پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم

مشخص نشده
234
3 MB
29283
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۳۰,۴۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم

  تحقیق پایانی دوره عالی آزاد تخصصی DBA مدیریت استراتژیک

  تیر 1391

  چکیده

  هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟

  روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.

  روش مطالعه ی  پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است.  ابزارگردآوری  اطلاعات  پژوهش  اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد.

    نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق  تدوین شده است. این مجموعه شامل هفت مولفه:1 -منابع انسانی درون سازمانی، 2- منابع انسانی برون سازمانی، 3-  حمایت و پشتیبانی، 4- قوانین، 5- تکنولوژی، 6- مراودات تجاری،  7-نوآوری.

  سپس پرسشنامه تحقیق تدوین شد و روایی و پایایی آن تست شد.در مطالعه حاضر جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و تعیین نوع آزمون های مناسب برای تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف-اسپیرنوف که نتیجه نشان دهنده نرمال بودن کلیه متغیرهای تحقیق می باشد .

  برای آزمون مدل ارائه شده و یافتن مدل مناسب برای تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

  نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده از اعتبار بالایی برخوردار می باشد 98/0= ²R.

  نتایج تحلیل آماری مولفه های مذکور و شاخص های لحاظ شده برای هر مولفه و نتایج آزمون انجام شده بیانگر رابطه معنی دار بین متغیر های منابع انسانی درون سازمانی، حمایت و پشتیبانی، تکنولوژی، مراودات تجاری ونوآوری با توسعه و عملکرد صنعت چرم هستند و بین متغیرهای قوانین و نیروی انسانی خارجی با توسعه و عملکرد صنعت چرم رابطه معنی داری وجود ندارد.

  1-1  مقدمه

  توسعه های واحد صنعتی مبتنی بر شرایطی خاص صورت می پذیرد و به همین دلیل است که الگو های متفاوتی را در این زمینه می توان شاهد بود. مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین می کند و بررسی محیطی و تدوین استراتژی و اجرای استراتژی و ارزیابی و کنترل و رقابت در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل وجودی استراتژی در سازمان ها و ارگان های اقتصادی باشد. اصولا مهمترین قسمت از مباحث مدیریت در هر سازمان «تشریح و تبیین ضعف ها و نارسایی ها، نقاط قوت، موقعیت ها و تهدیدها» است که مدیران و برنامه ریزان ضمن آن به مفروضات سیاسی، یعنی اوضاع و شرایطی که در آینده بر این اوضاع و شرایط اضافه می شوند، یا جانشین می گردند، نیز می پردازند.

  محققان از دنیای امروز به عنوان عصر نبود تداوم یاد می کنند. به این معنی است که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسایل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند. باید به شیوه ای دیگر اندیشیده شود و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی بود تا بتوان کالاها و خدمات را با کمترین هزینه و با کیفیت برتر، آن گونه که در شرایط بازار جهانی بتواند رقابت کند و برنده این مسابقه جهانی باشد.

  امروزه انسان در آستانه ورود به عصری نوین ایستاده که عصر خلاقیت و نوآوری نامیده می شود تا جایی که بزرگترین شبکه ارتباطی بشر حاصل حس کنجکاوی، آرمان گرایی، خلاقیت، نوآوری و ارزش آفرینی است که ارزشی در حد تاریخ کامل بشری در یک دوره کوتاه، اما بیشتر از تمامی اعصار گذشته به وجود آورده است. این کارآفرینی عظیم، بستری به پهنای استعدادهای بشری گستراند تا در آن حس دگرگونی طلبی و خودشکوفای انسانی به شدت در تکاپو باشد.

  در عصر خلاقیت و نوآوری، سازمان ها نه با بازوی کارگران و نه با کار فکری دانشگران که با توان نوآوری انسان های آفریننده می گردنند.  “ژوزف شومپیتر[1]“ کارآفرینی را موتور توسعه اقتصادی و لوکوموتیوران این توسعه را کارآفرین معرفی کرد. وی با تاکید بر این که کارآفرینی یعنی مدیریت فرصت، بیان می کند که شرکت های جدید شرکت های قدیم را از بین می برند؛ این فرآیند از راه چرخه نوآوری و کارآفرینی انجام می شود. اهمیت کارآفرینی به آنجا رسیده که بعضی از صاحبنظران، کارآفرینی را یکی از عوامل تولید مثل سرمایه و کار شناخته و از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی نام می برند (صمدآقایی، 1377).

  تویوتا به عنوان سود آورترین خودروساز جهان که بالاترین حاشیه سود را در صنعت ساخت خودرو دارد، خود را تنها، سازنده خودرو معرفی نمی کند بلکه یک سازمان «انسان ساز» می داند و نام «سیستم انسان های متفکر»را بر خود نهاده است. در چنین سازمانی است که در سال 2005 تنها به وسیله کارکنان ژاپنی آن 540 هزار ایده نو ارایه شده است. عملکرد تویوتا نشان می دهد که در دنیایی که چرخه عمر استراتژی در حال کوتاه تر شدن است، برای یک سازمان، تنها راه تضمین موفقیت پایدار، نوآوری و کارآفرینی است.

  جهانی شدن چه مثبت و چه منفی، با سرعت فراوان خود در تمام کشورها از جمله کشور ما، در حال نفوذ است.در این حال مهمترین وظیفه ما این است که خود را برای استفاده هر چه بهتر از مزایا و جلوگیری از معایب آن آماده کنیم (کلباسی و جلائی، 1381).  برای رویارویی با این پدیده لازم به نظر می رسد که کشورها به پدیده کارآفرینی بین المللی توجه کنند. کارآفرینی بین المللی فرآیند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت ها با عبور از میان مرزها در جهت خلق کالاها و خدمات جدید است. روند عمومی در سازمان های ایران نیز موید این مطلب است که شرایط حاکم بر این سازمان ها، سنتی و غیر کارآفرینانه است و به نظر میرسد که یکی از مهمترین علل ناکارآمدی این سازمان ها در ایران ناشی از نبود کارآفرینی سازمانی است (میرزایی اهرنجانی و مقیمی، 1382).

  در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز که با تغییرها و تحول های سریع بین المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی را ایجاد کرده از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود.

  جهانی شدن واقعیتی است که مثبت یا منفی با سرعت بسیار شتابان در حال پیشروی است. اینکه آن مثبت ارزیابی شود و یا منفی، مقوله ای فرعی است، زیرا خواسته یا ناخواسته همه را در بر خواهد گرفت.  در چنین اقتصادی، سازمان ها و کشورهایی می توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرها را داشته باشند زیرا کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است و همچنین کارآفرینی تعیین کننده رشد اقتصادی بوده و سازمان ها و کشورهایی که در آنها میزان فعالیت های کارآفرینانه بالاتر است، قادر هستند تا در اقتصاد جهانی موقعیت بهتری را کسب کنند.

  سرانجام اینکه، مدیران و سازمان ها باتوجه به لزوم کارآفرینی، برای حفظ بقای خود در عصر جهانی شدن،
  می باید برای تقویت رفتار و تفکر کارآفرینی، با فراهم کردن زمینه های حمایتی، متغیرهای پنهان اثر گذار سازمان خود را نیز برای حمایت از رفتار کارآفرینانه تقویت کنند. تفکر و اقدام استراتژیک از هر لحاظ اولی تر و مهم تر از برنامه ریزی استراتژیک می باشند و می تواند بدون وجود به همراه برنامه های غیراستراتژیکی نیز موثر و مفید واقع گردند. به سادگی می توان دریافت که رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل بر توسعه تأکید دارند و با وجود تعاریف گوناگون، توسعه را می توان ساخت، استفاده و دانش مربوط به ابزار، ماشین ها، تکنیک ها، سیستم ها یا روش های یک سازمان به منظور حل مشکل یا رسیدن به یک عملکرد خاص دانست، بنابراین، در یک نگاه فراگیر توسعه دو سوی عمده از یک سو دانشگاه و مراکز آموزشی و از سوی دیگر جامعه ویژه صنعت را دارد.

  توسعه پایدار هرصنعت نیازمند پیوند مستحکم بین دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و فناوری ومنابع انسانی صنایع به عنوان استفاده کنندگان علم و فناوری است به علاوه تغییرات شتابنده و فزاینده بازارهای جهانی، همواره تولیدکنندگان را ناچار می سازد که خود را با این تغییرات هماهنگ و همراه کنند و این امر با تأثیر محیط های علمی و فناوری در صنعت جلوه ظهور می یابد.

  بنابراین به منظور داشتن صنعتی پایدار و پیشرفته از نظر توسعه، باید پیوندهای آن را با مراکز آموزشی هرچه استوارتر ساخت، برای هدایت و راهبری این پیوند، شایسته است با نظامند کردن و هدایت فعالیت ها به سوی اهداف تعیین شده افق روشن تری را پیش رو قرار داد، برای رسیدن به این مطلوب باید تلاش شود توانمندی های مختلف در قالب امکانات آموزشی، فناورانه، آزمایشگاهی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه ، تدوین و به صورت مناسب در اختیار صاحبان صنایع و نهادهای خارج از دانشگاه قرار گیرد.

  موتور اصلی صنعت نیروی انسانی است و نیروی انسانی نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزشی پرورش می یابند، بنابراین جایگاه دانشگاه بسیار ویژه است، دانشگاه در لایه های مختلف کسب و کار نقش آفرین است و تمامی گروه ها و شاخه ها در دانشگاه مرتبط با صنعت است. صنعت گر نمی داند مشکلات اساسی وی در چه حوزه ای است بنابراین برای مشکل نهفته راه حل جستجو نکرده و در نتیجه مراجعه به دانشگاه ندارد و این امر موجب می شود که تقاضا برای خدمات آموزشی و پژوهشی کاهش یابد.

  اکثر صنایع ما جزو صنایع خرد و کوچک هستند و بنگاه خرد بنگاهی ضعیف است و نمی تواند هزینه  پژوهشی  را تأمین کند و از طرفی شناخت کافی در بنگاه وجود ندارد که برای این موضوع ارزش قائل شود. اکثر کسانی که دراداره ها در صنعتی مسئولیتی دارند به طور واقعی صنعت را نمی شناسند و در دوره آموزشی خاصی نیز شرکت نکرده اند بنابراین شکافی بین مسئولین در اداره ها و صنعت گران وجود دارد.

  نهادینه نشدن فرهنگ تحقیق و توسعه، تخصیص بودجه ناکافی برای تحقیق و توسعه از سوی بنگاه ها، دانشگاه ها و نهادهای دولتی، تشخیص نادرست واقعیت های حاکم بر بخش صنعت توسط کارشناسان، کم اهمیت بودن موضوع ارتباط با صنعت در عمل و سهم ناچیز درآمدهای به دست آمده از محل تحقیقات در پوشش بودجه و هزینه های دانشگاه ها و عملکرد نامناسب حلقه های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه از جمله چالش هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد،  انتخاب صحیح و اجرای صحیح فعالیت های پژوهشی و در نتیجه رسیدن به کارایی و اثربخشی از دیگر موارد مهمی است که در این حوزه باید مورد توجه قرارگیرد.

  در شر ایطی که رقابت مابین صنایع در ادامه حیات یا نابودی بنگاه های اقتصادی عاملی تعیین کننده است، بذل توجه به مهار، کنترل و مدیریت منابع بر اساس یک الگوی توسعه امری اجنتاب ناپذیر است. در یک دنیای رقابتی، توقف در یک نقطه و ادامه جریان عادی امورعیناً مشابه آنچه از قبل بوده و عدم حساسیت و توجه به بهبود وضعیت جاری در کنار توسعه روز افزون رقبا به منزله زوال و از دست دادن بازار خواهد بود. همچنین لازمست تصمیم گیری ها برمبنای الگویی منطبق بر تفکری سیستمی و شناختی کامل از بازخوردهای ناشی از آن صورت پذیرد تا حتی الامکان از اتلافها و برخورد با موارد نامطلوب پیش بینی نشده اجتناب گردد. لذا دراین مقاله به بررسی مدل توسعه مناسب واحد های صنعتی کشورمان با مطالعه موردی الگوی توسعه کارخانه های چرم سازی تبریز خواهیم پرداخت.

  2-1  بیان مسأله

  صنعت چرم و پوست به گواه تاریخ سابقه ای پیش از ورود آریایی ها به ایران داشته و صنایعی که زمانی صاحب آوازه ای جهانی در زمینه تولید چرم بوده اند، در شرایط فعلی دوران رکود و از خود بیگانگی خود را تجربه می کنند. ده ها نام ماندگاربه جای مانده از صنعت چرم هر کدام حکایت مردانی است که آجر به آجر واحدهای صنعتی خود را روی هم نهادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این واحدها به جای آنکه توسعه روزافزون را شاهد باشند یک به یک به واحدهایی راکد و گورستان های صنعتی تبدیل می شوند(نصیریان، 1390).  صنعت چرم با وجود اینکه همواره در اقتصاد کلان کشور، منطقه و حتی دنیا نقش مهم و اجتناب ناپذیری را ایفا کرده است اما اکنون با مشکلاتی مانند افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، ورود کالاهای مشابه خارجی، از دست دادن نیروهای سابقه دار و اشتغال آن ها در مشاغل دیگر، نداشتن سرمایه در گردش، رکود اقتصادی، تورم و نیز عقب افتادن از جریان تولید جهان را تجربه می کند و فشار ناشی از این مشکلات در حال تبدیل چرخه آشنای تولید به چرخه غریبه ای است که بیش از هر زمان دیگری خطرناک و بحران زا به نظر می رسد.

  نسبت رشد صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه بسیار کم و غیر قابل مقایسه است و تحقق ارزشهای مورد نظر در صنعت چرم (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن صنعت چرم، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع دامداری، پوست، کشتارگاه وچرم و نهایتا تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، چراکه توسعه صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه کشور در حال حاضر دچار مشکلات و موانع متعددی است. تولید صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا ننموده و عموما بر اساس حمایت های غیر پایدار دولتی به حیات خود ادامه میدهد. علی­رغم توجه ویژه سیاست­ گذاران، توسعه اینگونه صنایع هنوز در حد استانداردهای بین ­المللی نمی­‏باشد. شرکت­ های فعال در این زمینه، هم از بعد درونی شرکت و هم از بعد خارجی شرکت، تحت فشار قرار دارند که همین امر باعث می­‏گردد مسیر توسعه آنها با مشکل مواجه گردد.

  دورنمای اصلی تمامی شرکت های تجاری و صنعتی دنیا، دستیابی به قابلیت های جهانی و به عبارتی بهتر، جهانی شدن است. برای رسیدن به این هدف، سازمان ها باید توانایی های خود را به کیفیت و استانداردهای مورد قبول بازارهای جهانی برسانند. بدون تردید سازمان های کنونی با ظهور تکنولوژی های جدید همراه با عمر کوتاه و تحول ها و تهدیدهای گسترده بین المللی رو به رو هستند؛ از این رو تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکل ها است .

  صنعت چرم یکی از این صنایع است که به دلیل بازار تقریبا محدود(کفاشان و سراجان و رویه مبلی) خود مجبور است با هر شرایطی، مشتریان خود را حفظ کند. عدم پرداخت مطالبات در سررسید، طبیعی­ترین اتفاقی است که هر ارائه کننده خدمات و کالا به کفاشان و دوزندگان کیف و سراجان برای خود متصور است. همین مسئله صنعت چرم را به لبه ﭘرتگاه کشانده است.

  The objective of this research is to establish the characteristics of infrastructural development for leather processing industry in Iran and offer a suitable model to address this development process.

  The research question are:

  1.What are the characteristics of a suitable infrastructural development model for leather processing industry?

  2.What model can be designed to offer a suitable roadmap to achieve stated infrastructural development?

  The methodology of the research is descriptive and survey.

  The sampling procedure adopted for this research is Systematic sampling method.

  The research used 120 completed questionnaires for the analysis.

  The research study was based on literature review and field data and information.

  Information was gathered from Internet, international research paper data-banks, interviews and finally survey questionnaire.

  After careful examination of a collection of research papers, related theoretical proposals, interviews and related indices, the elements and variables of the research was identified.

  The resultant collection consists of 7 elements.

  1.         Internal human resources

  2.         External human resources

  3.         Empowerment and  Protection

  4.         Laws and Regulations

  5.         Technology

  6.         Trade Relations

  7.         Innovation

  Based on above, the questionnaire was designed and its validity and reliability was tested.

  In order to examine the normality of the variables and establish suitable test procedures for the analysis of data, kolmogorov-smrirnov test is used which confirmed the normality of all variables.

  Multi-variable regression analysis is used to test the proposed model and offer clues for alternative suitable model.

  The worthiness and credibility of the model was confirmed by the R2 index of 0.98.

  The resulting statistical research of the elements and considered indices for each element coupled with related examinations, points to a plausible relationship between 'Internal Human Resources', 'Empowerment and  Protection', 'Technology', ' Trade Relations' and 'Innovation' in one side and development and performance of Iranian leather tanning industry on the other side.

  On the other hand there is no direct relationship between 'Laws and Regulations' and 'External human resources' with development and performance of Iranian leather tanning industry

  منابع فارسی:

  احمدی بهزاد و سامی سعید (1366)، شیمی پوست و چرم، انتشارات محیط

  احمدی، سیاوش (1369)، تکنولوژی چرم ، نشر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  اداره محیط زیست خراسان رضوی، 1387

  اژدر، سوسن و دهقان منشادی، غلامرضا(1388),بررسی الگوهای توسعه صنعت نفت در جهان و راهکار توسعه مطلوب صنعت نفت و زیرساختهای آن در ایران، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها

  اسکات،سینتیا و ژاف،دنیس(1383)، تواناسازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ،کرج،چاپ دوم.

  اسکات سینتیا و دنیس ژافه ،تواناسازی کارکنان ، مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ‌.

  اشمیتز، هوبرت و ندوی(1998). کوچک سازی سازمان رویکردی نوین در توسعه صنعتی، انتشارات طرح نو،زندباف و دیگران(ترجمه، 1381).

  اشمیتز، هوبرت و ندوی(1998)، کوچک سازی سازمان رویکردی نوین در توسعه صنعتی، انتشارات طرح نو،زندباف و دیگران(ترجمه، 1381).

  اطلاعات نوآوری اتحادیه اروپا بر مبنای ممیزی CIS ویرایش 2000

  اف،هاروی و ار.براون(1377)، رویکرد تجربی، توسعه سازمان ( مدیریت تحول)، ترجمه عباس محمدزاده‌، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی‌، چاپ اول.

  انصاری رنانی، حمیدرضا(1387)، پوست دام؛ تنگنا ها و راهکارها، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

  ایزدخواه، ر. (1386) بررسی کوچک سازی در ساختار صنعتی ایران، مجله برنامه و بودجه. شماره 9. صفحه 41-68.

  ایزدخواه، ر. (1386)، بررسی کوچک سازی در ساختار صنعتی ایران، مجله برنامه و بودجه. شماره 9. صفحه 41-68.

  آذر، عادل(1383) آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم

  آرشرمرهورن،جان،(1381)، مدیریت و رفتار سازمانی‌، ترجمه ایران نژاد پاریزی، نشر مدیران، تهران، چاپ اول.

  بازرگان، ع (1376)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران

  بازرگانی نیا، معصومه (1381) اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1358

  بانک مقالات بازاریابی ایران marketingarticles.ir

  برومند، زهرا،(1372)، بهبود و باز سازی سازمان ، نشر هور ،ص120

  بزازجزایری سید احمد ،کاربست رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی ، جامعه کیفیت ایران ، 1381.

  بک هارد، ریچارد(1376)، مدیریت تغییرات اساسی، ترجمه مهدی خداپرست ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ص20.

  بلانچارد کنت ،‌جان کارلوس و آلن راندولف ، تواناسازی کارکنان ،‌ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی.

  پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران

  پورتر، مایکل، استراتژی رقابتی تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقبا، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، ۱۳۸۴

  پهلوانی، عطاء علی(1377) تحقیقی با عنوان بررسی صادرات محصولات چرمی سبک و ارائه راه کارهای مناسب برای بهبود

  پیمان پاک، علیرضا(1387)، توسعه صنعت گاز، چالش ها و راهکارها، گروه نفت و گاز شبکه تکنولوژی ایران

  تبیت ،مارک(1384)، فلسفه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  ج.کامنگیز و ج وارلی،(1375)، توسعه سازمان و تحول، ترجمه: عباس محمدزاده ، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ اول.

   چارچوب و مفاهیم تکنولوژی های برتر ، گروه مطالعات سیاست تکنولوژی، وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوین    

  حافظ نیا، محمدرضا، (1382)، مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، چاپ هشتم.

  حافظ­نیا، م، ر(1382)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم

  الحسینی ، سیدحسن،(1379)، تئوری مهندسی مداوم سازمان (C.E.O ) ، دانشگاه هرمزگان،چاپ اول.

  حوری، امیر(1376) تحقیقی با عنوان استراتژی توسعه الگوی مکان یابی صنعت پوست و چرم

  خاکی، غ، ر(1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم

  خاکی غلامرضا(1385) ، مقاله" پارادوکس نظم و آشفتگی اصلی ترین چالش مدیریت هنری"، سمینار مدیریت هنری ،

  داهی علی (1359)، از پوست تا چرم، نشر مرکز تحقیقات و کارآموزی کفش ملی  

  دراکر، پیتر ، " جامعه جدید سازمانها  "، ترجمه عباس منوریان، فصلنامه مدیریت دولتی ، شماره 32 ،ص1

  دواس،دی،ای.(1383)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، (نائینی.ه، مترجم) تهران: نشر نی (تاریخ انتشار به زبان اصلی:1991)

  ساروخانی، ب (1382)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اقتصادی، تهران، چاپ هشتم

  سایت TMBA

  سرمد، زهره و دیگران(1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.

  سرمد، زهره و دیگران(1378)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم

  سروری، محمودرضا و کراری حبیب(1389)، بررسی تحلیلی مدل توسعه واحد های صنعتی( مورد کاوی الگوی توسعه کارخانه پرس ایران خودرو )، یازدھمین کنفرانس مھندسی ساخت و تولید ایران

  سعادت، اسفندیار ، مدیریت تغییر ، دانش مدیریت، شماره 4 ،ص 36

  سکاران، اما(2001)،  روشهای تحقیق در مدیریت، مترجمین: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  سنجری، سید محسن(1387)، توسعه صنعت چای در ایران: درونماو چالش ها، اداره کل چای شمال، لاهیجان

  شاهی‌بیک، آزاده – هاشمی، لیلا ،مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات،ماهنامه تدبیر-سال شانزدهم-شماره 164

  شفیعی، سعید(1379)، بررسی عوامل موثر بر توسعه بخش صنعت استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

  شهیدی، محمّد نقی(1367)، نظری بر عوامل توسعه صنعتی ژاپن، دانش مدیریت، تابستان 1367 - شماره 1

  صمد آقایی، جلیل (1377)، از کارآفرینی تا جان آفرینی. مجله تدبیر. شماره 87

  صنعت، معدن و تجارت(1390)

  طاهری لاری ، مسعود(1377)، مدیریت تغییرو تحول سازمانی، انتشارات درخشش.

  طوسی ، محمدعلی(1370)، مشارکت در مدیریت و مالکیت، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران.

  طوسی، محمد علی(1374)، بهبود و باز سازی ، دانشگاه پیام نور،ص180

  ظهوری، سید احسان و جمال منش آرش(1389)، بررسی اهمیت و ارائه راهکارهای توسعه تولید نیشکر در استان خوزستان،کشاورزی در ایران ١٤٠٤

  عمیدی، علی(1383)، روشهای نمونه گیری، دانشگاه پیام نور

  عمیدی،علی،(1390)، نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها، نوشته‌ی پل اس. له‌وی و استنلی لمی‌شو،نشر پژوهشکده‌ی آمار

  غالبی، محمد(1384) تحقیقی با عنوان بررسی مزیت نسبی و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران

  غفوری، احمد(1383)، بررسی اقتصاد انرژی، بازار و توسعه با تأکید بر آینده صنعت پتروشیمی، منطقه خاورمیانه و ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی - مدیریت برنامه ریزی و توسعه

  فرنج و اچ بل(1385)، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه الوانی و دانایی فرد، نشر صفار، تهران، چاپ یازدهم

  فقهی فرهمند، ناصر (1383)، مدیریت تکنولوژی سازمان، انتشارات فروزش

  فقهی فرهمند، ناصر (1384)، مدیریت استراتژیک سازمان، انتشارات فروزش

  فقهی فرهمند، ناصر(1388)، تدوین برنامه استراتژیک سازمان(علمی و عملی)، انتشارات فروزش

  فقیه نصیری مرجان(1373) تحقیقی با عنوان مزیتهای نسبی کشور در صنعت چرمسازی

  قره‌داغی اکرم ، آهنگری میر حسین، بایبوردی سیما و الیاسی زرین‌قبایی قربان. (1384) نقش مدیریت صحیح پرورش و فرآوری بر سلامت و ارتقاء کیفیت پوست دام. اولین همایش و جشنواره ملی تولید محصولات سالم و توسعه پایدار کشاورزی، صفحه 99

  کرینر استوارت .دیدگاه های کلیدی مدیریت ترجمه محمد علی حسین نژاد ،ناشر دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381.

  کلباسی حسن,جلایی سیدعبدالمجید(1381)، بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران،پژوهشهای اقتصادی ایران تابستان 1381; 4(11):115-137

  گروه گزارش مجله تدبیر،‌تواناسازی کارکنان ، سرمایه گذاری بی جایگزین ، تدبیر شماره 129، 1381.

  ماهنامه تدبیر، ماهنامه علمی - آموزشی در زمینه مدیریت،سال هفدهم، شماره 171، مرداد 1385

  مدهوشی مهرداد و نیازی عیسی(1389)، بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان، مجله دانش و توسعه (علمی - پژوهشی) سال هفدهم، شماره 30

  مدیریت علم(1390)، صنعت، معدن و تجارت

  مرکز آمار ایران 1388

  معصومى ، مریم(1386) . ارایه راهکار براى طراحى یک سیستم تامین قطعه در چهارچوب مدیریت زنجیره تامین . پایان نامه کارشناسى ارشد . دکتر غضنفرى – دانشگاه علم و صنعت

  منصوروزی(1354)، هنر و صنعت پرداخت و رنگرزی پوست، نشر آشنا

  مهرپویا، عباس(1384)، استراتژی رقابتی،تکنیک‏های تحلیل صنعت و رقبا ،نشر رسا،تهران.

  میرزایی اهرنجانی، حسن ومقیمی، سید محمد (1382).ارائه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان‏های غیردولتی با استفاده از رویکرد کارآفرینی،دانش مدیریت،شماره 62.

  نصیریان حسن(1390)،فراز و فرود صنعت چرمسازی ایران در نیم قرن اخیر،ماهنامه فنی، مهندسی،آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی انجمن صنایع چرم ایران، شماره 26

  نصیری یار، مجتبی (1385)، سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک، ماهنامه تدبیر سال هفدهم شماره 3

  وتن دیوید ای . و کیم ای . کمرون ، تواناسازی و تفویض اختیار ، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی ، ‌موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1381.

  وتن دیوید ای . و کیم ای . کمرون ، مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ ، ترجمه محمدعلی بابایی طزکلیکی،‌موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1381.

  منابع خارجی:

   

  -(The) China Daily (2008), “200m Chinese working for private enterprises”, available at:

  -(The) World Bank (2006), “Ghana: World Bank supports micro, small and medium enterprises (MSME) development”, News Release No. 2006/230/AFR, The World Bank, Washington, DC, available at: www.worldbank.org/ (accessed December 8, 2009).2009).

  -a comparative analysis of their motivations success characteristics, and problems”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 12 No. 3, pp. 295-322.

  africaeconomicanalysis.org (accessed November 8, 2005).

  -Ahmet Toptas1993, Deri Teknolojisi, T.C.Istanbul Universitesi,

  -Anderson, A.R., Li, J.H., Harrison, R.T. and Robson, P.J.A. (2003), “The increasing role of small business in the Chinese economy”, Journal of Small Business Management, Vol. 41 No. 3, pp. 310-16.

  -Ariyo, D. (2005), “Small firms are backbone of the Nigeria economy”, available at: www.

  -Bell. M, & Albu.M, Technological Dynamism in Industrial downsizing in Developing countries, European journal of management ,2005.

  -Bell. M, & Albu.M, Technological Dynamism in Industrial downsizing in Developing countries, European journal of management ,2005.

  -Bell. M, & Albu.M, Technological Dynamism in Industrial downsizing in Developing countries, European journal of management ,2005.

  -Benzing, C., Chu, H.M. and Callanan, G. (2005a), “Regional comparison of the motivation and problems of Vietnamese entrepreneurs”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 10, pp. 3-27.

  -Benzing, C., Chu, H.M. and Kara, O. (2009), “Entrepreneurs in Turkey: a factor analysis of motivations, success factors and problems”, Journal of Small Business Management,

  -Benzing, C., Chu, H.M. and Szabo, B. (2005b), “Hungarian and Romanian entrepreneurs in Romania – motivation, problems, and differences”, Journal of Global Business, Vol. 16,

  -Brockhaus, R.H. (1982), “The psychology of entrepreneur”, in Kent, C.A., Sexton, D.L. and

  -broesma ,in search of the future,6-12 series,traning and development,jan 1995,p.38

  Broh Robert A.( 1982) managing quality for higher profits, mc graw-hill

  -Buttner, E.H. and Moore, D.P. (1997), “Women’s organizational exodus to entrepreneurship: self-reported motivations and correlates with success”, Journal of Small Business Management, Vol. 35 No. 1, pp. 34-46.

  -Cachon, G.P. and Fisher, M. (2000), “Supply chain inventory management and value of shared

  -CEEDR (1998), Young Women, Ethnic Minority and Co-entrepreneurs: Final Report, CEEDR, Middlesex University, London.

  -Chay, Y.W. (1993), “Social support, individual differences and well-being: a study of small business entrepreneurs and employees”, Journal of Occupational and Organizational childrensmercy.org/stats/ (accessed April 10, 2010).

  -Chu, H.M. and Benzing, C. (2004), “Vietnamese entrepreneurs: motivation, problems, and success factors”, Journal of Global Business, Vol. 15 No. 28, pp. 25-33.

  -Chu, H.M. and Katsioloudes, M.I. (2001), “Cultural context in the Vietnamese-American

  -Chu, H.M., Benzing, C. and McGee, C. (2007a), “Ghanaian and Kenyan entrepreneurs:

  -Chu, H.M., Kara, O. and Benzing, C. (2007b), “Turkish entrepreneurs: motivation for business ownership, success factors, problems, and stress”, International Journal of Business and Economics Perspectives, Vol. 2 No. 1, pp. 106-23.

  -Chu, H.M., Kara, O. and Benzing, C. (2008), “An empirical study of Nigerian entrepreneurs:success, motivations, problems, and stress”, International Journal of Business Research, Vol. 8 No. 2, pp. 102-14.

  -Coviello, N.E. and Jones, M.V. (2004), “Methodological issues in international entrepreneurship research”, Journal of Business Venturing, Vol. 19, pp. 485-508.

  -Coy, S.P., Shipley, M.F. and Rao, N.A. (2007), “Factors contributory to success: a study of Pakistan’s small business owners”, Journal of Developmental Entrepreneurship, available at: http://findarticles.com (accessed December 8, 2009).

  -Crampton, S.M., Hodge, J.W., Jiterdra, M. and Price, S. (1995), “Stress and stress management”, SAM Advanced Management Journal, Vol. 60, pp. 10-24.

  -Crosby Philip B. (1979) quality is free, new American library

  -D.WOODROFFE,( 1950) LEATHER MANUFACURE, SWAN PRESS

  -Dana, L. (1998), “Small but not independent SMEs in Japan”, Journal of Small Business

  -Davis, D. (2000), “China’s consumer revolution”, Current History, September, pp. 248-54.

  Directorate, November 3-4, available at: www.oecd.org (accessed August 24, 2006).

  -Djankov, S. and Murrell, P. (2002), “Enterprise restructuring in transition: a quantitative survey”,Journal of Economic Literature, Vol. 40 No. 3, pp. 739-92.

  -Drucker, P.F. (2001), The Essential Drucker, Harper Collins, New York, NY.IJLM 21,3 534

  -Dyer, W.G.J. and Wilkins, A.L. (1991), “Better stories, not better constructs, to generate better theory: a rejoinder to Eisenhardt”, Academy of Management Review, Vol. 16 No. 3,pp. 613-9.

  Economic Review, Vol. 92, pp. 1335-56.

  -Eisenhardt, K.M. (1989a), “Building theories from case study research”, Academy of

  -Elliott, A.C., & Woodward, W.A. (2006) Statistical Analysis Quick Reference Guidebook, Sage.
  -Keppel, G. & Wickens, T.D. (2004). Design and Analysis: A Researcher’s Handbook (4th Ed.), Pearson Prentice Hall.
  -Moher D, Dulberg CS, Wells GA. Statistical power, sample size, and their reporting in randomized controlled trials. JAMA. 1994;272:122-124.
  -Moore, D. and McCabe, G. (2006). Introduction to the Practice of Statistics, Fourth Edition, New York: WH Freeman & Co.
  -Sin, leo.y.m et al.(2005), Conceptualization and scale development, European Journal of Marketing,39(September), 1264 – 1290.
  -Churchill, G.A. Jr (1979), “A paradigm for developing better measures of marketing constructs”, Journal of Marketing Research, Vol. 16 No. 1, pp. 64-73.

  -Enrique Minarro-Viseras, Tim Baines and Mike Sweeney(2005),  Key success factors when implementing strategic manufacturing initiatives, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25 No. 2,

  Enterprise Development, Vol. 18 No. 2

    entrepreneurial experience”, Journal of Transnational Development, Vol. 7 No. 2, pp. 37-46.

    entrepreneurial motivation”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 18 No. 3, pp. 29-42.

  F. M . Read . & K . Walsh Technological Innovation Within the supply chain

  -Feldman.m, Urata.V, Shujiro.B, support policies of organization downsizing, ninth edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2006.

  -Feldman.m, Urata.V, Shujiro.B, support policies of organization downsizing, ninth edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2006.

  -Feldman.m, Urata.V, Shujiro.B, support policies of organization downsizing, ninth edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2006.

  -Fernando Peris Bonet, Carlos Rueda Armengot and Miguel A ´ ngel Galindo Martı´n(2011)  Entrepreneurial success and human resources, International Journal of Manpower, Vol. 32 No. 1

  -Fernando.a, challenges of Downsizing, Employment and Organization, ninth edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2005.

  -Fernando.a, challenges of Downsizing, Employment and Organization, ninth edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2005.

  -Fernando.a, challenges of Downsizing, Employment and Organization, ninth edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2005.

   -Frazer.C, Downsizing  and it’s Impact on Joint Marketing Activities; First Exploratory Insights for an Empirical Cross-Country Analysis, Journal of Business Strategy, 2006.

  -Frazer.C, Downsizing  and it’s Impact on Joint Marketing Activities; First Exploratory Insights for an Empirical Cross-Country Analysis, Journal of Business Strategy, 2006.

  -Frazer.C, Downsizing  and it’s Impact on Joint Marketing Activities; First Exploratory Insights for an Empirical Cross-Country Analysis, Journal of Business Strategy, 2006.

  -Fung, H.D., Kummer, D. and Shen, J.J. (2006a), “China’s privatization reforms: progress and challenges”, Chinese Economy, Vol. 392, pp. 5-25.

  -Fung, H.G., Pei, P.H. and Zhang, K. (Eds) (2006b), China and the Challenge of Economic

  -Garnaut, R., Song, Y., Yao, Y. and Wang, X. (2001), Private Enterprise in China, The Asia Pacific Press, Canberra.

  -GEM (2000), Global Entrepreneurial Monitor, Executive Report, available at: www.

  Gemconsortium.org (accessed December 8, 2009).Chinese entrepreneurs

  -Gleim, J. and Gleim, R. (2003), “Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s reliability coefficient for Likert-type scales”, paper presented at the Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, The Ohio State University, Columbus, OH, October 8-10.

  Globalization, M.E. Sharpe, New York, NY.

  -GOLDRATT ELYAHU AND COX, JEFF,( 1983), “THE GOAL: A PROCESS OF ONGOING IMPROVEMENT’, NORTH RIVER PRESS.

  -GOLDRATT ELYAHU M.( 1981) “AN UNBALANCED PLANT’. PROCEEDINGS OF 23th ANNUAL APICS CONFERENCE. OCT

  -GOLDRATT ELYAHU M.( 1990) “THEORY OF CONSTRAINTS”. NEW YORK, NORTH RIVER PRESS.

  -GOLDRATT, ELYAHU M,( 1983) “COST ACCOUNTING: THE NUMBER ONE ENEMEY’, PROCEEDINGS OF 20th ANNUAL APICS CONFERENCE. OCT

  -Gordon, R. and Li, W. (1991), “Chinese enterprise behavior under the reform”, American Economic Review, Vol. 81 No. 2, pp. 202-6.

  -Gosh, B.C., Kim, T.S. and Meng, L.A. (1993), “Factors contributing to the success of local SMEs: an insight from Singapore”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 10 No. 3, pp. 33-45.

  -Government of Ghana (2003), National Medium Term Private Sector Development Strategy,2004-2008, Volume 1: Strategy, Government of Ghana, Accra, December.

  -Greene, W.H. (2008), Econometric Analysis, 6th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

  -harvey,Donald,brown,Donald,an experimental approach to organization development,1998,p.177

  -Herberer, T. (2003), Private Entrepreneurs in China and Vietnam: Social and Political Functioningof Strategic Group, Brill Academic Publishers, Leiden, p. 157 (translated by Timothy J.Gluckman).

  -Huck, J.F. and McEwen, T. (1991), “Competencies needed for small business success: perception of Jamaican entrepreneurs”, Journal of Small Business Management, Vol. 3, pp. 90-3.

  -Hung M. Chu ,Orhan Kara,Xiaowei Zhu,Kubilay Gok(2010),Chinese entrepreneurs  Motivations, success factors, problems, and business-related stress , Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol. 3 No. 2, 2011

  -information”, Management Science, Vol. 46 No. 8, pp. 1032-48.

  -IResearch Consulting Group (2007), “Chinese SMEs reached 31,518,000 in year 2006”, available at: http://.robust.net.cn/Knowledge_Tool/Commerce/B2B/20070827/220539,html (accessed December 4, 2007).

  -Ivancevich, J.M. and Matteson, M.T. (1980), Stress and Work: A Managerial Perspective, Scott Foresman, Glenview, IL.

  -J.H.SHARPHOUSE, B.Sc.,( 1995)  LEATHER TECHNICIAN’S HANDBOOK, PAGE BROS, NORWICH

  -K . Herbst – D . Garcia – J . Wells Bringing together the links in the supply chain

  -Kara, O., Chu, H.M. and Benzing, C. (2010), “Determinants of entrepreneur’s success: evidence from Turkey”, Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 22 No. 2, pp. 1-15.

  -Kiggundu, M. (2002), “Entrepreneurs and entrepreneurship in Africa: what is known and what needs to be done”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 7, pp. 239-58.

  -Kisunko, G., Brunetti, A. and Wilder, B. (1999), “Institutional obstacles to doing business:region-by-region results from a worldwide survey of the private sector”, The World Bank: Policy Research Working Paper Series: 1759, The World Bank, Washington, DC.

  -Kitching, B.M. and Woldies, A. (2004), “Female entrepreneurs in transitional economies:a comparative study of businesswomen in Nigeria and China”, Proceedings of HawaiiInternational Conference on Business, Honolulu, HI, USA.

  -Kozan, M.K., Oksoy, D. and Ozsoy, O. (2006), “Growth plans of small business in Turkey: comparative study of business women in Nigeria and China”, Proceedings of Hawaii Conference on Business, Honolulu, HI, USA.

  -Kuratko, D.F., Hornsby, J.S. and Naffziger, D.W. (1997), “An examination of owners’ goals in sustaining entrepreneurship”, Journal of Small Business Management, Vol. 35 No. 1, pp. 24-33.

  -Langowitz, N. and Minniti, M. (2007), “The entrepreneurial propensity of women”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 31 No. 3, pp. 341-64.

  -Latack, J.C., Kinicki, A.J. and Prussia, G.E. (1995), “An integrative process model of coping with job loss”, Academy of Management Review, Vol. 20, pp. 311-42.

  -Lau, T., Chan, K.F. and Ho, R. (2004), “Cross-border entrepreneurs – a study of the changing strategies and competencies of Hong Kong entrepreneurs upon exposure to the emerging market of China”, Journal of Enterprising Culture, Vol. 12, pp. 165-93.

  -Lee, C. (1998), “Quality management by small manufacturers in Korea: an exploratory study”, Journal of Small Business Management, Vol. 36 No. 4, pp. 61-7.

  -Liao, D. and Sohmen, P. (2001), “The development of modern entrepreneurship in China”, Stanford Journal of East Asian Affairs, Vol. 1, pp. 27-33.

  -Lin, C. (1998), “Success factors of small- and medium-sized enterprises in Taiwan: an analysis of cases”, Journal of Small Business Management, Vol. 36 No. 4, pp. 43-56.

  -Liu, Y. (2003), “Development of private entrepreneurship in China: process, problems and countermeasures”, Entrepreneurship in Asia: Playbook for Prosperity, available at: www. mansfieldfdn.org/programs/program_pdfs/ent_china.pdf (accessed December 8, 2009).

  -M.K.LEAFE, (1999)LEATHER TECHNOLOGISTS POCKET BOOK, GUARANTEE.

  -Mack, D.A. and McGee, J.E. (2001), “Occupational stress and the small business owner: the role of task complexity and social support”, paper presented at the USASBE/SBIDA, 2001 Conference, Orlando, FL, available at: http://usasbe.org/knowledge/proceedings/ proceedingsDocs/USASBE2001proceedings-045.pdf (accessed December 8, 2009).

  -Mambula, C. (2002), “Perceptions of SME growth constraints in Nigeria”, Journal of Small Business Management, Vol. 40, pp. 58-65. Management Review, Vol. 14 No. 4, pp. 532-50. Management, Vol. 36 No. 4, pp. 73-6.

  -Mann, V. and Thorpe, R. (1998), “Characteristics of Asian and white female business owners”,Journal of Consumer Studies & Home Economics, Vol. 22, pp. 221-9.

  -Margaret,E(1996).Empowerment and Organizational change,international journal of contemporary Hospitality Management pp325-333

  -Masurel, E. and Smit, H. (2000), “Planning behavior of small firms in central Vietnam”, Journal of Small Business Management, Vol. 38 No. 2, pp. 96-102.

  -McShane, S.L. and Von Glinow, M.A. (2005), Organizational Behavior, McGraw-Hill/Irwin, Boston, MA.

  -Michel Marchesnay(2011), RESEARCH NOTES: Fifty years of entrepreneurship and SME: a personal view, Journal of Small Business and

  -Naffziger, D.W., Hornsby, J.S. and Kuratko, D.F. (1994), “A proposed research model of

  -Nasurdin, A.M., Ramayah, T. and Beng, Y.C. (2006), “Organizational structure and organizational climate as potential predictors of job stress: evidence from Malaysia”, International Journal of Commerce and Management, Vol. 16, pp. 116-28.

  -Nunnally, J. (1978), Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York, NY.

  -OECD (2005), “Toward better structural business and SME statistics”, OECD Statistic

  -Palmer, M. (1971), “The application of psychological testing to entrepreneurial potential”, California Management Review, Vol. 13, pp. 32-8.

  -Palmer.b, Beyene.j and kovinsky, Enhancing the competitiveness and productivity by downsizing, journal of management, 2007.

  -Palmer.b, Beyene.j and kovinsky, Enhancing the competitiveness and productivity by downsizing, journal of management, 2007.

  -Palmer.b, Beyene.j and kovinsky, Enhancing the competitiveness and productivity by downsizing, journal of management, 2007.

  -Papulova, Z. and Mokros, M. (2007), “Importance of managerial skills and knowledge in management for small entrepreneurs”, E-leader, available at: www.g-casa.com/PDF/

  Papulova-Mokros.pdf (accessed December 8, 2009).

  -Pingle, V. (2005), “Micro business and sustainable livelihoods”, paper presented at the Conference on New Frontiers of Social Policy: Development in a Globalizing World,Arusha, December 12-15.

  -Pistrui, D., Huang, W., Oksoy, D., Jing, Z. and Welsch, H. (2001), “Entrepreneurship in China: characteristics, attributes, and family forces shaping the emerging private sector”, Family Business Review, Vol. 2 No. 14, pp. 141-52.

  -Pisturi, D., Welsch, H. and Roberts, J. (1997), “The re-emergence of family business in the transforming Soviet Bloc”, Family Business Review, Vol. 10 No. 3, pp. 221-37.

  -Pope, J. (2001), Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System, Transparency International, London.

  -Porter, M, Downsizing and the New Economics of Competition” Harvard Business Review, 1998.

  -Porter, M, “Downsizing and the New Economics of Competition” Harvard Business Review, 1998.

  -Porter, M, Downsizing and the New Economics of Competition” Harvard Business Review, 1998.pp. 39-71. pp. 77-87.

  -Pratt, V. (2001), Sharing Business Skills in Kenya, Center for International Private Enterprise, Washington, DC, available at: www.cipe.org (accessed March 20, 2006).Chinese entrepreneurs Quanyu, H., Leonard, J. and Tong, C. (1997), Business Decision Making in China, International Business Press, New York, NY.Psychology, Vol. 66, pp. 285-302.

  -R.REED. M.Sc.Ph.D,( 1966) SCIENCE FOR STUDENTS OF LEATHER TECHNOLOGGY, BRISTOL.

  -Rahim, A. (1996), “Stress, strain, and their moderators: an empirical comparison of entrepreneurs and managers”, Journal of Small Business Management, January, pp. 46-58.

  -Raj Kumar, Dixit Garg and T.K. Garg(2010),  TQM success factors in North Indian manufacturing and service industries, the TQM Journal Vol. 23 No. 1

  -Ran, J. and Lang, L. (2000), Chinese Government and Private Economy, The China Federal of Industry and Commerce Press, Beijing.

  -Roberts, J.A., Lapidus, R.A. and Chonko, L.B. (1997), “Salesperson and stress: the moderating role of locus control on work stressors and felt stress”, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 5, pp. 93-108.

  -Robichaud, Y., McGraw, E. and Roger, A. (2001), “Toward the development of a measuring instrument for entrepreneurial motivation”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 6 No. 1, pp. 189-202.

  -Roger Moser, Daniel Kern, Sina Wohlfarth and Evi Hartmann(2011), Supply network configuration benchmarking Framework development and application in the Indian automotive industry,Benchmarking: An International Journal, Vol. 18 No. 6

  -Sandler, I.N. and Lakey, B. (1982), “Locus control as stress moderator: the role of control perceptions and social support”, American Journal of Community Psychology, Vol. 10, pp. 65-80.

  -Scheinberg, S. and Macmillan, I.C. (1988), “An 11 countries study of motivations to start a business”, in Ronstadt, R., Hornagay, J.A., Peterson, R. and Vesper, K.S. (Eds), Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley, MA, pp. 669-87.

   -Schmits.l, A Tool for Cluster Development :An Edmonton Manufacturing Cluster Development Case Stud,second edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2006.

  -Schmits.l, A Tool for Cluster Development :An Edmonton Manufacturing Cluster Development Case Stud,second edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2006.

  -Schmits.l, A Tool for Cluster Development :An Edmonton Manufacturing Cluster Development Case Stud,second edition, upper saddle river, nj:prentice hall, 2006.

  -Selimzaim & Mehmet Sevkli, The Methodology of Quality Function

  -Simon, J., Mcmillan, J. and Woodruff, C. (2002), “Property rights and finance”, American

  -Simon, S. (2008), “What’s a good value for Cronbach’s alpha?”, available at: www.

  -Stanley E. Fawcett, Matthew A. Waller and Amydee M. Fawcett(2010) Elaborating a dynamic systems theory to understand collaborative inventory successes and failures, The International Journal of Logistics Management Vol. 21 No. 3

  -Stevenson, L. (1998), “Women and economic development: a focus of entrepreneurship”, Journal of Development Planning, Entrepreneurship and Economic Development, Vol. 1, pp. 113-26.

  -Streiner, D. and Norman, D. (1989), Health Measurement Scales: A Practical Guide to Their Development and Use, Oxford University Press, New York, NY.

  -Swierczek, F. and Ha, T.T. (2003), “Motivation, entrepreneurship, and performance of SMEs in Vietnam”, Journal of Enterprising Culture, Vol. 11, pp. 47-68.

  -Syed Awais Ahmad Tipu(2010),  Managing success factors in  entrepreneurial ventures: a behavioral approach, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Vol. 17 No. 5

   -Tambunan.t, Promoting Small and Medium Enterprises with Downsizing Approach: A Policy Experience from Indonesia, Journal of Small Business Management, 43(2), pp. 138–154, 2005.

  -Tambunan.t, Promoting Small and Medium Enterprises with Downsizing Approach: A Policy Experience from Indonesia, Journal of Small

  -Tambunan.t, Promoting Small and Medium Enterprises with Downsizing Approach: A Policy Experience from Indonesia, Journal of Small Business Management, 43(2), pp. 138–154, 2005.

  -TANNING EXTRACT PRODUCERS FEDRATION,( 1975) ASURVEY OF MODERN VEGETABLE TANNAGE, HANBUY,  TOMSETT Co. Ltd.

  -thompson,john,lead with vision,Thompson press,1997,p.11

  Vesper, K.H. (Eds), Encyclopedia Entrepreneurship, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ,

  Vol. 47 No. 1.

  -Woldie, A. and Adersua, A. (2004), “Female entrepreneurs in a transitional economy: business women in Nigeria”, International Journal of Social Economics, Vol. 31, pp. 78-93.

  -Wolf, C. (2004), “China’s rising unemployment challenge”, Asian Wall Street Journal, July, available at: www.rand.org/commentary/070404AWSJ.html (accessed December 8, 2009).

  -Wong, M.F. and Wong, M.P. (2002), “Workplace stress: causes, consequences, and why it concerns managers”, Akauzitan Nasronal, Vol. 11, pp. 24-8.

  www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-02/09/content_6446161.htm (accessed December 8,

  -Yoji Akao, QFD: Past, Present, and future, International Symposium on QFD’ 97-Linkoping, Asahi University

  -Yueh, L. (2007), “China’s entrepreneurs”, Discussion Paper Series, Department of Economics, Pembroke College, University of Oxford, Oxford, March.

  -Yusuf, A. (1995), “Critical success factors for small business: perceptions of South Pacific entrepreneurs”, Journal of Small Business Management, Vol. 33 No. 2, pp. 68-74.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم

  چکیده. خ‌

  1- فصل یکم: کلیات... 1

  1-1  مقدمه. 2

  2-1  بیان مسأله. 6

  3-1  اهمیت و ضرورت پژوهش..... 8

  4-1  اهداف پژوهش..... 9

  5-1  سئوالات پژوهش..... 10

  6-1  کلمات کلیدی... 10

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق... 15

  1-2  مقدمه. 15

  2-2  عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های صنعت... 15

  1-2-2   صنعت... 21

  2-2-2  بخش بندی صنایع در وزارت صنعت، معدن و تجارت... 24

  3-2  صنعت پوست... 39

  4-2  صنعت چرم سازی... 45

  5-2 موانع و محدودیت های تولید پوست و چرم. 62

  6-2 راه حلهای ارایه شده برای برطرف کردن مشکلات و تنگناها 66

  7-2 مسایل قانون کار. 68

  8-2 فناوری... 71

  10-2 ذی نفعان.. 79

  11-2 تئوری های مرتبط با توسعه صنایع.. 81

  1-11-2 دیدگاه فرآیندی در استراتژی... 82

  2-11-2 رویکرد مبتنی بر منابع.. 83

  3-11-2  ویژگیهای منابع استراتژیک.... 84

  5-11-2  توانمندسازی و تحول سازمانی... 86

  12-2 عوامل کلیدی در توسعه صنعت چرم. 110

  3  فصل سوم:روش شناسی پژوهش..... 128

  1-3  مقدمه. 129

  2-3  نوع و روش تحقیق... 129

  3-3  جامعه آماری... 133

  4-3  نمونه آماری و روش نمونه گیری... 133

  5-3  روش و ابزار گردآوری دادهها 136

  1-5-3 جمع آوری داده ها 138

  6-3  تجزیه و تحلیل داده ها 138

  1-6-3  آماده سازی داده ها برای آنالیز. 138

  7-3  آنالیز داده ها 138

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات... 141

  1-4  مقدمه. 141

  2-4   توصیف داده ها 164

  3-4  تحلیل داده ها 172

  5  فصل پنجم:جمع بندی یافته ها مدل پیشنهادی بحث، تفسیر. 180

  1-5  مقدمه. 181

  2-5  بحث و تفسیر. 181

  3-5  نتیجه گیری... 196

  4-5   پیشنهاد ها 197

  5-5   محدودیت های تحقیق... 199

  6-5   توصیه های مدیریتی برای ذینفعان.. 200

  7-5   پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی... 201

  منابع.. 202

  ضمایم.. 215

  چکیده انگلیسی... 224

   تحقیق در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, مقاله در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, پروژه درباره پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌ های صنعت چرم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس