پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

مشخص نشده
248
504 KB
29289
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۳۲,۲۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

  چکیده

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته مدیریت اجرایی

  اردیبهشت1391

  همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژههای عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام  با استفاده از نظر خبرگانسنجیده شده وبا استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با استفاده از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.

   

   

  واژه‌های کلیدی:

   

  نظام فنی واجرایی،مدیریت پروژه،پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری،اسناد،معیارها وضوابط فنی.

  فصل 1
  کلیات تحقیق

  -1-مقدمه

  نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد. نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرآیندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .

  از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر  مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاههای اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .

  عده دیگری ازصاحبنظران هم در بحث راجع به این مشکل بر موضوع اصرار دولت برای اجرا و نظارت بر تمامی طرحها انگشت میگذارند و میگویند که امروزه در اقتصاد جهانی این موضوع ثابت شده که همه دولتها نمیتوانند مجریان خوبی برای اجرای طرح ها یا پروژه ها باشند و ضعف های نهفته در سیستم دولتی عملاً زمان اجرای پروژ ه ها را افزایش میدهد. از سوی دیگر ، چون مقامات دولتی در هنگام برنامه ریزی یا اجرای طرحها به منابع دولتی متکی هستند لذا به راهکارهای صرفه جویی و ارزان سازی پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها میشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کیفیت را نادیده می انگارند و نتیجه همه اینگونه عملکردها است که بالاترین مقامات اجرائی و مسئولاندست اندر کار پروژ ه های عمرانی نیز دست به انتقاد و گلایه میزنند و در این شرایط  بهترین واکنش آنان همان است که به جای رسیدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصمیم بگیرند که تمامی افکار و توجیهات و برنامه ها و عملیات گذشته را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند . حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم لازم به یادآوری است که در این بازنگری ، از توانائیهای مادی و معنوی نهفته در بخش خصوصی غفلت نورزند و از الگوهای موفق در این زمینه پیروی کنند .

  علاوه بر آن در مورد مشاوران و پیمانکاران دولت بعنوان کارفرمای بزرگ و اصلی طرحهای عمرانی و طرف قرارداد با مشاوران و پیمانکاران طبق یک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پیمان و شرایط عمومی پیمان و دیگر اسناد قراردادی دیده می شود ، حق سلطه و اقتداری خاص برای خود قائل می باشد . این روحیه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعی در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذیری طرف مقابل نیز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگی نتوانند تمام ظرفیتهای خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمایه و مدیریت دولتی که از ملزومات صددرصد ضروری برای انجام یک پروژه عمرانی هستند بسیار پر رنگتر از نقش آفرینی واقعی سازندگان توانمند بخش خصوصی بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثیر و نقش مدیریت طراحی و اجرا یعنی مدیران شرکتهای مشاوره و پیمانکاری که اساسی ترین زحمات را متقبل و همچنین بالاترین ریسکها را متقبل میشوند و نقش اساسی در به بار نشستن طرح و تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده میشود .

  باهدف بیان این واقعیت که ساختار قراردادهای دولتی برای طرح های عمرانی و صنعتی و به تبع آن نحوه برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ومانند آن باید به طور ریشه ای دگرگون شوند و تغییرات اصلاحی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این تحقیق سعی شده نارسایی ها و اشکالات نظام موجودبررسی وراهکارهائی جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد شود.

  1-2-فرایند تهیه تحقیق

  به منظور بررسی تحقیقات قبلی وتدوین پیشینه، بایستی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند ودر این رابطه مراحل زیر انجام شده است:

  1-2-1-مشخص کردن کلید واژه هایمرتبط با موضوع تحقیق.

  1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب ومقالات علمی.

  1-2-3-حذف منابع نامربوط.

  1-2-4-طبقه بندی منابع برحسب اهمیت.

  1-2-5-تهیه چکیده ویا خلاصه منابع.

  1-2-6-تهیه مطالب منتخب.

  1-2-7- چارچوب نظری تحقیق.

  چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند ویک شبکه منطقی          توسعه یافته ،توصیف یافته وکامل بین متغیرهائی است که از طریق فرایندهائی مانند ادبیات موضوع مصاحبه،مشاهده وپیشینه تحقیق مشخص شده اند واین متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط اند. در این مرحله مشخص می گردد که برای پیدا کردن راه حل های خوب جهت مساله ابتدا بایدمساله را خوب شناخت وسپس متغیرهائی راکهدر مساله نقش دارند را بررسی ومشخص نموده وبعداز شناسائی متغیر مناسب شبکه ارتباط بین متغیرها بررسی شود به نحوی که بتوان فرضیه های موجود را ایجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واین کارها در سه فاز قابل انجام می باشد:

  الف-مشخص کردن جنبه های گوناگون مساله ای که در پرسش های آغازین مطرح شده است.

  ب-طرح مساله تحقیق در چارچوب نظری موجود ویا ابداع چارچوب جدید.

  ج-آشکارسازی چارچوب نظری مساله تحقیق

   

  1-3-ضرورت واهمیت تحقیق

  هدف از استقرار نظام فنی واجرایی،اجرایی نمودن برنامه توسعه کشور وبرنامه ریزی بهتر در جهت اجرای پروژه های با کیفیت بالاتر ودر مدت زمان کمتر می باشد. در همین راستا از آن جا که به دلیل مسائل ومشکلات متعدد این موضوع دستخوش تغییر وتحولات جدی شده  وپروژه های عمرانی از نظر زمان،مدت اجرا وکیفیت دچار افت شدیدی هستند ونظام فنی واجرایی به عنوان رکن اصلی این پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری بایستی مورد نقد وتجزیه وتحلیل قرارگیرد. با شناسایی نقاط ضعف این نظام گام مهمی در جهت تحقق اهداف این نظام برداشته شود.

  1-4-اهداف تحقیق

  روند روزافزون اعلام نیاز دستگاههای اجرائی به ضوابط و معیارهای فنی در مراحل مختلف مطالعه ، طراحی و اجرا و تخصصی شدن امر تهیه ضوابط یاد شده ، لزوم توجه به رویکردهای زیر را طلب میکند :

  1-4-1-مدیریت امور فنی به منظور تحقق نظام فنی و اجرائی کشور با نگرش سیستمی.

  1-4-2-برون سپاری وظایف قابل واگذاری به واحدهای تخصصی با حفظ مسئولیت مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  1-4-3-اعمال مدیریت مشارکتی در امر تصویب سازی و تصمیم گیری در مدیریت امور فنی.

  1-4-4-مستندسازی تمام فرایندها و فعالیتهای امور فنی.

  با توجه به رویکردهای یاد شده در برنامه های چهارم وپنجم اهداف ذیل در این تحقیق مد نظر می باشد:

  الف -چگونگی اجرای نظام فنی واجرائی کشور وبررسی عملکرد عوامل ذیربط وتهیه بازخورد از عملکردها.

  ب-آسیب شناسی نظام فنی واجرائی  وبررسی ضرورت بازنگری در آئین نامه ها.

  ج-بررسی ضرورت ادغام نظام فنی واجرائی کشور ونظام مهندسی کنترل ساختمان.

  د-ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشور.

  ه- ارایه راهکارهای اصلاحی

  باتوجه به نکات ذکر شده در بالا این تحقیق پنج هدف عمده را در زمینه اجرای هر چه بهتر نظام فنی واجرائی کشور دنبال می نماید. ابتدا ضمن بررسی قوانین وضع شده توسط مراجع ذیربط واخذ نظر خبرگان دانشگاهی واجرائی کشور نقاط قوت وضعف این نظام را شناسائی کرده وسپس در صورت نیاز با بررسی همه جانبه موضوع راهکارهای اصولی را جهت اصلاح نظام ارائه خواهد نمود.

  1-5-سئوالات وفرضیات تحقیق

  1-5-1-فرضیات

  1-5-1-1-نظام فنی و اجرائی کشور ، یکی از زیربناهای رشد اقتصادی دانائی محور است .

  1-5-1-2-مدیریت امور فنی کشور، نیاز به تشکیلات هدفمند ، یکپارچه ، سیستمی و فرآیند دارد.

  1-5-2-سئوالات اصلی

  1-5-2- 1-هدف گذاری پیش بینی شده در اصول والزامات نظام فنی واجرایی کشور تا چه اندازه محقق شده است؟

  1-5-2-2-نظام فنی واجرایی  کشور ازچه نقاط قوت و اتکا وچه نقاط ضعفی  برخوردار بوده وبرای اصلاح نقاط ضعف چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

  1-5-3-سئوالات فرعی

  1-5-3-1- نظر به اینکه در بیشتر موارد اهداف و ویژگی های نظام فنی اجرائی جدید بصورت کلی و ایده آل گرا مطرح شده اند آیاضوابط لازم برای تحقق این اهداف بطور کامل تهیه و تدوین  واجرا شده اند؟

  1-5-3-2-آیا با ادغام نظام فنی واجرایی کشور ونظام مهندسی وکنترل ساختمان که ناظر به پروژههای بخش دولتی وخصوصی هسنتد وبا وجود تسری نظام فنی واجرایی 1385که به کلیه طرحهایسرمایه گذاری می توان به نتایج بهتری دست پیدا کرد؟

  1-6-روش تحقیق

  روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزار، وراههای معتبر نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی،1376-20)روش تحقیق در علوم رفتاری رامی توان با توجه به سه ملاک : نوع داده،هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی نمود.   با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق کمیتپذیرنیستند لذا تحقیقحاضر از نظر نوع داده در دسته تحقیقات کیفی قرار داشته وهمچنین بر اساس هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . لازم به ذکر است این تحقیق از نظر نحوه گرد آوری داده ها در زمره تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی قرار می گیرد.

  در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش توزیع پرسش نامه بسته در میان  صاحب نظران متخصص در حوزه پروژ ههای عمرانی کشور  استفاده شده و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارهای آماری تحلیل گردیده وسپس  با برخی از این افراد که تجربه بیشتری در زمینه مورد بحث را داشتند مصاحبه بعمل آمده واز آنهاخواسته شده است که دید گاههای خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمایند ودر گام بعد این داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا وشناسایی نکات مهم وکلیدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته  ونتیجه اتخاذ چنین روشی دستیابی به دیدگاههای صاحبنظران در مورد موانع، مشکلات ومحدودیت های اجرای این نظام وارائه راهکارهای اصلاحی می باشد.

   

  1-7-جامعه آماری

  نمونه گیری یکی از مهمترین ارکان علم آمار است .یک نمونه باید طوری انتخاب شود که به اندازه کافی بزرگ ومتنوع بوده تا نتایج آن قابل اعتماد باشد. جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی .این اصطلاح در آمار ،گردآورده ای از اعداداست که این اعداد عبارتنداز اندازه های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهائی که آماج تحقیق را تشکیل می دهند.زمانی که بخواهیم موضوعی خاص را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم می توانیم به جای بررسی موضوع در بین تک تک اعضائ جامعه ،بدلیل در دسترس نبودن تمام اعضائ جامعه ، وقت گیر بودن،هزینه بر بودن و... موضوع را در تعداد محدودی از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفی انتخاب می شوند بررسی وبه کل جامعه تعمیم دهیم .در این تحقیق از بین خبرگان دانشگاهی واجرائی تعداد 29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه انتخاب شده اند.

  1-8-تعریف واژگان کلیدی

  1-8-1-نظام فنی واجرائی :مجموعه اصول،فرایندهاواسناد مربوط به مدیریت وبهره برداری طرح ها وپروژ های سرمایه گذاری است.

  1-8-2-مدیریت پروژه :کاربرد دانش،مهارت،ابزاروفنون در انجام فعالیت های پروژه به منظورتحقق نیازها وانتظارات عوامل ذینفع از پروژه یا افزایش سطح رضایت آنها می باشد.

  1-8-3-نقاط قوت وضعف:

  1-8-4-عوامل ذینفع: به اشخاص حقیقی وحقوقی گفته می شود که در عملکرد طرح های سرمایه گذاری منافعمشترک دارند.

  Abstract

  Every year a huge balk of the national investment is embodied in construction projects and the dependent industries. Herein, the most important issues are: the necessity of proper use of these investments, applying the technical principals and also the planning and production standards, using high quality building materials, employing trained expert personnel in all levels and also power consuming savings. The extended aspects of construction projects and the nature of their related programming, planning and administration activities and also the consequences of how they may be operated besides consuming the considerable amount of financial and non-financial national sources makes it necessary that the mentioned activities would be developed, adjusted and operated in an arranged way based on the technical principals. On this way, the former Management and Planning Organization was responsible to provide the Technical and Executive System (TES) of the country; to prepare the technical principals and criteria so that after a period of time it become the common language between executive organizations, consoler institutes, manufacturers and the other executive components. So, in 1385 TES was approved by government and announced for administration. This research tries to investigate the extend of achieving the basic predicted objectives of TES and also to determine its weaknesses and strength points by interviewing with some professions and by use of a questionnaire. After analyzing the data, it is concluded that TES has had the desirable performance in providing the documents and technical rules, but in providing and management area it has not been so efficient because of the ignorance of instructions and technical principals in practical section. Hence, these issues has caused the current condition in different aspects of TES and of course wasting the country resources.

  Keywords: Technical and Executive System (TES), Project management, Providing investment plans, Documents, Technical principals and criteria 

  مراجع:

  سازمان برنامه وبودجه،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور،1367

  سازمان برنامه وبودجه،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور،1375

  سازمان برنامه وبودجه،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی کشور،1385

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشور

  برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشور

  آییننامهتشخیصصلاحیتمشاورانسازمانمدیریتوبرنامهریزی کشور،1385

  آییننامهطبقهبندیوتشخیصصلاحیتپیمانکارانسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،1381

  آییننامهنحوهانتخابوارجاعکاربهمشاورانسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،1383

  شرایطعمومیوشرایطخصوصیپیمانسازمانبرنامهوبودجه

  موافقتنامهسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور 1381 ،پیوستها،شرایطعمومیوشرایطخصوصیپیمان

  آیین نامه استاندارد های اجرای طرح های عمرانی ،1352

  قانون محاسبات عمومی کشور

  وزارت مسکن وشهرسازی ،قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان 1375

  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،گزارش نظارتی طرح های عمرانی 1385-1388

  عباس نصر،جایگاه مشاور ومشاوره در نظام اجرایی کشور،مجله آموزه،شماره13،ص36

  مهندسین مشاور گذر راه، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ،تدوین ماتریس فعالیت ومسئولیت در سامانه پدید آوری ،1389

  منوچهر شیبانی اصل،مدارک وضوابط فنی ساختمان،مجله بنا،شماره8،دی1377،ص85

  طرح های عمرانی خواب خرگوشی،حرکت لاک پشتی،مجله توسعه،خرداد1380،ص30

  دکتر یحیی حسینعلی پور،افشین ابراهیمی،آسیب شناسی مدیریت پروژه های ساختمانی ایران،مجله نمایه،ص31

  مشکلاتی پیرامون رتبه بندی وتشخیص صلاحیت وطبقه بندی پیمانکاران،پیام آبادگران،شماره206،اردیبهشت1383

  آرش داور پناه،ناصر شکیبی،نگاهی به نظام فنی واجرایی کشور ،نمایه،ص45

  گفت وگو با آقای مهندس تفضلی معاون امور فنی سازمان مدیریت ،ارزیابی کیفیف پروژه های عمرانی،هفته نامه برنامه،سال پنجم،مرداد1385

  نظام فنی واجرایی کشور،سابقه،ویژگی ها ومبانی قانونی،مجله برنامه،شماره236

  عبدالله فتحی زاده،نظام فنی واجرایی طرح های عمرانی،آسیب شناسی وراهکارها،نشریه مجلس وپژوهش،شماره39،ص81

  جایگاه واقعی سازندگان در نظام فنی واجرایی کشور،مجله پیام آبادگران،بهمن واسفند1384،ص34

  نگاهی به نظام فنی واجرایی کشورانگلیس، مجله توسعه،آبان 1381،شماره193،ص16

  امام جمعه زاده ، محمد حامد سیستمهای مختلف اجرای پروژه و پیشنهاد نحوه انتخاب سیستم بهینه برای اجرای طرحهای عمرانی کشور ، پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، سازمان مدیریت صنعتی ، آبان 1378.

  شفاعت ، احمد، پژوهشی پیرامون ارزشیابی طرحهای عمرانی مهم مرکز آموزش مدیریت دولتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 1373.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر اقتصادکلان ، گزارش اقتصادی سالهای مختلف

  عاطفه جلالی،شهرام حلاج،بررسی وضعیت طرح های عمرانی وارایی معیارهای اولویت بندی بعنوان راهکار اصلی،گزارش انتشارات مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی،1389

  مجموعه مقالات اولین سمینار مهندسی ارزش ،دانشگاه امیر کبیر ،1380

  اشراقی ، بهمن ، آشنایی با روشهای نوین اجرایی طرحهای عمرانی ، نشریه مجلس و پژوهش مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، شماره 4، مهر وآبان 1372.

  معاون امور فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  مهندس تفضلی، نظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی کشور ،مجله بنا شماره4،ص24 الی38 ،مرداد1375

  دکتر قا لیبافان ،اجرا ونحوه اجرای طرحهای عمرانی ،مجله بنا ، شماره 7، دی76،ص12

  معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری،ماتریس مسئولیت درمدیریت ،1389

  احمد آل یاسین ،کالبدشکافیو آسیب شناسی مدیریت پروژه ،مجله بنا ،شماره31،ص45

  راهنمایاستفادهسیستمنظارتبرطرحهایعمرانی،دفترنظارتوارزیابیطرحها،مرداد1385

  راهنمایتهیهاطلاعاتنظارتیپروژههایاستانی،دفترنظارتبودجه،بهار1385

  آقایمهندسدولتشاهی،مبانینظریوجایگاهقانونیضوابطومعیارهایفنینظام،مجلهبرنامه،خرداد1385

  دکتر عباس آخوندی ، ضرورت ایجاد نظام ملی ساخت و ساز در کشور،روزنامه دنیای اقتصاد

  لطفی امیر،اصول مدیریت پروژه های عمرانی، نشر سیمای دانش1381

  شهرام حلاج نیشابوری،نگاهی به گزارش های نظارتی طرح های عمرانی ،انتشارات مرکز پژوهش های مجلس،1386

  زارعی منش امید ،آسیب شناسی طرح های عمرانی،مجله عمران شریف،شماره34،تابستان84

  شهرام حلاج،مشکلات حوزه قراردادها،پیمانکاری،مزایده ،مناقصات وبرخی راهکارها انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،،1389

  علی پناهی،ارزیابی ظرفیت وتوان پیمانکاری در نظام فنی واجرایی ،انتشارات مرکز پژوهش های مجلس،1389

  جبل عاملی محمدسعید،میر محمد صادقی علیرضا،روش بکار گیری مهندسی ارزش ،نشرفرات،1381

  معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری،طرح تهیه ماتریس مسئولیت وفعالیت در تهیه اسناد طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری،1389

  مجید شاملو،چالش ها وفرصت های شرکت های ایرانی در حوزه انرژی،

  مهندسین مشاور سنجش امکان طرح،معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری،تهیه الگوی مشارکت دستگاه های اجرایی وتشکل های حرفه ای در تهیه اسناد،1389

  سایت انجمن شرکت های ساختمانی ایران.

  سایت انجمن مهندسین مشاور معمار وشهرساز.

  سایت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،دفتر نظام فنی واجرایی

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

  فصل 1: کلیات

  1-1- مقدمه.............................................................................................................................2

  1-2-فرایند تهیه تحقیق.............................................................................................................4

  1-3- ضرورت واهمیت تحقیق.................................................................................................5

  1-4-اهداف تحقیق..................................................................................................................5

  1-5-سئوالات وفرضیات تحقیق...............................................................................................6

  1-6-روش تحقیق...................................................................................................................6

  1-7-جامعه آماری..................................................................................................................7

  1-8-تعریف واژگان کلیدی....................................................................................................7

  1-9-مراحل اجرای کار تحقیق...............................................................................................10

  فصل 2 :مروری برادبیات

  2-1-مقدمه.................................................................................................................................13

  2-2-مروری بر تاریخچه........................................................................................................16

  2-2-1-نظام فنی واجرایی سال1367.......................................................................................16

  2-2-2-نظام فنی واجرایی سال1375.......................................................................................16

  2-2-3-نظام فنی واجرایی سال1385.......................................................................................17

  2-3-اهمیت ولزوم وجود نظام فنی واجرایی............................................................................21

  2-4-جمع بندی ومقایسه سه نظام فنی واجرایی.......................................................................21   2-5-جایگاه قانونی نظام فنی واجرایی.....................................................................................24

  2-5-1-ماده 22و23 قانون برنامه وبودجه................................................................................24

  2-5-2-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی......................................................25

  2-5-3-نظام فنی واجرایی در قانون اساسی.............................................................................28

  2-5-4-قانون برنامه چهارم توسعه..........................................................................................33

  2-5-4-1-ماده31 قانون برنامه چهارم توسعه..........................................................................33

  2-5-4-2-ماده160 قانون برنامه چهارم توسعه........................................................................34

  2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه............................................................................................34

  2-6-نقش نظام فنی واجرایی کشور در تهیه واجرای برنامه عمرانی کشور........…..................35

  2-7-نظام فنی واجرایی در سایر کشورها..........................................................................36

  2-7-1-مدل متمرکز.......................................................................................................37

  2-7-2-مدل نیمه متمرکز................................................................................................37

  2-7-3-مدل غیر متمرکز.................................................................................................37

  2-7-3-1-قانون..................................................................................................................38

  2-7-3-2-مقررات..............................................................................................................38

  2-7-3-3-آیین نامه............................................................................................................39

  2-7-3-4-استاندارد.......................................................................................................39

  2-7-3-5-تفسیر.................................................................................................................39

  2-7-3-6-راهنما................................................................................................................39

  2-7-3-7-مشخصات فنی...................................................................................................40

  2-7-3-8-معیار..................................................................................................................40

  2-7-3-9-قواعد............................................................................................................40

  2-7-3-10-نظام اداری..................................................................................................40

  2-8-نظام فنی واجرایی درکشور انگلستان...........................................................................42

  2-8-1-ساختار نظام فنی واداری........................................................................................42

  2-8-2- سهم کارهای طراحی واجرای توام.......................................................................43

  2-8-3-فناوری اطلاعات..................................................................................................44

  2-9-لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی....................................................................44

  2-10-ذینفعان..................................................................................................................45

  2-10-1-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی...............................................................45

  2-10-2-دستگاه های اجرایی..........................................................................................46

  2 -10-3-جامعه مهندسی............................................................................................46

  2-10-4-پیمانکاران....................................................................................................47

  2-10-5-مشاورین..........................................................................................................47

  2-10-6-تامین کنندگان.............................................................................................47

  2-10-7-سازندگان....................................................................................................47

  2-10-8-سازمان های حرفه ای وتخصصی.................................................................47

  فصل 3:روش تحقیق

  3-1-مقدمه...............................................................................................................49

  3-2-روش تحقیق.....................................................................................................49

  3-3-جامعه آماری....................................................................................................49

  3-4-روش نمونه گیری............................................................................................50

  3-5-حجم نمونه......................................................................................................51

  3-6-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات................................................................51

  3-7-طراحی پرسش نامه..........................................................................................51

  3-8-روایی..................................................................................................................52

  3-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات......................................................................53

   

  فصل4:یافته های تحقیق و تفسیر آنها

  4-1-مقدمه.............................................................................................................55

  4-2-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها.............................55

  4-2-1-اصول ومبانی نظام فنی واجرایی..................................................................56

  4-2-2-سامانه مدیریت...........................................................................................57

  4-2-2-1-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی............................................57

  4-2-2-2-متغیر آموزش عوامل...............................................................................58

  4-2-2-3-متغیر احراز صلاحیت مجریان.................................................................59

  4-2-2-4-متغیر بیمه وتضامین صنفی.......................................................................60

  4-2-2-5-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش........................................…......61

  4-2-2-6-متغیرارزیابی عملکرد ومستندسازی.................................................…...62

  4-2-2-7-متغیر مشارکت تشکل ها...............................................................…....63

  4-2-2-8-جمع بندی متغیرهای سامانه مدیریت..............................................…....64

  4-2-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری.........................….....65

  4-2-3-1-متغیر پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها......................................…......65

  4-2-3-2-متغیر طراحی وتایید.......................................................................…....66

  4-2-3-3-متغیرتامین اعتبار وبودجه.....................................................................67

  4-2-3-4-متغیر ارجاع کار به عوامل....................................................................68

  4-2-3-5-متغیر قراردادها....................................................................................69

  4-2-3-6-متغیر اجرای پروژه ها...........................................................................70

  4-2-3-7-متغیر بهره برداری................................................................................71

  4-2-3-8-متغیر پاسخگوبودن عوامل ذینفع...........................................................72

  4-2-3-9-متغیر نظارت وارزیابی..........................................................................73

  4-2-3-9-جمع بندی متغیر های سامانهپدیدآوری پروژه ها..................................74

  2-2-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری..........75

  4-2-4-1-متغیرتحقق انتظارات در تهیه اسناد .......................................................75

  4-2-4-2-جمع بندی متغیر های سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی.............................76

  4-2-5-مقایسه میزان تحقق الزامات سامانه های نظام فنی واجرایی .......................77

  4-2-6-جمع بندی متغیر های اصول والزامات سامانه های نظام فنی.......................78

  4-3-مقایسه وضعیت موجود زیر سامانه های نظام وراهکارهای اصلاحی...............79

  4-3-1-اصول نظام فنی واجرایی..........................................................................79

  4-3-1-1-سازگاری نظام فنی واجرایی با قوانین ومقررات....................................79

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.....................................79

  -وضعیت زیرسامانه در عمل..................................................................................79

  -راهکار های اصلاحی..........................................................................................80

  4-3-1-2-تهیه نظام واحد با تجمیع نظام فنی واجرایی ونظام مهندسی ....................82

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.....................................82

  -وضعیت زیرسامانه در عمل......................................................................….......83

  -راهکار های اصلاحی...............................................................................…......83

  4-3-2-سامانه مدیریت............................................................................…........84

  4-3-2-1-حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی .......…..........................84

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.......….........................84

  -وضعیت زیرسامانه در عمل...................................................…..........................84

  -راهکار های اصلاحی.........................................................….....…...................87

  4-3-2-2-آموزش عوامل ذینفع........................................................……..........90

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی..................……..........90

  -وضعیت زیرسامانه در عمل..............................................................……...........90

  -راهکار های اصلاحی.......................................................................……...........91

  4-3-2-3-نحوه احراز صلاحیت مجریان..............................................……........91

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی....................…….........91

  -وضعیت زیرسامانه در عمل................................................................…….........91

  -راهکار های اصلاحی.....................................................................……............92

  4-3-2-4-تضمین تعهدات مالی از طریق بانک ها ،بیمه ها وتضامین صنفی……...93

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی......……......................93

  -وضعیت زیرسامانه در عمل.................................................……........................93

  -راهکار های اصلاحی..........................................................…….......................94

  4-3-2-5-مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش ......................…….........................96

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی....……........................96

  -وضعیت زیرسامانه در عمل................................................…….........................96

  -راهکار های اصلاحی............................................……......................................97

  4-3-2-6-مشارکت عوامل ذینفع............................................................…….....98

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.......................……......98

  -وضعیت زیرسامانه در عمل.........................................................……................98

  -راهکار های اصلاحی.......................................................……..........................99

  4-3-3-سامانه پدیدآوری  پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری..............…..........101

  4-3-3-1-پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها.......................................................101

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی......................................101

  -وضعیت زیرسامانه در عمل...................................................................................102

  -راهکار های اصلاحی...........................................................................................103

  4-3-3-2-مطالعات طرح ها وپروژه ها...................................................................105

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.......................................105

  -وضعیت زیرسامانه در عمل....................................................................................105

  -راهکار های اصلاحی............................................................................................107

  4-3-3-3-طراحی وتایید پروژه ها..........................................................................108

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.......................................108

  -وضعیت زیرسامانه در عمل....................................................................................108

  -راهکار های اصلاحی.............................................................................................110

  4-3-3-4-تامین اعتبار............................................................................................111

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی........................................111

  -وضعیت زیرسامانه در عمل....................................................................................111

  -راهکار های اصلاحی............................................................................................113

  4-3-3-5-ارجاع کار به عوامل...............................................................................115

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی........................................115

  -وضعیت زیرسامانه در عمل.....................................................................................115

  -راهکار های اصلاحی.............................................................................................117

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.........................................119

  -وضعیت زیرسامانه در عمل.....................................................................................124

  -راهکار های اصلاحی............................................................................................119

  4-3-3-7-اجرای پروژه ها......................................................................................122

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی.......................................122

  -وضعیت زیرسامانه در عمل...................................................................................122

  -راهکار های اصلاحی............................................................................................123

  4-3-3-8-بهره برداری..........................................................................................124

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی......................................124

  -وضعیت زیرسامانه در عمل...................................................................................124

  -راهکار های اصلاحی...........................................................................................125

  4-3-3-9-پاسخگوبودن عوامل ذینفع ومستند سازی..............................................125

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی......................................125

  -وضعیت زیرسامانه در عمل...................................................................................125

  -راهکار های اصلاحی...........................................................................................127

  4-3-3-10-نظارت وارزیابی.................................................................................128

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی......................................128

  -وضعیت زیرسامانه در عمل...................................................................................128

  -راهکار های اصلاحی...........................................................................................130

  4-3-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی....................................................................132

  -وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی......................................132

  -وضعیت زیرسامانه در عمل..................................................................................132

  -راهکار های اصلاحی..........................................................................................136

  4-4-نتیجه گیری..................................................................................................136

  4-4-1-مقایسه میزان تحقق اصول والزامات نظام فنی واجرایی...............................136

  فصل 5: جمع‌بندی نتایج و پیشنهادها

  5-1-جمع بندی ونتیجه گیری................................................................................139

  5-2-پیشنهادهای آتی...........................................................................................144

  مراجع....................................................................................................................145

  پیوست‌ها...............................................................................................................149

   تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس