکیده انگلیسی .......................................................................................................................... 136تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکت ها (مطالعه موردی: شرکتهای تعاونی شهر اصفهان)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس