پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

مشخص نشده
132
861 KB
29341
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۱۷,۱۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

  مدیریت دولتی گرایش مالی

  تابستان  1391

  چکیده

  امروزه، تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند. قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازمانی خود همانند سایر سازمان ها از تشکل و سرمایه انسانی بهترین استفاده را باید ببرد تا خدمات رسانی مناسبی در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنین مساله حائز اهمیتی هدف اصلی پژوهش حاضر به بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد که سه عنصر ساختاری، رابطه ای و شناختی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه پرسنل و کارمندان شاغل غیر آموزشی در سازمان آموزش و پرورش قم در بهار سال 1391 تشکیل می دهند که با استفاده از جدول مورگان 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته) استفاده گردید و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که بطور کلی بین بهسازی نیروی انسانی و هر سه بعد سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در پایان نیز پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش برای بهبود عملکرد سازمان آموزش و پرورش قم به همراه  محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای محققین آینده ارائه شدند.

  واژه های کلیدی: بهسازی نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی، عنصر ساختاری، عنصر رابطه ای، عنصر شناختی، آموزش و پرورش.

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  1-1) مقدمه پژوهش

  امروزه، تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند، چه توجه به اصل تعلیم و تربیت و تلاش در راه آن می تواند امر توسعه را پیش ببرد و با مسیر جهان هماهنگ کند.

  واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است، به‌طوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. در بهره گیری از نیروهای سازمانی سرمایه اجتماعی نیز ابزار دیگری است که علاوه بر بهسازی نیروی انسانی می توان از آن در سازمان ها همچون آموزش و پرورش سود برد. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت تحقیق، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

  1-2) بیان مساله پژوهش

  در گذشته، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند، در سایه چنین دیدگاهی این کشورها از طرق مختلف و با متوسل شدن به راه های گوناگون به کسب سرمایه می پرداختند. امروزه روشن شده که تزریق مقادیر زیادی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوما تسریع روند رشد و توسعه این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان ها و نهادهای سازمانی کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه بکار گیرند.همچنین در گذشته چنین گمان می رفت که زمان آموختن با زمان کارکردن و زندگی کردن از هم جدا هستند و بنابراین برای آنها آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده می شد. بر این گمان انسان برای زمانی می آموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند می پردازد و زمانی که کار و زندگی آغاز می شود، دیگر برای آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود ندارد. این اندیشه اکنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده است. همه مردم برای همه وقت باید به آموختن بپردازند و از تازه های دانش بشری خود را تازه سازند و با نیرو و آگاهی بیشتر زندگی سودمند را دنبال کنند. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است(جلیل وند، 1388).

  امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. لذا، همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان، صنعتی تا در حال توسعه پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی دانسته و برای همگانی، سراسری و اجباری کردن آن تعهدات سنگین در قانون های اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و بودجه عمرانی کشور را به این مهم اختصاص می دهند(صافی، 1385). طبیعی است که آموزش و پرورش را محل تولید انسان های سازنده جامعه دانسته شود. برای اینکه در انجام چنین هدفی آموزش و پرورش موفق باشد خود باید دارای نیروهی توانمندی باشد. از طرفی دیگر، رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است(شریعتمداری، 1383).

  سرمایه اجتماعى، منبع مهمى براى افراد است و مى تواند بر توانایى کنش آنها و کیفیت مشهود زندگیشان بسیار تأثیرگذار باشد. هر چه سرمایه اجتماعى یک سیستم اجتماعى بالاتر باشد، موجب پایین آمدن هزینه هاى مربوط به این تعاملات رسمى می گردد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که هماهنگى بین اعضاى سیستم هاى اجتماعى بر اساس هنجارهاى غیررسمى در حال تبدیل شدن به یک بحث مهم در جوامع پیشرفته است و به تدریج در حال پیداکردن جایگاههاى مهمتر، در الگوهاى اقتصادى نوین می باشد(قلیچ لی، غلامزاده و ایمانى پور،1384). سرمایه اجتماعى، دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گسترده اى دارد و از ملاحظات نظرى، تاریخى و فلسفى در رشته هاى مختلف علوم اجتماعى و روش شناختى مرتبط با کارهاى میدانى گرفته تا ایجاد شاخص هاى مناسب براى شرایط مختلف، مشکلات حوز ههاى گوناگون همچون بهداشت خانواده، آموزش، سیاستگذارى، سازمانهاى  غیردولتى، تصمیم گیرى هاى جمعى، تامین اجتماعى و نیز طیف وسیعى از شرایط تجربى که مى توان به مطالعه سرمایه اجتماعى در آن پرداخت؛ یعنى شهر و روستا و کشورهاى مختلف را دربر مى گیرد(علوی، 1380). در اینکه سرمایه انسانی در موفقیت یک سازمان و یک ملت اهمیتى استراتژیک دارد تردیدى نیست، ولى این سرمایه زمانى از اولویت بالاترى برخوردار است که منسجم و یکپارچه شود و این یکپارچگى در سایه همبستگى، همکارى، تعاون و اعتماد متقابل به وجود مى آید و در این صورت است که سرمایه انسانى به سرمایه اجتماعى مبدل می شود و این سرمایه است که موجب هم افزایى می شود. درغیر این صورت، سرمایه هاى انسانى حتى اگر در سازمان و یا در کشور ماندگار شوند و فرار نکنند ایجاد هم افزایی منفى می نمایند(میرسپاسی، 1383).

   ناهاپیت و گوشال (Nahapiet & Ghoshal) در یک تقسیم بندی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی در سه طبقه جای می گیرند که عبارتند از: ساختاری، رابطه ای و شناختی. عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبکه ای بین افراد؛ پیکربندی شبکه ای؛ و سازمان مناسب. عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها وسیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است. مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، وحکایات مشترک. عنصر رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد بایکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه عبارتند از: اعتماد؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت(قلیچ لی و مشبکی، 1385).با توجه به مطالب و موارد فوق قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازمانی خود همانند سایر سازمان ها از تشکل و سرمایه انسانی بهترین استفاده را باید ببرد تا خدمات رسانی مناسبی در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنین مساله حائز اهمیتی پژوهش حاضر به "بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم" می پردازد.

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

  وجود تغییرات سریع در شرایط رقابتی سازمانها در عصر حاضر ایجاب می کند تا سازمان های موجود کشور(خصوصی و دولتی) به سمتی پیش بروند که تا حد امکان عملکرد قابل قبولی داشته باشند. منابع انسانی نوعی دارایی نامشهود هستند که می توانند از طریق افزایش توانایی سازمان بری مواجهه با محیط پرمتلاطم امروزی، منجر به ایجاد ارزش هایی برای سازمان شوند و مساله ای که امروزه باید به آن توجه جدی کرد این است که منابع سرمایه ای انسانی در صورتی که مورد توجه قرار نگیرند، به عبارتی خوب پرورش و هدایت نشوند از دست می روند و توجه به این سرمایه حیاتی هم از نظر تناسب رابطه دوطرفه فرد و سازمان و هم از جنبه وفادارنگه داشتن کارکنان بسیار ضروری است. بطور خلاصه کارکنان سازمان و سرمایه اجتماعی سازمان شاخص سنجش برتری آن سازمان با دیگر سازمان ها هستند.

  آموزش و پرورش نیز سازمانی است که از نظر عملکردی خدماتی محسوب شده و سازمان هایی که خروجی آنها را خدمات تشکیل می دهند نیروی انسانی عامل اصلی و مبنای موفقیت یا عدم موفقیت محسوب می شود و این نکته مورد قبول بسیاری از محققان بوده و در مطالعات زیادی نشان داده شده است. در جامعه امروزی کشور که تغییرات چندی بر جامعه تاثیرگذار واقع شده همچون تحولات حوزه اقتصادی مسئولیت ها و وظایف سازمان هایی همچون سازمان آموزش و پرورش که ابزارهای کمکی دولت در تحقق اهداف کلان جامعه محسوب می شوند، بیش از پیش نمود پیدا کرده و این سازمان نیز در استفاده از منابع خود در انجام رسالت سازمانی اش باید بطور مناسب عمل کند. با توجه به این موارد توجه به بهسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش و رابطه آن با سرمایه اجتماعی موجود در سازمان فوق حائز اهمیت بوده و محقق با تشخیص ضرورت مساله این موضوع را برای پژوهش و بررسی انتخاب نمود.

  1-4) اهداف پژوهش:

  همانطور که در بیان مساله توضیح داده شد هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد و اهداف پژوهش حاضر بر این اساس تدوین شدند. بطور کلی تحقیق حاضر متناظر با فرضیه ها دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد که عبارتند از:

  تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

  تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

  تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری رابطه ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

  تعیین رابطه بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

  1-5) فرضیه های پژوهش

  در پژوهش حاضر با توجه به بیان مساله مطرح شده و تقسیم بندی سرمایه اجتماعی به سه عنصر ساختاری، رابطه ای و شناختی یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به صورت زیر بیان می شود.

  فرضیه اصلی: بین بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.

  فرضیه فرعی اول: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری ساختاری سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.

  فرضیه فرعی دوم: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصری رابطه ای سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.

  فرضیه فرعی سوم: بین بهسازی نیروی انسانی و عنصر شناختی سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم رابطه مثبت وجود دارد.


  Abstract

  Nowadays, almost all peoples that are adherent to reform and development, in the world starts from education. Surely education must use best of organization and human capital to service suitable in society. With such this significant issue the aim of present research is investigation of relation between reform of human force and social capital in education of Qom that checked in three elements of structural, relational and recognition.

  This research from aim is useable and in measurement and definitive method. This statistical society is all education staff in education organization in spring 1391 that according to Morgan table 162 people selected as sample. In collecting data of research we used of two methods of library and field (questionnaire tools researcher produced) and data are analyzed by SPSS software. Findings show that there are meaningful relationship between reform of human force and each three aspects of social capital. Finally suggests from research findings toward recovery of operation of education organization with limitations of research and suggests for future researchers presented.

  Keywords: reform of human force, social capital, structural element, relational element, recognition element, education

  منابع و مآخذ

  ایمان، محمدتقی.؛ مرادی، گل مراد. و حسینی رودبارکی، سکینه.(1387). بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان غیربومی دانشگاههای تهران و شیراز، نشریه رفاه اجتماعی، شماره 30-31.

  جلیل وند، محمدامین. (1388).ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه، مدت(ماهنامه دانشگاه تهران)، شماره 72.

  حسن زاده ثمرین، تورج. و مقیمی، سید محمد.(1389). اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3.

  دراکر، پیتر.(1999).چالش های مدیریت در سده 21، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: نشر فرا.

  سخی احسانی، غلام.(1388).آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانها، قابل دسترس در:

  http://www.armans.info/2008/07/22/2517.html

  سعادت، رحمان.(1387). برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 4.

  سوری، علی. و مهرگان، نادر.(1386). نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42.

  سیدجوادین، رضا.(1381).مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: انتشارات نگاه دانش.

  صافی، احمد.(1385).مسایل آموزش و پرورش ایران و راههای کاهش آنها، نشر ویرایش.

  شارع پور، محمود.؛ آزادار مکی، تقی. و عسگری، علی.(1388). بررسی رابط سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 10، شماره 1.

  شریعتمداری، مهدی.(1383).ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه در هزاره سوم، فصلنامه علمی خرد، شماره 9، سال پنجم.

  عبداللهی، محمد. و موسوی، میرطاهر.(1386). سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.

  عباس زاده، محمد. و مقتدایی، لیلا.(1388). بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 10، شماره 1.

  علوی، بابک.(1379). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، مجله تدبیر، شماره 15.

  غلامزاده، داریوش. و میرسپاسی، ناصر.(1383). پرورش منابع انسانی مفهوم شناسی، اهداف، نقش ها و الگوها، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

  فرقانی، علی. و حق بین، اشکان.(1388). ارزیابی نقش فرهنگ و سرمایه اجتماعی در نظام توسعه علم و فناوری کشور، رشد فناوری (فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد)، شماره 20.

  قلیچ لی، بهروز. و مشبکی، اصغر.(1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان، فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75.

  قلیچ لى، بهروز؛ غلامزاده، داریوش؛ ایمانى پور، محسن.(1384).مدل اندازه گیرى و گزارش دهى سرمایه فکرى سازمان ها، سومین کنفرانس بین المللى مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف.

  کارکنان نصرآبادی، محمد.(۱۳۸۶). بررسی نگرش شهروندان در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری در سفیدشهر، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

  کلمن، جیمز.(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

  مطلق، محمد اسماعیل.؛ نصرالله پورشیروانی، سید داود.؛ ملکی، محمدرضا.؛ توفیقی، شهرام.؛ کبیر، محمدجواد. و جعفری، ناهید.(1390). بررسی سطح آموزش مدیریتی و عمومی مدیران و کارشناسان مسئول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 89، دوفصلنامه گام های توسعه در آموزش پزشکی، شماره 16.

  معمارزاده، غلامرضا.؛ عطایی، محمد. و اکبری، احمد.(1388). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 3.

  منفرد، نوذر. و زمانی، غلامحسین.(1384). ارزیابی برنامه های بهسازی منابع انسانی در سازمان های جهاد کشاورزی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره ششم.

  میرکمالی، م.(1377). آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی سازمان، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره 17.

  نوه ابراهیم، عبدالرحیم. و پورکریمی، جواد.(1388).ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی،

  ورعی، شکوه.(1384). بررسی انواع برنامه های بهسازی نیروی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و مقایسه آنها با استانداردهای آموزشی بیمارستانها، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 5،  پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی).

  Adler, P. & Krwon, S. (2002). Social capital: Prospects for a new concept, Academy of Management Review, Vol. 27, No 1.

  Boisot, M.(1995). Information space: A framework for learning in organizations, Institutions and Culture, London: Rout ledge.

  Bonits, N. (2001). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: Framing and advancing the state of the field, Idea Group Publishing.

  Burt, R. S. (1992). Structural holes: The social structure of competition, Cambridge, MA: Harvard University Press.

  Chen, J.; Zhu, Z. & Xie, H. Y. (2004). Measuring intellectual capital: A new model and empirical study, Journal of Intellectual Capital, vol. 5, No. 1.

  Cohen, D. & Prusak, L. (2001). In good company –how social capital makes organizations work, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

  Francis, P. (2002).Social capital at world bank: strategic and operational implication of the concept, Social development strategy, World Bank.

  Lock Lee, L. (2005). Knowledge Management Tool and Techniques, Elsevier Butterworth Heinemann.

  Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, Academy of Management Review, vol. 23, No. 2.

  Putnam, R. D.(1995). Bowling alone: Americas declining social capital, Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1.

  Rothwell, W.(1983). The life cycles of HRD departments, Training and Development Journal, Vol. 37.

  Stone, W. (2001). Measuring social capital, toward a theoretically informed measuring framework for researching social capital in family and community life, Australian Institute of Family Studies, Research Paper No, 24.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

  پیشگفتار........................................................................................................ 1

  چکیده........................................................................................................... 2

  فصل اول : کلیات پژوهش

  1-1) مقدمه.................................................................................................... 4

  1-2) بیان مساله............................................................................................... 4

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................... 7

  1-4) اهداف پژوهش....................................................................................... 8

  1-5) سوالات پژوهش..................................................................................... 9

  1-6) فرضیه های پژوهش ................................................................................ 9

  1-7) قلمرو پژوهش....................................................................................... 10

  1-7-1) قلمرو موضوعی................................................................................. 10

  1-7-2) قلمرو مکانی..................................................................................... 10

  1-7-3) قلمرو زمانی...................................................................................... 10

  1-8) کاربرد نتایج پژوهش............................................................................. 11

  1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات.................................................................. 11

  خلاصه........................................................................................................ 12

  فصل دوم: ادبیات موضوع پژوهش

  2-1) مقدمه.................................................................................................. 14

  2-2) بخش اول: بهسازی نیروی انسانی ............................................................ 15

  2-2-1) مفهوم بهسازی.................................................................................. 15

  2-2-2) اهداف بهسازی................................................................................. 16

  2-3) بخش دوم: آموزش .............................................................................. 17

  2-3-1) تعریف آموزش................................................................................. 17

  2-3-2) روشها و فنون آموزش کارکنان........................................................... 18

  2-3-3) آموزش های ضمن خدمت................................................................. 21

  2-3-4) نیازسنجی آموزشی ........................................................................... 22

  2-3-4-1) مفهوم نیاز.................................................................................... 22

  2-3-4-2) اهداف نیازسنجی.......................................................................... 23

  2-3-5) اهداف آموزش کارکنان.................................................................... 24

  2-3-6) آموزش اثربخش............................................................................... 25

  2-3-6-1) ویژگیهای یک آموزش اثربخش..................................................... 26

  2-3-6-2) نتایج و فواید آموزش اثربخش........................................................ 27

  2-3-7) عوامل ناکامی سازمانها در آموزش کارکنان ........................................ 28

  2-4) بخش سوم: توانمندی سازی کارکنان...................................................... 29

  2-4-1) مفهوم توانمندی سازی ...................................................................... 30

  2-4-2) تعاریف توانمندی سازی..................................................................... 32

  2-4-3) دلایل اجرای فرآیند توانمندی سازی در سازمانها................................... 33

  2-4-4) اصول توانمندی سازی کارکنان.......................................................... 34

  2-4-5) الزامات برنامه های توانمندی سازی در سازمان...................................... 35

  2-4-6) مزایای توانمندی سازی...................................................................... 36

  2-4)-7 مدیریت و توانمندی سازی کارکنان..................................................... 37

  2-4-8) دلایل مخالفت مدیران با فرآیند توانمندی سازی کارکنان                        39

  2-5) بخش چهارم: سرمایه اجتماعی................................................................ 39

  2-5-1) مفهوم سرمایه اجتماعی....................................................................... 40

  2-5-2) ابعاد سرمایه اجتماعی......................................................................... 41

  2-5-2-1) بعد ساختاری................................................................................ 42

  2-5-2-2) بعد شناختی.................................................................................. 43

  2-5-2-3) بعد رابطه ای................................................................................. 44

  2-5-3) سرمایه اجتماعی و انواع سرمایه های سازمانی........................................ 45

  2-5-3-1) مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها......................................... 46

  2-5-3-2) فواید و مزایای سرمایه اجتماعی برای سازمان ها................................. 47

  2-6) بخش پنجم:  پیشینه تحقیق..................................................................... 48

  2-6-1) مطالعات داخلی................................................................................ 48

  2-6-2) مطالعات خارجی.............................................................................. 54

  خلاصه........................................................................................................ 55

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1) مقدمه.................................................................................................. 57

  3-2) نوع پژوهش.......................................................................................... 57

  3-3)  جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری................................................. 57

  3-4) روش جمع آوری داده ها....................................................................... 58

  3-5) ابزار جمع آوری داده ها......................................................................... 58

  3-5-1) اجزای پرسشنامه................................................................................ 59

  3-5-2) روایی پرسشنامه................................................................................. 60

  3-5-3)  پایایی آزمون................................................................................... 60

  3-5-4)  روش نمره گذاری در طیف لیکرت.................................................... 61

  3-6 ) متغیرهای تحقیق................................................................................... 62

  3-7)  روشها و آزمون های آماری................................................................... 62

  خلاصه........................................................................................................ 63

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه........................................................................................................... 66

  4-1) بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی کارکنان              66

  4-1-1) جنسیت............................................................................................ 66

  4-1-2) سن................................................................................................. 67

  4-1-3) تحصیلات........................................................................................ 67

  4-1-4) رشته تحصیلی................................................................................... 68

  4-1-5) سابقه کار......................................................................................... 68

  4-2) آزمون فرضیات پژوهش......................................................................... 69

  4-2-1) فرضیه اصلی..................................................................................... 70

  4-2-2) فرضیه فرعی اول................................................................................ 71

  4-2-3) فرضیه فرعی دوم............................................................................... 72

  4-2-4) فرضیه فرعی سوم.............................................................................. 73

  4-3) یافته های جانبی پژوهش........................................................................ 74

  4-3-1) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت.................................. 74

  4-3-2) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها................................. 75

  4-3-3) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آنها                         76

  4-3-4) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار آنها......................... 78

  4-3-5) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصیلی آنها                    79

  4-3-6) رتبه بندی سوالات پرسشنامه............................................................... 80

  خلاصه........................................................................................................ 82

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه........................................................................................................... 84

  5-1) خلاصه و نتیجه گیری............................................................................ 84

  5-1-1) یافته ها از خصوصیات عمومی پاسخ دهندگان...................................... 85

  5-1-2) نتایج آزمون های آماری پژوهش......................................................... 86

  5-1-3) یافته های جانبی................................................................................ 88

  5-1-4) مقایسه یافته ها با مطالعات پیشین......................................................... 90

  5-2) محدودیت های تحقیق........................................................................... 91

  5-3) پیشنهادها............................................................................................. 92

  5-3-1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش............................................................. 92

  5-3-2) توصیه هایی برای محققین آینده.......................................................... 95

  خلاصه........................................................................................................ 95

  پیوست ها .................................................................................................... 96

  منابع و ماخذ............................................................................................... 113

  چکیده انگلیسی ............................................................................................118تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس